Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Philips II : zijn Klooster paleis, het Escorial, en ook natuurlijk nog veel meer over Philips IIHistorisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van dit verhaal (dank, dank, dank!) worden de financiŽle lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privť.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!


Om het aantal GB / maand beheersbaar te houden, zijn wij helaas genoodzaakt foto's / prenten / kaarten etc als thumbnail weer te geven.

Klik dus op de thumbnail voor het originele formaat en op BACK van je browser om weer terug te keren naar het verhaal.

Ook de vierkantjes met rood kruisje zijn een thumb, die thumb bleek te klein om weer te geven...


In dit verhaal gaan we hebben over het Escorial, door sommigen ook Escoriaal genoemd.
I.p.v. Escoriaal houden wij dus Escorial aan.

Tijdens het maken van het verhaal

De Atlas van Blaeu is nog steeds wereldberoemd

dook deze prent op :

een fragment van het Klooster paleis van Philips II, het Escorial

LINK

en toen kon Aad het niet laten om daar wat meer van te laten zien en te vertellen :

nogmaals het Escorial

4000 kamers, 86 trappen, 160km gang

Philips II

Op onze site hebben wij heel wat over Philips II, type maar eens het woord Philips in in Aad's Search Engine :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Philips en klik op ENTER

Laten we maar beginnen met wat prenten van het huidige Escorial en dan nog wat tekst :

Philips II overleed in 1598 in dit bed, zegt men

Een fragment van de grafzaal in het Escorial

Een detail van de grafzaal

Het Escorial, gebouwd in opdracht van Philips II, werd gebouwd van 1563 tot 1582. Het ligt op ca 50km van Madrid.

1548

Karel V

Philips II wilde graag een mausoleum bouwen voor zijn vader, Karel V. Het ontwerp moest de grootsheid van zijn Rijk symboliseren en natuurlijk zijn Katholieke vroomheid benadrukken. Philips II was inderdaad, volgens vriend en vijand, een diep gelovig Katholiek die echter niet begreep, maar dat was natuurlijk in die tijd als Soeverein, als Alleenheerser, moeilijk te begrijpen, dat er mensen waren die over hun geloof wat anders dachten. Een van zijn grootste tragedies, hij heeft hier echt onder geleden, dacht echt dat die ketters allemaal in de hel zouden komen, hij moest ze dus wel redden..., goedschiks of kwaadschiks

Ook door anderen werd er toen zo overgedacht, bijvoorbeeld in het in 1587, dus na de verovering door Parma in 1585, in Antwerpen verschenen boek met als titel:

Schouwtoneel van de wreedheden van de ketters van onze tijd

Het boek richt zich op katholieke vorsten en volkeren om hen de verdorvenheid van de niet-katholieken toe te lichten, met als doel een onderscheid te maken tussen de Heilige Roomse Martelaren en de verdorven niet-katholieke martelaren:

Een andere zeer fraaie omschrijving van Philips II is deze:

Philips II in gebed na de nederlaag met de Armada in 1588

LINK

in zijn prive kapel in het Escorial

Het Escorial werd ontworpen door Juan Bautista de Toledo die van 1546 tot 1548 Michel Angelo had geassisteerd bij de bouw van de St. Pieter in Rome.

In dit Klooster paleis stierf Philips II, we zeggen nu dat hij half Koning en Monnik is geweest. Hij is de wereldgeschiedenis ingegaan als Soeverein over een van de machtigste en grootste Rijken.

Over de vorm van het Escorial hebben we ook nog dit gevonden, het staat in dit verhaal:

Onbekend is meestal dat Philips, voordat hij zijn vader, Karel V, opvolgde zoo'n twee jaar in Engeland heeft gewoond als echtgenoot van Queen Mary I, niet te verwarren met Queen Mary of Scots.....

Zijn echtgenote Mary I was fanatiek katholiek en liet bijvoorbeeld op 1 dag 300 protestanten ombrengen. Tijdens de (politieke) bruiloft at Mary I van een gouden bord, Philips van een zilveren bord, de hofhouding was het niet eens met dit politieke huwelijk, bang voor nog meer katholieke invloed op het Engelse bestuur.
Men zegt dat Philips opgelucht was toen hij terug moest naar Spanje om zijn vader op te volgen. Zijn vrouw Mary I stierf in 1558 en werd opgevolgd door haar halfzuster Elisabeth I.

Philips II en zijn echtgenote Mary I aan het Engelse hof

....echtgenote Mary I is dus de geschiedenis ingegaan als

Bloody Mary

In deze kist bewaarde Philips zijn correspondentie met Spanje tijdens zijn verblijf in EngelandDe andere Mary....

