Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het wegennet rondom Rotterdam
En toen dook Aad een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928 - 1953
Gedenkboek in opdracht van de Kamer, geschreven door Dr. J. Verseput
voor de Kamer uitgegeven door W.L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1955

en daar maak je natuurlijk wat samenvattingen uit, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking.

Aad : lees bij dit verhaal evt ook ons Geschiedenis van Overschie verhaal en het verhaal Oude foto's van Overschie

Het wegennet in ons land kon omstreeks 1920 in het algemeen niet voldoen aan de eisen, die door het moderne snelverkeer werden gesteld. De meeste wegen waren te smal en te bochtig of voerden over te lichte bruggen. Vooral binnen de bebouwde kommen kwamen toestanden voor, die spotten met het begrip snelverkeer. De binnenstad en de omgeving van Rotterdam leverden hiervan menig voorbeeld op.

De Delftweg was er een frappant voorbeeld van hoe de moderne weg niet moest zijn. Deze oude verbindingsweg langs de Schie riep herinneringen op aan trekschuiten, jaagpaarden en buitens uit vervlogen tijden, maar geleek in genen dele op de rechte betonwegen met de viaducten over de andere soortgelijke wegen, waarlangs het moderne verkeer raasde.
Deze nieuwe wegen waren eisen des tijds, want hoe zouden de oude wegen het geweldig toenemende motorverkeer ooit kunnen verzwelgen. Ter illustratie van de enorme ontwikkeling van het motorwegverkeer diene het volgende: omstreeks 1928 werd in Nederland het eerste honderdduizendtal motorvoertuigen bereikt, waarvan de helft personenauto's, een kwart motorrijwielen en eveneens een kwart vrachtauto's, in 1938 werd de tweede honderdduizend overschreden en in 1939 telde men reeds 230.000 motorvoertuigen (waaronder 4.500 autobussen) waarbij echter opvallend was, dat zij in ongeveer dezelfde verhouding moesten worden verdeeld als in 1928.

De oude Delftweg voerde met de andere toegangswegen naar de Maasstad, dus uit Hoek van Holland, Dordrecht en Gouda, een beslissende strijd om de eretitel van anti-snelverkeersweg.

Na 1921 heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam bij herhaling aangedrongen op verbetering der wegen, waarbij zij ook door middel van subsidies acties van particulieren, die hetzelfde doel nastreefden, steunde. Nadat in 1926 was bepaald, dat de opbrengst van de Wegen- en Rijwielbelasting zou worden gestort in een Wegenfonds, waarvan het geld zou worden gebruikt voor verbetering van wegen en rivier-overgangen en kort daarna een aantal opvolgende Rijks- en Provinciale wegenplannen tot uitvoering aanhangig werden gemaakt, kreeg de Kamer van Koophandel bij de behandeling van desbetreffende begrotingen beter de gelegenheid haar stem ten gunste van de wegenverbeteringen bij de Overheid te doen horen.
Zo richtte zij, om enkele voorbeelden te noemen, op 11 Mei 1927 een adres tot de leden der Tweede Kamer, waarin zij aandrong op verbetering van de wegen rond Rotterdam, speciaal die naar Dordrecht, 's-Gravenhage en Nieuwerkerk.
Op 25 October van datzelfde jaar riep zij voor het eerst de medewerking van de Provinciale Staten van Zuid-Holland in ten gunste van een actie tot verbetering van de verbinding tussen het tuinbouwgebied Berkel-Rodenrijs en het havengebied van Rotterdam, een verzoek dat bijna jaarlijks werd herhaald, maar steeds zonder resultaat bleef.

Het spreekt vanzelf, dat een goede verbindingsweg Rotterdam -'s-Gravenhage van urgente betekenis was. Behalve tegen de te smalle weg had de Kamer van Koophandel ook bezwaar tegen de onvoldoende capaciteit van de Hoornbrug. Op 10 Augustus 1929 had zij de aandacht van de juist benoemde Minister van Waterstaat Mr P. J. Reymer op dit euvel gevestigd. Uit diens antwoord bleek, dat deze kwestie ressorteerde onder de administratie van het Provinciaal Bestuur. De Kamer wendde zich daarop tot Gedeputeerde Staten en reeds enkele weken later vernam zij, dat de kwestie Hoornbrug in studie was.
Het zou nog enkele jaren duren alvorens de verbeterde brugverbinding tot stand was gebracht, maar toen was wederom een belangrijke schakel aan de geleidelijk tot stand gebrachte Haagweg toegevoegd. Toen in 1936 het viaduct bij Overschie voor het verkeer werd vrijgegeven, was de nieuwe verbindingsweg tussen 's-Gravenhage en Rotterdam voltooid. (Aad : rijksweg 13 werd in de mei dagen van 1940 gebruikt als landingsbaan voor de Duitsers...)

Behalve de Haagweg werden in die tijd ook de rijkswegen van Rotterdam naar Hoek van Holland en Gouda in gebruik genomen.

De Kamer van Koophandel achtte de aanleg van een ceintuurbaan rond Rotterdam, als verbinding tussen die wegen, alleszins gewettigd. Op 4 April 1939 hield zij in een door haar verzonden adres aan het College van Burgemeester en Wethouders een pleidooi ten gunste van deze rondweg, maar ten gevolge van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleef de bouw van deze ceintuurbaan onuitgevoerd.

Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 November 2002