Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Britten zijn hun koloniale nederlagen nog niet vergeten, de meeste Nederlanders weten niet eens meer dat Nederland koloniën gehad heeft

Op onze site hebben we het in dit verhaal

Van Jan van Riebeeck en Kaap de Goede Hoop tot Paul Kruger, de Boerenoorlog en uiteindelijk Rotterdam

bewust niet gehad over Koning Cetswayo van de Zoeloes die in 1879 bij Isandhlwana de Britten tot bijna de laatste man versloeg. In de UK hebben ze het er nog steeds over....

memoriamzulu

cets1879

1879

Koning Cetswayo

cets1882

1882

Koning Cetswayo in Londen

Om toch maar even met Nederland te beginnen, wat citaten uit verschillende verhalen van Aad over Nederlands-Indië:

Een wat te lange (?) inleiding voor ook de grootste koloniale nederlaag van de Britten en hun wraak.....

I.p.v. Zoeloes kun je het onderstaande verhaal ook lezen als Atjehers, aldus Aad, volkomen analoog....

Zoo'n tien (?) jaar geleden werd door de BBC een prachtige serie uitgezonden over Koning Shaka:

shakapt

1787 - 1828

Koning Shaka van het nieuwe Zoeloerijk

Toen Emile Ratelband opdook, moest Aad weer meteen aan Koning Shaka denken....

Shaka kwam in 1816 aan de macht, hij deed iets wat ook in Europa net was ingevoerd door Napoleon, Shaka voerde de dienstplicht in, vanaf 14 jaar. Uiteraard werd er niet konstant gevochten, maar de jaargangen bleven wel bij elkaar om bijvoorbeeld het vee te verzorgen.

Toen Shaka begon was er een leger van ca 500 man. Binnen een paar maanden tijd veranderde Shaka dus niet alleen de organisatie maar ook de tactiek.
Net als ooit Maurits dat als een van de eersten had ingevoerd, deelde Shaka zijn leger in groepen in die in de vorm van carrées konden aanvallen. En, en dat zouden o.m. de Britten merken, er werd aangevallen niet alleen frontaal maar ook vanuit een omsingeling via de flanken, de zogenaamde Koehoorn aanval genoemd.
Een derde van Shaka's leger trok altijd vanuit de linkerflank op, een derde vanuit de rechterflank en een derde, maar wel de kleinste groep, vanuit het centrum. Het centrum wachtte met aanvallen tot de flanken vanuit de zijkanten kwamen aanrennen.
Een voor Afrika unieke taktiek, vooral ook omdat Shaka ook een uniforme bewapening invoerde, de assegaai.

zulugif

Een van Koning Shaka's soldaten

De discipline van Shaka's leger werd streng gehandhaafd, zijn soldaten mochten niet getrouwd zijn en voor een veldslag werden rituele dansen uitgevoerd en werd gezamenlijk gegeten. Na de maaltijd kreeg iedereen een braakmiddel en werd, weer gezamenlijk, overgegeven in een heilige put van 2 bij 2 meter. Deze kostkuil, nkatha yesiwe, was een nationale schrijn.

Van 1818 tot 1828 voerde Shaka een meedogenloze oorlog tegen buren die zich niet vrijwillig wilden onderwerpen, hele landstreken waren door Shaka's troepen letterlijk en figuurlijk ontvolkt en net in deze periode begon de Grote Trek van de Boeren...

In 1828 werd Shaka vermoord door zijn broers, Dingaan en Mhangaan. Broer(dermoordenaar) Dingaan volgde hem op.

In 1838 werd voor het eerst onderhandeld tussen Dingaan en de Boerenleider Piet Retief, met succes. Ter verhoging van de feestvreugde werd een verzoeningsmaaltijd in de kraal van Dingaan georganiseerd. Tijdens de onvermijdelijke Zoeloe krijgsdansen riep Dingaan ineens : Doodt aan de Tovenaars....
Het liep uit op een bloedbad onder de aanwezige Boeren die natuurlijk gewroken moest worden.

Op 16 december 1838 werd het Verraad van Dingaan gewroken die de geschiedenis is ingegaan als de Grote Slag bij Bloedrivier, een duidelijker omschrijving kun je iets niet geven. Alhoewel, een Boeren dominee omschreef de Grote Slag bij Bloedrivier als:

De Kaffers lagen op de grond als pompoenen op een rijke bodem die een grote oogst heeft voortgebracht.

Een jaar later werd Dingaan door de Boeren afgezet en in zijn plaats werd door de Boeren zijn halfbroer Mpande tot Koning der Zoeloes uitgeroepen. Mpande voelde zich terecht ook bedreigd door Dingaan en had de hulp ingeroepen van de Boeren....Als schatting werd door de Boeren wel de helft van het grondgebied van Dingaan geannexeerd, voor wat hoort wat tenslotte.

