Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Inquisitie, ontdaan van mythen: Inquisitie is deel Zwarte Legende

inquisitie19eeuw

Verscheiden wijzen van pijniging, bij de Inquisitie gebruikelijk

19e eeuws, traditioneel beeld Inquisitie

De Inquisitie is een van de meest beladen begrippen in de vaderlandse geschiedenis.

In dit verhaal over de Inquisitie proberen we de "waarheid" over de Inquisitie naar boven te halen en gaan we op zoek naar de bronnen over de Inquisitie.

Over de Inquisitie bestaan genoeg vragen:

Verwacht geen "verhaal", het is meer een opsomming van allerlei (on)waarheden en belangrijker, bronnen over de Inquisitie!

Soms zullen aspecten over de Inquisitie worden herhaald, soms zullen argumenten wat anders worden gerangschikt: heeft allemaal te maken met de opzet van dit verhaal: een opsomming met toelichting vanuit relevante bronnen over de Inquisitie

Op het eind van dit "verhaal" een poging tot een samenvattende conclusie over de Inquisitie.

Iedere reactie n.a.v. dit verhaal over de (on)waarheden van de Inquisitie gaan we plaatsen, mits relevant natuurlijk en, niet onbelangrijk, uniek.

  Geinteresseerd in een lezing over de Inquisitie door Aad 'arcengel' Engelfriet, samensteller van dit verhaal:

  Voor meer vrijblijvende informatie

  aad@engelfriet.net

  Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

  klik dan HIERIn vroeger tijden werd wel eens gesuggereerd dat de "80-jarige oorlog" o.m. zou zijn ontstaan n.a.v. de slachtoffers van de Inquisitie.De Opstand, zoals we nu het begin van de "80-jarige oorlog" noemen, werd in werkelijkheid veroorzaakt door de overtreding van het Groot Privilege.

Samengevat en vereenvoudigd zijn de volgende oorzaken te noemen voor het uitbreken van de Opstand:De Opstand brak uit t.g.v. een machtstrijd: een uiteindelijke centralisatie poging van het centrale gezag versus de status quo in de Nederlanden.

De Opstand was, tot 1580, ook niet direct gericht op Philips II, maar gericht tegen Alva. Alva werd, zonder overleg, de Nederlanden opgedrongen.

Alva was dus de tiran en nog niet direct Philips II, men ging er van uit dat Philips II was misleid door zijn raadgevers en hoopte keer op keer dat Philips II zelf naar de Nederlanden zou komen en dan zou men hem kunnen overtuigen dat hij misleid was.

En dus werd tot het jaar 1580, toen Philips II Willem van Oranje in de ban deed, van alles gedaan om loyaal te blijven t.o.v. Philips II.

Voorbeelden?


Niet Philips II, maar Alva, was de aanleiding tot de Opstand.

Volgens sommigen was dit slechts schijn en voerde men al indirect oppositie tegen Philips II.

Ooit zullen we dieper op het bovenstaande ingaan, we gaan ons nu beperken tot de beeldvorming rondom de Inquisitie.
Eerste mythe: het aantal slachtoffers van de Inquisitie

Er bestaat consensus over de volgende aantallen Inquisitie (?) slachtoffers:

Heel wat andere getallen dan sommigen ooit durfden te beweren: tot 50.000 Inquisitie slachtoffers op een bevolking van 2.500.000 oftewel de totale bevolking van de toenmalige Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samen. Omgerekend naar nu zou het op een bevolking van zeg 15.000.000 zijn gegaan om 300.000 Inquisitie slachtoffers...

Bij aantallen van 50.000 Inquisitie slachtoffers zouden de 16e eeuwse archieven uitpuilen met dokumenten over de processen en de terechtstellingen namens de Inquisitie! Zo wordt bijv. over Rotterdam beweerd dat de Maas rood kleurde van het bloed en de sluizen niet meer geopend konden worden vanwege de lijken. Niets over terug te vinden in de archieven. En er is en wordt nog steeds gezocht!

Voorbeelden?


Aanvullende opmerking over het gebruik van het begrip Inquisitie:

Geloofsslachtoffers werden berecht door de "wereldlijke" rechtbanken, en die hebben ook mensen berecht die niet direct door de Inquisitie werden aangebracht. In principe voerde de Inquisitie geen doodvonnissen uit, dat deden de "wereldlijke" rechtbanken namens de overheid. Ook de overheid zelf deed dus onderzoekingen en dus is het nog steeds ter discussie: wie heeft de meeste doodvonnissen (laten) uitspreken: de kerkelijke rechtbanken c.q. de Inquisitie of de "wereldlijke" rechtbanken, in opdracht van de overheid.

