Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over het College van Collectanten van de Ned. Hervormde Kerk te Rotterdam

collectantenwapen


Je raadt het al misschien, we gaan het hebben over het College van Collectanten die in 1937 het 125-jarig bestaan vierden van, zoals dat toen werd omschreven:


Even voor de goede orde: een diaken collekteerde vroeger niet, dat was niet gepast. Samengevat was de taak van een diaken alleen de zorg voor de juiste uitgifte en beheer van het geld.

Vaste vrijwillige bijdragen waren nog niet ingevoerd, de inkomsten van een kerk kwamen uit de inzamelingen tijdens de kerkdiensten en het verhuren van de zitplaatsen, allemaal onder verantwoording van het College van Collectanten.

Wat we gaan vertellen, komt uit dit zeer zeldzame jubileumboek:

Dit Gedenkboek is gedrukt in het jaar 1936 op de persen van de drukkerij D. van Sijn & Zonen te Rotter­dam, in een oplage van 200 genummerde exemplaren, op mat kunstdruk van de Centrale Papierhandel.
Het is gezet uit de Neuzeit Grotesk.
De portretten zijn ge­teekend door Ir. M. C. A. Meischrle, H. van Sijn, G. Altmann en Mej. A. v. d. Pol.
De kantillustraties zijn geteekend naar oude menu's door N. J. Weeldenburg, de oude kerken door W. P. van Buul.
De reproducties der platen zijn vervaardigd door de clichéfabrieken Wolfshoek en Boelaars.

Ons exemplaar is no. 163.

In welke kerken van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam organiseerde het College van Collectanten de geldinzamelingen, o.m. in
deze kerken:

kerklaurensplaat

De Laurenskerk

prinsenkerkhoek

De Prinsenkerk

oosterkerkets

De Oosterkerk omstreeks 1850

oosterkerk1933

De Oosterkerk vlak voor de afbraak in 1933

zuiderkerk1863

De Zuiderkerk (1863)

Herbouwd in 1848

Koninginne03

koninginnekerkro

De Koninginnenkerk

Wie konden lid worden van het College van Collectanten ter instandhouding van den Openbaren Eredienst bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam, vanzelfsprekend alleen de wat meer dan bemiddelde Rotterdammer. Veel ex-collectanten kwamen later terecht op bijv. de hogere functies bij de gemeente, de banken etc. We zouden nu zeggen, een old boys network.

Maar men trad ook naar buiten, (alles op eigen rekening): 1x per jaar een gezamenlijk uitstapje, minimaal 1x per jaar een gezamenlijk diner bij een gerenommeerd Rotterdams restaurant of men ging in vol ornaat de straat op, zoals hier in 1925 t.b.v. een actie voor Borculo:

collectantenborculo

31 Augustus 1925, Koninginnendag....

Een afvaardiging van het College van Collectanten collecteert met eigen vervoer

De opbrengst is ten bate van de stormramp van Borculo

Citaat uit dit verhaal van Alie:
Het ontstaan van het College van Collectanten van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam

Vooraf is het echter noodig U er met een enkel woordje aan te herinneren, dat tot in het begin der vorige (19e) eeuw door de burgerlijke overheid werd voorzien in de kosten voor den eeredienst der Hervormde kerk, destijds de heerschende of Staatskerk.
Wel was reeds onder de Bataafsche Repu­bliek de scheiding van kerk en staat in beginsel uitgespro­ken, doch de uitvoering bleeft achterwege, totdat Koning Lodewijk aan dezen toestand een einde maakte.

Citaat uit o.m. dit verhaal:

In 1809 werd bepaald, dat de burgerlijke overheid de kerk­gebouwen en verdere, onder hare administratie zijnde kerkelijke goederen zouden overdragen aan de respectieve gemeenten. Wat Rotterdam betreft werd dit besluit eerst in het laatst van 1811 uitgevoerd.

Gecommitteerden der Ned. Herv. Gemeente, wier administratie zich tot dusverre slechts tot enkele kerkelijke fondsen bepaald had, zagen daardoor hunne werkzaamheden aanzienlijk uitgebreid en moesten tevens nieuwe middelen beramen om te kunnen voorzien in de behoeften, die het onderhoud der kerkgebouwen met zich bracht.
Daaronder behoorde eene collecte in de godsdienstoefeningen des Zondags in de vroeg- en avondbeurten en in alle weekbeurten, destijds vier in getal.

Tot dusverre was er in de laatste jaren wel eene buitengewone collecte des Zondagsavonds voor den bouw van het orgel in de Groote kerk gehouden, die echter slechts een tijdelijk karakter had en voor zooveel is kunnen nagegaan, door suppoosten der kerk werd verricht.

Nu de collecte voor den eeredienst werd ingevoerd, be­sloten Gecommitteerden in hunne vergadering van 14 De­cember 1811 daartoe particuliere personen van goeden huize te verzoeken, in navolging van hetgeen in Amsterdam had plaats gehad.

In een vergadering eenige dagen later werd het College van Collectanten getal be­paald op 30 en een lijst van 40 Heeren opgemaakt, die achtereenvolgens zouden worden uitgenoodigd. 28 van hen verklaarden zich tot het werk bereid en nadat dit getal tot op 30 was gebracht, had op 3 Januari 1813 eene bijeen­komst plaats van den President en den Secretaris van Ge­committeerden met de nieuw benoemde collectanten. In die bijeenkomst werden eenige voorloopige bepalingen vast­gesteld omtrent den diensttijd, de aftreding, de verdeeling der beurten, de kleeding des Zondags, de boete voor het verzuimen van beurten, het tellen der collecten en enkele meer, op welke een en ander vervolgens de goedkeuring van Gecommitteerden werd verleend.

Uiteraard hebben we nog meer verhalen over het College van Collectanten,
klik voor de overige verhalen over het College van Collectanten, op de onderstaande Kerkelijke Link:

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 November 2005