Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over Rotta en het Middeleeuws Rotterdam

In dit verhaal over Rotta en het Middeleeuws Rotterdam beginnen we eerst weer met wat citaten die we al op onze site hebben gevonden over Rotta en Rotterdam in de Middeleeuwen:

Citaat uit
dit verhaal:

Uit dit verhaal:

Nog een citaat dan uit ons oudste kerk van Rotterdam verhaal:

Speciaal over Rotta hadden we ook al dit (LINK):

10281050en dus nu ons verhaal, gebaseerd op de bovenstaande citaten over Rotta en Rotterdam in de Middeleeuwen:


De geschiedenis van Rotterdam begint met de aanleg van Schielands Hoge Zeedijk, die zelfs nu nog terug te vinden is.
Waarschijnlijk is het Graaf Dirk II geweest die het gebied rondom het huidige Rotterdam in bezit heeft gekregen. Zoon Arnulf heeft later een deel van het gebied geschonken aan de beroemde St. Adelbert Abdij van Egmond.

Vermoed wordt dat door de schenking van Graaf Arnulf aan de St. Adelbert Abdij van Egmond monniken van de St. Adelbert Abdij samen met monniken van die andere beroemde Middeleeuwse abdij, de St. Paulus Abdij uit Utrecht de oudste Zeedijk hebben aangelegd, waardoor het gebied ten noorden van de Maas bewoonbaar wordt. Rond het jaar 1000 wordt een begin gemaakt met de aanleg van Schielands Hoge Zeedijk, de huidige Kleiweg en Kootschekade.

Later fungeert de huidige Walenburgerweg en Bergweg als Schielands Hoge Zeedijk, maar in de 19e eeuw wordt gesproken over de West-Blommerdijkscheweg (Walenburgerweg) en de Oost-Blommerdijkscheweg (Bergweg). De Blommerdijkscheweg vormt een geheel met de Beukelsdijk, de vroegere Bokelsdijk.

Uiteindelijk volgt Schielands Hoge Zeedijk de Honingerdijk, Oostzeedijk, Hoogstraat, Korte Hoogstraat, Schiedamschedijk, Vasteland en Westzeedijk.

De aanleg van de eerste Schielands Hoge Zeedijk hebben dus waarschijnlijk de monniken van de St. Adelbert Abdij van Egmond gedaan samen met monniken van die andere beroemde Middeleeuwse abdij, de St. Paulus Abdij uit Utrecht.

abdijkerkegmpr

Restanten van de St. Adelbert Abdij van Egmond

In 1028, na de gift van Keizer Carolus aan de Kerk van Rotta, werd de Kerk van Rotta door Bisschop Adelbold geschonken aan het Klooster Hohorts, de latere St. Paulus Abdij.

Citaat uit dit verhaal:

Na het overlijden van Karel de Grote in 814 werd, na de dood van zoon Lodewijk de Vrome in 840, zijn grote rijk in 3 stukken verdeeld.

Een zoon van Lodewijk de Vrome, Karel de Kale, kreeg het West-Frankenrijk (Frankrijk), zoon Lotharius I het Midden-Frankenrijk en zoon Lodewijk de Duitser het Oost-Frankenland. Het latere Graafschap Holland maakte aanvankelijk deel uit van het Midden-Frankenland, maar uiteindelijk deel uit van het Oost-Frankische Rijk, het latere Heilige Rooms-Duitse Rijk.
De gekozen Keizer was de leenheer, de Graven van Holland waren aanvankelijk niet meer dan leenmannen van de Keizer. In de loop der jaren gingen alle leenmannen, waaronder dus de Graven van Holland, zich steeds onafhankelijker van de Duitse Keizer opstellen. (LINK)

Op de volgende kaarten is trouwens te zien hoe Nederland zich o.m. staatkundig ontwikkelde vanaf de Romeinse tijd tot ca 1000:

nederlrome

nederl10eeuw

Vanuit Ierland, via het Schotse eiland Iona, wordt "Hol(le)"land dat later deel gaat uitmaken van "Neder"land gekerstend door o.m. Bonifatius, Willebrord, Brigida e.a.. Willebrord (naar hem is ook in Rotterdam een straat vernoemd) wordt de eerste Bisschop van Utrecht. Vanuit Utrecht wordt het land van Rotta, zoals de landstreek rondom Rotterdam wordt genoemd, gekerstend.