De Raad van Beroerten, ingesteld door Alva, was dus niet hetzelfde als de Inquisitie, maar een "wereldlijke" rechtbank en veroordeelde rebellen, sommige daarvan waren ook ketters. Door alle verhalen over de Inquisitie worden vaak alle slachtoffers Inquisitie slachtoffers genoemd: heel verwarrend....
Was er eigenlijk wel een Inquisitie in de Nederlanden?
Waar komen dan al die verhalen over de Inquisitie in de Nederlanden vandaan?De grootste bron van de verhalen over de Inquisitie in de Nederlanden is ........ Willem van Oranje! En dan hebben we het natuurlijk over "zijn" Apologie:

Citaat uit ons Escoriaal verhaal:

Om de Spaanse aanslag van 1584 te legaliseren moest echter eerst over Oranje formeel de ban worden uitgesproken. De Apologie als antwoord op de Spaanse ban van maart 1580 moest terugwinnen wat op het slagveld werd verloren. Daarbij werd de waarheid nogal eens geweld aangedaan. In de Apologie stroomt het door Alva vergoten bloed letterlijk met geheele beken langhs de straeten. In de Spiegel der Spaanse Wreedheden werd het aantal slachtoffers van de Inquisitie met tenminste een factor tien vermenigvuldigd en werd Philips II zelfs de dood van zijn zoon Don Carlos en de moord op zijn derde vrouw Elizabeth van Valois verweten.

In ons Vaderlands geheugen, zullen we maar zeggen, komt Philips II er natuurlijk terecht niet zo best van af. Echter veel van zijn kwade imago komt o.m. door wat ooit Willem van Oranje in zijn Apologie schreef als reaktie op de ban die Philips II over Willem van Oranje uitgaf: Maar Philips II had in 1580 natuurlijk wel de toon gezet in "zijn" Ban over Willem van Oranje:In de door velen, terecht, als standaardwerk geziene biografie van Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand (1572 - 1584), geschreven door K.W. Swart, ISBN 90 12 08135 1, lezen we op blz 31 en 190 e.v.:Gaan we nu wat dieper in op de tekst van de Apologie (waarbij moet worden opgemerkt dat een kritische analyse van de Apologie eigenlijk nog nooit is geschreven) en de schrijver ervan: Pierre l'Oyseleur, heer van Villiers (link):Nogmaals: een kritische analyse van de Apologie is eigenlijk nog nooit geschreven, dus wat we hieronder gaan doen is (dankzij deze link en deze link) wat fragmenten tonen van de Apologie en dan in BOLD de voor dit verhaal over de Inquisitie belangrijkste passages, soms in 16e eeuws en/of 21e eeuws Nederlands:


En wat wordt nu bedoeld met Zwarte Legende in relatie tot de InquisitieSinds de 19e eeuw wordt het vijandige, soms xenofobische beeld van het Spanje in de 16e eeuw omschreven met het begrip Zwarte Legende of in het Spaans: Leyenda Negra.

Dingen als de zeer bloedige Spaanse kolonisatie van vooral Zuid-Amerika werden op één lijn gesteld met de daden van de Inquisitie in Spanje, de, inderdaad, Spaanse Inquisitie. Willem van Oranje was dus een van die mensen die dit deed: zie de Apologie fragmenten hierboven!

Eén publicatie wordt hierbij altijd aangehaald als een soort oerbron, maar er zijn ongetwijfeld meerdere soortgelijke teksten:

In 1552 publiceerde Bartolomé de las Casas zijn Brevissima relacion de la destruccion de Las Indias. Ook zonder Spaans te kennen, is de titel duidelijk!

Vanaf 1578 werd deze publicatie in vele talen vertaald, en kwam dus ook ter beschikking in de Nederlanden en men gaat er van uit dat Pierre l'Oyseleur, heer van Villiers en Willem van Oranje bij het opstellen van de passages over een mogelijk invoeren van de Inquisitie in de Nederlanden in de Apologie zich gebaseerd hebben op dit boek.

Bartolomé de las Casas had waarschijnlijk de bedoeling om te pleiten voor een menselijker behandeling van de lokale bevolking ("Indianen") in de Amerikaanse koloniën. Bartolomé de las Casas richt zich rechtstreeks tot de kroonprins, de latere Philips II. En natuurlijk wordt er nog steeds gediskussieerd over de vraag of Bartolomé de las Casas een betrouwbare opsomming heeft gegeven of heeft Bartolomé de las Casas ook al het een en ander wat aangedikt, waar velen maar van uitgaan.

Belangrijk is in ieder geval dat het werk van Bartolomé de las Casas, daar is "iedereen" het over eens, verantwoordelijk is voor de zwaar aangezette vijandsbeelden v.w.b. Spanje en Philips II etc. Het boek van Bartolomé de las Casas Brevissima relacion de la destruccion de Las Indias ging, niet onlogisch natuurlijk, fungeren als basis voor een heftige, emotionele anti-Spaanse propaganda.

Als voorbeeld voor de Nederlanden geldt de Nederlandse vertaling van Brevissima relacion de la destruccion de Las Indias: Den Spieghel der Spaensche Tyrannye in West Indien. Voor het eerst verschenen in Amsterdam (1596) en herdrukt tot ver in de 17e eeuw.

