Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Petrus Datheen, Willem van Oranje en de Calvinistische Republiek van Gent / Van Petrus Datheen tot de Synode van Dordrecht

Dit verhaal is opgebouwd uit 2 delen:

Petrus Datheen, Willem van Oranje en de Calvinistische Republiek van Gent

Een citaat uit het 2e verhaal over Petrus Datheen:datheenpt

Petrus Datheen

Dit bovenstaande citaat is aanleiding voor het verhaal Petrus Datheen, Willem van Oranje en de Calvinistische Republiek van Gent:

Uit het verhaal

Willem van Oranje, was hij katholiek of protestant

halen we onze inleiding voor dit verhaal over Petrus Datheen, Willem van Oranje en de Calvinistische Republiek van Gent.

De Calvinisten in het zuiden van de Nederlanden behoorden, daar is iedereen het altijd over eens, tot de meest radicale. Soms worden deze Zuidelijke Calvinisten zelfs Fundamentalisten genoemd…

In 1577 werd in Gent door deze fundamentalistische Calvinisten een staatsgreep gepleegd o.l.v. het Comité der Achttien Mannen. Het Comité der Achttien Mannen vond de godsdienstbepalingen zoals opgenomen in de Pacificatie van Gent (ook wel, heel toepasselijk, de Bevrediging van Gent genoemd) afgesloten op 8 november 1576, niet streng genoeg.

De belangrijkste bepalingen in het Pacificatie van Gent verdrag (de Bevrediging van Gent) waren, althans voor dit verhaal over Petrus Datheen, Willem van Oranje en de Calvinistische Republiek van Gent:

Vaak wordt gedacht dat de Pacificatie van Gent een direkt gevolg is van de Spaanse Furie in Antwerpen, ogenschijnlijk wel, maar in werkelijkheid niet: op de dag dat de al overeengekomen tekst van de Pacificatie van Gent naar de Staten-Generaal in Brussel werd gebracht, werd in Brussel bekend dat de dag daarvoor de Spaanse Furie in Antwerpen had plaatsgevonden.

De Spaanse Furie zorgde er wel voor dat de Pacificatie van Gent zonder enig voorbehoud werd aangenomen!


De Pacificatie van Gent werd bekrachtigd op 7 januari 1577 in Brussel door de Staten-Generaal der Nederlanden. Deze Eerste Unie van Brussel, maar bekender geworden onder de naam Generale Unie, hield in dat in Zeeland en Holland, Buren en Bommel alleen het calvinisme werd toegestaan en in de andere gewesten alleen de katholieke godsdienst, maar in de andere gewesten dan Holland en Zeeland mochten de aanhangers van de Nieuwe Religie niet vervolgd worden. In Holland en Zeeland zouden de Rooms-Katholieken gedoogd worden. Willem van Oranje werd erkend als stadhouder van Holland en Zeeland.

Bovendien, en dat weet bijna niemand, althans je vindt het niet of nauwelijks terug in de vaderlandse geschiedenisverhalen:

Citaat uit het verhaal

Inquisitie, ontdaan van mythen: Inquisitie is deel Zwarte Legende

Tijdens deze Keulse Vredesonderhandelingen was ook geprobeerd om Willem van Oranje om te kopen:Na de staatsgreep in Gent gepleegd o.l.v. het Comité der Achttien Mannen ontstond er een conflict tussen Willem van Oranje en Gent en dan vooral tussen bijv. Petrus Datheen en Willem van Oranje:

Willem van Oranje was een voorstander van Religievrede: Protestanten en Rooms-Katholieken moesten vrij hun godsdienst kunnen belijden, verwoord door Willem van Oranje in het befaamde 100 gezinnen compromis, wat je dus ook nauwelijks terugvindt in de meeste vaderlandse geschiedenisboeken:

En wat vonden Petrus Datheen en anderen in Gent:


