Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het ontstaan en de eerste jaren van R. Mees en Zoonen

Op onze site hebben wij al het een en ander over de oudste Bankier van Rotterdam, de firma R. Mees en Zoonen :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Mees en klik op ENTER

Bijvoorbeeld deze foto's van het interieur en het exterieur:

Ďk Ben later in staat gebleken zonder specifieke opleiding de boekhoudmachine bij Mees & Zoonen, Vermogensbeheer te bedienen, aldus Ria op de onderstaande foto.....

riamees1964

Ria stroopt de mouwen op bij R. Mees & Zoonen in 1964

Ook Aad heeft hier ooit vakantiewerk gedaan en vervulde toen de taak, de Hoop van Mees, aldus de overlevering....

hoopvanmees

R. Mees & Zoonen
natuurlijk aan de Blaak

Maar natuurlijk hebben we ook al heel lang een biografie van Marten Mees op onze site:

meesportret

Marten Mees

1828 - 1917

LINK


En dus nu tijd voor een aantal verhalen, want in 1970 verscheen een boekje t.g.v. het 250-jarig bestaan en daar vonden we o.m. dit in :

Maar eerst nog een citaat uit ons windhandel verhaal, want in 1720 begon het immers allemaal, ook met de fa Mees en Zoonen:

Als officiŽle datum waarop de basis werd gelegd voor de Rotterdamse bankiers- en assurantiemakelaarsfirma R. Mees & Zoonen, wordt 1 januari 1720 aangehouden: op deze dag werd Gregorius Mees beherend vennoot van de toen reeds enkele decennia bestaande firma Cordelois & De Vrijer. In 1733 traden Cordelois en De Vrijer terug en zette Gregorius Mees de zaak alleen voort.

meesbalans1729

Een jaarbalans uit 1729

De aktiviteiten van de firma richtten zich op de kassierderij en de makelaardij in wissels en assurantiŽn.

Kassiers waren oorspronkelijk degenen die geld in ontvangst namen en bewaarden tegen een kassiersloon, gewoonlijk 1/8 % per annum. Het algemeen erkende gebruik stond de kassier toe het ontvangen geld weer aan derden uit te lenen, waardoor het niet ongebruikt bleef liggen, maar de algemene welvaart ten goede kwam.

Men maakte in Rotterdam geregeld gebruik van de kassierspromessen en -kwitanties van de firma R. Mees & Zoonen, lang voordat de cheque gemeengoed werd.

De makelaardij in wissels bestond uit de koop en verkoop van zowel binnenlandse als buitenlandse wissels voor rekening van derden. De firma bezat zelf geen saldi in het buitenland aangezien dit in strijd zou zijn met het karakter van het bedrijf en de onafhankelijke positie van de makelaar.

meesextract2

Als makelaar in assurantiŽn trad de firma destijds voornamelijk op ten behoeve van reders en kooplieden om hun zeeverzekeringen bij de assuradeuren onder te brengen.

meesextract1

Op de naleving van de bepalingen op het gebied van de makelaardij werd streng toegezien. In de keur of ordonnantie van 1719 op het stuk van de Makelaers en Pontgaerders van de stad Rotterdam, was het verbod opgenomen om met een ander te makelen voor gemene rekening; in feite een verbod van associatie. Dispensatie was echter te verkrijgen door bij iedere voorgenomen associatie een request aan de Burgemeesteren en Regeerders der Stede Rotterdam te richten, in de jaren vůůr 1750 voorzien van referenties in de vorm van adhesiebetuigingen van de handelaren en reders.
De stedelijke overheid ging zeer ernstig op de requesten in en drukte de firmanten Cordelois, De Vrijer en Mees in 1720 op het hart geen geheymelijke societeyten of complotterijen met andere makelaers onder de hand te maken.

Langzamerhand wordt de dispensatie-aanvraag tot een formaliteit, hoewel Johan Gregorius Mees in 1807 nog een dergelijk verzoek richt tot het stadsbestuur van Rotterdam. In het laatste deel van de achttiende eeuw wordt echter de associatie zonder veel formaliteiten gevraagd en toegestaan, zij het na ingewonnen advies van de Hooftluyden van het Makelaersgilde en tegen geldelijke vergoeding aan de Diaconiescholen.

Hoe zag het stadsplan van Rotterdam er ten tijde van het ontstaan van de firma uit ?