In Den Spieghel der Spaensche Tyrannye in West Indien ligt de nadruk niet op de verwoesting, maar op de Spaanse tirannie. Het gaat ook niet meer om een verslag, maar om een Spiegel die de lezer wordt voorgehouden.

Onmenselijke wreedheid wordt als typisch Spaans genoemd, want Spanjaarden zijn immers per definitie hoogmoedig, hebzuchtig en (uiteraard) zeer wreed. En dat alles aangevuld met prenten die in het boek van Bartolomé de las Casas NIET voorkwamen. En dus wordt Den Spieghel der Spaensche Tyrannye in West Indien wel eens omschreven als gereformeerde populaire historiographie.

Ook in de geuzenliederen wemelt het natuurlijk en uiteraard, van de negatieve Spaanse beeldvorming, maar eerlijk is eerlijk, ook de huursoldaten in het "Spaanse" leger krijgen er van langs: ook aan Walen, Engelsen, Duitsers worden zeer veel negatieve beelden toebedacht. De negatieve beeldvorming van de niet-Spaanse huurlingen zou in de loop van de jaren verdwijnen, "alleen" de Spanjaarden zouden het nooit meer kwijtraken en zelfs dingen in de schoenen geschoven worden waarvoor zij niet verantwoordelijk waren. Denk aan de "Spaanse" furie uitgevoerd door o.m. de Waalse huursoldaten in het "Spaanse" leger!

Zonder nu in veel details te gaan, maar in de geuzenliederen worden de Spanjaarden bijvoorbeeld Maranen of ook wel Moranen genoemd. En dan moet je weten dat Maraan een verbastering is van het Spaanse Marrano dat kan betekenen, niet alleen, Varken / Zwijn, maar ook Moor en zelfs Ketter. In Spanje zelf fungeerde het woord Maraan ook als scheldwoord voor de Spaanse joden oftewel Joden die (meestal onder enige dwang, zacht uitgedrukt) zich hadden laten (moeten) dopen. In Nederland wordt een Moraan ook al snel de naam voor zwarte, duivelse, heidense, wellustige, luie bewoners van Afrika, de volgens velen vervloekte nakomelingen van Cham, een van de zonen van Noach.

In geuzenliederen worden Spanjaarden ook Spechten genoemd, die alles wat blinkt meenemen. Een verbastering van het woord Specht werd als snel Specken. Nog steeds wel eens gebruikt in de populaire 80-jarige oorlog literatuur. Na 1648 worden de beelden van de Zwarte Legende wat afgezwakt, maar blijven wel de basis van de vrije en strijdbare Nederlander tegen de Spaanse dwingelandij onder aanvoering van Willem van Oranje. Spaanse, veel te zwaar aangezette, vijandsbeelden zijn soms nog steeds een deel van het Nederlandse collectieve geheugen. En draagt absoluut niets bij aan de rol van Willem van Oranje: zonder Willem van Oranje zou de Opstand hoogstwaarschijnlijk nooit zijn gelukt. Niet voor niets is, helemaal terecht, Willem van Oranje, de grootste Nederlander ooit. Alleen zijn rol is duidelijk anders geweest dan nog steeds veel wordt gedacht.
Allemaal boekenwijsheid? Of staat er ook van alles op het internet over deze aspecten van de Inquisitie en de Zwarte LegendeLINK

Die 'zwarte legende' en de vele vooroordelen, mythen die hun oorsprong vonden in de oorlogspropaganda tijdens de Opstand, verdonkeremaanden een uiterst belangwekkende culturele periode.

Vele latere historici hebben die legende een eigen leven laten leiden.

Boeken van Geoffrey Parker over de Opstand van de Nederlanden tegen Spanje werden niet zo lang geleden 'als te positief voor de Spanjaarden' gerecenseerd.

In de televisieserie over Willem van Oranje uit 1984 werd de ene gemeenplaats op de andere gestapeld. Nog steeds hebben Nederlanders er moeite mee afstand te nemen van de legende en de gebeurtenissen van de zestiende eeuw in hun context te plaatsen.

Maar in België werd de geschiedenis eveneens vervalst. De Opstand en de Spaanse terreur waren dankbare historische onderwerpen om de katholieken in diskrediet te brengen. Het was een strijd tussen katholiek fanatisme en tolerantie.

Zelfs Tijl Uilenspieghel werd door Charles De Coster van de veertiende naar de zestiende eeuw overgeheveld om symbool te staan voor deze strijd.

LINK

Veel was er tot nu toe niet over deze beeldvorming bekend. Omgekeerd lag dat anders.

In Nederland werd niet alleen veel geschreven over en tegen de Spanjaarden, het beeld van de `zwarte legende' dat daarbij met graagte werd ingezet, bleef ook veel langer hangen.