NOG GESCHIEDENIS GENT

In 1537 ontstaat een politieke crisis. Landvoogdes, Maria van Hongarije, een zus van Karel V, vraagt een bede van 1.200.000 florijnen aan de drie steden Gent, Brugge en Ieper. Noodzakelijk om voor haar broer Karel V een leger van 3000 man in te huren. Niet alleen Brugge en Ieper, maar ook Gent weigert om op de bede in te gaan.
In zo'n rebelse stad als Gent gingen dus voor veel inwoners van Gent de bepalingen van De Pacificatie van Gent niet ver genoeg. En toen kwam op 1 november 1577 o.l.v. het Comité van de Achttienmannen, aangevoerd door Frans van der Kethulle, heer van Ryhove en de volksleider Jan van Hembyze, twee overtuigde calvinisten, de Calvinistische staatsgreep. De bevolking van Gent was er niet echt op tegen en zo ontstond de Calvinistische Republiek van Gent. Gent ging zelfs zover dat zij zich soeverein noemden en dus niets meer te maken (wilden) hebben met anderen, heel opmerkelijk! En in Gent wist men nog heel goed wat er in het verleden vwb Gent allemaal was gebeurd, zie de voorgaande paragraaf over de geschiedenis van Gent!

Volgens veel historici had de Calvinistische staatsgreep o.l.v. het Comité van de Achttienmannen, aangevoerd door Frans van der Kethulle, heer van Ryhove en de volksleider Jan van Hembyze de stilzwijgende goedkeuring van Willem van Oranje. Het verhaal gaat dat Frans van der Kethulle, heer van Ryhove bij Willem van Oranje de plannen voor de Calvinistische staatsgreep had voorgelegd, waarop Willem van Oranje een ontwijkend antwoord zou hebben gegeven.

Frans van der Kethulle, heer van Ryhove, zou onderweg terug naar Gent zijn ingehaald door Philips Marnix van St. Aldegonde die hem namens Willem van Oranje toch min of meer toestemming zou hebben gegeven. En deze manier van handelen door Willem van Oranje was niet bevorderlijk natuurlijk voor de latere relatie tussen Gent en dan in het bijzonder mensen als Petrus Datheen en Willem van Oranje....

Na de Calvinistische staatsgreep in Gent kwam er een stroom van mensen naar Gent, daarbij natuurlijk veel vluchtelingen uit bijv. Emden en Engeland die zich vanzelfsprekend niet alleen onverzoenlijk, maar ook zeer dogmatisch zouden opstellen. Ook trokken veel, naar we mogen aannemen, protestantse soldaten naar Gent, waardoor ook het militaire gezag van Gent verstevigd werd. Maar ook vanuit Gent zou de omgeving, tot aan het huidige Zeeuws-Vlaanderen toe, geregeld worden bezocht door vooral ruitereenheden uit Gent die soms een ware terreur zouden uitoefenen. Het begrip Gentse Ruiters heeft nog steeds een negatieve klank!

En zo kwam dus ook iemand als Petrus Datheen in Gent terecht, tegenwoordig omschreven als een fanatiek iemand, sommigen noemen Petrus Datheen in zijn Gentse perioden zelfs een ijzervreter.

Petrus Datheen was een theocraat die heilig geloofde dat er buiten de ware, calvinistische kerk geen heil was. Tolerantie kende Petrus Datheen niet. Alles moest wijken voor de zuivere prediking van Gods Woord. Daarvoor zette Petrus Datheen alles op het spel. Petrus Datheen keerde zich zelfs tegen Willem van Oranje.

In Gent werden de inwoners steeds radicaler. Willem van Oranje heeft diverse keren Gent bezocht om voor verzoening te pleiten. Want Gent handelde tegen de bepalingen van de Pacificatie van Gent, die in de Zuidelijke Nederlanden de monopoliepositie van de Rooms-Katholieke Kerk erkende.

Petrus Datheen en zijn medestanders hadden natuurlijk een aantal kerken overgenomen en claimden erna het alleenrecht van de calvinistische godsdienst. Willem van Oranje pleitte echter steeds voor verdraagzaamheid en wilde ruimte voor de rooms-katholieke eredienst. Petrus Datheen heeft toen vanaf de preekstoel in de Sint-Baafskathedraal gezegd dat Willem van Oranje net zo gemakkelijk van godsdienst verandert als iemand anders van bovenkleding.....

