Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam voor, in en na Mei 1940, een chronologisch overzicht, en dus: wat gebeurde er in Rotterdam voor, in en na Mei 1940

Wat gebeurde er in Rotterdam voor, in en na Mei 1940?

We gaan dit doen aan de hand van het Rotterdams Jaarboekje 1941 waarin Stadsarchivaris Hazewinkel, op bewonderenswaardige wijze, bijna emotieloos, het jaar 1940 chronologisch samenvat.

hazewinkelportret

Hendrik Cornelis Hazewinkel

archivaris van Rotterdam (1935 - 1961)

LINK

In o.m. ons verhaal over het Gemeentearchief van Rotterdam schrijven we over Hazewinkel:En natuurlijk ook nog even iets over het instituut Jaarboekje Rotterdam / Rotterdams(ch) Jaarboekje:

Citaat uit dit verhaal:

En vooraf natuurlijk ook nog even dit: Aad verzamelt alleen de heel bijzondere zeldzame exemplaren van het Jaarboekje Rotterdam / Rotterdams(ch) Jaarboekje.
Voor een komplete serie Jaarboekje Rotterdam / Rotterdams(ch) Jaarboekje heeft hij geen ruimte in zijn propvolle boekenkast.
En hoe kom je aan heel bijzondere zeldzame exemplaren van het Jaarboekje Rotterdam / Rotterdams(ch) Jaarboekje: goede relaties met niet-Rotterdamse Antiquariaten...

Op onze site hebben we al geruime tijd een verhaal met alleen maar deze foto's genomen na Mei 1940 in Rotterdam, die we hier allemaal opnieuw laten zien:Alleen de maand Mei 1940 hebben we helemaal overgenomen uit het Rotterdamsch Jaarboekje, van de overige maanden in 1940 laten we alleen een selektie zien:

Januari 1940

9. De jeugdvereniging Dorcas herdenkt haar 40-jarig bestaan onder voorzitterschap van Ds. S. van der Molen, Chr. Geref. predikant alhier.

dssvandermolen

Ds. S. van der Molen

LINK

Februari 1940

4. Bij een inbraak bij de juweliersfirma A. Siebel aan den Binnenweg wordt voor f. 60.000,= aan kostbaarheden gestolen.

De onderstaande foto's komen uit dit verhaal:

siebel eerste pand


siebel groter pand


siebel linker etalage


siebel rechter etalage


siebel interieur


Een foto gemaakt op het moment dat de Duitsers de Oude Binnenweg binnentrekken, een paar uur later zou ook dit stukje Rotterdam verbranden......

siebeluithang1940

en wat zag Aad links :
een uithangbord van Siebel

siebeladver1

siebeladver2

Maart 1940

16. Kolonel P.W.Scharroo zal overste Gaillard opvolgen als Garnizoenscommandant van Rotterdam

April 1940

17. De wederopbouw van het Calandmonument aan de Veerhaven is gereed.

calandveerhaven

het Caland monument aan de Veerkade

LINK

19. Bij Kon. Besluit is het gehele land in staat van beleg verklaard. Hierdoor is thans in Rotterdam de kolonel der genie P.W.Scharroo, kantonnementscommandant, de hoogste burgerlijke en militaire gezagsdrager

26. In de Burgerzaal van het Stadhuis wordt het eere-comité voor de herdenking van het 600-jarig bestaan van Rotterdam geinstalleerd.

privilege7juni1340

Het Privilege van de Stad Rotterdam

AD 7 Juni 1340

LINK

Mei 1940

1. Deze week zal Mr. L. Einthoven zijn werkzaamheden als hoofdcommissaris van politie hervatten.

2. Opening van de Italiaansche pergola naast café-restaurant Pschorr.

3. Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris te Rotterdam (vacature J. Koopman) de heer G. A. E. Kuijntjes, candidaat­notaris te Overschie.

4. Het militair gezag laat 21 staatsgevaarlijk geachte personen arresteeren, onder wie eenige Rotterdammers.

4. In de aula van de Ned. Econ. Hoogeschool belegt de federatie van middelbare schoolbonden een bijeenkomst ter opwekking van de jeugd tot geestelijke en moreele her­bewapening.

4. De doofstommenvereeniging Amman viert haar zilveren jubileum.

5. Installatie van pastoor C. B. M. Wiemers als pastoor van de parochie van O.L. V rouwe van Lourdes in de kerk aan de Prins Hendriklaan.

5. Te Wassenaar overlijdt in den ouderdom van 73 jaar Ds. H. D. Drenth, van 1928-1934 Gereformeerd predikant bij de gemeente De Heij- Tuindorp.

