Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het pontje over de Rotte bij de Zwaanshals was te zwaar beladen en zonk

Op onze site hebben we al een verhaal over de Rotterdamse pontjes waar dit verhaal dus mooi bij aansluit, het verscheen in de krant van 5 september 1893:

pontjecrooswijksebocht

Een soortgelijk pontje een stukje verder, aan de Crooswijksebocht

Een ontzettende ramp heeft gisteravond op de Rotte plaatsgehad. Aan het Geldelooze Pad, bij de Zwaanshals was brand uitgebroken. Terwijl een menigte mensen zich derwaarts spoedde, wilden ook van de overkant der Rotte velen daarheen en maakten daartoe gebruik van het ijzeren overhaalpontje, dat geregeld dienst doet tussen de Linker Rottekade en de Zwaanshals

Dat pontje is berekend op een draagvermogen van 20 personen. Op het ogenblik dat het van de Linker Rottekade zou afvaren, waren er zes personen in en toen de veerman het van de wal afstootte sprongen er nog een zestal bij.

Dit zou niet hebben gehinderd, maar terwijl het vaartuig zich reeds van de kant verwijderde sprongen nog enigen erin, men weet niet precies hoeveel. Men zegt van zes maar temidden van de drukte en verwarring heeft men dit niet kunnen nagaan.

Doch wat was het geval? Door dat forse inspringen der laatst aangekomenen begon het achtergedeelte van het pontje water te scheppen. Daarop drongen allen naar de voorkant, maar juist daardoor kreeg nu die zijde het te zwaar zodat de pomp aldaar onder water raakte. Tegelijkertijd werd er geroepen dat er een man in het water lag. Geen wonder, dat velen in het vaartuig zich inmiddels vasthielden aan de ketting.
Doch nu wilde het ongeluk, dat tengevolge van het gedrang de ketting brak. Degenen die zich eraan hadden vastgeklemd schoten toen naar voren en daar inmiddels de andere personen in hun verbijstering insgelijks vooruit drongen, wipte daardoor aan die kant de pont om en zonk.....

Enige personen naar men zegt vijf, het ongeluk ziende aankomen, waren reeds eruit gesprongen om zich al zwemmende te redden. Daaronder behoorde ook de veerman. Deze bereikte de wal. Alle overigen verdwenen terstond in de diepte.
Temidden van de duisternis hoorde men het geroep en gegil om hulp en alle pogingen tot redding werden terstond in het werk gesteld. Evenwel eerst een geruime tijd daarna mocht het gelukken tien drenkelingen uit de diepte op te halen die bijna allen zich aan elkaar hadden vastgeklemd. Vier geneeskundigen, de doktoren Van Beek, Beekhuijs, Timmermans en Van Walsen, deden nog al het mogelijke om de levensgeesten op te wekken, doch konden eindelijk toch slechts de dood constateren.

De lijken werden per brancard naar het drenkelingenhuis op de begraafplaats onder Crooswijk overgebracht.
Een talrijke menigte zag men heden voormiddag daarheen stromen, doch natuurlijk had de politie alle maatregelen genomen om alleen hen toe te laten die er onderzoek kwamen doen naar vermiste personen.

De tien lijken lagen daar voor de belanghebbenden ter bezichtiging, doch nu bleek het dat er nog andere personen in het water moesten zijn geraakt en weggedreven daar er onder de zich aanmeldenden ook iemand was wiens schoonzoon nog werd vermist, terwijl hij tevens sprak van nog een ander die insgelijks nog scheen vermist te worden.

Nadat de politie onder leiding van de hoofdcommissaris de gehele nacht aldaar bezig was geweest om de nodige maatregelen te nemen is de burgemeester hedenmorgen alles in ogenschouw komen nemen. De pont kon eerst 's morgens worden opgehaald.

Wat de genoemde brand betrof, deze is ontstaan in een houten schuur van de tuinier H. Glimmerveen. Daar er geen sprake van kon zijn de schuur te behouden, bepaalde de brandweer zich tot het nat houden van de belendende panden. De schade door de brand is niet belangrijk.

drenkelingenwagen

Op onze site hebben we ook nog een verhaal over de hulp aan drenkelingen, AD 1875, de bovenstaande prent komt uit dat verhaal (LINK)


Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug HIER
We ontvingen de volgende reaktie van Mevr. B. J. Molendijk die in de jaren '50 op het Zwaanshals heeft gewoond en toen met het onderstaande pontje heen en weer voer:

zwaanshalspontje1

zwaanshalspontje2


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 Juli 2005