Mary Queen of Scots

LINK

Elisabeth I, de halfzuster van Mary I

Elisabeth I was protestant en wees het huwelijksaanzoek van Philips II, na het overlijden van Mary I, af

De onthoofding van Mary Queen of Scots op last van Elisabeth I

Mary houdt een kruisbeeld in haar handen

Buiten worden haar kleren verbrand, niets mag meer aan haar herinneren

LINK

Philips II werd in ons land natuurlijk heel bekend :

Philips II op de melkkoe de Nederlanden

Alva melkt de koe

namens Frankrijk trekt de Hertog van Alencon aan de staart

Koningin Elisabeth voert stroo

Willem de Zwijger probeert kalm te blijven

Fernando Alvarez de Toledo, Hertog van Alva

1507 - 1582

Gouverneur-Generaal van de Nederlanden
1567 - 1573

Zijn voornaamste tegenstanders waren echter niet de ketterse Nederlanders, maar de Fransen en, we zouden nu zeggen, de Turken. Tijden zijn bewind werd het Spaanse Imperium in de Amerika's gevestigd. De zon ging niet onder in het Rijk van Philips II, want ook de eilandengroep met als hoofdstad Manilla hoorde bij zijn rijk, wat naar hem vernoemd werd trouwens........ Prins Maurits is nooit verder gekomen dan het eiland Mauritius....

In de niet-Nederlandse verhalen over Philips II gaat het altijd nauwelijks over de strijd tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, dat was voor Philips II een geloofskwestie en geen direkt machtsvraagstuk.

de werkkamer van Philips II in het Escorial

aangrenzend zijn slaapkamer en prive kapel, meer had Philips II niet nodig

De allerbovenste prent van de ketterse Blaue werd door Blaue zodanig ontworpen en ingekleurd dat het de grootsheid en vroomheid van Philips' schepping, het Escorial, moest benadrukken. Een stimulans natuurlijk voor de verkoop van zijn Spaanse en Amerikaanse Atlassen en dan gelden vaak andere dan geloofsprincipes.


Kom nog even terug op Manilla e.o., op onze site hebben we een verhaal over Olivier van Noort en zijn gruwelijke daden in de haven van Manilla....

Van Aad's eigen site komt dit : een grenskonflikt tussen de USA en Nederland : (LINK)


Op het internet staat trouwens nogal wat onzin over Koning Philips II, dus ook dat moet even rechtgezet:

In ons Vaderlands geheugen, zullen we maar zeggen, komt Philips II er natuurlijk terecht niet zoo best af. Echter veel van zijn kwade imago komt o.m. door wat ooit Willem de Zwijger in zijn Apologie schreef als reaktie op de ban die Philips II over Willem de Zwijger uitgaf:

We citeren even wat uit dit verhaal:En dit schrijft Willem de Zwijger dus letterlijk over Philips II in zijn Apologie:

Willem van Oranje oppert dus in zijn Apologie de meest vreselijke be≠schuldigingen tegen Philips II : moord op eigen vrouw en eigen zoon en nog bloedschande op de koop toe.

Inderdaad is bekend uit allerlei bronnen over het doen en laten aan het Spaanse hof in die dagen, dat dit vooral werd beheerst door een sterk ontwikkeld wantrouwen van Philips II, waar het regeringszaken betrof. Het is van Philips II bekend, dat hij een gegeven advies vaak niet opvolgde, omdat hij meende iets achter de bedoelingen van de adviseur te moeten zoeken.

Het bekende voorbeeld uit de eerste vijftien tot twintig jaar van zijn regering is het gelijktijdig optreden van twee leden van zijn Kroonraad geweest, die toch elkaars verklaarde tegenstanders waren: de prins van Eboli en de hertog van Alva. De eerste was nogal liberaal gezind en de tweede - zoals we weten - bepaald niet. Bij botsingen tussen deze beiden koos Philips II op het oog nogal eens de partij van Ruiz Gomez (Eboli), maar hij volgde tenslotte vaak, zoals bijvoor≠beeld in de zaak der Nederlanden, het advies van Alva.

Het kan niet worden gezegd, dat dit op een zeker wantrouwen ge≠baseerde systeem alleen maar slechte resultaten opleverde, maar door het van tijd tot tijd 'in ongenade vallen' van bepaalde advi≠seurs werd de karaktervastheid van de koninklijke raadslieden niet bevorderd; hun wraakzucht na ondervonden vernedering daarentegen wel.
Dit is onder meer het geval geweest met een zekere Antonio Perez, een protťgť van de prins van Eboli. Deze man werd in 1582 in staat van beschuldiging gesteld. Hierbij heeft de moord op Juan de Escovedo waarschijnlijk een rol ge≠speeld.