6. Te Scheveningen overlijdt in den ouderdom van 76 jaar de heer W. H. J. Ulrich, oud-lid van de firma C. Ulrich & Zn. aan de Leuvehaven.

6. De eere-presidente van de afd. Rotterdam van de ver­eeniging het Molenwiekje, mevr. Oud-Fischer, opent in den Rotterdamschen Kunstkring een tentoonstelling van kloskant.

7. De Vlaggemansbrug moet worden afgebroken.

8. De algemeene presidente van de Ned. vereeniging tot opleiding van gezinshulpen volgens het leerlingenstelsel, Mevr. C. Kammeraat-Bekker, installeert de Rotterdamsche commissie.

8. De raad benoemt tot directeur van de 3e H.B.S. met 5 j. c. aan het Afrikaanderplein Dr. R. van Waard.

10. In den nacht van 9 op 10 Mei vallen de Duitschers Nederland binnen en bezetten het vliegveld Waalhaven.

12. De marinierskazerne aan het Oostplein wordt door een bombardement vernield.

14. Na enkele plaatselijke lichte bombardementen dwingt een zwaar luchtbombardement van de binnenstad Rotterdam tot overgave. Coolsingel, Hofplein e.o., Kruiskade, Goud­schesingel, Schiedamschedijk, Kralingen tusschen Oudedijk en Oostzeedijk, het havenkwartier, de Boompjes, de St. Lau­renskerk, worden verwoest of zwaar beschadigd. Hevige branden breken uit. Er zijn talrijke slachtoffers. Ook Neder­land geeft zich over.

14. In den ouderdom van 54 jaar overlijdt de heer J. C. van der Weele, hoofd-inspecteur van politie.

14. In den ouderdom van 63 jaar overlijdt de heer X. E. J. Gouard, pastoor der Oud-Kath. kerk aan den Oppert.

14. In den ouderdom van 54 jaar overlijdt Mr. Ernst Polak, kantonrechter.

18. Burgemeester en Wethouders geven Ir. W. G. Witte­veen, directeur van den Gem. Techn. Dienst, opdracht een plan voor een nieuwe stad Rotterdam te ontwerpen. Ten einde zich geheel aan deze taak te kunnen wijden is hij van zijn andere functies ontheven.

18. De Burgemeester verbiedt voor gebouwde eigendom­men hoogere huren te bedingen dan die, welke golden op 9 Mei 1940.

18. Lijn 1 en 4 van de R.E.T. rijden weer, zij het ook over een gewijzigd traject.

18. Er is een vluchtelingencomité opgericht, gevestigd in het gebouw van den Gem. Techn. Dienst aan den Vredehof­weg. Een centraal bureau voor dekking en kleeding is ge­vestigd in het Erasmiaansch gymnasium aan den Wytema­weg.

18. Het gebouw van de Unilever in het Museumpark is gedeeltelijk ingericht als ziekenhuis.

18. De Gem. Techn. Dienst is tijdelijk gevestigd in de Gem. Bibliotheek.

18. De kantoren van den havenmeester zijn ondergebracht in het bureau van de rivierpolitie aan de Parkhaven. 18. Het Hoofdpostkantoor is tijdelijk gevestigd in het hulppostkantoor aan den Soetendaalscheweg.

18. Het Rijksbureau voor voedselvoorziening in oorlogstijd waarschuwt de melk te koken wegens typhusgevaar.­

19. Alle opruimingsploegen moeten dezen Zondag doorwerken.

20. De Haagsche Gemeenteraad stelt f 50.000,- beschikbaar voor hulp aan Rotterdam.

2 I. De Burgemeester roept ambtenaren en werklieden, die op wachtgeld zijn, op, zich te melden aan het Raadhuis.

22. Opgericht is de Stichting Rotterdam 1940, welke ten doel heeft het herstel van Rotterdam, in het bijzonder op commercieel gebied. Het bestuur ligt in handen van twee bestuurders, Mr. P. J. Oud, burgemeester van Rotterdam en Mr. K. P. van der Mandele, voorzitter van de Kamer van Koophandel. Secretarissen zijn Mr. M. Smeding en Dr. W. F. Lichtenauer.

23. Amsterdam heeft belangrijke hulp aan Rotterdam verleend met levensmiddelen en brandweermateriaal.

23. De R.E.T. opent tijdelijk een autobuslijn van het Stieltjesplein via Willemsbrug en Boompjes naar den West­zeedijk.

23. Burgemeester en wethouders hebben den heer H. van Dijk, hoofdcommies aan de afd. Onderwijs, aangesteld als evacuatie-commissaris. Zijn bureau is gevestigd aan den Stadhoudersweg no. 153.

