Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Bijbank van de Nederlandsche / Nederlandse Bank aan de Boompjes

bijbankgebouw

De Bijbank van de Nederlandsche / Nederlandse Bank aan de Boompjes

geopend in 1907

Het nieuwe Bankgebouw volgens ontwerp van den architect van de Nederlandsche Bank, den Heer A. Salm G.B.zn., en den Heer J. Verheul D.zn., architect te Rotterdam, is opgericht op een rechthoekig terrein dat vrij kwam door het amoveeren van een groot heerenhuis met pakhuis en kantoren aan de Boompjes, met aantrekking van den daarachter gelegen tuin uitkomende aan de Reederijkade. De breedte is ▒ 19.-M., de diepte ▒ 57.-M.

verheulpt

J. Verheul Dzn (rechts) krijgt op 4 September 1941,
dus na de verwoesting van de door J. Verheul Dzn ontworpen Schouwburg
de ongeschonden stichtingsoorkonde van "zijn" in 1884 gebouwde Schouwburg
links Ir. Fritzlin, Chef Waterbouwkunde Gemeentewerken

LINK

Na de voorbereidende werkzaamheden, zooals graafwerk, uitbreken van oude fundeeringen, uitzetten, optrekken van de Directiekeet enz, werd op 6 November 1905 begonnen met het heiwerk, dat op 2 Maart 1906 gereed kwam.

Tijdens deze werkzaamheden waren talrijke moeilijkheden te overwinnen, waardoor de geregelde gang van zaken, vooral in den beginne, zeer belemmerd werd.

De muren der belendende perceelen moesten geheel ondervangen worden, daar gebleken was, dat geen paalfundeering onder deze muren aanwezig was, terwijl de fundeering van het nieuwe bankgebouw bovendien belangrijk lager gelegd moest worden, dan de aanleg der bovengenoemde muren.

bijbankhoek

De Bijbank van de Nederlandsche / Nederlandse Bank aan de Boompjes

geopend in 1907

rechts op de hoek Kantoorboekhandel M.Wyt & Zonen

rechts de ingang van de Reederijstraat

Voorzichtig en met zorg heien was hier dus zaak, terwijl ook bij het leggen der fundeeringplaten de grootste omzichtigheid moest betracht worden.

Nadat nog op 12 Maart 1906 tijdens een zeer hoogen vloed, bij stormweer, het terrein onder water was geloopen, waardoor weer eene stagnatie van eenige dagen in het werk ontstond, was de houten fundeering op 17 Maart 1906 zoo ver gereed, dat met metselen kon worden aangevangen.

bijbankhoofdtrap

De hal voor het publiek

links onder het raam de eerste steen gemetseld door Maria Veder

wat een prachtige opgang, wat een grandeur

Op dien datum werd de eerste steen gelegd door Maria Veder, dochter van den President van het Bestuur der Bijbank, in tegenwoordigheid van het Bestuur: de Heeren J. H. Veder, Mr. G. Moll en Dr. G. Pekelharing, het personeel der Bijbank, van de architecten, van het opzicht hebbend personeel en verdere bij den bouw betrokkenen.

De werkzaamheden werden nu geregeld voortgezet, zoodat op 7 Mei 1906 begonnen kon worden met het storten der betongewelven van den beganen grond, waarna de verdere opbouw zoodanig werd vervolgd, zoo nu en dan onderbroken door het wachten op het verharden der zeer dikke betonvloeren, slecht weer, enz., dat het gebouw op 1 April 1907 glas- en waterdicht was en op 1 October 1907 kon worden opgeleverd.

23 October was gelegenheid voor genoodigden om het gebouw te bezichtigen, terwijl 29 October de feestelijke inwijding plaats had door den President van De Nederlandsche Bank, den Heer Mr. N. P. van den Berg, in tegenwoordigheid van den Directeur-Secretaris, den Heer Mr. J. G. N. de Hoop Scheffer, het Bestuur van de Bijbank en alle beambten.

bijbankgevel

De gevel van de Bijbank van de Nederlandsche / Nederlandse Bank aan de Boompjes

De gevel aan de Boompjes is opgetrokken van Obernkirchner-zandsteen, terwijl die aan de Reederijkade gemetseld is, waarbij hardsteenen constructie-deelen en afdekkingen.