Willem van Oranje vond dit laster en heeft deze uitspraak Petrus Datheen nooit vergeven. Willem van Oranje kon niet hebben dat een voormalige karmelieter monnik als Petrus Datheen hem, Willem van Oranje, verweet dat hij niet oprecht was. Het is nooit meer goed gekomen tussen Petrus Datheen en Willem van Oranje.

Vermoedelijk, maar weet dat niet zeker, is in de Gentse periode van Petrus Datheen zijn Heidelbergse Catechismus ontstaan en veel van Petrus Datheen's psalmen.

Begrijpelijk was het voor een rechtlijning iemand als Petrus Datheen niet te begrijpen dat Willem van Oranje steun zocht bij het katholieke Frankrijk, maar daar hebben we het ook al uitvoerig overgehad in dit verhaal.

Toen de katholieke Hertog van Anjou uiteindelijk met zijn hulptroepen uit Frankrijk kwam en aan de stadspoorten van Gent doortocht verzocht en er ook aan toevoegde dat aan Rooms-Katholieken weer een kerk teruggegeven zou worden, ja, begrijpelijk dat Gent dit weigerde, en natuurlijk werd de Hertog van Anjou met zijn mannen niet in Gent toegelaten.

Uiteindelijk is (1584) Gent, net als Brugge en Antwerpen, veroverd door Alexander Farnese, de hertog van Parma.

parmapt

Alexander Farnese, Hertog van Parma

1543 - 1592

zoon van de Landvoogdes Margaretha van Parma

Wat was de invloed van de Calvinistische republiek van Gent op de Opstand?

Het heeft er zeker toe bijgedragen dat de katholieke zuidelijke adel zich zou afwenden van de Opstand, wat uiteindelijk zou leiden tot de Unie van Atrecht. Ook heeft het er toe bijgedragen dat door het verlies van de steun van veel katholieken Willem van Oranje wel zijn steun moest zoeken bij de noordelijke Calvinisten.

Hoe liep het af met een aantal hoofdpersonen van de Calvinistische republiek van Gent?

Frans van der Kethulle, heer van Ryhove zou Willem van Oranje altijd trouw blijven steunen, naar Frans van der Kethulle, heer van Ryhove is in Gent een brede, dichtbebouwde straat vernoemd. Frans van der Kethulle, heer van Ryhove's Hof in de Onderstraat draagt de naam van Frans van der Kethulle, heer van Ryhove.

Jan van Hembyze heeft echter nog steeds afgedaan. Jan van Hembyze had, toen de situatie uitzichtloos was, onderhandeld met de vijand, is toen wegens hoogverraad veroordeeld en uiteindelijk werd Jan van Hembyze op het Sint-Veerleplein onthoofd.

Als Jan van Hembyze een verrader was, dan was Philips Marnix van Sint Aldegonde dat ook, want die heeft Antwerpen immers ook overgegeven aan de Spanjaarden?

Petrus Datheen zou in 1584 het land verlaten en kwam uiteindelijk, na een verblijf in verschillende Noord-Duitse steden in het Oost-Pruisische Elbing (nu een Poolse stad) terecht. In Elbing overleed Petrus Datheen in 1588 op 57-jarige leeftijd.
AAN DIT VERHAAL WORDT NOG GEWERKT

Van Petrus Datheen tot de Synode van Dordrecht

datheenpt

Petrus Datheen

Aad, als Protestants opgevoed iemand, is natuurlijk bekend met de naam Petrus Datheen. Petrus Datheen schreef die oude kerkliederen die soms nog steeds worden gezongen, op volle noten, zoals dat heet.

Als je wat aan het lezen bent over het
12-jarig bestand (1609 - 1621) kom je vanzelf ook bij de Synode van Dordrecht en dan via via ook steeds weer bij Petrus Datheen en ja, dan wordt Aad toch wat nieuwsgierig, wie was die Petrus Datheen nu eigenlijk. Tot je verbazing kom je Petrus Datheen dan in allerlei boeken tegen, er altijd overheen gelezen, zullen we maar zeggen.

En dan ga je ook even zoeken op zolder, naar zoo'n origineel echt Protestants gekleurd boek uit 1956 en daar lees je dan, samengevat, dit in:

Niet ver van de Franse grens in Vlaanderen, in Mont-Cassel, werd waarschijnlijk in 1531 Petrus Datheen geboren.

