Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De openingstijden van de Stadspoorten van Rotterdam

Via deze link kun je al kennis maken met de Delftsche Poort en de Hofpoort, via deze link laten we prachtige, unieke prenten zien van de andere Rotterdamse Stadspoorten.

Laten we beginnen met een citaat uit het verhaal

Unieke prenten van de Stadspoorten van Rotterdam

dat begint in 1340 :

En dan duikt toch ook nog informatie op over de Openingstijden van de Stadspoorten van Rotterdam :

Rotterdam had -behalve de vier rivierpoorten aan de monden van Oudehaven en Leuvehaven- zes poorten, die toegang gaven tot de hoofdverbindingen te land: de Oost- en Goudse poorten ontsloten de toegang tot de wegen naar Kralingen en Gouda. Het Hofpoortje tot de lakenramen van het voormalige Hof van Weena en de Rechter Rottekade, door de Delftse poort voerde de weg tot het Hollandse achterland via Overschie, terwijl de Binnenwegse en Schiedamse poorten bestemd waren voor het verkeer naar Delfshaven en Schiedam, binnendoor langs Binnenweg en Geldelooze Pad (sedert 1866 Schoonebergerweg) of over de Schielandse zeedijk (Westzeedijk).

Al die poorten werden 's avonds naar onze begrippen nogal vroeg gesloten, zodat niemand de stad meer kon binnenkomen, tenzij langs slinkse wegen.

Zo beklaagden de poortwachters van de Schiedamse en Binnenwegse poorten zich in 1773 bij burgemeesteren, dat Maria Gagesteyn, die het pontje over de Schiedamsesingel bediende, daarvan misbruik maakte, door na het luiden van de poortklok nog mensen in de stad te smokkelen.
Maria, die al eerder een berisping over een dergelijk strafbaar feit had moeten incasseren, werd ditmaal tot het betalen van een boete van dfl 25,- veroordeeld, een voor die tijd niet onaanzienlijk bedrag. Een uitzondering van het verbod werd alleen toegestaan voor dienaars van de justitie en gerechtsboden, die in de uitoefening van hun taak soms na sluitingstijd buiten de stad moesten wezen.

Die sluitingstijd werd in 1747, naar aanleiding van een klacht van de brandmeesters die buiten de stadspoorten woonden, opnieuw vastgesteld. Zij hadden nl., aangezien de sluiting om 9 uur gedurende de wintermaanden hun veel ongemak opleverde, van burgemeesteren gedaan weten te krijgen, dat de poorten weer -als vanouds- van 1 maart tot 31 oktober pas om halfelf en van 1 november tot ultimo februari om halftien dicht zouden gaan.
Deze maatregelen waren weinig in overeenstemming met het vrijheidsbeginsel, dat de Fransen hier na hun intocht in januari 1795 hadden geÔntroduceerd. De Municipaliteit besloot dan ook in haar vergadering van 29 mei 1798. dat voortaan ieder te allen tijde vrij en ongehinderd door de poort de stad zou mogen binnenkomen of verlaten en dat de poortwachters als 'nuttelooze ambtenaren' uit hun post zouden worden ontzet.

Maar enkele maanden later, in augustus van dat jaar, kwam het stadsbestuur tot het inzicht, 'dat eene goede Politie ten reguarde der Stedelijke Poorten eenige schikkingen is vorderende, tegen welken de redenen, die voor het openhouden der Poorten zoude kunnen worden bijgebragt, niet kunnen opwegen', met het gevolg dat de maatregelen van 29 mei weer werden ingetrokken en dat van 6 augustus af de poorten op de vroeger vastgestelde uren weer 'op het klinket gesteld' en gesloten zouden worden, terwijl het vanouds verschuldigde poortgeld weer zou worden ingevorderd; alleen de Delftse poort mocht de hele nacht openblijven.

Zelfs nog in 1823 stelden B. en W. een verordening vast op de poorten aan de landzijde, hoewel die wat gematigder uitviel dan de vroegere bepalingen op dat stuk: zowel ingezetenen als vreemdelingen konden de stad tot 11 uur 's avonds zonder poortgeld te betalen binnenkomen of verlaten; de openingsuren waren al naar het jaargetijde gesteld op 4 of 5 uur 's ochtends, maar vreemdelingen en de bewoners van de stad of de buitenwijken mochten ook na sluitingstijd de stad nog binnenkomen of verlaten, althans door de Goudse, Delftse en Binnenwegse Poorten, als zij zich maar behoorlijk bij de wacht aanmelden.

Het dagelijks leven was zoo vertrouwd met de Stadspoorten dat Rotterdamse Schutters die deelnamen aan de 10-daagse veldtocht als volgt werden toegesproken:

Citaat uit dit verhaal


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Oktober 2003