23. In de nieuwe Beurs aan de zijde van het Roode Zand wordt voor het eerst sedert 9 Mei beurs gehouden.

25. De Rijksgebouwendienst te 's-Gravenhage draagt aan de Aannemingsmaatschappij v/h P. en P. Voormolen alhier op het maken van alle gewapend-betonwerken ten behoeve van den bouw van een centraal belastingkantoor te Rotter­dam. De aannemingssom bedraagt f 500.000,-.

25. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart maakt bekend, dat met ingang van heden de vaart op de Nieuwe Maas gedeeltelijk gestremd is door mijnengevaar.

25. Het Museum Boymans is heropend.

27. Het hoofdbureau van politie is weer ten deele in ge­bruik genomen.

27. De schippersbeurs wordt in bedrijf genomen, evenals de beurs van koren-, vlas- en lijnzaadhandelaren.

27. Opgericht is een gemeente-ambtenaren-noodcomité. Ten behoeve van hun door den oorlog getroffen collega's zullen de leden van het Gemeente-personeel voorloopig 1 % van hun salaris aan dit comité afdragen.

27. In den ouderdom van 86 jaar overlijdt de heer C. W. F. P. Baron Sweerts de Landas Wyborgh, lid der firma Sweerts & Co, Haringvliet 96, makelaars.

27-Juni 1. Uitreiking van algemeene bonboeken en brood­bonboeken.

28. De opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft benoemd tot lid der commissie tot het financieren van het herstel der oorlogsschade Mr. K. P. van der Mandele, voor­zitter van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

28. De inspecteur-generaal van de scheepvaart maakt be­kend, dat de vaart op de Nieuwe Maas weer is toegestaan ten oosten van de lijn Parkhaven W.Z.-Dokhaven W.Z.

28. De weekmarkt is verplaatst van den Goudschesingel naar het Noordplein.

28. Op Westerveld vindt de crematie plaats van het stoffe­lijk overschot van den heer D. Zijlstra, in leven directeur der N.V. Nijgh en Van Ditmar alhier.

30. De 140 weeskinderen uit het Gereformeerd Burger­weeshuis aan de Goudschewagenstraat hebben onderdak gevonden in Moordrecht, c. 80 in het weeshuis van de Drost IJzerman-stichting; de overigen in de vroegere woning van notaris Treurniet.

30. Op Crooswijk vindt de symbolische begrafenis plaats van de Nederlandsche militairen, die in Rotterdam en om­geving zijn gesneuveld.

31. Uit de patroonsvereeniging Rotterdamsche bouwkring "Algemeen Belang" en de afdeelingen Rotterdam van den Nederl. aannemers- en patroonsbond en den Ned. R.K. bond van bouwpatroons heeft zich een N.V. gevormd om te komen tot den bouw van groote complexen arbeiderswoningen. Voorloopig 1000 stuks.

31. De Gem. inkomsten over Mei hebben f 900.000,- minder bedragen dan in Mei van het vorig jaar.

Juni 1940

20. Het restaurant Atlanta aan den Coolsingel wordt her­opend.

20. Het vierde tunnelstuk van de Maastunnel wordt van den afbouwsteiger aan de Waalhaven naar zijn definitieve plaats, ongeveer in het midden van de rivier, gesleept.

21. De Rijkscommissaris Rijksminister Dr. A. Seyss In­quart brengt een langdurig bezoek aan Rotterdam. Hij be­schikt dat een bedrag van tien millioen gulden wordt be­schikbaar gesteld ter leniging van den nood en de verzekering van het bestaan der betrokkenen, zonder verplichting tot terugbetaling en wel op rekening van de schadeloosstellings­bedragen uit het wederopbouwfonds. Hij bezoekt Duitsche, Britsche, Fransche en Nederlandsche gewonde militairen en overhandigt hun een geschenk.

22. De tram rijdt weer over de Maasbruggen.

Juli 1940

14 In de Duitsche Kerk aan de Zwarte Paardenstraat en op de begraafplaats Crooswijk vinden plechtige herdenkingsdiensten plaats voor de tijdens de oorlogsdagen hier ter stede gevallen Duitsche burgers.

16. B&W hebben ingesteld een commissie van deskundigen om een onderzoek in te stellen naar den toestand van de Groote Kerk, de Delftsche Poort en het voormalig gemeenlandshuis van Schieland (het oude Boymans museum). Voorzitter is Prof. Ir. J.A. van der Steur

23. De nationale inzameling ten bate van de hulpverlening aan door den oorlog getroffenen brengt in Rotterdam op f 109.208,07, waarvan f 34.365,88 door straatcollecte.

