Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De opening van de Schouwburg van Rotterdam

AD 15 september 1887

We hebben op onze site al een verhaal over de Schouwburg en van Rotterdam (link), maar de opening van de Grote Schouwburg wordt in dit verhaal verslagen door een journalist :

schouwburg

de Nieuwe Groote Schouwburg op 15 september 1887 geopend aan de Aert van Nesstraat

Een tot bewondering gestemde menigte in feestgewaad vulde de schouwburg en de waarheid werd opnieuw bewezen van het spreekwoord, dat men een schouwburgzaal moet zien als een schone vrouw in de omgeving welke haar past en in vol toilet.

In de eerste balconloge der avant scne waren de burgemeester en een zijner wethouders gezeten met de voorzitter van het bestuur der Schouwburgvereniging, in de tegenoverliggende loge twee andere wethouders met de ondervoorzitter; terwijl in de balconloge vlak tegenover het toneel de bouwmeester van de Schouwburg, de heer J. Verheul en de andere bestuursleden der vereniging hadden plaatsgenomen. Bijna onnodig hier bij te voegen dat de meeste heren van dames vergezeld waren.

Wij durven niet beweren dat de voor deze gelegenheid zo oordeelkundig gekozen ouverture "Zur Weihe Des Hauses" met onverdeelde aandacht werd aangehoord. Men had te overvloedig te bewonderen en aan elkander veel te zeggen.

Nadat de tonen van het Nederlandse volkslied waarmee de feestelijkheid een aanvang nam en dat natuurlijk staande werd aangehoord, hadden weerklonken, bleef men onder Beethovens werk meest rondkijken en praten en vulden enkele achterblijvers de nog ledige plaatsen. Eerst toen na het einde der ouverture het scherm zich langzaam verhief en een rijk versierde feestzaal in Franse stijl, een juweel van smaak en perspectief, zich voor het oog vertoonde en mevrouw Catharina Beersmans het toneel overschreed en de voetlichten naderde, kwam er stilte. Met een door de ontroering van het ogenblik in de aanvang een weinig aangedane stem sprak onze eerste toneelkunstenares een feestgedicht uit, waarvan de eerste strofe luidde:

Webers Jubel-Ouverture, met ons Nederlands Wilhelmus aan het slot drukte het, zegel op de in het gedicht uitgesproken gedachten.

Daarna was de toneelkunst aan het woord met een stuk in n bedrijf van Rosier Faassen, de Rotterdamse kunstenaar wie zoveel stukken uit het volksleven bij het publiek bemind hebben gemaakt en wiens naam men op deze avond ongaarne zou hebben gemist.

Kritiek past in deze beschrijving ener inwijdingsfeestelijkheid niet.

Wij komen op ,,Oude Vrijsters" terug en bepalen ons thans tot de mededeling dat na het vallen van het scherm aan mevrouw Beersmans, in de vorm van bloemen en kransen de erkentelijkheid van het publiek getoond werd.

Gedurende de pauzering liep de zaal ledig en werden de gangen, trappen en foyers mei toeschouwers gevuld. Wij mogen getuigen niets dan lof vernomen te hebben.

Het tweede gedeelte van de avond was voor de opera bestemd en moeilijk had deze met groter jubel haar intocht kunnen houden dan met de Zangerswedstrijd op de Wartburg.

De bazuinenklank van de laatste accoorden der Tannhauser-Ouverture vormden als het ware een inleiding tot de juichkreet waarmee Elizabeth het toneel betreedt; "Dich teure Halle, grsz 'ich! ! ... Froh grsz ich dich, geliebter Raum! "

Mevrouwe Mielke toonde zich weer volkomen berekend voor de op haar rustende taak.

Nu viel het scherm, maar als door een aandrift bezield stonden alle toeschouwers op van hun zitplaatsen, wendden zich tot de frontloge van het balcon en rustten niet voor hun toejuichingen de heer Verheul op het toneel gebracht hadden. Daar begroetten hem fanfares en werd hem een krans aangeboden.

verheulpt

J. Verheul Dzn (rechts) krijgt op 4 September 1941,
dus na de verwoesting van de door J. Verheul Dzn ontworpen Schouwburg
de ongeschonden stichtingsoorkonde van "zijn" in 1884 gebouwde Schouwburg
links Ir. Fritzlin, Chef Waterbouwkunde Gemeentewerken

LINK

Moge dit getuigenis van zijn medeburgers de bekwame bouwmeester een spoorslag blijven op een lang en vruchtbaar kunstenaarsleven! Thans daalde het scherm voorgoed en langzaam werd het daarna aan het oog onttrokken door het stil en rustig naar beneden komende ijzeren brandscherm .. .

De inwijding was hiermee afgelopen. Zij moge de eerste dag van een nieuwe en blijde toekomst in Rotterdam zijn!


Toelichting :

Kritiek past in deze beschrijving ener inwijdingsfeestelijkheid niet.Met deze woorden zei de verslaggever al genoeg. In een enkele dagen later geplaatste recensie bleef er van "Oude Vrijsters" niets over.
De recensent schreef, dat hij hoopte dat het stuk niet lang op het repertoire zou blijven.

De inwijding was een gezamenlijke manifestatie van het toneelgezelschap Le Gras & Haspels en van de vermaarde Hoogduitse Opera. Het laatste gezelschap dat in 1860 in de Maasstad werd opgericht, en een tijd lang over zeer goede krachten beschikte, was in 1887 op zijn retour. Het werd in 1891 opgeheven.
Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Juli 2005