Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Een verhaal geschreven in 1943 :

Napoleon in Rotterdam

Prachtige OCR verhalen uit een van onze boeken, Aad vindt het heerlijk om ze te lezen, hopelijk jullie ook ....enne let niet op kleine OCR foutjes

In het verhaal over o.m. de Delftse Poort hebben we al eens verteld dat Keizer Napoleon in 1811 de stad binnengekomen is via de Delftsche Poort en dat hij toen van het Stadsbestuur 2 koperen Stadssleutels ontving, Aad was nieuwsgierig of er meer bekend was over het bezoek van Napoleon aan Rotterdam en jawel hoor :


Napoleon is in Rotterdam geweest. Hij verscheen er in 1811. Men had negenenveertig duizend gulden uitgetrokken, om den heerscher een waardige ontvangst te bereiden. Het Schielandshuis, waarin hij logeerde, werd van binnen geheel verbouwd en opnieuw gemeubeld, terwijl men bij de Beurs een triomf -poort had neergezet.

In opdracht van de politie had de burgerij alle bloempotten uit de vensterbanken gehaald en het bevel was gegeven, dat de jongens niet in de bomen mochten klimmen en ook geen voetzoekers mochten afsteken. Er moest echter wel geïllumineerd worden. In vele particuliere huizen en alle herbergen was huiszoeking gedaan.

Den vijfentwintigsten October trok Napoleon met zijn gemalin door de Delftsche Poort de stad binnen.

delfstepoort1860

Delftsche Poort

Twee nachten heeft hij in het tot paleis ingerichte Schielandshuis (voormalig Museum Boymans) geslapen.schielandhuizen

Schielandshuis

Boompjes en Haringvliet, welke Quai Napoleon en Quai Roi du Rome waren genoemd, trokken op een tocht over de rivier 's keizers belangstelling. In de Doelen werd een groote feestmaaltijd aangericht.

Napoleons regeering is voor Rotterdam noodlottig geweest, zooals trouwens voor heel de Nederlanden. Vele Rotterdamsche jongens moesten zooals gezegd mee naar Rusland en zijn daar gesneuveld. In April 1813 ontstond te Rotterdam een oproerige beweging, die in bloed werd gesmoord, maar zich toch naar elders voortplantte en de Franschen tot voorzichtigheid maande. Dit was in verband met de inschrijving voor de nationale garde.

Het heengaan der Franschen geschiedde zonder slag of stoot. De intocht en het garnizoen der Russen (een detachement Kozakken) was nog even een onprettige ervaring. Daarna maakte Rotterdam zich op, om met nieuwe energie de nieuwe eeuw binnen te treden, onder een eenhoofdig bestuur.

Waren er voorheen twee, drie, vier burgemeesters, de Fransche tijd had het bij één burgemeester gelaten, hetgeen een der weinige nagelaten voordeelen bleek te zijn.

Meer over het bezoek van Napoleon aan Rotterdam, kun je onderaan in dit verhaal vinden, over de stadssleutels van Rotterdam en de bijen van het Stadswapen van Rotterdam....

En natuurlijk hebben we op onze site nog veel meer over Napoleon, broer Lodewijk Napoleon en resp neef en zoon Napoleon III, klik maar eens HIER.
In de familie van Henk de Bie dook een brief op geschreven n.a.v. het bezoek van Napoleon aan Rotterdam in 1811:

LINK

Rotterdam 19 januari 1812. Brief van de 32 jarige Emilie (E.A.) de Jongh - Weerts aan haar schoonzus Jansje. Hoofdonderwerp (regel 60-191) is het ooggetuige verslag van het bezoek van Napoleon en zijn vrouw aan Rotterdam in oktober 1811 . Bij die gelegenheid werd Emilie samen met 29 andere notabele dames uitgekozen om zich met het keizerlijk paar te onderhouden. Ook was het echtpaar de Jongh - Weerts aanwezig bij het welkomsfeest in de Doelen.Verklaring:

