Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Mede dankzij de Rotterdammer Pincoffs kreeg Leopold II zijn privé kolonie Kongo-Vrijstaat

Inderdaad, mede dankzij de Rotterdammer Pincoffs kreeg de sluwe Koning Leopold II van België zijn door hem uitgebuite privé kolonie Kongo-Vrijstaat. Over wat Leopold II allemaal heeft laten doen in de Kongo, daar valt voldoende over te vinden op allerlei sites. Het ging aanvankelijk helemaal niet goed met Leopold's kolonie, maar dankzij de rubber leverde de Kongo uiteindelijk geld op, maar Leopold ging bijna failliet, zijn kolonie moest worden gered door een lening van de Belgische Staat.

De jacht op rubber liep uit op een van de grootste schandalen in de koloniale geschiedenis, de geschiedenis ingegaan als de Kongo gruwelen. Mede onder internationale (en ook financiele) druk moest Leopold het beheer overdoen aan de Belgische Staat. In dit verhaal gaan we het vooral hebben over het ontstaan van de Kongo-Vrijstaat waaraan de Rotterdammer Pincoffs mede heeft bijgedragen.

We beginnen met een citaat uit ons Pincoffs verhaal :

In het citaat wordt ook verwezen naar ons verhaal

Elmina, de laatste Afrikaanse kolonie van Nederland

Beide verhalen dienen als achtergrond bij het nu volgende verhaal :

In ons verhaal met de titel

En dan liever de lucht in met Van Speijk

werd België onafhankelijk.

De eerste koning werd Leopold I van Saksen-Coburg. Deze Leopold I had ook Prins-gemaal kunnen zijn van de Britse Kroonprinses, waarvan Aad nu even niet de naam te binnenschiet, maar deze kroonprinses overleed... Ook was hem de Kroon van Griekenland aangeboden, daar had Leopold geen zin in en dus werd hij Koning der Belgen.

Leopold I had absoluut geen koloniale aspiraties, Belgie was een industrieland en geen handelsland zoals Nederland. Halverwege de 19e eeuw was Belgie zelfs een van de meest industrieel ontwikkelde landen van Europa. Belgie beschikte ook nauwelijks over een Marine, ook een voorwaarde voor verre kolonien. Slechts 1 koloniaal avontuur werd in 1845 ondernomen in Guatamala, maar dat werd een grote mislukking. Bovendien moest Belgie voorzichtig omgaan met zijn door de grote mogendheden (de UK en Frankrijk) gegarandeerde neutraliteit in 1839, een van de redenen om het land terzijde te staan in WOI bij de Duitse opmars naar Frankrijk.

leopoldII

Leopold II

1835 - 1909

In 1865 kwam zoon Leopold II aan het hoofd te staan van het Belgische Koninkrijk. Van hem wordt verteld dat hij, om zijn vader te spreken te krijgen, een audientie moest aanvragen. Ook zijn moeder was niet echt hartelijk. Een van de redenen dat Leopold II ook de geschiedenis is ingegaan als een van de grootste koninklijke charmeurs van de 19e eeuw. Zijn sexuele reputatie was na een aantal jaren zelfs zoo algemeen bekend, dat Koninklijke Hoofden van andere beschaafdere (?) Europese landen niet met hem in het openbaar gezien wilden worden.

Kortom, Leopold II zocht wat afleiding, naast al die vrouwen, en die vond hij uiteindelijk ook in zijn grote jacht op .....

EEN KOLONIEIn zijn eerste troonrede in 1860 liet Leopold II al doorschemeren dat een kolonie aantrekkelijke kanten zou hebben. In de eerstvolgende jaren verwees hij geregeld naar het succes van Nederland voor wat betreft Java, waar uit de winsten kanalen en spoorwegen van werden aangelegd, zoals in dat zelfde jaar Multatuli zou hekelen :

            ......een roofstaat aan de Noordzee......
            .....dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot
            betaling de bestolene bedwelmt met
            opium, Evangelie en jenever...

             Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het
            Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig
            millioenen onderdanen worden mishandeld en
            uitgezogen in UWEN naam?


            Multatuli [1860] ...aan Nederland...Koning Willem IIIAssistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_van_Lebak_Residentie_Bantam....dat dorp stond in brand, omdat het veroverd was door Nederlandsche soldaten.......