Na langdurige vervolgingen en verhoren wist Perez in 1591 uit de gevangenis te ontsnappen en naar Engeland te ont≠komen, waar hij in 1594 zijn Relaciones publiceerde. Dit verhaal is, behalve op zijn gevoelens van haat jegens Philips II, waarschijn≠lijk ook gebaseerd op mededelingen, aan Perez gedaan door de weduwe van de prins van Eboli, die na de dood van haar man in 1573 een verhouding had met Antonio Perez.
De geruchten en verhalen over bastaardij, moord en incest zijn kennelijk van die zijde gekomen en ze werden waarschijnlijk na de dood van Eboli en dus nog ruim vůůr het verschijnen van de Apologie bekend. Of Willem de Zwijger het naadje van de kous wist, daaraan mag natuurlijk getwijfeld worden, maar in de calvinistische sfeer van destijds en nog tot voor kort, werd alles blijkbaar voor waar aangenomen, want Willem de Zwijger had het immers zelf gezegd....

Over de volgende versie is nu eigenlijk geen diskussie meer:

Philips II trouwde in 1543 met Maria van Portugal. Philips II was toen zestien jaar en het is inderdaad mogelijk, dat Philips II vůůr die tijd een verhouding heeft gehad met de werkelijk geleefd hebbende donna Isabella Osorio. Minder waarschijnlijk is, dat Philips II haar een huwelijks≠belofte heeft gedaan en nog minder waarschijnlijk, dat Philips II met haar zou zijn getrouwd en dat nog wel ten overstaan van de geen priester zijnde prins van Eboli. Eťn kind uit de verhouding zou overigens nog mogelijk zijn geweest, maar twee, of volgens som≠migen zelfs drie, lijkt wat veel voor een toen nog geen zestienjari≠ge jongen - tenzij er natuurlijk sprake is geweest van een twee- of drieling.

Het huwelijk tussen Philips II en Maria van Portugal is volgens tijd≠genoten zeer gelukkig geweest, maar aan dit geluk kwam een einde door de geboorte van hun zoontje, don Carlos, op 8 juli 1545 en de dood van zijn moeder enkele dagen later.

Kroonprins Philips II was toen 18 jaar en hij moest hertrouwen. Het werd ditmaal de Engelse koningin Bloody Mary Tudor, want zijn vader Karel V vond het nodig een Habsburgse invloedssfeer in Engeland te creŽren. Uit dit in 1546 gesloten huwelijk, dat nauwelijks als zodanig mocht worden aangeduid, werden geen kinderen gebo≠ren. Deze Bloody Mary stierf in 1558.

Intussen was Philips II koning van Spanje geworden en de kroon≠prins, don Carlos, groeide niet op als een jonge vorst, van wie men goede verwachtingen mocht koesteren. Sommigen spreken van dementia praecox, maar het is waarschijnlijk beter niet al te veel te vertrouwen op medische indicaties uit die tijd. WŤl schijnt de jongen volkomen onberekenbaar, vals en wreed te zijn ge≠weest.

Er werd overigens natuurlijk al aan een huwelijk gedacht en over mogelijke kandidaten gesproken. Men heeft daarbij onder meer gedacht aan Elisabeth I van Engeland, de jongere halfzuster van Bloody Mary Tudor en aan Elisabeth van Valois, dochter van de Franse koning Hendrik II en diens vrouw Catharina de Mťdi≠cis - dit ondanks het feit, dat Frankrijk en Spanje toen nog met el≠kaar in oorlog waren. Die oorlog werd beŽindigd in 1559 door de vrede van Le Cateau Cambrť≠sis en aangezien Philips II inmiddels weduwnaar was geworden, leek Philips II een betere kandidaat dan zijn ongelukkige zoon als het ging om versteviging van de banden tussen Frankrijk en Spanje en de verwezenlijking van de gezamenlijke strijd tegen de ketterij.

Het in 1559 gesloten huwelijk tussen Philips II en Elisabeth van Valois schijnt ook zeer gelukkig te zijn geweest. Philips II , in onze geschiedenis nog altijd in donkere kleuren geschilderd, moet een goed huisvader en opvoeder van zijn kinderen zijn geweest. Zijn correspondentie bijvoorbeeld met zijn uit dit derde huwelijk ge≠boren dochter Isabella, de latere aartshertogin-landvoogdes der Zuidelijke Nederlanden, levert daarvan bewijzen in overvloed.