Petrus Datheen groeit op in het Karmelieten klooster te Ieperen, rond 1547 verlaat Petrus Datheen het klooster want Petrus Datheen heeft de leer der Reformatie omhelsd. Petrus Datheen moet vluchten naar Engeland en wordt opgeleid tot predikant, al snel komt Petrus Datheen in aanraking met Calvijn en wordt Petrus Datheen een van de vurigste aanhangers van Calvijn.

Maar ook uit Engeland moet Petrus Datheen vluchten en komt terecht bij Frederik III, keurvorst van de Palts.

fred3

Frederik III, keurvorst van de Palts

Hier heeft Petrus Datheen de berijming der Psalmen, de vertaling van de Heidelbergse Cathechismus en de liturgie ter hand genomen.

In opdracht van de keurvorst maakt Petrus Datheen vanaf 1566 vele reizen, naar Engeland, Frankrijk en Vlaanderen, waar Petrus Datheen vooral in de buurt van Gent verblijft. En daar komt Petrus Datheen voor het eerst in konflikt met Willem van Oranje, de laatste keurt de beeldenstorm af, Petrus Datheen juicht het echter toe en dus mag je aannemen dat Petrus Datheen in de buurt was, toen dit gebeurde:

Citaat uit dit verhaal:


T.g.v. de beeldenstorm, de bekende druppel van die overlopende emmer, stuurt Philips II Alva naar het Noorden:

alvapt

Fernando Alvarez de Toledo, Hertog van Alva

1507 - 1582

Gouverneur-Generaal van de Nederlanden

1567 - 1573

LINK

En uit ons Escorial verhaal dit citaat:


Ondanks de meningsverschillen vraagt Willem van Oranje in 1572 Petrus Datheen naar Holland te komen, waar Petrus Datheen tot raad en commissaris van de Prins wordt benoemd. Tegelijkertijd blijft Petrus Datheen echter verbonden aan het hof van de Keurvorst van de Palts.

Om alle 17 Provincies van de Nederlanden eensgezind te krijgen in het verzet tegen Spanje, komt de Pacificatie van Gent tot stand, waarin echter niets over Godsdienstzaken wordt afgesproken en dus komt er weer, nu een definitieve verwijdering tussen Willem van Oranje en Petrus Datheen. Als dan ook nog een Protestants leger vanuit de Palts optrekt naar het Katholieke Zuiden en het Protestantse Noorden liever geen steun krijgt van Katholieke Franse troepen breekt er bijna een burgeroorlog uit rondom Gent. Volgens Petrus Datheen hebben afgodendienaars nergens recht om Gods Woord te bedrijven. O.l.v. een zekere Jan van Hembyze breekt in Gent een tweede beeldenstorm uit, Petrus Datheen kan hierdoor, ongewild, dat wel, voor het eerst in de gereinigde kerk van St. Baefs preken. Enige tijd later trekken de Protestantse troepen uit de Palts Gent binnen. Prompt komt Willem van Oranje ook naar Gent, waar Petrus Datheen hem ontwijkt, vlak voor de intocht van de Prins, verlaat Petrus Datheen Gent.
Na een maand breken er weer onlusten uit, want Petrus Datheen is weer in de stad. De vroedschap van Gent verzoekt nu officieel de Prins van Oranje om te bemiddelen, voordat de Prins weer aangekomen is, is Petrus Datheen met Jan van Hembyze al weer gevlucht.


Het bovenstaande in Italic doet, aldus Aad, groot onrecht aan dat wat Petrus Datheen nog meer heeft gedaan voor de organisatie van de, zoals dat toen genoemd werd, de Gereformeerde Kerk van de Noordelijke Nederlanden en dus van invloed op het ontstaan van de Noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Een ander protestants, maar wel wat minder polariserend boek, vertelt het volgende:

In 1568 werd in Wezel, waarschijnlijk op initiatief van Marnix van St.Aldegonde, over wie Aad nog eens een biografie wil maken, een vergadering belegd die de geschiedenis is ingegaan als het Convent van Wezel.