25. De regeeringscommissaris voor den wederopbouw, Dr. Ir. J.A. Ringers, keurt het plan van Ir. W.G. Witteveen voor den wederopbouw van het verwoeste gedeelte van Rotterdam, goed.

30. Dr. Völckers aanvaardt de functie van bijzonder gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor Rotterdam

Augustus 1940

1. In de maand Mei zouden te Rotterdam 619 personen zijn overleden tengevolge van oorlogshandelingen.

September 1940

2. Ter herdenking van het uitbreken van den oorlog in Europa, een jaar geleden, maken Duitsche troepen een parademarsch door de stad en defileren op het Middellandplein voor Generaal Böhm-Tettelbach

16. De eerste noodwoningen aan den Gordelweg worden in gebruik genomen.

16. In den ouderdom van 63 jaar overlijdt de heer D.J. Cramer, architect, de ontwerper van het Hofje van Gerrit de Koker.

23. De Groote Schouwburg wordt gesloopt.

23. De Rijkminister Dr. Frick bezoekt Rotterdam

October 1940

1. De Burgemeester ontvangt ten stadhuize de 300 onder­wijzeressen en onderwijzers, die de gereedmaking van de distributiestamkaarten tot voorloopige legitimatiebewijzen hebben verzorgd.

2. Het Casino, de noodschouwburg aan de Rochussenstraat, is ingericht als Ober Bayern.

2. Dezer dagen wordt begonnen met het geven van cur­sussen in de Duitsche taal voor de Rotterdamsche politie­mannen, die deze taal nog niet machtig zijn.

3. Naar de commissie Van der Steur verklaart, is de wederopbouw van de Groote Kerk technisch mogelijk. Ten aanzien van den toren is nog geen beslissing gevallen.

4. De heer C. Küppers opent, als vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur, de noodwinkelgalerij voor het Postkantoor op den Coolsingel

7. Op de hoofdwegen zijn verduisteringslampen aangebracht.

18. Het muziekcorps van de Duitsche Marine geeft een concert voor het stadhuis tusschen 3 en 4 uur.

24. De kerkeraad der Ned. Herv. gemeente verleent toestemming aan Ds. A.C.G. den Hertog om zich naar Duitschland te begeven teneinde te evangeliseren onder de Nederlandsche arbeiders aldaar.

25. De Rijkscommissaris heeft besloten tot een hulpactie voor alle Nederlandsche staatsonderdanen te Rotterdam, die deze hulp behoeven. Deze hulp wordt éénmaal verleend. (Notstandsbeihilfe)

30. Het puinruimen is vrijwel voltooid.

November 1940

1. De waarde van de door den oorlog te Rotterdam aangerichte schade wordt geschat op 420 millioen gulden, 11.000 verwoeste bedrijven en 26.000 woningen met inboedels.

14. Ir. W.G. Witteveen heeft een nieuw opbouwplan van Rotterdam ontworpen, gebaseerd op een inwonertal van 2 1/2 millioen.

16. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdkwartier van de N.S.B. aan den 's-Gravendijkwal 116 maakt de W.A. een marsch door de stad.

December 1940

5. De Groote Kerk zal worden herbouwd

7. Officieele opening van de Riviera hal in de Diergaarde Blijdorp. Hiermede is de nieuwe Diergaarde voltooid.

22. De bevelhebber der weermacht in Nederland, Generaal Fr. Christiaansen, bezoekt de gewonde en zieke soldaten in het hospitaal van het luchtwapen hier ter stede en neemt deel aan hun Kerstfeest.

23. Met ingang van dezen datum heeft de algemeen gevolmachtigde voor den wederopbouw ingesteld een dienst voor den wederopbouw van Rotterdam ( D I W E R O ). Tot directeuren zijn benoemd de heeren Ir. L.J. Dunné, adj. directeur van den Gem. Techn. Dienst, H.G.J. Ter Marsch en Ir. J. Rutgers

24. De Ned. vereeniging voor den volkszang houdt in de Koninginnekerk een zangavond onder leiding van Mevr. M.C. Grimberg-Huyser.

31. De heer H. Nijgh treedt af als directeur van de N.R.C.

In ieder jaarboekje wordt ook meestal een overzicht gegeven van de activiteiten van het Gemeentearchief Rotterdam, deze over het jaar 1940, is natuurlijk heel bijzonder, vooral als je het tussen de regels leest:Ondanks alles heeft Hazewinkel ook nog een, naar we mogen aannemen, aardige anekdote in het Jaarboekje opgenomen, waarmee we dit verhaal besluiten:


Klik hier voor de overige Rotterdamse geschiedenis verhalen op onze site,
een kleine selektie slechts....

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 Mei 2006