Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

1648 Vrede van Münster / Munster (2/2): hoe de vrede werd gesloten


De stad heet Münster en geen Munster, Aad vindt het slordig om in allerlei publikaties steeds meer te lezen Munster i.p.v. Münster..... Als je gewoon de atlas er even bij pakt, vind je de juiste spelling toch zoo : Münster en geen Munster

Op deze opmerking: is het nu de Vrede van Münster of de Vrede van Munster, krijgen we zoveel reakties, ca 50% voor, ca 50% tegen, dat we hier niet meer op kunnen reageren.

Ons standpunt blijft: de Vrede van Münster en niet de Vrede van Munster, München heet ook geen Munchen, idem Düsseldorf. En inderdaad Köln heet bij ons Keulen.

Meer over het echte verschil tussen Munster en Münster vind je onderaan in dit verhaal!


1648 Vrede van Münster / Munster (2/2): hoe de vrede werd gesloten

Dit verhaal is een vervolg op het verhaal

1648 Vrede van Münster / Munster (1/2): wat er aan vooraf ging


Mis je nog iets, maak dan gebruik van onze Search Engine :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Münster of 1648 en klik op ENTER
We beginnen met wat sfeerbeelden en tekst uit een van Aad's historische geschiedenisboeken uit 1917...., het gaat hierbij over de 30-jarige oorlog, uitgelegd aan 6e klassers oftewel groep 8, voor hen die niet meer weten wat klas 6 was:

wallensteinmoord

De dood van Wallenstein

De moord op Wallenstein is een gedeelte van een grootere prent : ,,Eigentliche Vorbildung und Bericht, welcher Gestalt der keiserische General hertzog von Friedland benebens etlich anderen Obristen zu Eger hingerichtet worden" ; op het andere gedeelte is de moord op Kinzky en Trezka voor gesteld.
Daar de hertog bemerkte, dat hij niet op zijn leger kon rekenen, trok hij met 1300 man naar Eger, om met de Saksen en Zweden in betrekking te treden. De hertog was ziek ; hij werd in een draagstoel gedragen.

De bevelhebber der stad, Cordon, de onderbevelhebber, Leslie, en de bevelhebber der dragonders. Butler, besloten hem te laten vermoorden.
Eerst werden op een feestmaal de onderbevelhebbers gedood. Wallenstein, die gerucht hoorde, opende het venster om de wacht te roepen; toen drongen de moordenaars de kamer binnen ; Wallenstein keerde zich om en ontving van den Ier Deveroux een stoot in de borst met een partisane. Later kreeg deze hiervoor een geschenk van 40.000 GId. en eenige verbeurd verklaarde goederen.

munster30jarigeoorlog

De verschrikkingen tijdens den 30-jarigen oorlog

30jaaroorloggr

Terechtstelling tijdens den 30-jarigen oorlog

Van de vreeselijke verwildering, welke een der ongelukkigste gevolgen van den oorlog was, getuigen de bovenstaande figuren.
Vooral in het laatste deel van den oorlog had de bevolking ontzettend van de legers te lijden dat van Wallenstein bestond van systematische afpersingen, later verdween by de afpersingen zelfs alle systeem.
Een ware plaag voor het land waren vooral de soldaten, die, in den krijg verminkt en zonder eenig middel van bestaan weggezonden, wel van roof moesten leven.

Een aangrijpende illustratie van „les malheurs de la guerre", vormt een reeks prenten van den Franschen graveur Jacques Callot, plundering, brandstichting, terechtstelling en dergelijke tooneelen zijn daarop meesterlijk weergegeven. De hier afgebeelde onderste prent geeft een terechtstelling weer, een veroordeelde, door een priester in zijn laatste oogenblikken bijgestaan, heeft juist de ladder beklommen, aan den voet van den boom dobbelen twee om hun leven en ontvangt er een absolutie, rechts wacht nog een ongelukkige op zijn executie.

