Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De verdwenen boerderij Het Jachthuis / Jagdhuis aan de Beukelsdijk

Geschreven in 1936

De verdwenen boerderij het .Jagthuis" stond eertijds aan den ouden Beukelsdijk te Rotterdam en werd omstreeks 1910-1911 gesloopt, toen de gemeente medewerking had toegezegd aan den heer M. Zaaijer, om de gronden aan den ouden, typischen Beukelsdijk voor straataanleg en woningbouw in exploitatie te brengen.

De oude Beukelsdijk liep van den
spoorwegovergang bij den Diergaardesingel in westelijke richting naar de Delfshavensche Schie tot aan de Albrechtskade en lag ongeveer ter plaatse waar de thans bestaande Beukelsdijk te vinden is.

Aan de zuidzijde van dezen dijk was een breede tochtsloot, waaraan groote weilanden uitkwamen; aan de noordzijde was hij beplant met schietwilgen en daaraan grensden een aantal buitenhuizen met tuinen, alsook verschillende boerderijen, waaronder die van de familie Poot de voornaamste waren.
Ten behoeve van de bedoelde bouwgrondexploitatie zijn deze gebouwen ongeveer in 1910 afgebroken. Het waren meerendeels oude huizingen, waarvan vele met namen prijkten als:

Havezicht, Veelust, Jagthuis. Veelzicht, Rusthoef. Werkhoeve. Zomer- en Winterlust. Velzenlust en Essenburg.

Zij werden gebruikt als zomerverblijf van gegoede ingezetenen onzer gemeente, doch zijn later tot boerderij verbouwd en ingericht. Het weiland achter deze bezittingen grensde aan de spoorbaan van Rotterdam naar Den Haag.

Een dezer boerderijen, het .Jagthuis" genaamd, had een statig inrijhek, dat vroeger toegang verleende tot het buitenverblijf van dien naam. De twee massieve baksteenen pijlers van bijzondere forsche afmetingen werden afgedekt door zandsteenen lijstwerk, terwijl zij aan de onderzijde een zandsteenen basement hadden.
Zooals het schilderachtig geheel te zien geeft, passen deze zware pijlers in verhouding niet bij de boerenwoning, die betrekkelijk laag gehouden is. Men kon zich echter wel voorstellen, al is het afsluithek niet meer tusschen de pijlers aanwezig, dat het een flink geheel moet zijn geweest, dat vrij zeker uit 1750 dateert.

jagdhuis

De verdwenen boerderij Het Jachthuis / Jagdhuis aan de Beukelsdijk


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 September 2003