Ja, 't dorp was veroverd door Nederlandsche soldaten, en stond dus in brand.

Op Nederlandsche heldendaad volgt brand.
Nederlandsche overwinning leidt tot verwoesting.
Nederlandsche krygsbedryven baren wanhoop.

Natuurlijk wist je al dat Aad ook een unieke site heeft over Nederlands-Indië :

Naar Aad's  Nederlands-Indië geschiedenis verhalen


De landgenoten van Leopold II zagen helemaal niets in een koloniaal avontuur, maar Leopold II bleef lobbyen. Al spoedig kwam hij op de gedachte om dan maar in vredesnaam ZELF een kolonie te KOPEN, ja je leest het goed...

Zoo deed hij serieuze pogingen, die natuurlijk allemaal op niets uitliepen, heb je die rare charmeur weer, om Borneo en / of Nieuw-Guinea van Nederland te kopen.

Ook vroeg hij aan een Spanjaard of hij wist of de Filippijnen (toen een Spaanse Kolonie) te koop waren.

Aan Koningin Victoria bood hij Belgische troepen aan onder het mom, Zoudt U niet eens een expeditie gaan organiseren in China ??

Ook Japan leek hem wel wat, volgens Leopold II werd de Japanse schatkist slecht bewaakt, maar helaas niemand die met hem mee wilde naar Japan.

Een Belgische Marine officier werd gevraagd of hij onderweg geen te veroveren eiland was tegengekomen in Oceanie, de Grote Oceaan of desnoods in de Indische Oceaan. Zou Formosa of Tonkin iets zijn ??

Het spreekt vanzelf dat ook de Belgen er genoeg van kregen. En prompt verklaarde Leopold II in 1869 dat hij voor zijn koloniale plannen nooit geld zou vragen aan de Minister van Financien. Voortaan zou hij opereren als prive persoon, natuurlijk wel met het prestige van een Koning en het geld van zijn familie achter de hand.

Leopold II werd een constitutionele vorst binnen de staatsgrenzen en daarbuiten een onafhankelijke ondernemer die het op een gegeven moment wel zoo financieel benauwd kreeg, dat hij moest bezuinigen op een extra gang tijdens de Koninklijke Lunch, maar als ondernemer moet je offers weten te brengen voor je ideaal.

Toen niemand van plan was Leopold II iets buiten Afrika over te doen, moest hij zich wel richten op Afrika, een ook in die dagen arm gebied. Niet voor niets probeerden allerlei Europese landen hun Afrikaanse koloniale beziitingen in die dagen (zoo rond 1870) af te stoten, w.o. Nederland, aldus ons Elmina verhaal :De jaren 1870 waren aan de andere kant ook de jaren van de grote ontdekkingsreizen door datzelfde Afrika, een paar namen: Cameron, Brazza (van Brazzaville) en natuurlijk de bekendere Livingstone en..........Stanley.

Doel van veel tochten was, samengevat, de ontdekking van de bronnen van de Nijl, allerlei fantastische en soms religieus getinte mythen deden hierover de ronde.

livingstonept

David Livingstone

1813 - 1873

Livingstone werd de lieveling van de Britse opinie in zijn strijd tegen de slavernij en zijn inzet voor de missie, al lukte het hem slechts, aldus de overlevering, 1 Afrikaan te bekeren die later ook weer terugviel, zoals dat toen genoemd werd.

Het verhaal is bekend, Livingstone raakte in 1870 zoek en Stanley ging hem in opdracht van een Amerikaanse krant (The New York Herald) zoeken en inderdaad vonden zij elkaar, waarna Stanley de onsterfelijke (Britse) woorden sprak:

stanleylivingstone

10 Mei 1871

Stanley, links met de USA vlag begroet Livingstone rechts met de onsterfelijke woorden:

Dr. Livingstone, I presumeLivingstone zou nooit meer 'uit de wildernis' te voorschijn komen, maar stierf in mei 1873 nog steeds op zoek naar de bronnen van de Nijl.stanleypt