Het Convent besprak regels voor de eenheid in leer en kerkregering - een kerkregering, die met verwerping van de Roomse hiërarchie in uitgespro­ken presbyteriale richting ging. De gemeenten zou­den moeten worden geregeerd door kerkeraden. De predikanten zouden meer in het bijzonder zich wijden aan de dienst des Woords, terwijl de oplei­ding van predikanten en de handhaving en de uitleg­ging der Heilige Schrift meer in het bijzonder taak was van de doctores. Ook werd ingesteld de z.g. "profetie": van de kundigste niet-ambtelijke ge­meenteleden werden er enkelen aangewezen, die tot taak hadden wekelijks de preek te beoordelen, die 's Zondags was gehouden. Zo kon er op toegezien, dat de verkondiging des Woords zuiver en tegelijk stichtelijk en opbouwend bleef.

Het opzicht over de gemeenten was toevertrouwd aan de ouder­lingen, die in hun huisbezoek herderlijke zielszorg uitoefenden. Diakenen werd de zorg voor de armen opgedragen, terwijl enkelen onder hen in het bij­zonder de zieke en zo mogelijk de om-het-geloof­gevangen gemeenteleden met goede raad en evan­gelische troost zouden bijstaan. Ook over de tucht en de sacramenten werd gehandeld.

De besluiten van het Convent werden door de leden ondertekend - de eerste ondertekenaar was Petrus Datheen, die mogelijk de vergadering heeft voorgezeten.

In de volgende jaren kwamen verschillende kerkelijke vergaderingen bijeen. De belangrijkste was de Synode van Emden (1571), de eerste synode, door de uit de Hervorming voortgekomen Neder­lands sprekende kerken gehouden. Als voor het Convent van Wezel had ook voor het bijeen-roepen van deze kerkelijke vergadering Marnix van St.Aldegonde grote ver­dienste. Hij wist de Nederlandse vluchtelingen­kerken - door brieven; door persoonlijk bezoek waar dat mogelijk was - voor het plan te winnen.

In Juni 1578 kwam de eerste Synode in de Nederlanden bijeen, de geschiedenis ingegaan als de Tweede Synode van Dordrecht, en weer voorgezeten door Petrus Datheen. Ondanks een pleidooi van Petrus Datheen om het laten we maar zeggen Duitse model te kiezen, zoals afgesproken op de Vrede van Augsburg.

Citaat uit ons verhaal over de Afscheiding van 1834:

Maar we dwalen af:

De Tweede Synode van Dordrecht nam het voorstel van haar voorzitter, Petrus Datheen, niet over. T.g.v deze verdraagzame opstelling, daar is iedereen het nu over eens, kwam de Republiek tot grote bloei. Officieel was de Staatskerk Gereformeerd, maar zelfs een Katholiek als Johan van der Veeken in Rotterdam, werd niets in de weggelegd.


Uit ons Schotland verhaal:

Samengevat weten we nu dat Petrus Datheen predikant is geweest in Londen, vlak voor de regering van Bloody Mary, toen gevlucht is naar Frankfurt (1555) en Frankenthal (1562 - 1566).

Petrus Datheen bewerkte de Confessio Belgica van Guy de Bres. Ook vertaalde Petrus Datheen in 1563 de cathechismus van Ursinus en Olevianus, de geschiedenis ingegaan als de Heidelbergse Cathechismus. Tot 1773 werd de door Petrus Datheen samengestelde Psalmberijming in Nederland gezongen en sommige kerken doen dit nog steeds.

In 1584 werd Petrus Datheen door de Staten van Utrecht gevangen genomen (waarom ???) en na zijn vrijlating vluchtte Petrus Datheen naar Duitsland. Petrus Datheen was niet alleen dominee, maar ook chirurgijn, ook gaf hij les aan een Gymnasium in de buurt van Dantzig. Petrus Datheen overleed in 1588.

Tijdens het 12-jarig bestand (1609 - 1621) vond o.m. dit plaats:

Citaat uit o.m. dit verhaal:


En dus besluiten we dit verhaal met de beroemde prent met toelichting van de Derde Synode van Dordrecht

synodedor

1618 - 1619

De (Derde) Synode van Dordrecht

Tijdens het Twaalfjarig Bestand ontstond in de Republiek een godsdienstig geschil tussen de hoogleraren Arminius en Gomarus.
Om dit bij te leggen, werd in Dordrecht in de Schuttersdoelen de Synode van de Gereformeerde Kerk bijeengeroepen. De Kerken hadden zevenendertig predikanten en negentien ouderlingen afgevaardigd, de verschillende universiteiten vijf hoogleraren, en de Staten-Generaal achttien vertegenwoordigers. Daarnaast waren er circa dertig buitenlandse afgevaardigden. De voorzitter van de Synode was de Leeuwarder predikant Johannes Bogerman.

