Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Korte Hoogstraat van 1600 tot 1900

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Moquette en klik op ENTER
De Korte Hoogstraat van 1600 tot 1900

schieland (49K)

Links het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat

Aangezien de Korte Hoogstraat en Korte Hoofdsteeg / Corte Hooftsteech op elkaar lijkende namen zijn, waarbij de Korte Hoofdsteeg / Corte Hooftsteech het deel was van de Hoofdsteeg / Hooftsteech dat tussen het nu gedempte stuk Steiger en de Hoogstraat lag, (daar waar nu zo ongeveer de kubuswoningen staan) heeft webmaster Aad het verschil ook even nagekeken bij Mevr. Moquette.

Wie Mevr. Moquette is? Zoek haar maar even op onze site via onze zoekmachine, zie hierboven.

Over de HOOGSTRAAT / HOOGSTRAAT (KORTE) vonden we al iets in ons verhaal Over de herkomst van straatnamen in Rotterdam (1910), informatie van Mevr. Moquette over de HOOFDSTEEG / HOOFDSTEEG (KORTE) maar aan dit verhaal toegevoegd, rechtstreeks uit haar boek!
HOOGSTRAAT / HOOGSTRAAT (KORTE)

Deze naam komt in 1396 het eerst voor, om dat gedeelte van den hoogen Maasdijk aan te geven, dat tot dusverre Oosteinde (1338), Middeldam (1357) en Westeinde (1359) had geheeten, welke onderscheiding echter niet alleen betrekking had op de Hoogstraat, doch tevens op de straten in het Oost-, Midden- en Westvak gelegen.

De gewone naam zal wel Dijk geweest zijn en in 1533 besloot de Vroedschap de Dijkstraat te verhoogen van de Schiedamsche Poort tot de Oostpoort. Hooge Dijkstraat komt ook voor.

De Middeldam, die in 1351 nog Dam heet en waarschijnlijk einde 13de of begin 14de eeuw was gemaakt, was de dam in de Rotte, die met eenige duikersluizen in de Maas uitmondde.

Deze dam strekte zich uit van den oosthoek van de Kerkstraat en de Grootemarkt tot de Lamsteeg.

Het grootste gedeelte der Hoogstraat loopt oost-west, een klein gedeelte noord-zuid, waarom dit de Korte Hoogstraat wordt genoemd.
HOOFDSTEEG / HOOFDSTEEG (KORTE)

De Hoofdsteeg of Hoofdstraat behoort tot de oudste straten der stad. Reeds voor 1359 wordt haar bestaan bewezen.

De oudste benaming is "dyck", daarna sprak men van "de strate, die men gaat int Oostnieuwland", en in 1373 van "Oostnieuwelandsbrugghe". Sinds het midden der 15e eeuw vinden wij de Mandemakersstraat of Hordemakersstraat, en Mandemakers - of Hordemakersbrug; pas in de 16e eeuw Hoofdsteeg.

Een keur bepaalde ca 1410 dat er alleen mandewerk verkocht mocht worden, op de matktdag in het Oostnieuwland en anders ieder voor zijn eigen deur. Het gevolg was, dat verschillende mandenmakers in de buurt van de Mandemakersstraat en de Mandemakersbrug, die aan dit handwerk haar naam ontleenden, hun bedrijf uitoefenden.

Een enkele maal vinden wij "Mandemakersstraat dat men upt thoeft gaet". Deze laatste plaatsaanduiding kreeg langzamerhand de overhand. Het Hoofd, later de Hoofdpoort, was toen bij de Nieuwehavensteeg en is pas bij den nieuwen uitleg na 1574 naar het einde der Spaanschekade verlegd. Deze oude Hoofdpoort, die volgens Dr. Nicolaas Zas bekend was als de St. Laurenspoort, naar den patroon der stad, werd in 1578 afgebroken.

De Mandemakersbrug werd later Hoenderbrug genaamd. Ook volgens Dr. Zas was den 4den Juni 1611 bij publicatie verordend, dat alle hoenderverkopers zouden moeten staan over de Mandemakersbrug in de Houttuin. In 1842 is de hoendermarkt daar ter plaatse opgeheven.

Door de demping van een gedeelte der Steigersgracht is ook de brug verdwenen.
In en rondom deze straten woonden in die tijd voornamelijk neringdoenden.

Enkele bekende winkeliers en handelaren uit die tijd waren:
In de 17de eeuw werd Rotterdam de tweede koopmansstad van de Republiek.

In de jaren 1662 - 1665 werd door de Rotterdamse bouwmeester Jacob Lois een nieuw gemeenlandshuis van Schieland gebouwd, dat gerekend moet worden tot de fraaiste bouwwerken van de stad en daarom ook fungeerde als waardigste ontvangstgelegenheid. Kortom dit nieuwe gemeenlandshuis muntte boven de andere stadsgebouwen uit. De plaats waar het staat was eertijds een moeras waarop as en vuiligheid gegooid werd. Het heien gebeurde met een paard, dat rondom als in een rosmolen liep.

Het Schielandshuis, het bestuursgebouw van het hoogheemraadschap van Schieland, lag aan de rand van de stad (in 1780).

Daarachter begon het polderland van het ambacht Cool, dat nog een aparte gemeente was.

Verder noordwaarts stond de Courtkerk. De kerk werd zo genoemd naar de Court van de Engelse lakenhandel, ten behoeve waarvan ze was afgestaan.

Toen de Merchants Adventurers hun Court naar Dordrecht overbrachten (1656) kreeg de Waalse gemeente weer de beschikking over dit kerkgebouw.

Het is in 1922 gesloopt om plaats te maken voor het modemagazijn van Brenninkmeyer (C&A).

waalsbuiten3 (72K)

Links de Waalse Kerk van Rotterdam

Hoek Hoogstraat (boven) en Korte Hoogstraat (rechts)

De Waalse Kerk werd in 1922 afgebroken voor het modemagazijn van C&A

Aan de westzijde van de Korte Hoogstraat op de hoek met de Hoogstraat stond het tuchthuis.

Het huis had een schout en twee dienaren om alle ongebonden lediggangers, vagebonden en bedelaars op te pakken, hier op te sluiten of onmiddellijk de stad te doen verlaten.

Het tucht- of werkhuis was bestemd voor het volgende soort volk:
Tenslotte ter verduidelijking nog een vers uit die tijd:

Een aparte afdeling van het tuchthuis was het Beterhuis.

Dit was door de Heren der Stad Rotterdam expres gemaakt om mannen en vrouwen van een braaf geslacht en die altijd te goeder naam en faam bekend gestaan hadden van het geboefte en de hoeren af te zonderen.
Verder plaatste men hier ook de zonen en dochters die mooi weer gespeeld hadden of buiten de pot gepist hadden.
Ook werden de krankzinnigen en degenen die aan geheugenverlies begonnen te lijden hier ondergebracht.

Hiermee besluit ik het relaas van de Korte Hoogstraat van 1600 tot 1900.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 September 2019