Over de familie: De geadresseerde schoonzus, Jansje (J.S.L.) de Jongh (25), was gehuwd met de burgemeester van Harderwijk H.F. van Meurs (32) en hoogst zwanger van haar eerste kind. Zij beviel een paar dagen na het schrijven van deze brief op 24 januari van een gezonde dochter. Miet (30 ) en Lucie (22 ), die bij Miet Logeert ten tijde van de brief, zijn andere zusters van Wien (E.A.) de Jongh (35), de man van Emilie. Miet is gehuwd met Alex (C.A.) Weerts (30) een broer van Emilie. Arnold (2) is hun oudste zoon. Zij wonen op huize Het Else , in Vorden bij Zutphen. Daan (34) en Jan (Johan 33) zijn broers van Wien. Luci (12) en Sander (9) zijn kinderen van Wien en zijn in 1807 overleden eerste vrouw Theodora Jordens. Emilie had tot haar spijt zelf geen kinderen. Wien en Emilie woonde op de Zuid Blaak.

Naopleon Bonaparte: na de inlijving in 1810 bij Frankrijk ook keizer van Nederland waar hij eind 1811 een bezoek bracht. Naast een aantal andere steden o.a. Amsterdam en den Haag bezocht hij op 25 oktober Rotterdam. Zijn tweede vrouw, Marie Louise de dochter van Frans I van Oostenrijk, vergezelde hem. In Rotterdam was ter ere van dit bezoek de Kleine Draaisteeg verbreed, langs de Coolvest en elders hekken geplaatst en mestvaalten en dergelijke opgeruimd. Bij de Beurs werd een "Arc de Triomphe" opgericht en het Schielands of Gemenelandshuis (nu historisch museum) als paleis ingericht. De stad werd verlicht met kaarsen, vetpotjes en illuminatieglazen. de Boompjes en het Haringvliet werden omgedoopt tot respectievelijk Quai Napleon en Quai de Roi de Rome. In 1813 toen de Fransen uit Rotterdam vertrokken zal dit teruggedraaid zijn. ref. Nederland in Napoleontische tijd; Gerlof D. Homan; Fibula van Dischoeck.

In de brief worden veel Franse termen gebruikt die redelijk te begrijpen zijn. Enkele minder gebruikelijke woorden: Menage: huishouden. menager:Tot stand brengen. Fatsoen: kledingmodel. Trein: stoet. Douillet:gewatteerde mantel. La Corbeile: Een mand met bloemen of geschenken. Quadrille: gezelschapsdans waarbij ieder paar met het tegenover opgestelde paar danst. Allasie: er zin in hebben. Chambellan:kamerheer. Raden kan ik alleen naar: "Raad Rozendaal" (regel 18. Pariculiere leraar met die naam ?) "Poe" of poen (regel 106 Mooi uitgedost ?) 5 "temples" (regel 181, taarten ?), Parresseeren (regel 192; frequenteren ?) Andere suggesties zijn welkom.