Op de prent zit de voorzitter voor de schouw. De remonstranten en contraremonstranten zitten gezamenlijk in de banken links op de voorgrond. Aan de lange tafel in het midden zitten de remonstranten die het woord voeren en op de banken rechts de buitenlandse vertegenwoordigers.
De plaatsen voor de Fransen bleven leeg. Zij kwamen niet opdagen.
Linksachter zitten de vertegenwoordigers van de Staten-Generaal met aan de kleine tafel hun secretaris, Daniel Heinsius.

In de regel waren de vergaderingen publiek en zolang de buitenlanders aanwezig waren, beraadslaagde men in het Latijn.

Tijdens de Synode werd de remonstrantse leer veroordeeld. Verder werd besloten tot een bijbelvertaling, de Statenbijbel, die van grote invloed is geweest op onze taal. De Statenbijbel kwam in 1637 gereed.

Als Penningmeester van de Synode fungeerde trouwens Jacob de Witt, de vader van Johan en Cornelis de Witt. Vader Jacob de Witt zou ooit door Willem II worden opgesloten op Loevestein, en zijn zonen zullen vaak hebben moeten aanhoren aan wie vader Jacob de Witt dit te danken heeft gehad: Prins Willem II van Oranje. Voor meer details klik dan even HIER.
We kregen de volgende bijzondere reaktie:

Voorlopig ben ik nog niet uitgekeken op uw url, maar wel moet me reeds van het hart dat wat er staat genoteerd over Petrus Datheen enige nuance behoeft.

Datheen vertaalde zijn psalmberijming uit de Franse berijming van Calvijn. NIET UIT DE GRONDTEKST! Datheen telde het aantal lettergrepen zodat dat overeenkwam met het aantal noten van de melodieën in het Geneefse Psalter. Datheen maakte dus zelf geen melodieën. Het gevolg was dat de woord- en toonaccenten slechts zelden samenvielen. Daarmee was zijn berijming onzingbaar!

De leden der nieuwe 'Gereformeerde Kerk' waren al niet gewoon te zingen, met als enige steun een voorzanger werd het domweg een puinhoop, daar is voldoende over gepubliceerd. De orgels, (als ze al niet waren gesloopt in de beeldenstorm) werden beschouwd als Paapse verderfelijkheid, en moesten zwijgen. C. Huygens heeft er een pleidooi voor gevoerd ze te gaan benutten als begeleidingsinstrument. Maar het kwaad was al geschied.

Datheen had zijn berijming zo snel mogelijk in elkaar geknutseld, Datheen voelde de hete adem van Marnix van St Aldegonde, en diens psalmberijming, in de nek.
Datheen had er bovendien zelf geld in gestoken dus moest wel opschieten.

E.e.a. had tot gevolg dat al vrij snel na het invoeren van de gemeentezang het tempo sterk werd vertraagd, en nog later (wellicht onder invloed van achtereenvolgens de Nadere Reformatie, het Piëtisme en Empfindsamkeit) werd het zingen op gelijke noten ingevoerd. Maar zó had de reformator het niet aangereikt! En met die erfenis zit de rechter vleugel van de Gereformeerde gezindte tot op de dag van vandaag opgescheept.

Ik vind Datheen een behoorlijke drijver, ook op theologische gebied, alhoewel ik de oude formulieren wel prachtig vind!

Kees van Eersel, kerkmusicus (o.a. oud organist van de Oude kerk te Delfshaven)

Zie ook mijn site:

http://www.freewebs.com/keesvaneersel


Nog meer over Petrus Datheen kun je vinden in dit verhaal:

Willem van Oranje, was hij katholiek of protestant

    Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

    Voor meer vrijblijvende informatie

    aad@engelfriet.net

    Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

    klik dan HIERFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 April 2010