En deze Mpanda kreeg een zoon Cetswayo (die leefde van 1827 - 1884), die in 1879 de Britten zou verslaan bij Isandhlwana.

In 1856 ontbrandde al een interne opvolgingsoorlog in Zoeloeland die uiteindelijk overtuigend werd gewonnen door Cetswayo, die zijn sporen op het slagveld al had verdiend natuurlijk.

Tot ieders verbazing overleed in 1872 Mpanda t.g.v. een natuurlijke, dus vreedzame dood en werd in augustus 1873 Cetswayo met goedkeuring en in aanwezigheid van Britten en Boeren uitgeroepen tot Koning der Zoeloes.

Op de onderstaande kaart de verdeling van Zuid-Afrika tijdens de Kroning van Cetswayo:

zoeloekaart

Het kleine gele gebied aan de Indische Oceaan was het Koninkrijk van Cetswayo

inderdaad op een te strategische plek....

Een van de aanwezige Britten tijdens de kroning van Cetswayo was

shepstonept

Sir Theophilis Stepstone

de man die uiteindelijk de oorlog zou verklaren aan Cetswayo.

En nu volgt weer een analoog verhaal als bij Atjeh :

Gouverneur-Generaal Loudon verklaarde geheel op eigen houtje de oorlog aan Atjeh, niet echt van harte gesteund door de Minister van Kolonien Fransen van de Putte, laat staan door de rest van de Nederlandse regering:

Gouverneur-Generaal  Loudon

Gouverneur-Generaal Loudon
verklaarde geheel op eigen houtje de oorlog aan Atjeh

Fransen_vd_Putte

niet echt van harte gesteund door de Minister van Kolonien
Fransen van de Putte

Shepstone, zoon van een zendeling, was Secretary for Native Affairs en sprak vloeiend allerlei inheemse talen. Volgens sommigen vereenzelfdigde hij zich zelfs te veel met de Natives, a curious, silent man, who had acquired many of the characteristics of the natives amongs whom he lived. An Africander Talleyrand, shrewd, observant, silent, self-contained, immobile. Shepstone geloofde niet dat de blanke kolonisten het goede voor hadden met o.m de Zoeloes, van wie hij hoopte dat ze ooit vanzelf tot het Christendom zouden overgaan als de blanke Christenen maar het goede morele voorbeeld gaven.

Na een aantal jaren kwam Shepstone met het idee dat het beter voor de Zoeloes zou zijn als zij rechtstreeks onder bestuur van Londen zouden komen, ter bescherming tegen de blanke kolonisten..... en ter bevordering van de vrede.
Op de achtergrond speelde het idee van het Canadese Federatie model mee, dat met succes in 1867 tot stand was gekomen. Waarom zou het niet mogelijk zijn om alle gebieden in Zuidelijk Afrika toe te laten treden tot een Federatief Zuid-Afrika, samengesteld uit o.m. de Britse Kaapkolonie, de Boeren Republieken en de Native Countries, w.o. Zoeloeland en dat alles natuurlijk, net als in Canada, met Queen Victoria aan het hoofd.

Op 12 april 1877 werd Transvaal vast geannexeerd, meer hierover kun je lezen in ons verhaal

Van Jan van Riebeeck en Kaap de Goede Hoop tot Paul Kruger, de Boerenoorlog en uiteindelijk Rotterdam

En tussen Transvaal en Natal lag dat kleine gele vlekje.... en toen koos Shepstone langzamerhand meer de kant van het British Empire dan zijn taak als Secretary for Native Affairs. Het begon ermee dat Shepstone er bij zijn vriend (!) Cetswayo op aandrong om zijn soldaten om te scholen naar vreedzame arbeiders. En toen was het Cetswayo die inzag dat een oorlog onvermijdelijk werd.

Shepstone, gesteund door de nieuwe gouverneur Sir Bartle Frere begon met de voorbereidingen van het organiseren van een legermacht.
Cetswayo reageerde met een brief waarin hij stelde dat hij noch de intentie noch de wens had met de Britten te strijden. Hij zette zijn leger alleen in tegen indringers, Boeren, Britten, Zendelingen etc.

In november 1878 kwam een spoedbrief binnen uit Londen, van de PM Disraeli, gevolgd door een spoedtelegram van het Ministerie van Kolonien waarin een oorlog tegen Cetswayo nadrukkelijk werd verboden....

cets1879

1879

Koning Cetswayo

De aanleiding was een weg die door de Britten werd aangelegd dwars door Zoeloeland. De arbeiders werden natuurlijk verjaagd en de Britse Ingenieur werd naakt de Zoeloe grens overgezet, de ultieme belediging voor The British Empire.

Net als in Atjeh werd een ultimatum gestuurd waarvan de uitslag van te voren al vaststond.... onderhandelingen op een plaats die later Ultimatum Tree zouden worden genoemd, liepen uiteraard op niets uit. Hetzelfde ultimatum bereikte Londen enkele dagen voordat het afliep en dus kon Londen niet meer ingrijpen.