1	                          Rotterdam den 19 jan(uari) 1812	  
		  
	Lieve Jansje	  
		  
	Eindelijk zal ik mijn beloften volbrengen en uw een seer	  
5	omstandige brief toezenden. Menigwerf wilde ik mijn eens met	  
	uw op het papier onderhouden maar gedurig wierd ik verhindert. Nu	  
	gij zelfen een menage hebt lieve Jansje weet gij best wat daarin	  
	valt na te gaan. Daar ik deese in het doosje zend wint het ook	  
	al weder so veel port uit en ik menageer mijn dus niet om	  
10	over kleijnigheden een brief vol te kladden. Eerstelijk zal ik	  
	uw onse welstand mede deelen die meestal goed is. Ik ben altijd	  
	met zenuwhooftpijnen gekweld die niet verminderen met den	  
	ouden dag maar mijn menigwerf geheele dagen lusteloos en	  
	ziek maken. Het variabele en v[l]akke winterweder [br]eng[t] daartoe	  
15	vast veel bij. Mijn waarde man is seer gezond als ook de lieve	  
	kinderen die braaf groot worden en extra goed leeren. Lucie is 	  
	altijd nog bij de brave jufr[ouw] Heusteekel edog Sander is tans bij de	  
	raad Rozendaal. Zijn school wierd slegt. Lucie gaat van tijd 	  
	tot tijd op een kinderbal alwaar zij een heel aardig figuur maakt	  
20	doordien zij lief danst en sig tans veel beter houd als voorheen. Zij is	  
	een lief gehoorzaam meijsje daar ik veel plaisir van heb. Sander 	  
	nog jonger en onbezonnen. Best superbe maar geeft mijn meer	  
	moeite als zij. Wij verheugen ons regt in uw welzijn en dat van	  
	uwen besten vriend. Gij houd uw dan maar eens regt goed in uwen 	  
25	staat en ik wensch hartelijk gij eene gelukkige en even voorspoedige	  
	verlossing moogt hebben. Deese tijding zal mijn bisonder veel	  
	vergenoegen doen. De doopdeken die ik hier nevens zend is niet	  
	te schoon edog het is maar voor eens en in de winter. 	  
	So gij die te vuil vind is het taf daar spoedig onder heen getornt	  
30	en gij kunt die in uwe quartiren mooijer gewassen krijgen als	  
	ik hier. De mutsjes, daar uw goede man uw mede verrast, zullen	  
		  
	                                         blz. 2	  
		  
	hoop ik na uw genoegen zijn. Ik nam die op Meurs zijn 	  
	verzoek wat groot en [ze] zullen vast wel sterk zijn. Het zijn de	  
	laa[t]ste fatsoenen die men ontfing. So gij nog iets nodig hebt	  
35	so meld het mijn. Ik zal het met genoegen voor uw waarnemen.	  
	Van 't Else ontfingen wij heden nog tijding. Allen uitgenomen	  
	Lucie zijn daar wel. Die arme meyd sukkeld nog akelig. Zij	  
	zal na uw kraam so als ik hoor bij uw komen. De verandering	  
	van lugt is wel niet groot maar het kan haar dog goed doen.	  
40	Ik durf haar niet proponeeren van hier wat te komen. Zij 	  
	zal daar weijnig lust in hebben maar so ik wist zij daar plan	  
	op zoude hebben, zoude ons huis voor haar open staan en ik	  
	zoude haar een kamer met vuur geven waar zij desnoods zoude	  
	kunnen zijn, so sij niet verkoos beneden te zijn wanneer	  
45	die weynige menschen die wij sien ons bezogten. Arnold van	  
	Miet en Alex moet een engeltje zijn. Ik verlang al weder om	  
	hem te zien. Miet blijft nog al vrij nu, alhoewel zij mischien	  
	al wel naar een dogter verlangt. Ik mag mijn helaas nog niet	  
	flatteeren. Mijn ingewanden zijn gans niet sterk. Ik laboreer veelal	  
50	aan diarees en neem nu en dan tot versterking hiervoor middelen.	  
	Dat is vast niet goed voor mijn en meschien wel eens oorzaak	  
	ik zwanger zijnde de boel weder om smijt (dit onder ons).	  
	Jan en Daan zijn ook welvarende. De eerstgenoemde is reeds	  
	regt aardig in zijn huishoudinge ge-etabliseert en ondervind	  
55	vrij wat meer gemakken als bij Pluim boven in de wolken.	  
	Wij hebben nog altijd de familledag tezamen. Wij zijn	  
	ook reeds eens bij hem geweest. Hij heef[t] alles regt goed in	  
	order. Nu zal ik eens aan mijn belofte voldoen die	  
	ik, daar het reeds zo lang geleden is, met moeijte volbreng	  
60	maar uw niet weijgeren wil. Gij weet dan lieve meijd	  
	dat het geroep van de komst onser monarch niet gering	  
	was. Alle de eerebogen en verdere vervaardigingen	  
		  
