Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Huishoudschool van Rotterdam, een Goede Huisvrouw is Goud Waard

Namens Alie mocht Aad dit verhaal schrijven, stond in Groot-Rotterdam AD 1932

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

Alie heeft op de Industrieschool gezeten, klik maar eens
HIER en/of HIER en het onderstaande verhaal over de Huishoudschool klopte, volgens Alie, alleen was de Industrieschool uiteraard iets meer dan de Huishoudschool. Verschil moest er zijn niet waar....De Rotterdamsche Huishoudschool is, naar wij meenen, de best ingerichte van ons land en een der best geoutilleerde van vele landen.

Daarom mogen we trotsch op haar zijn en 't mag ons verblijden, dat er, naast de practische Vrouwenarbeidsscholen, zoo'n perfecte inrichting in Rotterdam te vinden is op dit hoogst nuttige terrein.

Hoogst nuttig, inderdaad !

Want een vrouw, die haar huishouding uitstekend kan verrichten, is zeer waardevol in deze maatschappij. Natuurlijk kan men dat ook leeren in intiemer kring, van moeder b.v. Maar niemand kan ontkennen, dat, ook op dit gebied, met bepaald en systematisch onderwijs zeer veel te bereiken valt.

De Rotterdamsche Huishoudschool is in 1917 opgericht. Oorspronkelijk was zij gevestigd in een huizencomplex in de 2e Middellandstraat. Al spoedig ontstond er echter gebrek aan ruimte om 't onderwijs goed tot zijn recht te laten komen en was verhuizing naar een grooter gebouw noodzakelijk. De nieuwe Rotterdamsche Huishoudschool in de Graaf Florisstraat met haar moderne leerlokalen en gezellig internaat (onmisbaar voor goed onderwijs in huishoudelijk werk), die in Mei 1925 in gebruik werd genomen, beantwoordt aan alle eisen, die men aan dergelijke scholen in den tegenwoordigen tijd mag stellen.

Wat het onderwijs betreft, is er voor jong en oud "elck wat wils" in alle huishoudelijke en daaraan verwante vakken, t.w. een volledige huishoudelijke opleiding aan jonge meisjes en voorts speciale cursussen tot het verkrijgen van bedrevenheid in koken, waschbehandeling, huishoudkunde, knippen, naaien, verstellen met de hand en met de machine, tafeldekken en dienen, verbandleer en ziekenverzorging, huishoudelijke administratie.

Vooral voor onze lezeressen zijn wij nu eens in de Huishoudschool een kijkje gaan nemen. Van de directrice, mevr. Simons, ontvingen we uitvoerige inlichtingen en tevens alle medewerking tot het maken der aardige kieken, welke wij hierbij aanbieden, in de hoop, dat ons werk op prijs zal worden gesteld. Vergeten we niet nog even, in 't belang onzer abonné's, mede te deelen, dat op iederen eersten Vrijdag van de maand de school te bezichtigen is tegen een luttel entree. Men zal daar geen spijt van hebben, daar die bezichtiging werkelijk interessant is.

huishoudwassen

Ieder rechtgeaard huisvrouw mag graag wasschen en ploeteren.
Een groepje dat van schoon houdt.
Op den achtergrond de drooginrichting

huishoudverstellen

In naai- en verstelwerk kunnen sommige vrouwen zeer vaardig zijn.
Hier wordt haar die vaardigheid ook bijgebracht.
Zoo worden de meisjes nuttige menschen in de maatschappij.

huishoudkloppen

Het klop-concert der huishoudschool

huishoudstrijken

Als maar strijken is hier het parool

huishoudbedopmaken

Meisjes van de Rotterdamsche Huishoudschool zijn bezig een der kamers te "doen".
De leerares komt straks kijken of 't naar wensch is.

huishoudvouwen

Een opgemaakte linnenkast
toonbeeld van orde en zindelijkheid
kan zelfs een mannenhart goed doen
een kijkje in een der linnenkamers


Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Oktober 2002