Henry Morton Stanley

1841 - 1904

Stanley heette eigenlijk John Rowlands en werd geboren in Wales, als, oh schande, een bastaard.... Zijn moeder, Elisabeth Parry zou nog drie onwettige kinderen krijgen. John werd eerst opgevoed door zijn grootvader en na diens dood, door de buren. Uiteindelijk belandde John in het St. Asaph Union Workhouse, tegenwoordig heet dat het H.M. Stanley Hospital.
Een 19e eeuws werkhuis was uiteraard geen pretje en John nam in 1858 de benen naar New Orleans. En daar vond hij een nieuwe voogd, de rijke katoenhandelaar Henry Hope Stanley.... na zijn officiele adoptie werd hij dus tot Henry Morton Stanley hernoemd.
In de Amerikaanse Burgeroorlog liep hij over, na krijgsgevangen te zijn gemaakt, naar de Noordelijken en ontpopte zich al snel tot oorlogscorrespondent. Na het einde van de Burgeroorlog trok hij door de wereld als (oorlogs)correspondent en werd uiteindelijk beroemd door zijn zoektocht naar Livingstone.

Na zijn ontmoeting met LIvingstone ging Stanley weer in opdracht van o.m. The New York Herald naar Afrika. Hij kreeg de opdracht om van kust tot kust te trekken en onderweg de raadsels op te lossen over o.m. de grootte van het Victoriameer en natuurlijk weer een onderzoek naar de bronnen van de Nijl. Over de details van zijn ontdekkingen gaan we hier niet verder op in, wel dat hij onderweg een uitneembare boot bij zich had en dat hij onderweg soms genadeloos optrad tegen zijn Afrikaanse dragers.

stanleygun

Zoo behandelde Stanley soms zijn dragers....

Stanley werd door tijdgenoten een disgrace to humanity genoemd, agressief, dominant, sentimenteel, gefrustreerd. In Leiden schijnt er zelfs ooit iemand op te zijn gepromoveerd...

Stanley zelf omringde zich tijdens zijn tocht met grote luxe, zilveren bestek en een grote voorraad champagne. De Britten waren dol geweest op Livingstone, maar waren niet verrukt van die Stanley. Koningin Victoria noemde Stanley a determined, ugly, little man, with a strong American twang. En je voelt al aankomen met wie het wel wederzijds klikte, Leopold II....

In augustus 1875 organiseerde Leopold II een 'wetenschappelijke' Aardrijkskundige Conferentie in Brussel. Het lukte Leopold II om uit allerlei landen vertegenwoordigers naar Brussel te lokken. Leopold II opende op 12 september 1876 plechtig de Conferentie...
In zijn grote (historische) rede stelde Leopold II dat de beschaafde mens een grote taak had te vervullen in Centraal Afrika, het gebied moest beschaafd en bij voorkeur ook bekeerd worden.

Om een lang verhaal kort te maken, het lukte Leopold II om de Association Internationale Africaine (AIA) op te richten, natuurlijk onder zijn voorzitterschap en te vestigen in Brussel. Een van de doelen zou zijn het vergaren van geld d.m.v. bijvoorbeeld loterijen. In Frankrijk werd dit bijvoorbeeld georganiseerd door Ferdinand de Lesseps, de aanlegger van het Suez kanaal.
Met het geld zouden in Centraal Afrika stations worden opgericht als basis voor de verdere menslievende en dus beschavende aktiviteiten van het AIA o.l.v. Leopold II...

En toen dook plotseling Stanley weer op uit de wildernis. Leopold II liet Stanley opvangen in Marseille (op weg naar Londen) en deed hem het voorstel in dienst te treden van de AIA. Uiteindelijk werd Stanley natuurlijk ook vorstelijk ontvangen in Brussel, twee soortgelijke karakters ontmoetten elkaar. Stanley was bovendien niet al te belangstellend ontvangen in Londen en dan zoo'n warm welkom in Brussel....kortom, het klikte tussen Stanley en Leopold II.

En wat stelde Stanley voor : er moet een spoorweg worden aangelegd tussen alle stations van de AIA en Leopold II was het hiermee meteen eens, maar hoe kwam je daarvoor aan geld ??

oprichtingkerpinc

Leopold II nam o.m. kontakt op met Pincoffs in Rotterdam, ook een man met altijd grootste plannen. Pincoffs was in 1857 samen met zijn zwager, de Rotterdammer H(endrikus) Kerdijk, zaken gaan doen in de Kongo, in 1868 werd o.m. hiervoor de Afrikaanse Handelsvereniging opgericht (AHV). Net als Leopold II had dus ook Pincoffs flair en bezat ook voldoende overtuigingskracht om bijvoorbeeld mensen als de Rotterdamse Bankier Mees en Prins Hendrik, de broer van Koning Willem III, te laten investeren in de AHV.

