Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De inhuldiging van Philips de Schone in Rotterdam (14 Juni 1497)

Dit verhaal over de inhuldiging van Philips de Schone in Rotterdam (14 Juni 1497) fungeert als een bijlage bij dit verhaal:

Van Philips de Goede, Philips de Schone tot Maarten Luther

VAN HERTOG PHILIPPUS' HULDINGE ENDE HOE HY IN HOLLANT QUAM.

Item hertoge PHILIPPUS grave (van) Hollant quam binnen Rotterdam opten 14den dach in Junio anno 97 ende Worde eerlick ingehaelt, ende tgerechte mit den scutters stonden op thooft , ende verwachtede zijn coemste aldaer.
Ende die van Dordrecht brachten hertoge PHILIPPUS van Dort hier tot Rotterdam met veel scepen ende baerdsen ende quam thooft an, ende daer stont gerecht ende ondingen hem ende presenteerden hem de slotelen.
Hy nam se in sijn hant ende hy gaf se terstont weder. Ende de stede hadde geordonneert ontrent 100 ende 20 toerssen, te weten elke gillde geset op toerssen na dat de gilde waren, sommige 1, sommige 2, sommige 3, sommige 4 ende sommige 6 toerssen, ende tgerecht ellx een toersse, ende sommige personen van de rijxste elcx een toersse, ende, die toerssen brochten sy elcx binnen der stede huyse. Ende die toerssen worden gegeven elke scutter een, voetboech ende hantboech, de reetoryck ende sinte Heloysgilde elcx een, ende brochten den prince alsoe mit processy in de kerc ende weder in sijn harberge.

Ende den prince vertoech ontrent 5 uren na Delff toe, daer hy savens bleef, ende hy en worde tot Rotterdam op dien dach noch niet gehult. Ende de stede schencte hertoge PHILIPPUS smiddags voer den eten een stuck Rinswines, houdende ontreut thien viertel, ende en schencte niyement anderen van sijn heren die. by hem wÓren.

Item hertoch PHILIPPus bleÚf to Delfş ontrent drie dagen ende quam doe in den Hage, dÓer hy eerlicken ontvangen ende ingehaelt worde, ende die in Delft brachten hertoge PHILIPPUS in den Hage milten scutteren van Delft, te weten de voetboech, de hantboech ende sinte Hubrecht scutteren, op elcke wagen vier scutteren, elcx hebbende in sijn hant eenen toerts barnende.

Ende hertoge PHILIPPUS vertoechde also van stede te stede, ende warde overall gehult in elke stede. Ende hertoge PHILIPPUS vertoge weder uuten Hage opten 18 dach in Julio anno 97 ende quam savents tot Rotterdam, ende warde sdaigs dairnae aldaer opten 19 dach van Julio gehult met die van Sciedam.
Ende tgerecht van der stede ende van Sciedam stonden af ter de Spyegel (huis aan de noordzijde van de Hoogstraat) opt kerckhof in een ring. daer de scutters van der stede, elcx an hebbende haer palaer, omstonden, ende de viertich van der stede.
Ende hertoge PHILIPPUS lach af ter in de Spygel in een venster, ende meester JACOB VAN ALMONDE, een raedsheer wesende uuten Hage, die hulde den prince. Item dit was den eedt die den ouste burgemeester den prince staefde, genoemt JAN VAN VEEN JANSZ: Dat zweren wy goede en rechtvaerdige heere ende prince te syne onser stad van Rotterdamme ende ˇnsenstad van Sciedamme ende onse ondersaten van dien te onderhoudene ende te doen onderhoudene alle dien rechten privilegien, handvesten ende haircomen, hemlieden verleent ende geconfirmeert by salige gedachten hertoge PHILIPPUS ende KAREL laest overleden ende hueren vaarders, graven ende gravinnen van Hollant, ende al te doene vair synen ondersaten. Alsoe moet ons God helpen en sijn heiligen.

Dits den eedt die meester JACOB VAN ALMONDE, raetsheer, staefde den gemeente, leggende in een venster by den prince:


Dit aldaer geschiet wesende soe vertoechgen die van Sciedam van stonden na huys toe sonder eten offte drincken, ende dat om des wille dat een ygelic van sprinssen dienaers elcx hebben wouden ende mit grooten onscamenlheyt de stede heyschende waren van sijn blyde huldinge.

Ende de burgemeesters ghingen oeck uute weege ende en wouden oeck niet genouden wesen overmits dat eÚn ygelicken hemluden nalopende waren om elcx te hebben.

Ende de burgermŔesters waren JAN VAN VEEN JANSZ. ende DANIEL ARIAENSZ, de scepenen waren IJsBRANT WOUTERSZ, REYER JANSZ, HUYCH CLAESZ, JAN WYNANTSZ, EWOUT PIETER HOPERTSZ, EWOUT ]ANSZ ende CLAES JACOBSZ.
Ende den prins vertoech opten 19 dach in Julio na der Goude toe ende daer wordehy mede gehult.ş

Item hertoge PHILIPPUS warde geconsenteert tot een bede de somme van 80000 clinckaers tstuck voer 30 grooten Vlaems, vier jaren lang geduerende tot twee termynen jaerlix te betalen als tot Kerssavonde ende sinte Jansdage te midsomer.
Ende tgunt dat Kerssavonde verschynen soude dat most men consenteeren te betalen in de maent van Augusto voer Kerssavonde, om des wills dat hertoch PHILIPPUS daermede betalen ende affdoen soude tgunt dat hij den hertoch van Saxsen sculdich waer, also hy bewesen was an de tollen in Hollant.

Item hertoch PHILIPPUS vertoech uut Hollant ende en dede nye justicie terwylen dat hy in Hollant was.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 Maart 2004