Verder plaatsten we op deze bladzijde (maar niet op het internet) de portretten van twee mannen, die tot de verlenging van den oorlog veel hebben bijgedragen, van den Zweedschen koning Gustaaf Adolf, aan wien zijn ingrijpen ten behoeve der Protestanten een vroegen dood bracht, en van den Franschen staatsman kardinaal de Richelieu, die eerst Zweden tegen den keizer in de wapenen bracht en in 1635 Frankrijk zelf aan den krijg deed deelnemen.

Ook nog een 30-jarige oorlog citaat uit ons populaire Oranje dames verhaal, over natuurlijk Tilly :

Van Roger Bogaert ontvingen we deze aanvulling:Enne wie nu precies Wallenstein en Tilly waren? De eerste was bevelhebber van de Protestanten, de tweede van de Katholieken.


Een andere bekende figuur uit de 30-jarige oorlog was Koning Gustaaf Adolf uit Zweden, die de oorlogsvoering op de manier van Prins Maurits verder optimaliseerde. Ook Gustaaf Adolf stierf op het slagveld, net als Wallenstein... en daar wilden we het bij laten, v.w.b. de 30-jarige oorlog, want anders dwalen we een beetje te ver af, want we gaan nu deze beroemde prent bespreken en natuurlijk wat eraan vooraf ging :

munstereed

15 mei 1648

De eedaflegging door de Spaanse (rechts) en de Staatse Delegatie (links)

De Vrede van Münster is een feit

Toen eenmaal zowel de koning als de Staten-Generaal hun zegel aan de actes van ratificatie hadden gehangen, kon de handeling van 15 mei plaats vinden. De aktes waren per schip vanuit Amsterdam naar Spanje v.v. gestuurd, bang dat ze via Frankrijk in beslag zouden worden genomen. Waarom? Daar gaan we het later over hebben.

De beide Spaanse afgevaardigden rechts, Gaspar de Bracamonte y Guzman graaf van Peñaranda en Antoine Brun, hielden hun rechterhand op een zilveren crucifix, dat was neergelegd op een door hun priester opengehouden bi|bel, terwijl Peñaranda in het Spaans hun eedformulier voorlas. Aangekomen bij de woorden 'nemende Godt tot Rechter' kusten beiden, als goede katholieken, het kruis.

Vervolgens waren de zes aanwezige Nederlanders aan de beurt : van rechts naar links vanaf het midden :

bartholdvangent

Barthold van Gent

Uit Gelderland

Heer van Meinerswijck

Leider van de Delegatie

Traditioneel was altijd de belangrijkste vertegenwoordiger uit Gelderland voorzitter van een delegatie namens de Staten-Generaal,
een neutrale voorzitter dus meestalDe Staatse voorzitter van de duidelijk Calvinistische delegatie, Meynerswijck, las het Staatse eedformulier in het Frans voor. Bij 'Ainsi nous aide Dieu' ('soo help ons Godt') staken allen de rechter wijs- en middelvinger omhoog en spraken deze woorden hardop als eed uit.

Het lijkt er dus op dat de Spaanse en Nederlandse heren deze handelingen terzelfdertijd verrichtten, maar dat is natuurlijk niet waar, eerst waren de Spanjaarden aan de beurt en vervolgens de Nederlanders.

En ja inderdaad, twee Provincies ontbreken, Zeeland en Utrecht en ook daar gaat dit verhaal over.

Toen het vredesverdrag eenmaal beëdigd was, begonnen de feesten. Op 16 en 17 mei in Münster, en in de Nederlandse Republiek vanaf 5 juni.
Die dag was aangewezen voor de officiële afkondiging van de vrede in vrijwel alle provincies en steden, alleen Zeeland en de stad Leiden, de hardnekkigste tegenstanders van de vrede, deden niet mee aan de feestvreugde.

Hoe waren de onderhandelingen begonnen ?

In het kader van de Dertigjarige Oorlog waren allerlei vredesinitiatieven genomen. De paus was daarmee in de jaren dertig gekomen, keizer Ferdinand III liet zich evenmin onbetuigd om, zoals in 1642 door hem werd geschreven, "te vorderen de vreede ende ruste van de Christenheyt".