Citaat uit ons verhaal over Schotland en Rotterdam:

Staatkundig maakt ons land deel uit van het Heilige Roomse Rijk. De Duitse Keizer fungeert als leenheer voor zijn Hollandse Leenmannen.

Graaf Dirk III bouwt bij het huidige Vlaardingen een sterkte en gaat in 1018 tol heffen van Tielse kooplieden, die langs varen op weg naar Engeland.

De keizer stuurt tevergeefs een leger om Dirk III tot de orde te roepen, bewoners van Rotta maken deel uit van Dirk's zegenvierende leger. Uit archieven van het Bisdom Utrecht en de Duitse Keizer komen dan ook de eerste meldingen m.b.t. Rotta.
Een gift aan de kerk van Rotta wordt in 1028 bevestigd door Keizer Carolus en in 1050 door Bisschop Bernoldus van Utrecht.

Heel recent kunnen we dus over opgravingen naar Rotta nog dit melden:

In een akte van 3 februari 1028 wordt de kerk van 'Rotta' ge­noemd. Tot voor enige jaren ging men ervan uit dat Rotta of Rotte een synoniem was voor Hillegersberg. In de dertiende eeuw was dat aantoonbaar juist en tot 1862 toe heette het waterstaatkundig ambacht ter plaatse officieel 'Hillegersberg en Rotteban'. De kerk van Rotterdam, die blijkens een akte van 28 juli 1306 gediend werd door pastoor Diederic, was een dochterkerk van de kerk van Rotte of Hillegersberg.

Op de hogere gronden langs de brede riviermond lagen de oudste nederzettingen: behalve Hillegersberg waren dat Overschie, Kethel en Vlaardingen. Rotterdam zou pas ontstaan zijn na de aanleg van de hoge zeedijk in de tweede helft van de der­tiende eeuw op het gebied dat (in 1282) ten westen van de (Binnen)rotte beheerd werd door het op het slot Weena residerende geslacht Bokel en ten oosten van de (Binnen)rot­te door het geslacht Voorschoten.

floris5valk

Alleen de Graaf mocht een valk meedragen
op het moment dat de valk van Floris V werd afgenomen,
wist Floris V dat hij gevangen werd genomen
1296

Na de moord op graaf Floris V in 1296 werd heer Ghisebecht Bokel, die tot de tegenpartij van de graaf behoord had, van zijn leen (westelijk Rotterdam) vervallen verklaard. De Voorschotens moeten in dezelfde tijd ten gunste van de graaf afstand gedaan hebben van oostelijk Rotterdam (zij bleven in Kralingen), zodat de weg open lag voor stichting van een nieuwe stad op het voormalige grondgebied der Bokels en Voorschotens rond de Rottemond. Het was de Zeeuwse edelman Wolfert van Borselen, voogd van graaf Jan I, die deze stad als bolwerk tegen Schiedam, de veste van zijn tegenpartij - de Avennes - maar wat goed gebruiken kon.