Willem van Oranje maakte in zijn Apologie al gebruik van de wreedheid die de Spanjaarden in de Amerikaanse kolonies aan de dag hadden gelegd en die door Bartolomé de las Casas aan de kaak was gesteld.

Samen met de meer sinistere kanten van de Inquisitie vormde ze een bruikbaar propagandistisch instrument om de hele Spaanse natie, of althans haar bewind, als verdorven af te schilderen.

Dat beeld is in Nederland en daarbuiten lang blijven hangen. Voltaire maakte er gretig gebruik van om de Verlichting des te lumineuzer te laten afsteken en de Duitse romantici vonden in het tragische verhaal van Don Carlos - de afvallige zoon van Philips II die de kant van de opstandelingen zou hebben gekozen en wiens dood altijd onopgehelderd gebleven is - een geliefde held.

LINK

Daar moeten we dan meteen aan toevoegen dat, anders dan het algemeen gevoelen lijkt te weten, we in het westelijke christendom in de eerste duizend jaar van zijn bestaan van zegge en schrijve één executie weten, die van Priscillianus in 386 te Trier. En daartegen protesteerden Martinus van Tours en Ambrosius van Milaan ogenblikkelijk.

De tijd van de bloedige vervolgingen zou pas in de Middeleeuwen beginnen, en pas in de vroegmoderne tijd zijn hoogtepunt beleven.

De middeleeuwse inquisitie heeft naar schatting enkele duizenden Katharen geëxecuteerd.

Bij de Roomse inquisitie na 1551 vielen 97 slachtoffers;42 bij de Spaanse inquisitie in de 'wilde fase' van 1480 tot 1530 tegen de vijfduizend. En dan, zoals de in Duitsland nauwelijks bekende Henningsen-Datei (genoemd naar de volkskundige en inquisitieonderzoeker van die naam) aantoont - van 1540 tot 1700 - precies 826.

Het aantal wederdopers dat in Zwitserland, Zuid-Duitsland en de Nederlanden werd terechtgesteld op grond van het recht van het Duitse Rijk wordt op 2000 geschat.

De terechtstellingen van de wederdopers waren puur een 'staatszaak'; ze vonden niet meer, zoals in de Middeleeuwen, plaats na een expliciete veroordeling van hun geloof.

Evenzo waren de terechtstellingen van heksen 'staatszaak'. Zoals in de catalogus van de heksententoonstelling die in 2002 in Berlijn gehouden werd, staat: 'Met bijzondere hardnekkigheid houdt het vooroordeel stand, dat de grote massa van de heksenprocessen voor geestelijke inquisitie-rechtbanken zou hebben plaatsgevonden.'

LINK

Net als de Spaanse Inquisitie, die een zwarte mythe is en een creatie van protestanten in Engeland en de Nederlanden, een van de hoofdbronnen voor onze moderne rechtspraak was (afgezien van de lichte straffen) en zelf nooit de doodstraf uitsprak (dat deden de wereldlijke heersers, die ketters zagen als potentiële aantasters van hun goddelijke legitimiteit), maar alleen boetedoening of bekering oplegde.

De inquisitie was een hoofdbron voor onze rechtspraak en heeft nooit een heks of dergelijke veroordeeld (dat deed het gepeupel en de lokale schouten, m.n. echter in protestantse landen van Duitsland én in ons eigen Nederland bijv. in Oudewater).

De Inquisitie was heel modern qua rechtsopvatting (niet schuldig, tenzij tegendeel bewezen ipv andersom) en liet verdediging en advocaten toe.

LINK

De Lage Landen

De grootste schandvlek van zijn carrière van Alva zijn uiteraard de Lage Landen. In 1567 richtte hij de Raad van Beroerten (door het volk de Bloedraad genoemd) op. Die behandelde 12.000 zaken, veroordeelde 1.700 personen ter dood, nam de goederen van 10.000 personen in beslag en verbande in enkele jaren 60.000 mensen uit de Zuidelijke Nederlanden. Deze veroordelingen waren wettelijk, omdat men deelname aan de troebelen (de beeldenstorm) zag als majesteitsschennis. De protestantse lobby heeft het imago van de IJzeren Hertog Alva als een op bloed beluste sadist in heel het toenmalige Europa verspreid. Dit was vooral het werk van Marnix Van Sint Aldegonde en van het politieke genie Willem van Oranje.

Alva was slechts van 1567 tot 1574 in de Lage Landen, maar hij is toch wel het icoon van de 'Zwarte Legende'. Zijn voorgangers Margarita van Parma en Granvelle en Requessens, de Spaanse Habsburgers en Farnese, die na hem kwamen en die ook te maken kregen met sociale onlust, hebben het veel minder erg te verduren gekregen van latere historici.De schilderijen van Breughel, de door De Bry geïllustreerde pamfletten zijn allemaal getuigenissen van de mediacampagne tegen de hertog.

Was hij werkelijk zo slecht?