	                                blz.  3	  
		  
	waren gemaakt, wanneer van tijd tot tijd die komst in	  
	onze stad wierd verschoven. De maire zond veertig dagen	  
65	te voren briefjes van invitatie rond op de fête die de stad	  
	zoude geven. De gevoelens waren verdeeld, egter was de	  
	groote menigte bepaald te gaan en wij de leveranciers	  
	van koper aan de marine bepaalden ons ook om te gaan.	  
	En ik liet een wit kreppe japonnetje maken met 	  
70	een randje van silver dat ik had en daarover een manteau	  
	de cour van wit levantine ook met een silver randje. Dan	  
	liet ik in der haast een tulband maken. Edog daar Haserdonk	  
	uit de stad was moest ik mijn idé‚ selven opgeven 	  
	aan de winkeldogter die het ook goed ten uitvoer bragt.	  
75	De maire en prefect (Suurmond en Zuijlen van Nieveld)	  
	lieten veele dames onderhands vragen of zij ook aan	  
	de keijzerin gepresenteerd wilden zijn. Veelen bedankten	  
	daarvoor, velen hadden daar lust in. Ik was van de eersten	  
	en maakte dus maar een pak. Eijndelijk was het gezegt	  
80	dat hunne majesteiten in 's Hage waren, spoedig hier dus.	  
	Den andere dag was men hun wagtende. Het Gemene-	  
	landshuis was in orde gemaakt, het hek daarvoor	  
	weggebroken en alle de huisen op den dijk daar men uit	  
	het GemeeneLands op zag waaren met groene bomen bedekt	  
85	so dat de menschen haast niet sien konden in hun huisen.	  
	Wij waren bij Gijsing de leerkoper op de Korte Hoogstraat	  
	gevraagd om de treijn te zien binnen komen en om	  
	elf uuren zouden wij daar heen gaan wanneer reeds	  
	om half elf uuren de klokken begonnen te luiden en	  
90	men de vorsten reeds op de Schie ,waar de regering hun	  
	de sleutels der stad aanbood, zag naderen. Wij met de	  
	twee kinderen spoeden ons so veel mogelijk het huis uit	  
	maar konden reeds niet meer door het volk bij het huis	  
		  
	                                     blz. 4	  
		  
	van Perk de apotheker en konden niet dan met moeijte	  
95	een plaatse op een zolder bij de koperslager Fasen	  
	krijgen alwaar wij eenige minuten slegts waren of er	  
	arriveerde reeds 6 koetsen met 6 paarden alwaar	  
	de zilvre en goude torren, heeren en dames van het hof,	  
	uitstapten. Alles wierd geschikt, gejaagd, geplaatst. Het	  
100	eene was na hun sin het andere niet. De guarde d'honeur	  
	vlogen als malle menschen, arangeerden sig eijndelijk	  
	en een geroep anonceerde de komst van onse vorsten.	  
	die wij extra duidelijk uit de koets de trappen op	  
	zagen gaan de keyser had een groene rok aan en	  
105	een ster op zijn borst was het enige wat hem distingeerde	  
	van de hovelingen die allen zo mooij als poe waren.	  
	De keyserin had een blauwe douillet aan en een	  
	blauwe hoed met pluimen op. Alle de collegien zijn	  
	daarop met meer dan 30 koetsen aangekomen. Wij	  
110	zagen die in hun costumes uitstappen en begaven ons na	  
	huis. Het regende vreeslijk. Mijn haar hing als treur-	  
	willigen om mijn hooft. De keijzer zoude gaan roeijen	  
	niettegenstaande het weder en de sloep, met rood fluweel	  
	bekleed en een gouden adelaar voor op, lag op de Leuve-	  
115	haven voor de steeg, daar men van den dijk afloopt het	  
	digste bij het paleijs, aan een expres daartoe getimmerd	  
	hooft. De havens waren sowel als de huisen opgepropt	  
	met menschen. Wij gingen na huis om te eeten zijnde	  
	het vier uuren. Wanneer een quartier daarna het vreeslijk	  
120	geloop der menigte en geschreeuw ons deed opreijsen en	  
	wij zagen onsen vorst in de sloep, die door dertig 	  
	matrosen, als Turken gekleed vliegende geroeijd wierd,	  
		  
