Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De brug der zuchten, de Maasbruggen van Rotterdam

De foto's komen van onze site, die met die fietsen komt uit Groot-Rotterdam

maasbruggen1902kleur

1902

LINK

De brug, die van oudsher, over de heele wereld, bekend staat als die "der zuchten", bevindt zich in de Italiaansche stad VenetiŽ. Zij is een smalle, omsloten brug, die leidt van 't Gerechtshof naar de gevangenis. Vele gestraften zijn over die brug gegaan en hebben waarschijnlijk zware zuchten geslaakt. Vandaar de veelbeteekenende naam.

De brug der zuchten heeft een naamgenoot, of eigenlijk naamgenoten gekregen in de Rotterdamsche bruggen over Maas en haven.

De Willems- en Koninginnebrug heetten sinds eenigen tijd in den steeds geestigen volksmond :

Bruggen der zuchten !

En deze benaming is niet slecht gekozen. Men zou ze misschien ook

Bruggen der Verwenschingen !

of

Bruggen der Vloeken !

hebben kunnen noemen, maar een welopgevoed, fatsoenlek mensch wordt geacht zonder leeUjke vloeken te rijn. Daarom dan :

Bruggen der zuchten !

Zuchten, vanwege het lange, ja, eindelooze wachten, als het verkeer voor de zooveelste maal stop staat, gedurende al te langen tijd, wanneer de Koninginnebrug open was of indien er een stagnatie, door een verkeersfout of -ongeval, plaats vond.
Lange slierten vehikels, van alle soort, rijen zich achtereen en het is voor de bestuurders en inzittenden : wachten, geduld oefenen, zijn ziel in leidzaamheid bezitten en.... zuchten !

Was de tunnel nu maar gereed, zoo peinzen al die menschen, bij hun tijdenlang oponthoud !
Met dien vurigen wensen echter is de lang begeerde tunnel niet gereed.
Daar moet aangepakt worden, waarvoor weer geld noodig is en geld is er niet of eigenlijk is het er wel, maar niet voor den tunnel!
Zoo draait men in een cirkeltje rond en het best is, zijn toevlucht te nemen tot die menschelijke deugd van het geduld (dat immers zulk een schoone zaak genoemd wordt) en. ... een weinig te zuchten.

Want een flinke zucht verlicht ons gemoed en 't is, bij alle verwikkelingen en omstandigheden, waaraan men toch niet" doen kan, de "wijste partij kiezen".

Veel en herhaaldelijk wordt er in de dagbladpers geschreven over der zuchten brug, zooveel, dat men die befaamde brug ook wel eens gaarne in pakkende beelden zal willen zien. Welnu, de fotograaf van "Groot-Rotterdam" vervaardigde die beelden, waarop men de situatie, die zoovele zuchten veroorzaken, goed kan waarnemen, zonder zelf in 't gedrang te komen.

Wij eindigen deze inleiding met de hoop, dat men binnen afzienbaren tijd den naam dezer bruggen veranderen kan in een meer blijmoedigen.

Tunnel, kom !
Kom spoedig en ontlast ons van het wachten
en de bruggen van haar naargeestige benaming.


zuchtenfoto

onze foto geeft een goed beeld van de vele wachtenden voor de brug der zuchten

maasbruggenjaren50

in de jaren 1950

LINK

wimbrugexit

1981

LINK

We hebben nog een verhaal over de oeververbindingen over de Nieuwe Maas, met hele mooie plaatjes van de oude veren. klik maar eens HIER.
Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 November 2002