Om de hertog van Alva correct te beoordelen, moet men rekening houden met de 'affaire Don Carlos', met de opstand van de Arabieren in Granada, met het Catalaanse banditisme, met het probleem van de Turken, met de San Bartolomeusnacht waarbij in Frankrijk 25.000 mensen het leven verloren, met allerhande financiële problemen van de monarchie in Spanje en in de Lage Landen en met de muiterijen van de soldaten...

Spanje worstelde toen met twee grote problemen, het probleem van de Turken en het probleem van het protestantisme. Toen Alva aankwam in de Lage Landen kon noch hij, noch iemand anders de rampzalige internationale situatie juist inschatten. Bovendien was de Spaanse Koning Philips II getroffen door een zware persoonlijke tragedie (de zelfmoord van Don Carlos, die duidelijk psychisch gestoord was).

De Zwarte Legende krijgt een nieuwe stimulans in de 19de eeuw door het Vlaams nationalisme en door het liberale romantisme. Elk nationalisme heeft een demon nodig en de IJzeren Hertog Alva was ideaal voor die rol. Dat blijk o.m. uit 'De Legende van Tijl Uilenspiegel' van Charles de Koster en uit 'Het Geuzenboek' van Louis Paul Boon (1984). De romantici Schiller (1778) en Donizetti (1838) beschreven Don Carlos als een slachtoffer en Philips II en Alva als beulen.

Slechte verdediging

Tijdgenoten van de hertog van Alva als Arias Montano en Francès de Àvala hebben hem slecht verdedigd. De Restauratie en het Francoregime verkozen helden als Jan van Oostenrijk (Juan de Austria), helden die jong stierven boven een zieke, oude Alva, het slachtoffer van een onbestuurbaar imperium dat zichzelf overleefd had.

Tijdens de tweede helft van de 17de eeuw lanceerde het Huis van Alva (de vijfde hertog) een voorzichtig tegenoffensief. Hij verzocht de graaf de la Roca en de jezuïet Antonio Ossorio een nieuwe biografie over de IJzeren Hertog Alva te schrijven. Deze verdediging werd verdergezet in de 20ste eeuw door de 17de hertog, Jacobo Fitz-James Stuart, die zelf een historicus was. Hij vertaalde o.m. uit het Latijn de biografie van Ossorio in het Spaans.

Vast staat intussen wel dat de IJzeren Hertog Alva niet het monster was, dat beschreven wordt in sommige romans uit de 19de eeuw of in de protestantse pamfletten. Misschien wordt het wel tijd om de Zwarte Legende definitief te begraven en wat genuanceerder over deze man te gaan denken.

LINK

Toch verzet Lemm zich in zijn boek uitdrukkelijk tegen dit Spanje van de Zwarte Legende, dat hij meer een vrucht van politieke propaganda dan een historische werkelijkheid noemt. Voor hem kende het land zijn ware bloeiperiode in de eeuw die zich uitstrekt van de katholieke vorsten Ferdinand en Isabella tot het bewind van Philips II. Het was een tijd van staatsvorming en externe expansie, van levendige handel en geestelijke verdieping, van een oprecht streven naar rechtvaardigheid en vooral een religieus zelfbewustzijn dat in de visie van Lemm het meest eigenlijke wezen van Spanje uitmaakt.

Dat precies in diezelfde tijd de Zwarte Legende van het bloeddorstige Spanje de kop opstak om nooit meer te verdwijnen, heeft volgens Lemm alles te maken met de scheiding der geesten die zich toen in Europa voltrok. De eenheid van wereldlijke en geestelijke roeping, die hij in het theocratisch bewind van die periode door de Spaanse kroon vertegenwoordigd ziet, moest het elders afleggen tegen een moderniteit die geloof en wereld scheidde en de eerste tenslotte zou opgeven terwille van de tweede. Wat zich later in het liberale en verlichte denken werd voltooid, kondigde zich in het protestantisme al aan: het geloof verloor zijn centrale plaats in de inrichting van de wereld en zou daaruit tenslotte geheel verdwijnen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Zwarte Legende haar grootste propagandisten vond in de Apologie van de Nederlandse Prins van Oranje en twee eeuwen later in de smaadschriften van Voltaire. Die laatste zou het doorgeven aan de romantici, voor wie Spanje opnieuw de tegenpool van de Verlichte wereld was, al hadden zij minder behoefte ermee te polemiseren dan zich er huiverend door te laten fascineren.

LINK

De Zwarte Legende

Behalve met het zwaard bestreed Bolivar de Spanjaarden met de pen. Hij diende de zaak van de onafhankelijkheid door zijn tegenstanders zwart af te schilderen. Daarmee sloot hij zich aan bij de zogenaamde Zwarte Legende.

Deze Zwarte Legende was uit verschillende bronnen gevoed en had haar oorsprong in het Italië van de veertiende en vijftiende eeuw. Duitse auteurs droegen hun steentje bij ten tijde van de godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw.