Het eerste stadsrecht van Rotterdam dateert van 17 maart 1299, maar ging al weer spoedig te niet, nadat nog in hetzelfde jaar de machthebber Wolfert van Borselen ook het slachtoffer van een moord geworden was.In westelijk Rotterdam werden de Bokels in hun bezit hersteld; oostelijk Rotterdam bleef in het directe bezit van de (nieuwe) graaf Jan II uit het Henegouw­se Huis, in 1304 opgevolgd door Willem lIl.
Pas na de dood (ca 1334/35) van heer Dirk Bokel, die geen mannelijke nako­melingen had, konden de beide Rotterdamse ambachten blij­vend met elkaar verenigd worden, een hereniging die in het stadscharter van 7 juni 1340 door graaf Willem IV bevestigd en bezegeld werd.De historische feiten sedert de tweede helft van de dertiende eeuw behoeven dus niet aangevochten te worden: 1299, 1340 en in zekere zin ook 1328, toen het grafelijke oost-Rotterdam door graaf Willem III begiftigd werd met speciale rechten, zijn mijlpalen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad, alhoewel.....Zoals reeds besproken, later werd echter de theorie verlaten dat vanuit de parochie Hillegersberg als oorspronkelijk 'Rotta' de parochie Rotterdam gesticht zou zijn. Integendeel: het oude 'Rotta' (van 1028) was nergens anders gesitueerd dan te Rotterdam. Bodemvondsten hebben aangetoond dat reeds in de achtste eeuw sprake was van continue bewoning in de buurt van het huidige Hofplein (Weena). Vóór de grote watervloed van 1164 zou daar waar nu de Nieuwe Maas langs Rotterdam stroomt, een kreek met zij kreken gelopen hebben, van welke er één Rotta heette. Door opstuwing van het water vanuit het westen zou in 1164 de doorgaande waterverbinding tussen Lek en de zee langs Rotterdam ingebroken zijn. Tevoren stroomde het Waalwater zeewaarts langs het Waaltje (Rij­soord) en het Maaswater langs de Binnenbedijkte Maas in de huidige Hoeksche Waard. IJsselmonde, Katendrecht en Per­nis lagen tot 1164 op de noordoever.

In 1164 zou het oude Rotta door de watermassa's overspoeld en de bewoning tijdelijk teruggetrokken zijn op de hogere gronden van Hillegersberg, van waaruit ca 1300 de parochie Rotterdam als het ware teruggebracht is naar de locatie, waar eeuwen lang 'Rotta' gelegen had.

In dit verband is het merkwaardig dat de Bokels en Voor­schotens ook gegoed waren bezuiden de rivier in IJsselmonde en dat het dekanaat, later de kerkelijke classis Schieland, ook de parochies IJsselmonde, Charlois, Pernis, Hoogvliet, Poor­tugaal en Rhoon omvatte.

In het stadscharter van 1340 wordt voor het eerst de omvang van de stedelijke jurisdictie omschreven: een denkbeeldige lijn 50 gaarden bezuiden de dijk (Hoogstraat) vanaf de (late­re) Oostpoort westwaarts tot aan het Roodezand, vervolgens noordwaarts langs de Delftsevaart en zuidoostwaarts terug naar de Oostpoort. In 1358 werd het gebied nog vergroot met een deel van het ambacht Roodezand, waarin het slot Bul­gersteyn.

Citaat uit ons Kastelen van Rotterdam verhaal:

Ook werden er nu grachten rondom de stad gegraven: de Oostvest - via het gebogen tracé Goudsesingel of ongeveer ter plaatse van de huidige Mariniersweg - en de Cool vest (Cool­singel ).

Tussen de stad en de rivier lag de waard, waarvan in 1340 een strook van 50 gaarden (tot Groenendaal-Steiger) aan de stad was toegevoegd, in de jaren tussen 1340 en 1412 gevolgd door de daarvóór liggende nieuw landen - Oost- en West­nieuwland, van elkaar gescheiden door het uitstromende water van de (Binnen)rotte.

