Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Geredde kunstvoorwerpen van Rotterdam, na 14 mei 1940

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

Wie thans de ruime binnenplaats van het museum Boymans te Rotterdam betreedt, ziet daar een heele collectie bijeen van beelden en voorwerpen van historische en kunstwaarde.

Ze zijn afkomstig uit de binnenstad, waar men deze objecten nog heeft kunnen redden en sparen voor een roemloos en schielijk einde.

Rechts van den ingang aanschouwt men het bekende, gevleugelde beeld van Mercurius, dat eens in een nis stond van het oude Beursgebouw, bij het Beursstation. (
link) Thans heeft deze beeltenis een tijdelijke plaats gevonden op het binnenplein van "Boymans".

mercurius14mei

Mercurius, eens den trouwen wachter in de nis van de oude Beurs,
vindt men thans op de binnenplaats van 't museum

In de nabijheid treffen we nog een goeden bekende aan. Het borstbeeld van den uitvinder der brandspuit en grootmeester in de brandbluschkunst, Jan van der Heyden, dat eens hoog het Brandweerhuis sierde, aan de Laurensstraat, is nu op den beganen grond terechtgekomen, een al te bescheiden plaats voor deze zwierige verschijning.

heyden14mei

De brandweerkundige Jan van der Heyden,
eens hoog te zien aan 't brandweerhuis aan de Laurensstraat,
thans op de beganen grond.

Daarnaast de herinneringsplaat der St. Rosaliakerk,
die nog onlangs geheel gerestaureerd werd

LINK

Voorts zijn er enkele fraaie beelden van de praalgraven der nationale helden in de Groote Kerk. (link). Een dier liggende figuren, van den Nederlandschen admiraal Witte de With, vervaardigd door Pieter Rijcx, is er nog tamelijk goed afgekomen.

wittedewith14mei

Den Admiraal Witte de With,
gered en geborgen in Boymans

Direct daarnaast werden de bronzen busten geplaatst, uit de Doele zaal, (link) van moderner beroemdheden. Broederlijk vindt men de twee Rotterdamsche musici: Bernard Diamant en Anton Verhey bijeen. (Het borstbeeld van Diamant werd door H. Rehm gemaakt.)

In het midden der binnenplaatst, op het grasveld, zijn de beelden en gevelversieringen neergelegd van het Burger Weeshuis, (link) aan de Goudsche Wagestraat. Ze vormen een uitvoerige groep, met veel bezienswaardigs. Voorloopig hebben ze nu een plaats gevonden binnen de muren van 't Boymans museum.

Men is voornemens deze en andere beelden zooveel mogelijk te doen reetaureeren. Naar wij vernamen heeft men zich reeds met enkele deskundigen in verbinding gesteld. Mocht eens een nieuw weeshuis worden opgebouwd, dan zou men de gerestaureerde versiering weer kunnen aanwenden.

weeshuiskopje14meiweeshuisbeelden14mei

(l) Hoe eenzaam doet het engelenkopje van den Weeshuisgevel aan

(r) Weesfiguren van het Burgerweeshuis die eens een betere plaats hadden

De directeur van het museum Boymans, dr. Hannema, bracht ons, na het bezoek aan de binnenplaats, naar de achterzijde van het museum, waar men zoo'n prachtig gezicht heeft op den artistiek aangeleiden museum-tuin, met zijn vijver en zilveren fonteinen, zijn gouden grasperken en heerlijken bloemenschat.

hogendorp14mei

Het beeld van Gijsbert Karel van Hogendorp,
den voorvechter van den vrijhandel en ontwerper van den Neerlands grondwet,
heeft een plaats gevonden op het trottoir aan de achterzijde van 't museum.

Gijsbert Karel ziet rustig voor zich uit op het fraaie Museumpark,

Aad : niet wetende nog dat hij later uitzicht krijgt op het Nakie van Blakie

Hier troont, in al zijn grootschheid en waardigheid, de ontwerper van Neerlands grondwet en voorvechter van den vrijen handel, Gijsbert Karel van Hogendorp, machtig heer en groot diplomaat, geboren te Rotterdam op 27 October 1762 en gestorven te Den Haag op 3 Augustus 1834. (link) Het beeld, dat Gijsbert Karel zittend voorstelt, is van respectabele afmetingen en werd vervaardigd door den Vlaamschen beeldhouwer Jos Geels, in 1865. (link) Het staat thans in een veel betere en ruimere omgeving dan in den hoek, bij 't oude "Boymans", en komt véél meer tot zijn recht. We merken nu eerst op, welk een prachtig beeld het is, van groote kunstwaarde.
Gijsbert Karel zit daar zoo rustig op het "Boymans"-trottoir en ziet uit over het lange en bloemrijke Museumpark.

erasmusbegraven14mei

Goed bevestigd, het standbeeld van Erasmus, dat zich op de Groote Markt bevondt

Een ander, zeer bekend beeld, van Desiderius Erasmus (link), den Rotterdamschen geleerde en schrijver van wereldbeteekenis, werd geborgen op het stille binnenhof van het museum en aan alle kanten bedekt door zakken zand, waartusschen platen beton zijn geschoven. Het is nu niet meer te zien, maar ongetwijfeld goed geconserveerd. Dit beroemde beeld (link) van Hendrick de Keyzer mag een der schoonste en waardevolste standbeelden der wereld worden genoemd. De goede zorg, die aan liet kunstwerk werd besteed, is dus in alle opzichten gemotiveerd.

Zoo zijn heel wat "beroemdheden" naar "Boymans" geëvacueerd. Vele beelden zullen straks, naar wij hopen, hun nieuwe bestemming krijgen; andere zullen wellicht geplaatst worden in het oude museum Boymans of elders.


Aad voegt er, n.a.v. dat beeld van Witte de With, nog deze grafschriften aan toe, uit ons rijmpjes verhaal :Op onze site hebben we ook een apart verhaal over o.m. de grafmonumenten in de St. Laurenskerk van Rotterdam:

klik maar even HIER


Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 Januari 2005