In dezelfde jaren zette de dominicaner monnik Bartolomé de las Casas zijn hartverscheurende relaas over de 'vernietiging van Indië' op papier. De Nederlandse Opstand blies de Zwarte Legende nieuw leven in.

De Zwarte Legende dichtte aan de Spanjaarden een aantal slechte eigenschappen toe. Zij heetten hebzuchtig, hoogmoedig, losbandig, wreed en moordzuchtig te zijn. Ofwel, zoals Bredero schreef: "Des Spaengiaerts hooghste lust is Vrouwenkracht ende Moordt." De opstandelingen in Spaans-Amerika zetten deze traditie zonder scrupules voort. Vele Zuidamerikaanse volksliederen herinneren nog vandaag de dag aan de bloeddorstige Spaanse legers.

Bolivar schreef op zijn beurt:

Het zou geen zin hebben uw aandacht te vestigen op de talloze en onvergelijkelijke moorden en wreedheden die de Spanjaarden sinds de verovering hebben begaan om de inwoners van Amerika te vernietigen, met als oogmerk ongestoord hun geboortegrond in bezit te nemen.
De geschiedenis verhaalt uitgebreid van die verschrikkelijke gebeurtenissen die diep zijn betreurd door de beroemde historicus Dr. Robertson, steunend op de autoriteit van de grote filosoof en filantroop Las Casas, die met eigen ogen dit nieuwe en mooie, door inheemse Indianen bewoonde, werelddeel zag worden gedrenkt in het bloed van meer dan twintig miljoen slachtoffers; ook zag hij de weelderigste steden en de vruchtbaarste velden veranderen in vreselijke, eenzame oorden en verschrikkelijke woestenij.

Na de verovering hielden tirannie en Inquisitie de Amerikanen dom. Doordat de gewoonte om te gehoorzamen insleet zagen ze niet dat ze geknecht werden. De scherpe waarnemer kon echter een grove ongelijkheid ontwaren.

LINK

Maarten 't Hart is vereeuwigd. Nee, niet als successchrijver, maar als antichristelijke obscurantist. De Duitse priester en kerkhistoricus Arnold Angenendt opent zijn grote werk Toleranz und Gewalt met een citaat van de Nederlandse auteur, als een typisch staaltje stemmingmakerij door mensen die even hoogopgeleid als slecht geïnformeerd zijn, maar die wel het debat dreigen te bepalen. Angenendt, een duizelingwekkend geleerd historicus van wereldvermaardheid, zet in zijn boek een aantal Zwarte Legenden die steeds weer tegen de Kerk worden uitgespeeld, in perspectief. En met succes: haast met tegenzin geeft de Duitse pers toe dat Angenendt een magistraal werk heeft geschreven waar voortaan niemand omheen kan.

Dat volgens modern onderzoek de Spaanse Inquisitie hooguit enkele honderden mensen veroordeeld heeft, was al wel bekend. Minder bekend is dat die Inquisitie een objectieve vooruitgang betekende in de ontwikkeling van het recht, het gevangeniswezen en zelfs in het terugdringen van folteringen. Nog sterker: de Inquisitie maakte in Spanje een einde aan de heksenprocessen, iets waar de Kerk sowieso weinig van moest hebben. De beruchte en manipulatieve Hexenhammer (1486) van de geestdrijvende dominicaan Heinrich Kramer blijkt bij nader inzien helemaal geen pauselijk of zelfs kerkelijk document te zijn.

Zo gaat het maar door. Angenendt werkt de ene Zwarte Legende na de andere door, van Kruistochten tot Pius XII.

En natuurlijk, er blijft genoeg te bekritiseren over, maar van de kwaadaardige karikatuur die steeds maar weer herhaald wordt door mensen die beter zouden moeten weten, blijft geen spaan heel. Rode lijn is dat het christendom juist een aanjager was in de strijd voor grotere humaniteit en redelijkheid. Angenendts grote kennis van zaken, zijn niet-polemische instelling en zijn bereidheid tot kerkelijke zelfkritiek als dat nodig is, stempelen dit werk tot een onmisbaar handboek voor iedereen die zich met dit thema bezighoudt.

En verbeelden we het ons maar, of lezen we soms enige ironie tussen de regels? Bijvoorbeeld als Angenendt schrijft dat de Romeinse Inquisitie minder executies van ketters op haar geweten heeft dan menige stad in Holland, waar alleen al het 'tolerante' Amsterdam van 1534 tot 1554 "meer ketters ter dood veroordeeld heeft dan enig andere stad van de christenheid".

LINK

Net als Columbus is ook het Huis van Alva onlosmakelijk verbonden met vijf eeuwen Spaanse historie. Het prestige van de derde hertog van Alva, Fernando Alvarez de Toledo, is door geen van zijn vijftien opvolgers geevenaard. Alva is de IJzeren Hertog die als gezant van koning Philips II in de zestiende eeuw de opstand der protestanten in de Lage Landen kwam onderdrukken.