En inderdaad, de eerste jaren van de ook door Stanley en Leopold II gesteunde AHV keerde de AHV dividenden uit van ca 10%. Geen wonder dat Pincoffs ook in de Rotterdamse Gemeenteraad belandde, ja zelfs in de Eerste Kamer, waar hem zelfs het Ministerschap van Financien werd aangeboden. Gelukkig is daar nooit iets van terecht gekomen, want, samengevat, Pincoffs knoeide in de boeken. En toch mocht hij naast de Belgische Koningin zitten tijdens zijn vele bezoeken aan Leopold II, dagdromen over hun verborgen agenda's : Leopold II zijn kolonie en Pincoffs de aflossing van zijn geheime schulden..., maar beide heren kenden elkaars verborgen agenda natuurlijk niet....

Op 27 April 1877 werd de Nederlandse Afdeling van de AIA opgericht met als leden o.m. Pincoffs, Kerdijk en Prins Hendrik. De AHV zou zorgen voor gratis transport naar, van en in Afrika. En toen werd iemand als Stanley achterdochtig, want als Amerikaan wist hij dat je altijd moest uitkijken voor zulke genereuze aanbiedingen.... want de AHV had wel bedongen dat zij het monopolie zouden krijgen op de handel en handelsvaart in de Kongo, maar die afspraken kwam Leopold II weer niet na. Kort daarop moest Pincoffs overhaast vluchten naar New York, Rotterdam was onthutst dat zoiets mogelijk was.

Citaat uit dit verhaal :

Ook Leopold II zal ongetwijfeld geld verloren hebben, de zelfmoord poging van Kerdijk was ongetwijfeld ook een schok, maar Leopold's droom was desondanks toch wat dichterbij gekomen, we zouden nu zeggen het begin van de Kongolese Infrastruktuur was dankzij de AHV van de grond gekomen. Leopold II wist ook dat dat wiel niet meer teruggedraaid kon worden, te veel mensen zouden er aan verliezen en dus deed Leopold II weer een geniale zet, hij voerde, in stilte natuurlijk, een staatsgreep uit binnen de AIA. Stanley zou alleen nog in naam handelen namens de AIA, maar in werkelijkheid had Leopold II nu alle touwtjes in handen.

In augustus 1879, dus een paar maanden al na de vlucht van Pincoffs, komt Stanley, in opdracht van Leopold II, weer aan in Kongo. Bij zich, in opdracht van Leopold II, een groot aantal te ondertekenen verklaringen waarin de bewoners van en rondom een AIA station zouden gaan verklaren dat zij alleen exclusief voor de stations zouden gaan werken, om het maar zoo samen te vatten, een begin van de overdracht van de soevereiniteit aan Leopold II, achteraf....

Maar de concurrentie zat niet stil, ook de Fransen via Brazza kwamen met een stapel ondertekende Korte Verklaringen terug naar Parijs.

Via Stanley reageerde Leopold II razendsnel, zijn Korte Verklaringen (alleen een kruisje zetten was al voldoende) omvatten nu een steeds groter gebied rondom de stations. Op deze manier konden gebieden uiteindelijk tot een aaneengesloten gebied worden gebracht, maar dan moesten die Korte Verklaringen natuurlijk wel erkend worden, niet door de 'inlanders', maar door de andere Europese koloniale landen, zoo ging dat in die tijd.

Zonder dat er nu echt sprake was van een, zeg, ekonomische noodzaak onstond er een konkurrentie slag die zich snel uitspreidde over geheel Afrika. De Britten, Frankrijk, Italie, maar ook Duitsland en zelfs Portugal, allemaal waren ze op jacht naar meer gebied d.m.v. ondermeer Korte Verklaringen.

Arme Leopold II ?? Nee hoor, hij speelde het eindspel geniaal, maar had natuurlijk ook een beetje geluk, daar zijn alle historici het over eens !!