De kaart van het stadsplan van Rotterdam uit die tijd toont een driehoekige stadsmuur met de haven als natuurlijke begrenzing aan de zuidzijde. Een van de hoofdaders uit de haven naar de binnenstad vormt de Blaak. De firma zou echter eerst in 1745 het pand aan de Blaak betrekken. Franco Cordelois had namelijk kantoor aan huis en woonde aan de Geldersche Kade. Hij zag uit op de Oude Haven die ťťn geheel vormde met de Blaak, die toen alleen overbrugd werd door de Gaperbrug bij de Beurs.

Over de Gaperbrug bereikte men de Beurs, die in 1635 was gebouwd mede op verzoek van het machtige Engelse koopmansgilde, de Merchant Adventurers, waaraan vele continentale Noordzeehavens graag huisvesting verschaften. Deze Merchant Adventurers verlangden in alle steden waar zij zich vestigden dezelfde faciliteiten die zij in hun eigen steden gewend waren.
Uit ons verhaallaten we dit nog zien, ook dit komt terug in ons verhaal over de geschiedenis van de beurs van Rotterdam:

Hieronder vielen de bouw van een beurs en een wisselbank. Aan beide eisen werd voldaan in 1635: de Rotterdamsche Wisselbank kreeg onderdak in de Blaauwe Toren recht tegenover de Beurs.

Rotterdam kreeg in 1731 een nieuwe ordonnantie op het stuk van Asseurantie ende van Avarye : mitsgaders Zeezaken: het verzekeringsbedrijf begon daarmee een nieuwe periode.
De handel in het algemeen vertoonde nieuwe energie en het meest sprekende voorbeeld daarvan was wel de bouw van de nieuwe Beurs, waartoe in 1722 werd besloten.

Ook de volgende prenten komen uit ons Beurs van Rotterdam verhaal:

beurskleur

1694

In 1635 kreeg Rotterdam z'n 2e Beurs aan de Blaak

blaakbeurs1696

1696

De beurs van Rotterdam aan de Blaak

beursblaak1730

1730

De 3e Beurs van Rotterdam aan het Westnieuwland
ontwerp Van der Werff

links de Blaak, de brug is de Gapersbrug, tegelijk gebouwd met de 3e Beurs

beursbrug1780

1780

De 3e Beurs van Rotterdam aan het Westnieuwland
ontwerp Van der Werff

met weer de Gapersbrug, tegelijk gebouwd met de 3e Beurs

beursgeendak1783

1783

De 3e Beurs van Rotterdam aan het Westnieuwland van binnen....

beursbrugsteen1830

1830

De 3e Beurs van Rotterdam aan het Westnieuwland

de Gapersbrug is nu van steen

er is nu ook ruimte voor o.m. een bloemenmarkt

Nederland genoot van de vrede (de Spaanse Successie-oorlog eindigde in 1713) en de handel floreerde. Dit duurde tot omstreeks 1750 waarna een moeizame tijd voor de handel en aanverwante bedrijfstakken aanbrak. De resultaten, tot uiting komend in de verlies- en winstrekeningen van de firma, tonen een gestadige, zij het onregelmatige vooruitgang. Blijkbaar wordt de firma door de Rotterdamse handelaren en reders beschouwd als een te goeder naam en faam bekend staand bedrijf, waarmee men graag in relatie staat.
Tekenend is ook dat de kooplieden in de adhesie-betuiging, horend bij het onderstaande request van Gregorius Mees uit 1748, stellen door dienst en handelingen tot heden toe ten vollen te zijn vergenoegt en dat zij de firmanten considerable capitalen met alle gerustheid hebben toevertrouwd. De adhesiebetuiging wordt met grote forse handtekeningen ondertekend door o.m. de broers Isaac en Zachary Hope van de gelijknamige firma Hope, ook uit Rotterdam. Hope zou zich later gaan toeleggen op de financiering van vele emigranten op weg naar de USA.

meesbrief1

meesbrief2

meesbrief3

1748

Adhesie betuiging bij een request
tot associatie van Gregorius Mees

Rechts bovenaan de handtekeningen van Isaac en Zachary Hope

Citaat uit ons verhaal Ook de Quakers hadden iets met Rotterdam:

rudolfmeespt

Rudolf Mees

Directeur van 1753 - 1802

Zijn vader, Gregorius Mees, introduceerde het familie motto

I despise all pomp and parade

Nadat in 1733 Cordelois en De Vrijer zich hadden teruggetrokken, heeft Gregorius Mees de zaak 20 jaar alleen voortgezet. In 1755 worden de zonen Rudolf en Adriaan Mees in de firma opgenomen. Op 1 Januari 1780 kiest zoon Rudolf voor de naam R. Mees & Zoonen....

Klik hier voor de overige verhalen over R. Mees en Zoonen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 Januari 2004