In 1641 resulteerde dit in een voorbespreking in Hamburg tussen de keizer, Spanje, Frankrijk en Zweden, waarbij werd besloten, dat in Münster en Osnabrück onderhandeld zou worden.

In Münster zouden Spanje, Frankrijk en de katholieke bondgenoten van de keizer worden ondergebracht, in Osnabrück Zweden en de protestantse Duitse vorsten.

Ook de Republiek zou, zo bepaalde men, worden uitgenodigd, al was zij in de Dertigjarige Oorlog geen partij. Maar ten gevolge van haar conflict met Spanje was zij zozeer bij de internationale oorlogvoering betrokken, dat zij niet buiten de besprekingen voor een algemene vrede in Europa kon worden gelaten.

Het was wel merkwaardig dat de uitnodiging via bondgenoot Frankijk, (zie ons eerste verhaal) wél partij in de Dertigjarige Oorlog, liep. De Fransen zonden haar weer door aan Frederik Hendrik, die het stuk als een geheim document naar de Staten-Generaal stuurde.

In de Republiek was de vredesstemming intussen sterker geworden. In toenemende mate kampte vooral Holland met grote geldzorgen, waardoor het de strijd wilde beëindigen.
Ook andere gewesten hadden daarvoor zo hun redenen. Alleen Utrecht en Zeeland, en in Holland de wolstad Leiden, bleven voorstanders van doorvechten.

Maar wel moesten de nodige eisen worden gesteld, aldus de vredesvoorstanders. Daarvoor bevond men zich natuurlijk in een steeds gunstiger positie, óók gezien Spanjes toenemende zwakte.

Voor alles wensten de Nederlanders als zelfstandige staat te onderhandelen, 'ende niet schuijlende onder Vranckrijck', zoals de bevoogdende bondgenoot hoopte.
Doel moest zijn de erkenning van de Staatse soevereiniteit met daarbij voor de Staten-Generaal de titel "Illustres Hauts et Puissants Seigneurs'- Hoog-Mogende Heren - en voor hun voornaamste diplomaten die van ambassadeur - de hoogste rang.
Bovendien wilden zij in de vaste hiërarchie van staten worden opgenomen in de categorie direct volgend op de keizer en de koningen, en nog voorafgaand aan die van keurvorsten, hertogen en graven.
In die categorie had de republiek Venetië reeds haar plaats; de Staatsen wensten direct na haar te komen. Spanje demonstreerde haar zwakte door al in 1640 hierin toegevend te zijn en Staatse afgevaardigden naar vredescongressen de gewenste diplomatieke rang toe te kennen.

De interne zaken vroegen nog heel wat discussie, alvorens ook maar iemand naar Münster zou vertrekken. Welke inhoud moest de instructie voor de ambassadeurs naar het vredesoverleg krijgen? Zou men een delegatie van acht personen sturen? Of een kleinere om geld te besparen, zoals Holland voorstelde - maar waarvoor het bakzeil moest halen?
Volgens welke methode zou men de onderhandelingsresultaten beoordelen? Die vroegen, vonden de meeste gewesten, toch voor alles de nodige geheimhouding, en dus bespreking in kleine kring. Neen, zei Leiden, laat alle steden, ook die niet in de Statencolleges waren beschreven, daar maar over meepraten. Wat bij anderen weer een versterkte nadruk op de geheimhouding opriep etc etc

koetsmunster

De Amsterdammer Adriaen Pauw komt aan in Münster

Om een lang verhaal kort te maken, in januari 1646 kwamen er acht Staatse vertegenwoordigers aan in Münster. Zij werden ontvangen door de Franse delegatie, de bondgenoot immers. De Spanjaarden kwamen ook al spoedig kennismaken in het Huis van de Kramersgilde, nu het Haus der Niederlande genoemd.

munsterhuisnl

Haus der Niederlande

De Spanjaarden kwamen met uitgebreide volmachten van hun Koning Philips IV, de man die al rond 1630 een poging had gedaan om tot een vergelijk met de Staatsen te komen.