En dus ontstond al snel de 'Kongo kwestie'..... want het oudste 'recht' op de Kongo lag bij Portugal dat geregeld in de voorgaande eeuwen de kust van 'Kongo' had bezocht en daar kun je, zoals we gezien hebben, rechten aan ontlenen.
Maar gelukkig vonden de Britten dat in deze moderne tijd er wel sprake moest zijn van een 'min of meer effectieve aanwezigheid' en de Portugezen konden dat niet aantonen. Stanley, en dus Leopold II, dus weer wel, maar die keken op hun beurt weer met argusogen naar de Fransen, want de Fransen zaten al in wat nu Kongo Brazzaville heet.
Het wordt ingewikkeld, maar de Britten wilden zeker niet dat de Fransen verder zouden opdringen, dan maar liever de Portugezen, Leopold II koos dus al snel de kant van de Britten en vond een geniale oplossing voor het Portugal probleem, toen Londen toch voorzichtig Portugal enige rechten wilde toekennen aan de Kongolese kust.

Portugal was een van de oudste kolonisators van Afrika en zou ook zijn kolonien tot het laatst toe blijven verdedigen (Angola, Mozambique, Guinee Bissau en de Kaap Verdische eilanden. Pas na de Portugese Anjer Revolutie in 1974 werden onderhandelingen gestart met de diverse bevrijdingsbewegingen, maar dat is weer een ander verhaal)

Portugal was gewend aan een monopolistisch bestuur van zijn kolonien, ook de andere kolonisators hadden dat altijd gedaan, maar daar was zoo tegen het einde van de 19e eeuw een kentering ingekomen, ook bijv. in Nederlands-Indië. Het vrije ondernemerschap deed zijn intree, het monopolie van de Staat of bijv. een instituut als de VOC (al een eeuw daarvoor failliet gegaan) had zijn langste tijd gehad, maar niet in het conservatieve Portugal. En dus kwamen allerlei Britse kooplieden meteen met bezwaren toen hun regering aan Portugal rechten dreigde toe te staan op de Kongolese kust, gegarandeerd dat zij er dan geen handel meer mochten drijven, net zoals de AHV van Pincoffs dat had geprobeerd.

En toen kwam dus Leopold II met het geniale voorstel om van de Kongo inklusief het kustgebied een Vrijstaat te maken, iedereen mocht er vrij in en uit en handel drijven.
Zijn vele zeer uitgestrekte AIA stations waren door Stanley ondertussen bemand door een militaire macht van totaal honderden goed getrainde inheemse soldaten, die, aldus Leopold II, de rust en orde zouden handhaven. De Britse regering vroeg toen wel heel voorzichtig hoe Leopold II dit alles dacht te financieren. Het antwoord van Leopold II was wederom geniaal: de AIC, de inderhaast opgericht Association Internationale du Congo, gepresenteerd als de rechtmatige opvolger van de meteen opgeheven AIA. Volgens Leopold II was de AIC te vergelijken met het net opgerichte Rode Kruis, ook de financiering van het AIC zou dus geen problemen moeten opleveren. Portugal kwam toen nog wel met het argument dat in de Korte Verklaringen van Stanley toch ook duidelijk monopolistische regels waren afgesproken, maar Leopold II wuifde dit weg met het vaak gehoorde koloniale argument dat je eerst het monopolie wel moest bezitten voordat je het weer met anderen kon delen...... een heerlijke logica !!

Onder druk van de Britse handelaren die uiteraard enthousiast waren over Leopolds plannen, trok Londen zijn toezeggingen aan Portugal in. Maar Leopold II moest nog een hobbel nemen....

Want hoe dachten de Fransen over zijn Vrijstaat idee ? De Fransen geloofden er niet in en wisten al bijvoorbaat dat het experiment van Leopold zou mislukken en dan zou de Kongo, aldus hun angst, wel eens aan de Britten toe kunnen vallen. Ook hier had Leopold II een geniale oplossing voor, als de Fransen nu eens het AIC zouden erkennen, dan zou Leopold II in de statuten van de AIC laten opnemen dat bij een faillisement van de AIC de Fransen een 'droit de préférence' zouden krijgen. De verbaasde Fransen konden niet anders dan toestemmen, tegelijkertijd was deze clausule voor Leopold II een soort verzekering dat Portugal zich niet zou mengen in de Vrijstaat, zou door hun toedoen de Vrijstaat failliet gaan, dan zou Frankrijk het gebied binnentrekken. Dat de Fransen Leopolds clausule serieus hebben genomen en goed hebben onthouden, bleek in 1960 toen niemand minder dan Charles de Gaulle bij de onderhandelingen over de Kongolese onafhankelijkheid nog even met het 'droit de préférence' dreigde, gelukkig zette de Gaulle niet door.
Lenin zou later dit 'droit de préférence' als het hoogste stadium van het imperialistische opportunistische denken bestempelen, een achteraf groot compliment voor Leopold II, niet waar ??

