Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over het Haringvliet en de Nieuwe Haven van Rotterdam

Over het Haringvliet en de Nieuwe Haven van Rotterdam, het is er nog niet echt van gekomen, we hebben natuurlijk al wel het een en ander :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Haringvliet en klik op ENTER

Maar we gaan er wat aan doen, d.w.z. meer vertellen over het Haringvliet en de Nieuwe Haven van Rotterdam, waarbij je natuurlijk moet weten dat de Nieuwe Haven van Rotterdam na 14 mei 1940 gedempt is. Een straat met de naam Nieuwe Haven is er nog steeds, maar daar houdt het dan ook mee op.

Op onze site hebben we o.m. deze foto's :

Veel over de omgeving kun je vinden in dit zeer rijk geillustreerde verhaal :spinolahuisje

De Roobrug over de Nieuwe Haven en de Spaansche Kade met het huis 'De Gecroonde Spinola'

spinolahuisjero

De Gecroonde Spinola

LINK

oudenieuwehavenkleur

Weer de Roobrug met De Gecroonde Spinola

links de ingang van de Nieuwe Haven

rechts de Oude Haven

spaansekadehotelweimar

Hotel Weimar op de hoek van de Spaanse Kade en het Haringvliet (rechts)
links op de foto Plan C

de brug is natuurlijk de nog steeds bestaande Spanjaardsbrug

haringvlietweimar

Rechts de Spanjaardsbrug weer, met op de hoek Hotel Weimar

en natuurlijk een mooie inkijk in het Haringvliet

Tot slot nog twee foto's, een van net voor WOII en een van direkt na WOII........

oudehavenmetwittehuisro

nieuwehavenspaansekade1940Op de bovenste foto recht voor het Witte Huis (LINK) het Haringvliet.
Links onderaan de ingang naar de Nieuwe Haven die je op de onderste foto (1940) veel beter kunt zien.
De huizen op de achtergrond op de onderste foto liggen aan het Haringvliet

rotterdam1865

Rotterdam in 1865
uit ons Stadsplattegronden verhaal (LINK)

source

De namen Oude Haven en Nieuwe Haven zijn natuurlijk relatief gezien in de tijd een beetje merkwaardig, want uit dit verhaal leren we het volgende :Aan het Haringvliet staan nog steeds een aantal prachtige panden, aan de Nieuwe Haven stonden ook mooie panden. In 1936 werd dit erover verteld, door J. Verheul Dzn :

haringvlietzz46

Haringvliet ZZ 46

Het heerenhuis aan den Haringvliet Z.Z. No. 46 te Rotterdam is een der weinige oude koopmanshuizen. die wat uiterlijk betreft nog tamelijk ongeschonden die prachtige breede haven sieren. Het vroegere huis is op 5 Mei 1711 aan Jacob Noorthey, oud schepen van Rotterdam, bewindhebber der Oost-Indische Compagnie, voor f 14000 verkocht. Daar dit vroegere huis zeer bouwvallig was, zal het wel omstreeks 1712 afgebroken en in zijn tegenwoordigen toestand gebouwd zijn.

Als bouwmeester wordt genoemd Adriaen van der Werff (1659- 1722) de bekende bouwmeester-schilder, die ook de Rotterdamsche Beurs, het gebouw in de Boompjes, thans in gebruik bij de Rotterdamsche Bankvereeniging en tal van particuliere stads- en buitenhuizen, zoowel hier als elders heeft ontworpen.

Van der Werff, die te Kralinger-Ambacht geboren werd, overleed 12 November 1722 in zijn fraaie huis aan de Delftschevaart te Rotterdam.

De breede kloeke voorgevel van het huis aan den Haringvliet. is in den trant van den Lodewijk XIV stijl opgetrokken. Lodewijk XIV be´nvloedde zelf, zooals bijna geen tweede vorst deed, het kunstleven in Frankrijk. Eerst bij zijn dood (1715) werden de klassieke grenzen, waar binnen de kunstenaars zich bewogen, overschreden en werd de neiging zichtbaar om ten koste van het constructieve grondbeginsel naar het decoratieve over te gaan.

