Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Waalse School van Rotterdam

We beginnen met een citaat uit ons Waalse Kerk van Rotterdam verhaal:


De eerste Franse school, werd zonder medewerking van de Waalse kerk, in 1588 gevestigd in een pand tegenover de kapel aan het Bagijnhof, die door de Walen werd gebruikt.

Lang heeft deze school niet bestaan, want in 1597 werd in dit gebouw de Latijnse School, waaruit het Erasmiaansch Gymnasium is voortgekomen, ingericht.

Rond het Franse onderwijs viel vervolgens een stilte, die pas weer werd verbroken in 1629, toen Borgemeesteren en Regeerders tussen het slot Bulgersteyn ende de dijck een schoon Stadts Franse school hebben getimmert. Dit gebouw bood tevens plaats aan een inwonende schoolmeester. Maar reeds zes jaar later, in 1635, werd aan dit pand een andere bestemming gegeven.

Geleidelijk aan gaat het Consistorie van de Waalse kerk zich medeverantwoordelijk voelen voor het onderwijs aan de kinderen van de bedeelden van de Diaconie.

Op voorstel van zijn toenmalige predikant Charles de Rochefort verzocht het Consistorie (1654) een catalogus aan te leggen van alle kinderen van de armen, die door de Diaconie ondersteund werden. Zij die daarvoor in aanmerking kwamen konden vervolgens worden ondergebracht bij geschikt geachte Maistres ou Maistresses d'Ecoles de nostre Langue pour leur apprendre a lire et a escrire et particulierement a servir Dieu.

Het aantal réfugiés nam in deze jaren aanzienlijk toe, doch nu kwamen zij uit Frankrijk. Zij vluchtten vanwege de toenemende vervolging van de protestantse minderheid. Voor velen was het leven reeds onhoudbaar geworden lang vóór de herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV in 1685. Rechtszekerheid was er nog slechts in naam.

Ondanks de voortdurende toevloed van Franse gezinnen, met bootladingen aangevoerd uit Bordeaux, Dieppe, Caen, La Rochelle, etc., waren er scholen genoeg waar men de kinderen van de bedeelden van de Diaconie kon onderbrengen. Onder de réfugiés waren er verscheidene die een school hielden om in hun onderhoud te voorzien.

Een meester moest met succes eerst een examen afleggen voordat hij tot Maistre d'Escolle de la Diaconie kon worden benoemd. Pas daarna werden kinderen van de bedeelden der Diaconie aan zijn zorgen toevertrouwd.

Op 11 januari 1739 stelde ds. Frescarode in een kerkenraadsvergadering vast, dat veel kinderen van door de Diaconie ondersteunde gezinnen ongeschikt waren voor een vakopleiding.. Zodoende zouden zij later niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Uit zijn voorstellen ontstond een lijst met vakopleidingen waarmee een goed gesmeerde boterham te verdienen viel. Kinderen die goed genoeg konden lezen, schrijven en rekenen kwamen dan in aanmerking voor een vakopleiding.

Met steun van de Diaconie werd zodoende zinvol gewerkt aan een betere toekomst voor de leerlingen.

In dat jaar werd Sieur Abraham Norman aangesteld als schoolmeester en als voorlezer in de Waalse kerk. Hij was 25 jaar schoolhoofd.

Op 27 oktober 1783 werd het huis, vanouds De Snippevlugt genaamd, gekocht teneinde hier de Diaconieschool te vestigen. De school is in 1791 volledig herbouwd. Het stond aan de Westzijde van de Slijkvaart (Lange Torenstraat)

waalseschool

langetorenstrwaalseschool

De Waalse School aan de Lange Torenstraat

Op 5 Mei 1915 werd de school opnieuw herbouwd en vergroot. De opdracht hiertoe werd gegeven aan architect J. Verheul.

Het bombardement van 1940 heeft de Diaconieschool der Waalsche kerk weggevaagd.

Uit de puinhopen werd de marmeren gedenkplaat, die nu in de huidige Waalse school hangt, gered en bewaard in de kelders van de Waalse kerk.

Het onderwijs in de oorlogsjaren vond plaats in de lokalen van de Waalse kerk. In 1941 waren er nog 67 leerlingen. Er waren nog slechts twee leerkrachten.

Het schoolhoofd, de heer H.Amorison kwam in dat jaar plotseling te overlijden. Hij werd opgevolgd door de heer A.F.den Boeft.

In 1945 waren er nog 53 leerlingen maar in 1949 al weer 118. De school werd in 1947 gevestigd aan de Boomgaardstraat 52 en bleef hier tot 1954.

In dat jaar werd het nieuwe schoolgebouw aan de Goudse Weg 15 in gebruik genomen.

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Klik hier voor de overige Waalse Kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Januari 2009