P. C. Hooft heeft in zijn boek Nederlandse Historien een 'Persoonsbeschrijving van Alva' opgenomen. "Van een wreedheid, de snoodste niet alleen der menselijke maar ook der helse boosheden, was hem het hart zo bezeten (. . .) dat hij met voorbedachte rade en krachtens vonnis een grote menigte onschuldige lieden liet ombrengen."

Hooft meet de nukken van deze 'hologige, rijzige persoon met zijn streng gelaat' breed uit. Hij wrijft de hertog 'een bodemloze baatzucht' aan. Alva was 'kloek en tegelijk ook kalm; een onverbiddelijk handhaver der tucht; een doortrapte driftkop'.

De bloedtribunalen en de Tiende Penning brachten Alva de reputatie van een meedogenloos heerser. Althans in Vlaanderen en Nederland. In Spanje is Alva een royaal gedecoreerde historische held. In de geschiedenisboekjes heet Alva El Gran Duque, de Grote Hertog.

LINK

Zo gebeurde het ook nadat een reeks oorlogen en oorlogjes, die in 1492 eindigde, de moslims van het Iberisch schiereiland had verdreven. Later werden die in de Spaanse historiografie samengevoegd tot de Reconquista (de herovering), een vroege verschijningsvorm van een misschien niet liberale, maar dan toch in elk geval christelijke jihad. En eentje die, zoals de meeste heilige oorlogen, na de overwinning overging in terreur: de strijd van de inquisitie tegen joden en moslims die zich niet hadden laten bekeren - en ook tegen protestanten.

De vervolging van die laatste groep is opmerkelijk genoeg nooit goed onderzocht, stelt de historicus Werner Thomas in zijn dissertatie In de klauwen van de Inquisitie. Protestanten in Spanje 1517-1648.

In de door Thomas geïnventariseerde periode veroordeelde de inquisitie 3.000 protestanten, van wie de meesten vreemdelingen waren, vooral Fransen en Engelsen. Hij begint zijn boek echter met de terechtstelling in Toledo van de Hollandse protestant Hans Avontroot in 1633. Hans Avontroot was zo zeker van zijn geloof dat Hans Avontroot de beul assisteerde bij het aansteken van zijn eigen brandstapel. Hans Avontroot was dan ook met een speciale missie naar Spanje gekomen, legt Thomas uit. Hans Avontroot wilde koning Philips IV bekeren tot het protestantisme. Degelijke bekeringsijver was uitzonderlijk.

Uit Thomas' uitstekende overzicht rijst een beeld op van vooral veel Franse hugenoten die in problemen kwamen als ze in de Pyreneeën op Spaans grondgebied belandden. De meeste protestantse ketters waren niet zozeer diep devote aanhangers van Luther of Calvijn, maar zochten, zoals de auteur het uitdrukt, vooral `een katholicisme dat zich bevrijd had van verplichtingen en straffen', zoals de mis, de biecht en de aflaten.

Het gebrek aan diepere religieuze belangstelling deelden de vervolgden met de inquisiteurs, die zelf ook op de uiterlijke tekenen van het geloof waren gefixeerd. Zeker in de eerste jaren van de Reformatie werd het protestantisme beschouwd als een variant op het jodendom. Thomas toont bovendien hoe de vervolging zich parallel ontwikkelde aan de relatie tussen Spanje enerzijds en protestantse gebieden als Engeland en de Nederlanden anderzijds.

Zwarte Legende.

Thomas' werk past in de gestage revisie van de Zwarte Legende volgens welke elke vorm van vrijheid in het katholieke Spanje de nek werd omgedraaid door bloedfanatieke inquisiteurs. Zijn nuanceringen zijn niet verrassend, al benadrukt hij in zijn inleiding dat hij de daden van de inquisitie niet wil verdedigen of aanvallen.

Opmerkelijk genoeg biedt juist het verhaal over de Nederlander Hans Avontroot aanwijzingen dat ook in de eerste helft van de zeventiende eeuw soms het een en ander aan protestantisme werd gedoogd. Hans Avontroot blijkt namelijk niet na zijn eerste stappen op Spaanse bodem op de brandstapel gezet te zijn. Al in 1603 had Hans Avontroot zijn eerste pogingen gedaan in contact te komen met de Spaanse koning (toen nog Philips III). Niet lang daarna gaf Hans Avontroot in Madrid een staatssecretaris een document waarin Hans Avontroot de opheffing van het katholicisme in Spanje bepleitte - deze liet Hans Avontroot echter niet oppakken. Uiteindelijk werd in 1611 een arrestatiebevel tegen Hans Avontroot uitgevaardigd, maar toen was Hans Avontroot alweer weg.