bismarckotto

De Pruisische Kanselier Otto Bismarck

LINK

En toen kwam Bismarck, ook hij ging er zich meebemoeien, de Kongo kwestie was wel een Conferentie waard, dat was hij eens met Portugal dat in 1884 met dit voorstel kwam. Bismarck was, zeg maar, net begonnen aan de opbouw van een Duits koloniaal rijk (bijvoorbeeld het huidige Namibië met als hoofdstad Windhoek, inderdaad van oorsprong Duits, dat na WOI tot zo'n 15 jaar geleden een Zuid-Afrikaans Protectoraat zou blijven) . Bismarck was van mening dat een evt Brits-Portugees verdrag over Kongo internationaal erkend moest worden, bilateraal afgesloten verdragen over zulke belangrijke zaken dat kon niet meer in deze moderne tijden. En dus kwam er de Conferentie van Berlijn :

berlijnconf

Conferentie van Berlijn

15 november 1884 - 26 februari 1885

de beroemde prent, met op de achtergrond de kaart van Afrika

Ook over deze conferentie slechts een samenvatting. Stanley maakte deel uit van de Amerikaanse delegatie, maar was ook nog steeds in dienst van Leopold II. Waarschijnlijk is het aan Stanley te danken dat in de wandelgangen Leopold II ook formeel zijn Kongo Vrijstaat kreeg, want Stanley liet niet na om maar steeds de filantropische, onbaatzuchtige Leopold II de hemel in te prijzen. Als je het probeert samen te vatten dan is het ongeveer zoo gegaan :

Na veel onderhandelingen kwamen rechtsgeleerden tot de konklusie dat i.p.v. een land ook een vereniging als het AIC best de soevereiniteit over een gebied kon hebben, een punt voor Leopold II. Stanley hield o.m. een beroemd geworden speech voor de Kamer van Koophandel van Manchester en betoogde o.m. dat Portugal nooit zou toestaan dat vanuit Manchester costuums zouden worden verkocht in een eventueel Portugees Kongo.
Letterlijk zei Stanley dat als iedere Kongolees 1 zondagspak en 4 doordeweekse pakken zou kopen Manchester kostuums een grote toekomst tegemoet zouden gaan. Een zelfde argument hoor je nu nog wel eens over China: stel dat iedere Chinees 1 stuk speciale zeep zou kopen, dan ....
Stanley schijnt de eerste geweest te zijn die met dergelijke berekeningen kwam en natuurlijk sloeg dit in Manchester aan, want Stanley liet niet na om Leopold II ook daar de hemel in te prijzen. In de Vrijstaat van Leopold zouden Manchester costuums vanzelfsprekend zelfs gestimuleerd worden, want ook Leopold II droeg vaak een Manchester costuum, ook nu nog steeds een vaak gebruikt argument in een winkel om de aarzelende aspirant koper te stimuleren.

En de rest is bekend, uiteindelijk kreeg Leopold II zijn kolonie, dankzij de Britse Amerikaan Stanley en de financiele impuls van een man als Pincoffs.

Een detail nog : Leopold II moest wel een kaart laten goedkeuren met wat hij tot het gebied van de AIC vond behoren, uiteraard was de kaart wat ruim opgezet, je moet tenslotte altijd wat wisselgeld achter de hand houden en iets kunnen teruggeven.
Volgens de overlevering werden in Londen de laatste door Leopold II ingediende kaarten niet goed bestudeerd en namen ambtenaren aan dat alle kaarten die zij aantroffen in het dossier allemaal identiek waren. Pas later kwamen zij erachter dat bijvoorbeeld het rijke Katanga nog was toegevoegd en dat was zeker niet de bedoeling geweest, die Leopold II toch....