philipsIV

Philips IV

Koning van Spanje

1621 - 1665

de man die de Vrede van Münster initieerde

De tekst van het 12-jarig bestand werd als uitgangspunt genomen, en het moet gezegd, de Spanjaarden waren zeer toegeefelijk: over zaken als de soevereiniteit, de afsluiting van de Schelde, de WIC en de VOC, daar werd men het al snel over eens of er werd afgesproken om daar later nog eens over te praten, eerst VREDE, dat was het doel van Madrid.
Een mooi compromis vanuit Madrid was de godsdienstkwestie waar het toch allemaal 80 jaar geleden o.m. over was begonnen, Madrid stelde zich nu op het standpunt dat zij niet bevoegd waren om daar over te beslissen, dat was een zaak voor de Paus in Rome en dus werd er niets opgelost, iedereen behield zijn eigen godsdienst, in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.

Uiteindelijk waren de Staatsen en de Spanjaarden het al snel eens, alleen Frankrijk gooide steeds roet in het eten, steeds kwam Parijs met nieuwe eisen, Adriaen Pauw kende de Fransen (zie ons eerste verhaal) en bemiddelde wat hij kon tussen Parijs en Madrid.

adriaenpauw

Adriaen Pauw

Pensionaris van Amsterdam en dus de belangrijkste afgevaardigde

maar ook DE tegenstander van Vader Frederik Hendrik en Zoon Willem II

broer van Reinier Pauw, de latere Raadpensionaris van de Staten van Holland

LINK

De Staten-Generaal hadden er op een gegeven moment genoeg van en besloten om zonder Frankrijk daarin te kennen, vrede te sluiten met Spanje, alleen de afgevaardigde namens Utrecht, Godard van Reede van Nederhorst, lag tot het laatste moment dwars, zo ook de afgevaardigde van Zeeland, Johan de Knuyt

godardutrecht

Godard van Reede van Nederhorst

afgevaardigde van Utrecht


johandeknuyt

Johan de Knuyt

afgevaardigde van Zeeland

Over Johan de Knuyt kunnen we het kort hebben : hij handelde soms tegen zijn Zeeuwse instrukties in. Uiteindelijk besloot de Staten-Generaal dat alle afgevaardigden moesten tekenen, Zeeland had weliswaar tegengestemd tijdens die vergadering, maar toch hield Johan de Knuyt zich aan de opdracht van de Staten-Generaal.

Wie pas later tekende was Godard van Reede van Nederhorst, de afgevaardigde van Utrecht en over hem gaan we het nu hebben.

Godard van Reede van Nederhorst was een man van principes, hij bleef volhouden dat de Staten-Generaal zich moest houden aan de afspraken met Frankrijk, een klein citaat uit ons deel 1 verhaal :Godard van Reede van Nederhorst stelde ook dat als Frankrijk alleen zou komen te staan de Spanjaarden wel eens te sterk voor de Republiek zouden kunnen worden, want de Republiek zou bij een vrede met Spanje het leger inkrimpen, de Spanjaarden waarschijnlijk niet en die zouden dan ooit misschien plotseling weer de Republiek aan kunnen vallen.
Tegenstanders van Godard van Reede van Nederhorst betoogden dat een verbond met Frankrijk wel eens op de lange duur nadelig voor de Republiek zou kunnen zijn, wat was eigenlijk het voordeel van een gezamenlijke verovering van de Zuidelijke Nederlanden ??? Antwerpen zou dan niet meer geblokkeerd kunnen worden, een begrijpelijk nadeel voor vooral Amsterdam en .... Zeeland, want de Zeeuwen profiteerden immers van de tolgelden en de transito handel naar Vlaanderen.

Iemand schreef toen ook:

Van de blokkade van Vlaanderen profiteerde ook een wolstad als Leiden en dus waren die eigenlijk ook tegen een gezamenlijk optrekken met Frankrijk.

Doorslaggevend voor de tegenstanders van Godard van Reede van Nederhorst was echter dat langzamerhand het besef doorbrak dat de steeds maar nieuwe eisen van Frankrijk aan Spanje alleen het eigen belang van Frankrijk diende, dat daardoor steeds machtiger werd in Europa en zoo'n land wilde je maar liever niet als buurman. Een principe dat de buitenlandse politiek van de Republiek nog eeuwen zou beheersen, denk maar aan het rampjaar in 1672, waarbij het Willem III lukte om de Engelsen los te weken van de Fransen.