kaartwestnieuwlandkl

De waard oftewel het West-Nieuwland

Graaf Willem VI breidde in 1412 het stedelijk territoir uit met alle water en land tussen de Nieuwlanden en de halve Maas, dus het resterende deel van de waard, voorts met het ambacht Rubroek en met stroken grond van 10 gaarden langs de Schiedamsedijk tot aan de Coolhoek (Vasteland), langs de Rotte tot aan de Kootsekade en langs de Schie tot Overschie. Aan de Oost- en Westvest werd een Zuidvest toe­gevoegd (tracé Blaak-Nieuwehaven, ter vervanging van het tracé Steiger-Groenen daal).

jacobavalk

Jacoba van Beieren op valkenjacht

Rechts te paard haar 4e echtgenoot Frank van Borselen

Toen gravin Jacoba van Beieren in 1426 haar stad Rotter­dam te verdedigen had tegen hertog Philips van Bourgondië werd de Oostvest (de oude vest van 1358) noordwaarts ver­schoven naar het tracé Boschlaan-Warande en de hele stad omwald.

philipsgoede

Aan het hof van Philips de Goede (rechts)
oftewel Philips van Bourgondië

Merkwaardig is dat Rotterdam in de vijftiende eeuw naar de bebouwing gerekend te ruim binnen zijn vesten was komen te liggen. Het huizental, de bevolking en de welvaart namen af, zodat men zich genoopt voelde Philips de Schone te verzoe­ken de stad te mogen verkleinen. Aldus geschiedde. Het ver­zoek werd in 1504 ingewilligd met als gevolg dat de Oostvest teruggenomen werd van het tracé Boschlaan-Warande (1426) naar het tracé Goudsesingel.

Via deze LINK kun je een oude tekst lezen over de intocht van Philips de Schone o.m. in Rotterdam.

Via deze LINK kun je alles vinden over de Stadspoorten van Rotterdam.

Rotterdams oudste stadsmuren, langs de Westvest, dateren uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. In het midden van de zestiende eeuw werden muren en poorten gebouwd langs de nieuwe tracé's van Oost- en Zuidvest. De dreiging van de Spanjaarden in de beginjaren van de Opstand was een stimu­lans om de stad aan de zuidzijde met wallen en bolwerken te versterken, die de plaats moesten innemen van de enige decennia eerder gebouwde muren en torens van het tracé Blaak-Nieuwehaven.
Toen die geslecht waren werden de ves­ten zelf ingericht tot handelshavens. Zeventien jaar nadat de Zuidervaart met bolwerken aan de uiteinden gegraven was als nieuwe vest (1575), onderging ook deze een metamorfose tot haven ten dienste van de haringvloot (1592 Haringvliet). De plannen tot bouw van een gordel van fortificaties langs de rivier, zoals die ingetekend is in de plattegrond van Henrick Haestens (1599), zijn zelfs nooit uitgevoerd. De geprojecteer­ de vestingmuur werd uiteindelijk een kademuur (Boompjes) ten dienste van de handel (1615) aan de basis van een voor die tijd ruim havencomplex (Leuvehaven, Wijnhaven en Scheepmakershaven). De ontwikkeling van Rotterdam was in een stroomversnelling terecht gekomen. Het had na het sluiten van het Twaalfjarig Bestand en het verdwijnen van de oorlogsdreiging veel meer behoefte aan havenareaal en kaden dan aan vestingmuren en bastions.

In 1576 verwierf Rotterdam, dat veel gelden voor het begin van de Tachtigjarige Oorlog beschikbaar gesteld had, als tegenprestatie uit de grafelijke domeinen o.a. het baljuws- en schoutsambt van de stad en het baljuws- en dijkgraafsambt van Schieland.

En dat ten gevolge van o.m. de inbeslagname van de kerkgoederen door Lumey (LINK):

Daarna volgde koop van ambachtsheerlijke rechten in verscheidene dorpen van Schie­land.