Cetswayo schreef nog aan Shepstone dat hij nog steeds nadrukkelijk verklaart geen oorlog te zullen beginnen tenzij hij zou worden aangevallen en dat was nu juist wat gebeurde....

Terwijl in Londen nog koortsachtig werd overlegd, was het Bloedbad van Isandhlwana, zoals de Britten dat gingen noemen, al achter de rug, Londen liep dus achter de bloedige feiten aan.

Op 11 januari 1879 trok een Britse kolonne van bijna 5000 man Cetswayo's koninkrijk binnen en versloegen na een paar dagen al de eerste aanval van een acheraf toevallig voorbijkomend Zoeloe regiment en dat gaf zoveel moed dat alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen overboord werden gezet. O.m. niemand minder dan Kruger, dus echt geen vriend van de Britten, had er ten sterkste op aangedrongen om bij elkaar te blijven, zich bij pauzes meteen te omringen met wagens en daarom heen greppels te graven, een zogenaamde Verdedigingslager, een, zouden de Britten later achterkomen, specialiteit van de Boeren.

Om een lang verhaal kort te maken, de leger kolonne splitste zich in drieen en een van die 3 groepen bij Isandhlwana werd door Cetswayo aangevallen volgens de beproefde Shaka methode: de zogenaamde Koehoorn aanval genoemd.
Een derde van Shaka's leger trok altijd vanuit de linkerflank op, een derde vanuit de rechterflank en een derde, maar wel de kleinste groep, vanuit het centrum. Het centrum wachtte met aanvallen tot de flanken vanuit de zijkanten kwamen aanrennen.
Het werd de grootste nederlaag van het Britse leger ooit, in de slag bij Isandhlwana sneuvelden meer Britse officieren dan bij Waterloo.
Cetswayo legermacht bestond uit 20.000 krijgers, waarvan 10.000 bewapend met geweren, in het Britse kamp bij Isandhlwana bevonden zich niet meer dan 66 officieren en 1707 Britse manschappen. Tijdens het gevecht ontstond plotseling een zonsverduistering, de Zoeloes kregen hierdoor extra moed en braken prompt door de Britse linies.

zuluwar

De laatste Brit hield het tot 17:00u vol in een grot van de Isandhlwana...., slechts 1000 Zoeloes waren gesneuveld.
Volgens de overlevering was Cetswayo boos dat er geen enkele Britse officier gevangen was genomen, inderdaad een strategische begrijpelijke blunder.

Cetswayo wist toen al dat hij de oorlog zou gaan verliezen, ook hij wist dat The British Empire over meer troepen beschikte dan die ene kolonne van 5000 man die zijn land was binnengetrokken. En dus drong hij bij Shepstone aan op onderhandelingen, maar Shepstone was helemaal verbijsterd en niet meer in staat om te reageren. Bovendien raakte The British Empire nog verder in verlegenheid toen in de zomer van 1879 de zoon van ex-keizer Napoleon III van Frankrijk sneuvelde in Zoeloeland met het zwaard van zijn oom Napoleon I in zijn hand. Queen Victoria was ontzet toen ze dit hoorde, PM Disraeli werd er zelfs depressief van.

En uiteraard werd toen de eer van The British Empire gewroken. Volgens tijdgenoten trokken de Britten met een troepenmacht van 20.000 man een gebied ter grootte van Yorkshire in en vernietigden alles en iedereen die ze tegenkwamen. Meer dan 10.000 Zoeloes overleefden het niet en uiteraard werd Cetswayo's hoofdstad zeer grondig geplunderd en vervolgens verwoest.

Cetswayo werd gevangen genomen en naar Kaapstad vervoerd waar hij zich als volgt bij de gouverneur beklaagde:In 10 maanden tijd werd een hele natie vernietigd en verlieten de Britten Zoeloeland dat desolaat achterbleef. Gladstone, de opvolger van Disraeli, nodigde in 1882 Cetswayo uit om Queen Victoria te komen bezoeken, allemaal theater natuurlijk. Cetswayo had alleen succes bij de deftige dames op wie hij een letterlijk grote indruk maakte. Cetswayo mocht zelfs terugkeren naar zijn land, waar hij ontgoocheld in 1884 stierf.

cets1882

1882

Koning Cetswayo in Londen

Shepstone en Frere moesten aftreden en stierven ook kort daarop.

Bij Isandhlwana werd een gedenkteken opgericht:

zoeloeneedle

1884

Precies 5 jaar na de Slag bij Isandhlwana bezoekt een Brits regiment het gedenkteken

En natuurlijk worden er nog steeds foto's verspreid, zoals deze:

returnisandlwana

Kortom, de Britten zijn hun koloniale nederlagen, waaronder die bij Isandhlwana, nog lang niet vergeten, de meeste Nederlanders weten niet eens meer dat Nederland koloniën gehad heeft.....


Terug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalenFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Oktober 2003