Eén ding had Leopold II wel bereikt, de koloniale toekomst van Afrika zou een deel worden van de Europese onderlinge machtsverhoudingen. Ooit zullen we het misschien nog eens gaan hebben over het Fashoda incident in 1899, dat bijna uitliep op een Frans-Britse oorlog en dan natuurlijk de Marokko crisis van 1905 tot 1911, waar Duitsland bijna in oorlog kwam met Frankrijk. Duitsland hoopte en passant een wig te drijven tussen de Britten en de Fransen, wat helaas voor Duitsland mislukte, een van de oorzaken van WOI toen de Britten meteen de Fransen gingen steunen...

Wel hebben we op onze site al dit verhaal met bijbehorend slotcitaat, waarin de Duitse Keizer Wilhelm II de Britten tot razernij brengt ook over een Afrikaanse kwestie, het beroemde telegram van Wilhelm II aan Kruger direkt na het mislukken van de Jameson Raid :

Van Jan van Riebeeck en Kaap de Goede Hoop tot Paul Kruger, de Boerenoorlog en uiteindelijk Rotterdam


We kregen van Michel van den Nieuwenhof uit Pointe-Noire informatie toegestuurd over de Nederlandse Begraafplaats in Brazzaville:

begravenbrazzavillebron

Bijgaand de tekst van de plaque die op A2 formaat zal worden aangebracht op de Nederlandse begraafplaats van Brazzaville. Het idee voor de plaque is ontstaan tijdens de restauratie van de begraafplaats met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag via de Nederlandse Ambassade in Kinshasa en het Nederlands Consulaat in Brazzaville.
De plaque is gerealiseerd door enkele Nederlanders woonachtig in Brazzaville en in Pointe-Noire in samenwerking met een Congolees en een Fransman.
We proberen hiermee - in navolging van verschillende voorgangers - de herinnering aan de Nederlandse activiteiten in de regio levend te houden. Zoals te zien is, is de namenlijst met data compleet, maar het zou interessant zijn meer te weten te komen over de achtergronden van de diverse personen, die het overigens gemiddeld niet lang uithielden.


We kregen de volgende reaktie van Tonko Kentgens, waarop Michel van den Nieuwenhof uit Pointe-Noire geweldig reageerde:

Op zoek naar mijn voorouders kwam ik heel toevallig op deze website terecht.
En kwam daar de naam van mijn overgrootvader tegen. Het gaat om nummer vijf op de lijst L (Leonardus) Th. (Theodorus) Kentgens.
Ik wist dat hij was gestorven in Brazzaville, maar wist niet dat het op een begraafplaats was die nog steeds intact is.
Heeft u of de heer Michel van den Nieuwenhof meer informatie voor mij over hoe mijn overgrootvader is gestorven of andere informatie en bestaan er misschien gedetailleerde foto's van zijn graf en de gehele begraafplaats.


Waarop Michel dus reageerde met:

Het doet me genoegen dat de begraafplaats ook op deze manier nieuw leven wordt ingeblazen. Ik ben nu in Brazzaville voor een paar dagen en zal morgen de andere geinteresseerde Nederlanders hier informeren over het laatste nieuws.
Ik was als architect betrokken bij de restauratie van de begraafplaats en als Nederlander geinteresseerd in de achtergronden van de diverse landgenoten die destijds hier hun leven hebben geriskeerd om diverse redenen. Zoals je ziet aan de stijl van de bovengenoemde plaque hebben de Nederlanders hier de begraafplaats geadopteerd als een soort nationaal symbool met steun van de Ambassade in Kinshasa en het Consulaat in Brazzaville.

Hierbij aangehangen twee foto's van de begraafplaats waarop het graf van L.Th. Kentgens staat afgebeeld.

brazzaville69

Op deze foto (8 januari 2004, tijdens de restauratie): Het meest rechts gelegen graf. Op de achtergrond de Congorivier richting de Stanley Pool.
Niet zichtbaar is Kinshasa aan de overkant dat meer naar rechts is gelegen.

brazzaville67

Op deze foto (8 januari 2004, tijdens de restauratie): Links van het midden helemaal achteraan tegen de boom. Met op de achtergrond de silo's van de SCLOG.

