Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Aurore, een van de Melkinrichtingen van Rotterdam

Iedere wat oudere Rotterdammer heeft herinneringen aan Aurore, een van de Melkinrichtingen van Rotterdam. Wat Aad natuurlijk interesseert is de vraag, wanneer is Aurore opgericht en gelukkig vond hij dit over Aurore, een van de Melkinrichtingen van Rotterdam, geschreven in 1913:

aurorelogo

De volgende foto's toonen U het front der "Stoom­zuivelfabriek Aurore" en de afdeeling "Boterfabrikage" in deze fabriek. De "Stoomzuivelfabriek Aurore", waarvan in 1900 de eerste steen werd gelegd, en na het "
Witte Huis" het hoogste pand van Rotterdam, is geheel naar de eischen des tijds ingericht, en voor­zien van de meest moderne machines op het gebied van zuivel­bereiding. Dank zij het feit dat inrichting, en bereiding der producten voldoen aan de hoogste eischen, die hieraan op hygië­nisch gebied gesteld kunnen worden, mag de "Aurore" zich in een dagelijks toenemend debiet verheugen, zoowel in hare winkels, waarvan men in elk stadsgedeelte eenige aantreft, als ook bij hare wijkknechts.

auroremelkboer

Een zeer belangrijk aandeel in den bloei en de vooruitgang der fabriek heeft de afdeeling "Gecondenseerde Melk; (voor kinder­voeding, kookdoeleinden en scheepsgebruik), waarvan geregeld duizenden kisten naar alle deelen der wereld worden verscheept.

Hierdoor is de "Aurore" niet alleen eene der eerste zuivelfabrieken des lands gebleven, doch heeft zich bovendien in den loop van slechts enkele jaren een eerste plaats veroverd onder de voor­naamste exportzaken van Rotterdam, terwijl haar naam zich reeds in een wereldreputatie mag verheugen.

Tot slot zij hier medegedeeld, dat thans reeds millioenen liters melk worden verwerkt, hetwelk een enorm quantum mag worden genoemd, in aanmerking genomen de weinige jaren die sedert de oprichting der fabriek zijn verloopen.

auroregebouw

aurorehal

De afdeeling Boterfabricage van Aurore te Rotterdam

En natuurlijk is er ook deze anekdote over Herberg In den Rustwat en Aurore:

Wat die herberg In den Rustwat precies heeft betekent in de geschiedenis van Rotterdam kun je o.m. vinden in dit verhaal, hier laten we alleen de prenten zien uit o.m. dat verhaal:

rustwatvroeger

rustwat1784

rustwatzo

In den Rustwat

Aan het eind van de negentiende eeuw kreeg de gemeente belangstelling voor De Rustwat. Als gevolg van de stadsuitbreiding en de toekomstige aanleg van een trambaan wilde men De Rustwat en het omliggende terrein verwerven. Al in 1880 werden daartoe onderhandelingen gevoerd met Adrianius Kolff die aanvankelijk wel bereid leek in elk geval de grond rond De Rustwat te verkopen. Maar bij de onderhandelingen ging hij steeds meer eisen stellen. Het stukje grond dat bij wenste te verkopen werd 'kleiner en kleiner', zo meldde de Directeur der Gemeentewerken Gerrit Jan de Jongh aan Burgemeester en Wethouders.

gjdejongpt

Directeur der Gemeentewerken

Gerrit Jan de Jongh

Alleen een smalle strook grond wilde hij 'in het belang van het doortrekken van den tramweg' wel afstaan, maar dan zou de trambaan wel tot zijn buiten moeten worden doorgetrokken en geëxploiteerd en moesten de bewoners van Woudestein bovendien vrij gebruik van de lijn kunnen maken.

Zestien jaar later slaagde de gemeente er wel in De Rustwat en het omliggende terrein aan te kopen, een transactie waarbij ook Woudestein gemeentelijk eigendom werd. 'Voor het blokje huizen op den dijk springt dit belang in het oog', aldus de toelichting van B & W aan de gemeenteraad. 'Bij 'ln den Rustwat' is de weg zeer smal. De aankoop daarvan opent dus de gelegenheid daar te zijner tijd tot de vereischte verbreeding te geraken en de aangrenzende gronden (... ) op de meest voordeelige wijze in exploitatie te brengen.' Op Woudestein wilde de gemeente een ziekenhuis bouwen, een plan dat nooit is doorgegaan.

De herinrichting van het gebied was in 1905 gereed.

rustwatzondertram

rustwatmettram

eerstelktram1905

indenrustwathoningerdijk


Op 18 september van dat jaar kon tramlijn 1, als eerste elektrische tram van de Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij, feestelijk worden ingewijd. (LINK) De oude route van de paardentram, die zijn eindpunt bij de Hoflaan had, (LINK) was doorgetrokken tot bij de Oude Plantage. De Rustwat kwam bij het eindpunt te liggen, middenin de trambaanlus.

Dat De Rustwat bespaard was gebleven was vooral te danken aan de belangstelling die de directeur van gemeentewerken De Jongh voor het gebouwtje koesterde. Weliswaar bevond het zich in een vervallen toestand en maakte vooral de achterkant van het gebouw 'een uiterst slordige indruk', het 'pittoresque gebouwtje' beviel hem zo dat hij de gemeente voorstelde het te restaureren om het van ondergang te behoeden.