De ingang van het Bankgebouw is aan de Boompjes, terwijl aan de Reederijkade een afzonderlijke ingang met remise is aangebracht voor in- en uitvoer van geldtransporten. De overige gelijkstraatsche verdieping is hoofdzakelijk door 3 brand- en braakvrije kluizen ingenomen, met bijbehoorende knipkamers, bergplaatsen, kleedkamers, wasch- en gemakkamers, een ketelhuis voor de centrale verwarming, brandstofberging, enz.

De zeer zware muren van de brand- en inbraakvrije kluizen zijn samengesteld uit beton en gewapend met een maaswerk van stangen van compound pantserstaal, terwijl deze kluizen afgesloten worden met zware dubbele kluisdeuren, waarachter nog kluishekken zijn aangebracht, waardoor de kluizen desverlangd geventileerd kunnen worden.
De afdekking der kluizen bestaat uit een betonvloer van 0.30 M. dikte en gewapend met stalen balken.

De hoofdverdieping bevat de voornaamste kantoren met toegangen en "hal" voor het publiek, terwijl aan den hoofdgevel de Directievertrekken gelegen zijn met bijbehoorende spreekkamers.

De overige kantoren waartoe het publiek geen toegang heeft, zooals de boekhouderij, zijn op de tweede verdieping, met koffiekamers voor het personeel, archief, enz., waarboven nog verschillende bergplaatsen.

Aan de Boompjes liggen de woningen van een der beambten en van den conciŰrge, met afzonderlijke toegangen.

Ten gerieve van den dienst zijn, zoowel in vˇˇr- als achtergebouw, electrische liften aanwezig.

De centrale verwarming geschiedt door heet water.

De verlichting van de verschillende lokalen heeft gedeeltelijk plaats door bovenlicht, de hal o.a. door 3 koepels van gebrand glas.

bijbankkoepel

De middenkoepel bovenaan de trap

In den middenkoepel is het Nederlandsche wapen aangebracht en in den rand de portretten van Koningin Wilhelmina en de koningen Willem I, Willem II en Willem III. In de staande vakken op een fond van oranje appelen de zinnebeeldige figuren voorstellende de Stiptheid, de Gerechtigheid, de Welvaart en het Geluk.
De eene flankeerende koepel heeft in het middenvak de Stedemaagd met het wapen van Amsterdam - de zetel van de Hoofdbank - met de attributen van Handel en Wetenschap en de figuren van Mercurius en Minerva, terwijl in de staande vakken het handelsverkeer te water en te land voorgesteld is door een locomotief, het vliegend wiel en visschen, terwijl het bekende koggeschip wijst op het verleden van Amsterdam.

De andere flankeerende koepel heeft in het middenvak het wapen van Rotterdam. In de vier staande vakken, de vogel, het zeilschip, de dolfijn en het stoomschip voorstellende de beteekenis van Rotterdam als koopstad en het verkeer te water.
Hiermede in verband in den rand: Neptunus, Nere´den en kinkhoorn zinnebeeldig doelende op den overvloed, die van over zee binnenkomt.

De avondverlichting is electrisch.

De verbinding met de stad is verkregen door een centraal telefoon-bureau, terwijl alle lokalen ook onderling telefonisch verbonden zijn.

Verder is een inrichting aangebracht om in geval van nood en diefstal de deuren automatisch te sluiten, waardoor tegelijk een alarmbel luidt.


Op 14 mei 1940 werd ook dit pand verwoest

We kregen de volgende vraag n.a.v. dit verhaal:

A few.years ago,1 inherited the bond of de B/j BANK DER NEDERLANDSCHE BANK te Rotterdam.
This stocks were emit in 1894r. [series:2387 obligatie aan toonder nr.O45] In relation to this, i have a few questions.
l)ls Bank of de Blj BANK DER NEDERLANDSCHE BANK te Rotterdam functionig in Holand at present time or which bank is a heir of commitment of bank de B/j BANK DER NEDERLANDSCHE BANK te Rotterdam?
2)What is actually price this stocks?

Als iemand hier antwoord op weet, we houden ons aanbevolen, namens Grzegorz Cieslak

certifikaatbijbank


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Juli 2005