Deze politiek van het verwerven van grote invloed op het platteland rondom de stad werd voortgezet gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Het uitoefenen van am­bachtsheerlijke rechten via zogenaamde sterfmannen hield niet in dat de ambachten deel gingen uitmaken van de stede­lijke jurisdictie. Tot de stads­heerlijkheden van Schieland behoorden: Benthuizen, Bleiswijk, Hillegersberg en Rotteban, Cool, Kralingen, Moerkapelle en Moordrecht.
Op de linker Maasoever was de stad ambachtsvrouwe van Charlois en Katendrecht.

En natuurlijk ook een verwijzing naar het schitterende verhaal geschreven door Adjunct-Archivaris van Rotterdam Dr. H.C.H. Moquette AD 1910:

Hermine Christine Hélène Moquette is vooral bekend geworden voor ingewijden in de geschiedenis van Rotterdam door haar boek over de straatnamen van Rotterdam en dan natuurlijk de historische achtergronden van allerlei straatnamen van Rotterdam.

Begin jaren '90 heeft het Gemeentearchief Rotterdam ook een boek uitgegeven over de achtergronden van allerlei Rotterdamse straatnamen. Maar i.p.v. dit boek willen we misschien toch iets meer weten over het boek van Hermine Christine Hélène Moquette

Rotterdamsche Straatnamen

Geschiedkundig verklaard door

J.M. Droogendijk

met medewerking van

Dr. H.C.H. Moquette

Adjunct Archivaris

Rotterdam 1910

met omslagversiering van Johan Briedé

En dus kun je op onze site dit verhaal vinden met een schitterende samenvatting van de geschiedenis van Rotterdam, geschreven door Mevr. Moquette:

Over de herkomst van straatnamen in Rotterdam (1910)

moquettegarpt

Dr. H.C.M. Moquette

adjunct-archivaris van Rotterdam

1901 - 1929

Tot slot nog wat prenten:

Uit ons Oppert verhaal:

kaartrdam1566

kaartrdam1566klein

Ook weer zoo'n schitterende kaart van Jan Jansz. Potter (1566)
waarop o.m. de Rotte en de ommuurde stad Rotterdam zijn te zien

links de Rotte en rechts de Maas
het noorden van deze kaart ligt links

kaartrdamrotte2

1577

rechts het terrein van het voormalige Dominicanenklooster tussen Hoogstraat (erboven) en Achterklooster (eronder)

het Achterklooster werd toen nog Rotte of Kipstraat genoemd...

het gebouw links is het Gasthuis

het noorden ligt onderaan....

ook de Kipstraat was dus een uitloper van de Rotte
zie de kloosterkaart 3 kaarten hierboven

Op onze site hebben we ook nog dit verhaal

De bocht in de Maas en Claes de Vries en Middelland

waaruit we hier alleen dit gedicht en de kaart laten zien:

zwanegatkaart1568

En natuurlijk hoort bij de bovenstaande kaart ook deze kaart uit dit verhaal:

nieuwewerk1700

Ook voegen we nog deze kaarten toe uit ons Patriotten verhaal:

rdameokaart1784

1784

Rotterdam en omgeving

het origineel was helaas niet echt fraai, dus dan maar even een toelichting:

rechtsonder Cralingen

al dat water boven Cralingen zijn v.o.n.b.:

de Ommoortse Polder
Bos Polder
Agter Rubroek
Het Ambacht

linksboven Ouwerschie met de Zestienhovense Polder

onder Rotterdam het eiland Feijenoord met de vangdam en het Zwanegat

LINK

daaronder IJsselmonde en links daarvan Charlois

en natuurlijk kun je ook Delfshaven ontdekken

In 1700 zag de omgeving van Rotterdam er zo uit:

rdameokaart1700

1700

de Maas heet nog steeds De Merwe

ook is zeer fraai te zien dat Schiedam door verzanding niet meer aan De Merwe ligt

rechts van Schiedam Huis Riviere

nog wat verder naar rechts Starrenburg

daaronder Thuis te Spangen

LINK    Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

    Voor meer vrijblijvende informatie

    aad@engelfriet.net

    Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

    klik dan HIERFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 September 2009