Godard van Reede van Nederhorst bleef echter halsstarrig vasthouden aan zijn mening, niet voor niets voerde hij de wapenspreuk Liever sterven dan (qua eer) bezoedeld worden.

Godard van Reede van Nederhorst was een rijk man, hij bezat grote landgoederen o.m. het nog steeds bekende Drakestein en besliste ook over de invulling van allerlei ambten in de provincie en stad Utrecht. Bovendien was hij een gewiekst zakenman, hij investeerde in het droogmalen van polders, bijvoorbeeld het Naardermeer, alleen ging dit niet door omdat de Spanjaarden in 1629 het gebied binnenvielen waardoor het droogmalen uiteraard werd stopgezet, een waterlinie was natuurlijk veel strategischer. Godard van Reede van Nederhorst zou hierdoor een wrok hebben opgebouwd t.o.v. Spanje, want zijn investering in het droogleggen en exploiteren van het Naardermeer liep natuurlijk uit op een groot financieel verlies.

Godard van Reede van Nederhorst investeerde ook veel geld in de WIC, bijvoorbeeld in de kolonie Nieuw-Nederland, het huidige Manhatten. Om aan geld te komen, werden grote landerijen in de Republiek verkocht, en helaas, ook die investering rendeerde niet. Ook bezat Godard van Reede van Nederhorst een grote kollektie boeken en atlassen, in die tijd konden alleen de zeer rijken dit zich permiteren. Kortom, Godard van Reede van Nederhorst was een man die veel geld had, maar ook veel geld verloor en dus steeds geld nodig had.

Waarom we dit allemaal vertellen ?

We weten nu dat Godard van Reede van Nederhorst van Frankrijk waarschijnlijk steekpenningen heeft ontvangen om tegen een vrede met Spanje te pleiten. Volgens sommigen heeft hij zeker 50.000 gulden ontvangen (in die tijd een gigantisch bedrag natuurlijk) en verwachtte hij nog eens zoo'n bedrag, want in zijn testament stond als tegoed opgevoerd 'tgeene noch van de Vredehandeling comen mochte'
Ook weten we dat toen Godard van Reede van Nederhorst stierf zijn zoon zoveel schulden erfde, dat deze de rest van zijn leven is bezig geweest om de schulden van zijn vader Godard van Reede van Nederhorst te voldoen....

Op 30 januari 1648 weigerde Godard van Reede van Nederhorst als enige zijn handtekening te zetten onder het vredesaccoord dat vervolgens naar Den Haag en Madrid zou worden gezonden. In de Staten van Utrecht werd op 16 april Godard van Reede van Nederhorst gedwongen om alsnog te tekenen, maar Godard van Reede van Nederhorst bleef weigeren. Hij deed hierover zijn beklag bij de Fransen, weten we nu. Op 21 april reisde Godard van Reede van Nederhorst naar Münster, hij kwam er doodziek aan, zijn gezondheid liet hem in de steek. In Münster moest hij in bed blijven, de Spanjaarden kwamen veel op ziekenbezoek, in de hoop dat hij nu wel zou tekenen. En ja, uiteindelijk gaf Godard van Reede van Nederhorst op 30 april zijn verzet op, bij de definitieve ondertekening moest hij het echter af laten weten, want hij was, doodziek, teruggereisd naar Utrecht waar hij op 5 juni 1648 overleed.
Op de onderstaande akte (in de rechter kolom) is goed te zien waar Godard van Reede van Nederhorst heeft getekend, men had voor hem te weinig plaats vrijgehouden....

munsterverdrag

Het verdrag van Münster,
bewaard in een fraaie kist die nog steeds te bezichtigen is in het Rijksmuseum
(zonder dit verdrag natuurlijk)

1648dokspanje

Het door Spanje in 1648 ondertekende Vredesverdrag van Münster

in het bezit van de Staten Generaal

En dan nog kort iets over de feestvreugde:

Op de dag van de ondertekening spoot in Münster een fontein wijn, betaald door de Spaanse onderhandelaar Gaspar de Bracamonte y Guzman graaf van Peñaranda, zoo blij waren de Spanjaarden. Op 17 mei werd in Münster een plechtig Te Deum gehouden in een groot aantal kerken.

munsterallorgie

Een Amsterdamse allorgie prent op de Vrede van Münster

In 1648 werd dan ook besloten om een nieuw Stadhuis te bouwen, het huidige Paleis op de Dam, versierd met o.m. taferelen n.a.v. van de Vrede van Münster.

munsterantwerpen

De feestvreugde in Antwerpen

Ook in de Zuidelijke Nederlanden werd feest gevierd, maar om hele andere redenen dan in de Noordelijke Nederlanden:

Gewoon opgelucht dat Frederik Hendrik, den Brandtstichter, (zoo was hier zijn bijnaam, bij ons dus de Stedendwinger.....) niet meer in de buurt mocht komen. De Staatse troepen werden hier nog steeds Geusen en Ketters genoemd:Aldus een gebed in die tijd in de Zuidelijke Nederlanden.

Want in het Noorden hadden ze immers, zoals we reeds vertelden, ooit besloten om Antwerpen maar niet te veroveren:

En tot slot: hoe zat het met de enorme staatsschuld van de Republiek t.g.v. de 80-jarige oorlog ? De destijds verguisde Johan de Witt bracht de Staatsfinancien weer op orde....

1672dewitbroers

Cornelis (achteraan) en Johan de Witt

Johan was de man die de financiën van de Republiek, na de 80-jarige oorlog, weer op orde bracht

LINK

Ook voegen we nog een citaat toe uit ons Thurn und Taxis verhaal:

Tot slot misschien:

Er wordt wel eens gefilosofeerd over de gedachte hoe had Spanje de 80-jarige oorlog moeten winnen.
Waarschijnlijk had Spanje dan bijvoorbeeld Deshima in Japan moeten bezetten en Elmina aan de Goudkust en natuurlijk de Molukken moeten herveroveren.
Ook een blokkade van de Sont tussen Denemarken en Zweden zou de Republiek diep hebben geraakt, de handel op het Noorden van Europa werd niet voor de niets de Moeder Negotie genoemd. Ook had Spanje misschien beter de kust van Noorwegen moeten bewaken, want daar vandaan werd niet al het hout, maar wel heel veel hout aangevoerd o.m. voor de VOC schepen.
En dan de handel met de Levant, waarom heeft Spanje dat nooit geblokkeerd...

Vaak wordt de 80-jarige oorlog tussen Spanje en de Nederlanden omschreven als een land gespecialiseerd in landoorlog (Spanje) tegen de Nederlanden, meer thuis op zee dan op het land. Gelukkig heeft Spanje zijn 2 armada's (1588 en 1639) alleen ingezet voor een rechtstreekse aanval en niet voor een blokkade of een veroveringstocht ergens anders dan in Europa...Ook nog iets over de invloed van de Vrede van Westfalen, waar de Vrede van Münster immers deel vanuit maakte:
In politiek opzicht laat de Vrede van Westfalen een flinke uitbreiding van het aantal soevereine staten in Centraal Europa zien. Het grote Habsburgse rijk is voorgoed verdeeld in een groot aantal onafhankelijke staten en dat zal al­tijd zo blijven. Of weer worden, na de kortstondige rijken van Napoleon en Hit­Ier. Wat de Republiek aangaat, wordt bevestigd, wat eigenlijk al sinds 1609 bestaat.

Was de Vrede van Westfalen wel een goede vrede? De Vrede van Westfalen wordt vaak met een viertal andere vergeleken: de Vrede van Utrecht (1713), het Verdrag van Wenen (1731), de Vrede van Versailles (1919) en het Verdrag van San Fransisco (1951).
Met de Vrede van Westfalen werd niet al­leen de strijd beëindigd, maar werd ook de erkenning van de regering van de Re­publiek geregeld. Ook werden de uitkomsten van de Vrede van Westfalen door de an­dere staten gelegitimeerd en staan de toenmalige grootmachten Frankrijk en Zweden borg voor naleving van de bepalingen van de Vrede van Westfalen.

