Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het 25-jarig jubileum van de Spaarbank te Rotterdam (1843)

tollensportret

Hendrik Tollens
(1780 - 1856)

LINK

tollens

Hendrik Tollens
in het Park van Rotterdam

LINK

Op onze site hebben we het dus ooit al gehad over de Rotterdamse dichter Tollens, een klein gedicht van hem gaat dus zoo:

nutsgebouwoppert1819

Het Nutsgebouw aan de Oppert in 1819

Het Nutsgebouw, dat eigendom was van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, dateerde van 1819 en werd op 1 december 1819 plechtig ingewijd.

De eerste steenlegging vond plaats op 24 mei 1819 door Abraham Blom, Gijsbert de Roo en Leenden Cornelis Dijxhoorn, zoontjes van bestuursleden van "Het Nut".

Bij de inwijding hield Mr. A. Siewertsz. van Reesema een rede, getiteld:

De waardigheid en vruchtbaarheid
van de geestdrift voor het Goede

Na deze toespraak besteeg de dichter Tollens het spreekgestoelte en droeg een toepasselijk lang gedicht voor, waaraan helaas alleen het volgende is ontleend :Nu was het in die tijd de gewoonte om blijkbaar ook bij jubilea van bijv. de Spaarbank te Rotterdam in 1843 een dergelijk gedicht voor te dragen, waarover men zich in 1918 verwonderd en daarbij, dus in 1918, vraagt men zich af:

Zal wat wij heden ten dage bewonderen, even ver staan van onze nazaten in 1993 als dit hoogdravende vers thans van ons staat?

Nieuwsgierig ???

Het herdenkingsfeest zelf had plaats op 6 Mei 1843 en werd gevierd door een maaltijd in het Hotel Pays-Bas.

Het menu van dien maaltijd, dat een goeden dunk geeft van de magen der aanzittenden, is bewaard gebleven. Hetzelfde is het geval met eene verzameling der aan dien maaltijd gehouden toespraken (voor het meerendeel in dichtmaat). die op besluit van het Bestuur in den vorm van een boekje zijn gedrukt. Bij wijze van peroratie. doch meer nog als merkwaardige proeve der gelegenheids-poezie. waarop men elkaar in die dagen placht te vergasten, worde aan het slot van dit hoofdstuk geplaatst het vers, dat de Rotterdamsche dichter Mr. A. Bogaers - als Onder-Voorzitter van het Nuts-Departement een der gasten aan den feestdisch - toen ten gehoore heeft gebracht.
Men schijnt er destijds eene zekere letterkundige waarde aan te hebben toegekend. Althans, behalve in het op last van het Bestuur gedrukte boekje, dat zich nog in het archief der Spaarbank bevindt, wordt dit vers van Mr. Bogaers, hoewel eenigszins omgewerkt, aangetroffen in eene verzameling van 's mans dichtwerken, die door niemand minder dan Nicolaas Beets is bezorgd. Over den smaak valt niet te twisten. Zal wat wij heden ten dage bewonderen, even ver staan van onze nazaten in 1993 als dit hoogdravende vers thans van ons staat ? Met een klein variant zou hier passen de versregel, welken menigeen zich nog uit zijne schooljaren zal herinneren:

En rekent d' inhoud niet, doch telt het doel alleen

want de bedoeling van den dichter is ongetwijfeld voortreffelijk geweest.Genotteren toch !!!

Wil je trouwens meer weten over de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, klik dan HIER

Klik hier voor de overige verhalen over de Spaarbank te Rotterdam

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 April 2004