En een detail van een van de graven:

brazzaville62

Op deze foto (4 oktober 2003): Een graf van voor de restauratie met enkele bakstenen onder de cementlaag zichtbaar.

L.Th. Kentgens is een maand na aankomst in Brazzaville gestorven op 46 jarige leeftijd, waarschijnlijk na een tocht te voet of hangmat met twee dragers vanaf de dichtstbijzijnde zeehaven. Dit kan Loango geweest zijn waar de Nieuwe Afrikaanse Handelsvereniging (NAHV) volgens een reconstructie van een kaart van 1900 een handelshuis had.
Loango, voor die tijd de hoofdstad van het gelijknamige koninkrijk en destijds havenstad van de Franse kolonie, ligt een paar km ten noorden van Pointe-Noire in Congo, de grootste stad in de omgeving die de functie van zeehaven van Loango heeft overgenomen in de jaren 1920.

Ook Banana en Matadi aan de mondig van de Congorivier in het buurland Democratische Republiek Congo (DRC) komen in aanmerking als mogelijk startpunt van de landreis naar Brazzaville via Leopoldsville (het huidige Kinshasa) aan de overkant van de rivier. Men moest over land omdat de Congorivier tot Brazzaville / Kinshasa onbevaarbaar is.

De handelskaravanen van die tijd volgden normaalgesproken het huidige tracé van de spoorwegen en de autowegen (in beide landen RN1 genoemd volgens de kaart) die van Pointe-Noire in Congo en Matadi in de DRC naar de hoofdsteden Brazzaville en Kinshasa leiden.

Een dergelijke wandeling in het Afrikaanse binnenland was een riskante onderneming als gevolg van onder andere tropische ziektes zoals malaria en gele koorts waar men in die tijd nog geen goede oplossing voor had.

In de wijk Mpila in Brazzaville is een straat die "Avenue de la Pointe Hollandaise" heet loodrecht op de stroomrichting van de rivier en recht tegenover de Nederlandse begraafplaats die als een punt de rivier in steekt. De naam suggereert dat in deze buurt de concessie van de NAHV gelegen was met een handelshuis en een begraafplaats.

Waarschijnlijk was L.Th. Kentgens daar overleden aan malaria, gele koorts of een andere ziekte opgelopen tijdens de tocht van de kust naar Brazzaville.
Hij kwam in dezelfde maand aan als P. v.d. Sluys volgens de bronnen en misschien met dezelfde karavaan. Ook P. v.d. Sluys stierf kort na aankomst. Was het dezelfde doodsoorzaak? Was er dan misschien sprake van een epidemie?

Het zijn hypothesen en elk stukje informatie van iedere wereldreiziger die op de Nederlandse begraafplaats in Brazzaville begraven ligt is belangrijk voor deze puzzel.

Ter aanvulling op het bovenstaande ontvingen we van Tonko Kentgens ook nog deze fraaie foto van zijn overgrootvader L.Th. Kentgens:

lthkentgens18531899

L (Leonardus) Th. (Theodorus) Kentgens

1853 - 1899

Heeft er iemand nog meer aanvullende informatie over de Nederlandse Begraafplaats in Brazzaville, dan horen we dit graag!!
Via deze LINK kun je ook informatie vinden over de Nederlandse Begraafplaats in Elmina.
We kregen dit toegestuurd uit Vlaanderen van Jan Theuninck,

artist for peace, justice and civil liberties

http://www.google.nl/search?q=%22jan+theuninck%22

negerstheuninck

witte negers -

Na de zwarte negers van Leopold II, de witte negers van Albert II
We kregen de volgende korrektie:

Op de site van Kongo Vrijstaat staan de namen van drie koningen: Leopold I, II en III Saxen-Coburg genaamd. Dit klopt niet: de opvolger van Leopold II was zijn neef koning Albert I. Wegens de oorlog met Duitsland weigerde hij, analoog met het Britse hof, nog de Duitse familienaam te dragen en noemde hij zich van dan af Albert van België. Zijn opvolgers, dus ook Leopold III hebben dit voorbeeld tot op de huidige dag blijven volgen.

Herman Demarsin

    Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

    Voor meer vrijblijvende informatie

    aad@engelfriet.net

    Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

    klik dan HIERTerug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalenFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 September 2009