Isabella Clara Eugenia de Austria

1566 - 1633

dochter van Philips II

Landvoogdes van de Spaanse Nederlanden

samen met haar echtgenoot

Albertus van Oostenrijk

1559 - 1621

Citaat uit ons 1600 Slag bij Nieuwpoort verhaal:

Over het leven van Philips II en zijn karakter valt nog veel meer te verhalen:Hoe ging het verder met Isabella en Albertus ? Om nog meer gezichtsverlies te vermijden vatten zij het plan op om Oostende te heroveren. Isabella deed zelfs de historische belofte dat zij zich niet meer zou verschonen voordat Oostende weer was heroverd, het beleg duurde echter drie jaar. de speciale kleur van haar ondergoed is de geschiedenis ingegaan als Isabella-geel. Het beleg van Oostende werd dus een dure prestige slag, alhoewel de nieuwe Spaanse bevelhebber Ambrosio Spinola, het beleg uit eigen zak schijnt betaald te hebben.....
Dezelfde Spinola werd trouwens ook de leider van de Spaanse delegatie die uiteindelijk voor 12 jaar een bestand overeenkwam :

Ambrosio Spinola

1569 - 1630

van 1603 - 1628 bevelhebber van het Spaanse leger in Vlaanderen
Elisabeth van Valois had wel degelijk medelijden met haar onge≠lukkige stiefzoon don Carlos. Carlos werd in het voorjaar van 1568 onder bewaking gesteld, omdat hij in het algemeen onhoudbaar was ge≠worden, terwijl hij in het bijzonder nog een samenzwering had gepleegd tegen zijn vader, al of niet in verband met de situatie in de Nederlanden - dat schijnt niet vast te staan. Of hij kort daarna is gestorven door het weigeren van voedsel of door het overmatig drinken van water, of misschien wel door nog een an≠dere oorzaak, weet men ook al niet met zekerheid te zeggen. In elk geval is hij niet door zijn vader Philips II vermoord. De koning heeft aan verschillende Europese hoven informatie verstrekt over de gang van zaken. Het duidelijkst is zijn explicatie aan de paus.

Elisabeth is een half jaar later gestorven. Over haar dood bestaat een verhaal, dat in de jaren zeventig van de 16e eeuw, na de dood van de prins van Eboli, de ronde deed en dat naderhand door Anto≠nio Perez in zijn Relaciones is gepubliceerd.
Philips II zou zijn vrouw, die hij verdacht van een verhouding met de toen al overleden don Carlos, gedwongen hebben een beker vergiftigde vloei≠stof op te drinken. Het vergif was zo sterk, dat niet alleen de koningin stierf, maar ook een zoon, die zij op dat moment bezig was te baren en wiens hersenpan door het vergif was verbrand.

Deze en dergelijke verhalen werden in anti-katholieke kringen nog jaren - en zelfs nog eeuwenlang geloofd. In geschiedenis boeken uit de 19e eeuw wordt er nog steeds over verhaald.

Als aanvulling voegen we ook nog dit citaat toe uit dit verhaal:Ook nog iets over de financiŽle beleid van Philips II, uit ons verhaal over de verovering van de Spaanse Zilvervloot door Piet Heyn / Hein:Aanvullend citaat uit ons Vrede van MŁnster verhaal:De thuishaven van de Spaanse Zilvervloot was Sevilla. In Amerika waren twee thuishavens voor de Spaanse zilvervloot: Veracruz in Mexico en Nombres de Dios in Panama.

Onderweg mocht de Spaanse Zilvervloot of alleen de Canarische eilanden of Santa Domingo of Puerto Rico aandoen en op de terugweg of Cartagena of Havana. En dus ontstond een systeem van een dubbel convooi. De Spaanse Zilvervloot bestemd voor Amerika verzamelden zich in Sevilla, San Lucar de Barremeda en Cadiz.

De Spaanse Zilvervloot met als doel Nieuw-Spanje werd De Vloot genoemd en vertrok ieder jaar in april / mei. De Spaanse Zilvervloot met als doel Zuid-Amerika werd de Vastelandsvloot of ook wel de Galjoenenvloot genoemd en vertrok in augustus.

Meestal was een maand nodig voor de overtocht en natuurlijk tijd voor het inladen etc. Was er nog niets aangekomen in Veracruz in Mexico en Nombres de Dios in Panama dan werd gewacht tot er wel iets in te laden viel.
Beide vloten verenigden zich voor een gezamenlijke terugtocht in Santo Domingo of Havanna. Midden oktober kwam de verenigde Spaanse Zilvervloot weer aan in Sevilla

Doel van deze strak georganiseerde tochten was natuurlijk bescherming tegen kapers, naast Piet Heyn / Hein waren er dus nog veel meer, we noemen er nog maar een paar:De financiŽle schade toegebracht door deze kapers was slechts een fractie van de totale opbrengst van alle Spaanse Zilvervloten.....

    Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

    Voor meer vrijblijvende informatie

    aad@engelfriet.net

    Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

    klik dan HIERFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 September 2009