Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

9 December 1813 Het verheugd Rotterdam ontvangt Koning Willem I

Dit verhaal over het bezoek van Koning Willem I aan Rotterdam is een vervolg op dit verhaal

November 1813, hoe de Fransen zich zelf verdreven uit Rotterdam en de rest van Holland

Het bezoek van Koning Willem I aan Rotterdam, zoo'n 10 dagen na aankomst in Scheveningen, is ook al summier ter sprake gekomen in dit verhaal, waaruit het volgende citaat:

Op onze site hebben we dus ook nog dit verhaal

November 1813, hoe de Fransen zich zelf verdreven uit Rotterdam en de rest van Holland


In dit verhaal hebben we een verhaal opgediept uit 1913, dus 100 jaar na het bezoek van Koning Willem I aan Rotterdam, met als titel:

9 December 1813 Het verheugd Rotterdam ontvangt Koning Willem I

Den 9den December 1813 ontving het verheugd Rotterdam zijn Doorluchtige en Koninklijke Hoogheid Willem den Eersten.

Als een dag van algemeene vreugde - als een feestdag van Nederlands herstel - zal deze dag onuitwischbaar ingedrukt blijven in de harten van alle brave Rotterdammers tot den afloop der eeuwen.

Zoo zegt een geschrift uit dien tijd.

hogendorpburgpt

Johan François van Hogendorp

Burgemeester van Rotterdam

1787 - 1788; 1813 - 1824

inderdaad familie van Gijsbert Karel van Hogendorp

hogendorpjong

Gijsbert Karel van Hogendorp

LINK

Acht dagen te voren, den 2den December 1813, had de burgemeester van Rotterdam J. F. van Hogendorp aan zijn waarde stadgenooten kond gedaan dat het Vaderland vrij is.

In alle kerken der verschillende gezindten werd - naar boven≠bedoeld geschrift meldt - den 5den December den God van Nederland, op een plegstatige wijze gedankt en reeds den volgenden dag, zijnde de verjaardag van Zijnen DoorI. Hoogheid den Heer Erfprins, zag men overal illuminatiŽn van onderscheiden aard.

Voor de eerste ontvangst des Konings in Rotterdam had de stad zich in feestdosch gestoken. Niet slechts den geheelen middag en avond, maar ook een gedeelte van den nacht, besteedde men aan het opruimen, schoonmaken en versieren van straten en stegen, het oprichten van eerebogen, het behangen der huizen met fraaie guirlandes, rijkelijk met oranje opgetooid.
De eerezuil voor de Beurs, waaraan men sedert Dingsdag gearbeid had, was nu ook voltooid en pronkte, onder het opschrift
Vereenigd tegen den Vijand met de vanen van alle Mogendheden die in den strijd voor de Vrijheid der Volkeren van Europa zich ver≠eenigden; welke vanen, met sierlijke oranjestrikken waren verbonden.

Reeds des morgens te 7 uur vereenigden zich de scheeps≠timmerlieden en andere arbeiders van 's lands werf en traden te 9 uur op het Haagsche Veer aan, waar zij in de meeste bedaardheid tot het oogenblik van 's Vorsten aankomst, post hielden.

Een deftige eerewacht te paard, uit de voornaamsten van Rotte's ingezetenen, wachtte den vorst te Overschie op. Langs den intochtsweg stonden: de schoone Russische kavallary, thans binnen deze stad verblijf houdende, met derzelve voortreffelijke muzyk, benevens een talrijkcorps der Rotterdamsche Rustbewaarders, rijkelijk met Oranje versierd, terwijl eene onbeschrijflijke menigte van allerlei rangen en standen, uit alle oorden der stad en om≠liggende steden en dorpen, toevloeide naar die plaatsen, langs welke men wist dat de statelijke optocht geschieden moest.

kozakkenrdam

Het bivakkeren der Kozakken te Rotterdam

Omstreeks den middag was Z. K. H. genaderd tot de Heulbrug, alwaar een commissie uit de regeeringsleden, bestaande uit de heeren Willem Suermondt, M.M. Hoog en H. van Zuylen van Nijeveld, benevens de Secretaris L. van Oyen Azn., den heer Burgemeester aan het hoofd hebbende, Z.K.H. de sleutels der stad aanbood.

rotterdamsleutels

De speciaal voor het bezoek van Napoleon in 1811 aan Rotterdam
vervaardigde vergulde bronzen stadssleutels

De stoet reed dan over het Haagsche Veer, de Weste Wagen≠straat, de Hoogstraat, de Soetensteeg, langs de Zeevischmarkt over de Houtbrug, langs de Zuidzijde van de Blaak, en vandaar over de Beursbrug, langs de kleine Draaisteeg en de Spaansche kaaij en het Haringvliet naar 's Lands Werf.

De geheele weg was opgepropt van menschen; de huizen, tot zelfs op de daken toe, waren gevuld van blijde aanschouwers, wier vreugdegejuich de lucht deed weergalmen, en het feestgeluid der beurtelings luijende en spelende klokken, ja zelfs de vreugde≠schoten der op de Maze liggende Oorlogsvaartuigen, van tijd tot tijd verdoofde. . . .

De Koning bleef tot 10 uur 's avonds hier, er werden vele toespraken gehouden, er werd gedineerd en het werd een dag die bij alle Rotterdammers, voor altoos, onvergetelijk zijn en blijven zal

Het verheugd Rotterdam had de blijde inkomst van Z. D. en K. Hoogheid Willem den eersten op 9 December 1813 mogen vieren.

Later kwamen de Oranjevorsten, ook Willem II, vaak in Rotterdam. Prins Hendrik, de broeder van Koning Willem III en een warm vriend van de zeevaart, zelfs zeer vaak.
Ook Koning Willem III, doch nadat hij op 14 Mei 1874 Rotterdam had bezocht is hij hier tot zijn sterfdag 23 November 1890 niet meer geweest. De Koningin en de Koningin Regentes brachten toen reeds spoedig, op 30 Mei 1891, Haar eerste bezoek aan Rotterdam. En sinds is H. M. Koningin Wilhelmina, later met Haar Gemaal Prins Hendrik geregeld elk jaar in de groote havenstad geweest.

Vreemde vorsten daarentegen zijn, ons hof en ons land be≠zoekend, nimmer in Rotterdam gekomen.


Nou dat laatste is niet helemaal waar, klik maar even HIER

Het was ondoenlijk om steeds maar weer links aan te brengen naar andere verhalen op onze site, de belangrijkste links hebben we natuurlijk wel aangebracht, maar de rest:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Zeevis(ch)markt en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 Februari 2005