Vanuit Den Haag viel Hans Avontroot in 1613 in zijn Sendbrief opnieuw het katholicisme en de paus aan. Bij gebrek aan resultaat trok Hans Avontroot in 1632 nogmaals naar Madrid, waar Hans Avontroot verscheidene gesprekken voerde met de almachtige eerste minister graaf Gaspar de Olivarez. Die stelde de heilige strijd tenslotte boven de tolerantie ten opzichte van de inmiddels 74-jarige Hans Avontroot: hij gaf Hans Avontroot aan.
Wat voor Inquisitie gerelateerde conclusies zijn er o.m. mogelijk?


Tot slot nog, op verzoek, iets over de oprichting van de ECHTE Inquisitie, begin 13e eeuw, oorspronkelijk gericht tegen de Katharen, waarvan het woord ketters is afgeleid.

De Inquisitie werd geleid door de keurtroepen van de middeleeuwse Kerk, de dominicanen. Het waren universitair opgeleide, theologische experts, maar hun persoonlijke armoede en hun roeping als bedelmonniken betekende dat ze het vertoon van de kerkelijke hiërarchie ontbeerden en dus niet beschuldigd konden worden van de hebzucht of morele tekortkomingen van hun voorgangers.

De bevoegdheden van de inquisiteurs waren onbeperkt: huizen konden worden doorzocht, elke plek waar een ketter had verbleven moest worden vernietigd en berouwvolle Katharen kregen een nieuwe woonplaats daar waar nooit ketterij was ontdekt. Op geestelijken na mocht niemand afschriften van het Oude en Nieuwe Testament bezitten en degenen wier bekentenis van ketterij werd verkregen onder tortuur, moesten worden gevangengezet als boetedoening. De nieuwe maatregelen maakte het voor de Katharen veel moeilijker om rond te trekken en in vrede te leven.

Een handboek van de Inquisitie uit 1245-1246 geeft een goed inzicht in de geavanceerde ondervragingsmethoden die beschikbaar waren om bekentenissen los te krijgen.

Als een dorp verdacht werd van ketterij, moesten alle mannelijke inwoners boven de veertien en alle vrouwen boven de twaalf naar voren komen en hun orthodoxie betuigen. Als ze verdacht werden - en iedereen kon compleet anoniem de vinger uitsteken naar een mededorpeling - moesten ze bekennen, alle ketterij herroepen en onder ede verklaren dat ze andere ketters zouden opspeuren en aanbrengen. Van iedereen van wie bekend was dat ze ketters eten of onderdak verschaft hadden of naar hun preken geluisterd hadden, werd de naam genoteerd. In een poging om hun arrestatie voor te zijn kwamen velen uit eigen beweging naar de monniken. Degenen die bekend hadden, moesten op bedevaart gaan of op een andere wijze boete doen en tijdens de rest van hun leven een geel kruis dragen. Mensen die weigerden om de ketterij af te zweren, werden door de Inquisitie overgeleverd aan de wereldlijke autoriteiten en verbrand.

Een maatregel die met name veel ongenoegen opwekte, was het gebruik om overleden ketters te veroordelen en hun gebeente op te graven en te verbranden `uit afschuw voor zo'n gruwelijk vergrijp'. Dit alles creëerde - en dat was ook de bedoeling - een klimaat van angst en achterdocht die gemeenschappen tientallen jaren zou versplinteren. Vanuit het perspectief van de Kerk leverde het resultaten op en veel ketters werden gedwongen tot een vogelvrij bestaan. Of ze werden ontdekt en aan de gezagsdragers overgeleverd.

Ook hieruit blijkt dat de Inquisitie zelf nooit vonnissen uitvoerde, maar de slachtoffers overleverden aan de wereldlijke autoriteiten.


Nog meer weten over de invloed van de populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de 19e en 20e eeuw?

protgeschiedschrijving19eeeuw

De geschiedenis aan het volk verteld

Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de 19e en 20e eeuw

Redactie G.J. Schutte

ISBN 9 789087 040321

Van harte aanbevolen!

Maarten 't Hart over W.G. van der Hulst's boek Willem Wijchers:

Willem Wijchers over een dappere Alkmaarder jongen tijdens de Tachtigjarige Oorlog greep mij zo aan, dat ik nu nog als ik iemand ontmoet die rooms-katholiek is, onmiddellijk moet denken aan 'Schele Ebben', vooral als de rooms-katholiek loenst, wat merkwaardig vaak het geval is. Ja, Schele Ebben zal ik nooit vergeten; hij wierp ketters, vastgebonden in een met stenen verzwaarde jutezak, in een gracht vanuit de gevangenis.
Op onze site hebben we meer soortgelijke verhalen over "mythen" te maken met de Tachtig / 80-jarige Oorlog:


Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind Search Engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Apologie en klik op ENTER


  Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

  Voor meer vrijblijvende informatie

  aad@engelfriet.net

  Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

  klik dan HIERNaar Aad's Tachtigjarige oorlog / 80-jarige oorlog verhalen

Terug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

26 Maart 2010