De monumentale hoofdingang met muurzuilen, hoofdgestel en half cirkelvormige afgesloten deuropening, is in den Dorischen stijl uitgevoerd. De zuilen hebben een laag basement, waarvan het piedestal door de ophooging van den Haringvliet wel onder den grond verdwenen zal zijn. Vast staat, dat breede stoeptreden, aan weerskanten door hardsteenen stoeppalen en gesmede kettingen afgesloten, voor den hoofdingang gelegen hebben. Ook deze zijn door de ophooging verdwenen. De muurzuilen dragen een hoofdgestel, waarvan het fries door triglyphen is ingedeeld en de draaglijst met een tandlijstje is versierd.
Boven de muurzuilen heeft het fries met architraaflijst een kleinen voorsprong, die tegen de bekronende deklijst doodloopt. In de as der muurzuilen zijn boven het hoofdgestel twee goed geproportioneerde gebeeldhouwde figuren aangebracht, voorstellende "Flora", de godin der bloemen en "Ceres", de godin van den landbouw.
De deuropening is van eenvoudige dubbele deuren zonder bovenlicht voorzien, die evenals de mooi gesneden wisseldorpels en middenstijlen der ramen uit later tijd dateeren. De gevel, waarvan de vensters van eenvoudig geprofileerde omlijsting zijn voorzien, is in een sprekend horizontaal blokverband in Bremerzandsteen uitgevoerd en wordt door een flinke houten kroonlijst afgesloten.
Het geheel, dat helaas geverfd is, maakt een imposanten deftigen indruk en is ge´nspireerd op de oudere strenge natuursteengevels van den bouwmeester Adriaan Dorsman, den laatsten classicus van het einde der 17e eeuw.

nieuwehaven89

Nieuwehaven NZ 89

Het voormalige kapitale koopmanshuis aan de Nieuwehaven N.Z. No. 89, sinds verscheidene jaren bij verschillende firma's als kantoorpand in gebruik, dateert uit het begin der 18e eeuw. Het was de koopman Willem Brouwer, die op 28 April 1701 voor de som van f 15000,- eigenaar werd van het toen bestaande huis, dat hij eenige jaren later liet vernieuwen in den toestand, waarin het zich tegenwoordig nog in hoofdzaak voordoet.
Dit deftige, hooge pand. dat een frontbreedte heeft van 12 M., is gebouwd in den Lodewijk XIV stijl in zijn laatste phase, met reeds tot het Regence-regime overhellende versieringen. De bouwtijd zal dus ongeveer 1720 zijn. Het is derhalve iets jonger dan het huis Haringvliet Z.Z. No. 46 en iets ouder dan het in de nabijheid gelegen koopmanshuis Nieuwehaven No. 59.

Na wat zoeken vonden we op onze site ook nog de volgende prenten van het Haringvliet :

haringvliet1762

Het Haringvliet (1762)

Rechts van het midden de Engelse Episcopale Saint Ooglijdersgesticht (geopend 15 februari 1915)'s Church, gebouwd in 1708 en afgebroken in 1914 t.b.v. het Ooglijdersgesticht (geopend 15 februari 1915)

Het gebouw links met dat torentje, dat is gebouw Caledonia,
was ooit een kerk van de Engelse Prebyterianen, maar die werd in 1848 opgeheven bij gebrek aan leden

LINK

LINK

haringvliet1800

Het Haringvliet (1800)

Recht voor ons de Engelse Episcopale (Anglicaanse) Saint Mary's Church, gebouwd in 1708 en afgebroken in 1914 t.b.v. het Ooglijdersgesticht (geopend 15 februari 1915)

Het Haringvliet werd aangelegd in 1575, aanvankelijk bedoeld als Stadsvest, later werd het een haven voor de haringvissers, maar dat krijg je met zoo'n naam

haringvliettelmast1905

1905

Het Haringvliet met telefoonmast

we kijken in de Koestraat

LINK

En uiteraard komt er nog veel meer over het Haringvliet, dus kom nog eens terug.

Uit het verhaal

Rond 1911 stonden er nog veel 17e eeuwse huizen in Rotterdam, 50 jaar ervoor waren er ook nog huizen uit de 16e eeuw in Rotterdam

huisharing


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 November 2003