Maar veel is echter niet geregeld in de Vrede van Westfalen. Er is niet voorzien in een procedure of instantie die kan voorkomen dat in de toekomst conflicten zouden oplaaien. De Vrede van Westfalen betekende geen blijvende vrede in Europa, maar was wel zo'n goede vrede dat nog eeuwenlang verwezen werd naar de regelingen van de Vrede van Westfalen.

De rij van conflicten en oorlogen waar de Republiek al weer snel in beland is lang:En natuurlijk heeft Amsterdam er zijn Paleis op de Dam aan overgehouden, oorspronkelijk bedoeld als 't nieuw Stadthuys ter herinnering aan de Vrede van Münster van 1648. Al was de direkte aanleiding wel, dat het vorige stadhuis door brand verwoest werd, maar in de legende vorming kwam het Vrede van Münster aanleiding veel beter uit natuurlijk!

Pas onder Koning Lodewijk Napoleon zou het 't nieuw Stadthuys het huidige Paleis op de Dam worden...

lodnaplarge

Het beroemde schilderij van Koning Lodewijk Napoleon

hortensept

Koningin Hortense de Beauharnais

Maar 1648 staat ook min of meer midden in de Gouden Eeuw als we bijvoorbeeld dit rijtje sterfjaren bekijken van nog steeds beroemde Nederlandse schilders:

KORREKTIE:

Zonder nu helemaal de 30-jarige oorlog samen te vatten, gaan we er toch dit van zeggen:

Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (Wallenstein) werd geboren op 24 september 1583 en vermoord in Cheb op 25 februari 1634. Wallenstein was Duits veldheer, baron, hertog van Friedland en Mecklenburg en vorst van Sagan.
Wallenstein was oorspronkelijk protestant, maar ging in 1606 over tot het rooms-katholicisme. Tijdens de Boheemse Opstand koos Wallenstein, hoewel Wallenstein door de protestantse standen tot overste werd benoemd, de partij van de katholieke Habsburgse keizer Ferdinand II, voor wie Wallenstein troepen ging werven.

Tilly was opperbevelhebber van de troepen van de katholieke Liga, en in dienst van de Keurvorst van Beieren. Na de afzetting van Wallenstein, op de Rijksdag in Regensburg (1630), werd Tilly opperbevelhebber van de Keizerlijke Troepen.

Tilly heeft gediend o.m. onder Alva en Parma.

alvapt

Fernando Alvarez de Toledo, Hertog van Alva

1507 - 1582

Gouverneur-Generaal van de Nederlanden

1567 - 1573

LINK

parmapt

Alexander Farnese, Hertog van Parma

1543 - 1592

zoon van de Landvoogdes Margaretha van Parma

LINK 1

LINK 2

In 1621 werd Tilly opgedragen om de strijd aan te gaan met het Protestantse Leger o.l.v. Graaf Mansfeld.

In 1631 belegerde de plaatsvervanger van Tilly, Pappenheim, Maagdenburg. Maagdenburg werd op 20 Mei 1631 veroverd en erna volgde een ongekend bloedbad. Van de 30.000 inwoners van Maagdenburg bleven er 5000 over, ook ging het grootste deel van Maagdenburg in vlammen op. Deze gruweldaad zou vooral Pappenheim een zeer slechte naam bezorgen, vanaf deze tijd kent iedereen zijn Pappenheimers, waarschijnlijk vernoemd naar de Kurassiers o.l.v. Pappenheim.

Ook in de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden komen we Pappenheim tegen, toen Frederik Hendrik in 1632 Maastricht belegerde, werd Pappenheim naar Maastricht gestuurd om de stad te ontzetten, wat Pappenheim niet lukte.