Volgens De Jongh was het uitermate geschikt als 'ververschingsgebouwtje' waar het publiek melk, bier of limonade zou kunnen krijgen. Van de drie woningen zou een 'tamelijk ruime zaal met woning' kunnen worden gemaakt en het terreintje bij het gebouw kon worden ingericht als terras.
'Aldus zal aan het einde van de tramlijn een niet onaardig aanleg verkregen worden, in plaats van den onooglijken toestand, die zich daar bevindt', schreef De Jongh. Reeds bij de opening van de tramlijn konden belangstellenden in de grondig gerestaureerde Rustwat terecht.

De gemeente had het verpacht aan de stoomzuivelfabriek Aurore, voor dit bedrijf een goed middel van reclame voor haar 'onvervalschte, hygiënische' melk. Verkoop van alkoholische dranken was niet geoorloofd, zo stond in de pacht overeenkomst, en tevens moesten alle verversingen van de beste hoedanigheid zijn, maar dat was de zuivelfabriek wel toevertrouwd. Verder diende de pachter een 'genoegzaam aantal nette, op stevig karton gedrukte exemplaren van het tarief' in en buiten de lokalen te plaatsen en moest de bezoeker behoorlijk worden bediend.

rustwatterras

Het terras van Aurora / In den Rustwat

alleen voor haar 'onvervalschte, hygiënische' melk.
Verkoop van alkoholische dranken was niet geoorloofd

En vanzelfsprekend hebben we op onze site veel meer over Aurore en de RMI / R.M.I. van Rotterdam:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Aurore en / of RMI / R.M.I.en klik op ENTER

Bijvoorbeeld deze foto's uit dit verhaal van Hans :

vrijenbansestr1935ro

En natuurlijk ook de scharensliep

Wie niet schreeuwend langs kwamen waren de bakker en de melkboer.

Met de bakker en de melkboer was toch wel iets eigenaardigs mee aan de hand. Deze lieden hadden een vaste klantenkring. Nederland was in die tijd verdeeld in zuilen t.w. rooms katholiek - protestant christelijk en neutraal (hoofdzakelijk socialistisch). Zo ook de melkboeren en de bakkers.
Ik weet het nog goed, welke bakkers en melkboeren op deze wijze werkten: Aurore, R.M.I. en de Vooruitgang, dat waren de bekende namen van die tijd van melkboeren.


ook van Alex...., maar we hebben ook een eigen melkboer hoor....

De namen van de bakkers weet ik niet meer, maar wel dat bakker den Hartigh, gevestigd aan de Gordelweg een bekende bakker was.

bergweg39denhartigh

Nu was men bij ons thuis niet zo zeer gevoelig voor die zuilenindeling. Natuurlijk men las uitsluitend de goed christelijke pers, maar bij aankoop van artikelen en vooral voeding werd toch gekeken naar de prijzen. Bij bakker den Hartigh werd wel brood gekocht en de melkproducten werden naar mijn mening betrokken van de Vooruitgang ( nb. voortkomende uit de socialistische partij, want het was een coöperatie).

De melkboer heb ik op zaterdag vaak geholpen, waarmee ik zelfs f. 0,25 verdiende voor een middag.

Heel opmerkelijk was het echter wel, dat in de vakantieperiode het "zuilen-idee"ook op vakantie was. Men kocht dan bij die bakker en melkboer, die langs kwam.


kijk da's nou een gezellige melkboer, die zette ons gezin zomaar op de foto, en nog wel voor ons huis in de Willebrordusstraat
We kregen de volgende reaktie met foto van Nellie:

De Coöperatie was een melkfabriek, maar er waren ook enkele supermarkten ( kleine) van net als de Spar, ze werden de Coöp genoemd. Maar het hoofdmenu van de verkoop was zuivel. De concurrent van waar mijn vader werkte, heette Sterovita ( IJsselmonde ), er was ook de RMI ( Oranjeboomstraat ) en de Combinatie. ( Overschie )

Alles is in de jaren, 1963, gefuseerd en werd toen De Melkunie, mijn vader moest toen helemaal op zijn brommertje en zijn fiets naar de Spaanse Polder tussen Overschie en Schiedam, volcontinu diensten draaide hij. Momenteel heet alles nu weer Campina, waarvan mijn moeder nog haar pensioen ontvangt.

Waar de Coöperatie / Coöp zijn fabriek had, heeft mijn vader nooit verteld ( het was maar een kleine fabriek ) en de karnemelk van De Melkunie was toch de lekkerste !!!!!

cooperatierotterdam

50 jaar

1904 - 1954

Coöperatie Rotterdam
We ontvingen het volgende van Kees Monen:

aurorewinstbewijs1906

Aurore

Winstbewijs

1906

Zag op je website de Stoomzuivelfabriek Aurore , ik heb daar wat kleine info over plus een scan van het winstbewijs 1906, naar mijn informatie was er ook een fabriek in de Persoonsdam 18 ( ca 1960) , misschien kun je het gebruiken. ALTIJD!!

Stoomzuivelfabriek Aurore v\h D.H. van Blankesteijn
(vroeger genaamd: (1899) Hollandsche Kaas Export Maatschappij v\h D.H. van Blankesteijn )

Directie: M.D. Blankesteijn.

Commissarissen: J.B. van Stolk - A. Oppenheim - W.F.H. van Peski

Kapitaal aanvankelijk ƒ 1.000.000, verdeeld in 350 preferente en 650 gewone aandelen à ƒ 1000 , in 1906 teruggebracht tot ƒ 350.000 , door vernietiging van de in de portefeuille overgebleven 350 gewone aandelen en intrekking van de overgebleven 300 aandelen , welke vervangen werden door 300 winstbewijzen.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 Februari 2005