De stad heet Münster en geen Munster, Aad vindt het slordig om in allerlei publikaties steeds meer te lezen Munster i.p.v. Münster..... Als je gewoon de atlas er even bij pakt, vind je de juiste spelling toch zoo : Münster en geen Munster

Op deze opmerking: is het nu de Vrede van Münster of de Vrede van Munster, krijgen we zoveel reakties, ca 50% voor, ca 50% tegen, dat we hier niet meer op kunnen reageren.

Ons standpunt blijft: de Vrede van Münster en niet de Vrede van Munster, München heet ook geen Munchen, idem Düsseldorf. En inderdaad Köln heet bij ons Keulen.
We zijn blij met deze korrektie:

Ter verbetering bericht ik dat Adriaen Pauw (1585-1651), Heer van Heemstede c.s., op het portret van Gerard Terborgh afgebeeld, van 1631-1636 Raadpensionaris was van de Staten van Holland en West-Friesland.
Na de Vrede van Münster, nogmaals van 1651 tot zijn plotse dood 21 februari 1653.
Zijn broer Reinier Pauw (1591-1676) was o.a. schepen van Amsterdam, echter nimmer Raadpensionaris.

Hans Krol
We kregen ook deze reaktie van Bert van der Velden:

Ik las op deze site bij 1648 de discussie over Munster of Münster.

Een aantal jaren geleden is het verschil me voor altijd en eeuwig duidelijk gemaakt, namelijk 200km!!

Met een groep zouden we naar een museum in Munster, maar de chauffeur uit Amsterdam dacht dat de bestemming Münster was.

Dus de man hadHet Munster waar wij naar toe gingen ligt namelijk vlakbij de vroegere DDR-grens.

Er is dus heus een wezenlijk verschil!Waarop nicht Marieke de atlas erbij pakte en het volgende mailde:

Ik moest natuurlijk gelijk Munster op de kaart vinden na dit leuk vertelde relaas gelezen te hebben, hetgeen echter niet in mijn ouwe Bos Atlas stond. (tja, ik heb niet de GROTE BOS atlas).

Toch heb ik, dankzij het Panzermuseum via een internetreisje, Munster gevonden: het ligt in een bijna rechte lijn ten oosten van Bremen.

Hoera, nu kan ik weer rustig slapen........
We kregen de volgende reaktie:

Ik ben ooit met het gemeentebestuur van Groningen nog eens in Munster, om het vredesverdrag met "Bommen Berend", de bisschop van Munster, alsnog te tekenen. Dat verdrag was er namelijk niet, en het was een gezamenlijk initiatief van de beide stadsbesturen om driehonderd jaar nadien dat alsnog te tekenen.

(Bommen Berend heeft in 1672 Groningen belegerd, en op 28 augustus is hij -door het verzet onder Rabenhaupt- afgedropen, dat wordt nog elk jaar gevierd, ("Gronings ontzet") en alle stedelijke zaken en organisaties hebben dan nog altijd een vrije dag).

Mijn handtekening staat dus ook nog onder het "Vredesverdrag van 1972" !!!

Ik weet niet meer precies wie er allemaal van Groningen bij waren, in elk geval Swier Broekema, die hoofd van het cultuurbureau van de Provincie was, en ik als hoofd van het gemeentelijk bureau Culturele Zaken.

Maar het initiatief was niet van ons. Ik geloof dat men in Munster wat teleurgesteld was dat noch onze burgemeester, noch een wethouder, mee was gekomen, dat er alleen een ambtelijke delegatie was gekomen, want wij werden wel vol egards ontvangen door de burgemeester van Munster en het Duitse equivalent van onze wethouders, en nog een groep mensen.

Er kwam ook een prachtig boek ter tafel voor de handtekeningen.

Ik voelde me achteraf wat ongemakkelijk, ik had de indruk dat het daar veel serieuzer was opgevat dan het in Groningen was bedoeld, het was van ons uit toch meer een leuke geste zonder echte diepgang.

Maar hoe dan ook: de vrede tussen beide steden is dus in 1972 alsnog gesloten, al weet ik helaas de datum niet meer.

Johan Rijfkogel

    Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

    Voor meer vrijblijvende informatie

    aad@engelfriet.net

    Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

    klik dan HIERTerug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 September 2009