	                                   blz. 5	  
		  
	voorbij vaaren. Hij zat alleen op een bank en 4 van zijn	  
	eerste officieren op zijde van hem. Het bal en partij	  
125	daar reeds 6 weken alles pragtig voor in orde was	  
	zoude des anderdaags gegeven worden. Wij zaten op	  
	het dessert seer paisibel over alles te praten wanneer	  
	een briefje van de maire mijn overhandigd wierd dat	  
	haare majesteijt de keyserin een lijst was overhandigt van	  
130	130 dames uit deese stad dat zij er dertig had uitgekozen	  
	die zij dien avond om halfzeven uuren wilde sien en	  
	ik was die nombre als ook de dames Gevers - Speijboom,	  
	Larregniere, Fauché, Haïle, Hoogstraten de dogters 	  
	der maire en alle de Eng. dames. En nu was Leijden in	  
135	last en men moest sig maar haasten om gereed te zijn. Ik	  
	zette mijn tulband op, kapte mijn dus zelven, trok mijn krep	  
	aan en was dus in 3/4 uur gereed. Ik reed met Jetje Fauché,	  
	Saar Haïle en mevrouw la Boucherè na de presentatie. Men	  
	bragt ons in een kamer waar het smoorwarm was moetende	  
140	reeds toen in october verschrikkelijk gestookt worden op het paleijs.	  
	Een portier, zijnde een goude tor, stond altijd in de kamer	  
	en hield de knop der deur vast. Men zag elkanderen aan.	  
	Eindelijk kwam een chambellan ons tellen en ziende 	  
	wij alle dertig daar waren versogt men ons in de zaal	  
145	van audientie te gaan alwaar men ons en circle zette	  
	(staande te weten) en wij op de keyserin wagtende waren.	  
	Wanneer ineens de deuren open gingen en Napoleon selve	  
	gevolgt van zijne gemalin binnen trad. Hij sprak ons één	  
	voor één aan daarna ook de keyserin, vroeg onse namen 	  
150	of wij hier vandaan waren, of wij kinderen haddden ..	  
		  
	                                   blz. 6	  
		  
	De keijzer was vrolijk die avond en kwam nog tot	  
	tweemaal bij mijn en M[evrouw] Haïle ons iets vragen. Daarna	  
	gingen zij heenen en wij, op de koetsen wat wagtende,	  
	gingen ook. Den andere dag was de fête. Ik liet mijn	  
155	kappen. Mijn juwelen gebruikte ik toen eens weder,	  
	deed mijn manteau de cour aan en daar onse heeren	  
	toen mede mogten gaan was het veel aangenamer. Op	  
	de nieuwe zaal die in de tuin van Den Doelen gebouwt	  
	is was aan de eene extremiteyt een troon van rood	  
160	met goud met fauteuils gemaakt en aan	  
	de andere kant een lief emplacement voor de 	  
	musikanten. Deese zaal is overheerlijk en was toen	  
	door alle de kronen en witte elegante gordijnen	  
	voor de veertien ramen die de zaal lang is superbe.	  
165	Aan beide zijden wierden de dames door les maitres	  
	ceremonie geplaats de heeren agter ons staande	  
	bleef de zaal in de midden leeg. Na 1 1/2 uur wagten 	  
	anonceerde men de keyser en keyserin die beneden	  
	eerst geresipieert wierden door de dames d'honneur	  
170	van onse stad. M[evrouw] Gevers van Endegeest, nigt Hoogstraten 	  
	mevrouw Marivault en M[evrouw] van der Heijm die	  
	ook met de treijn binnen kwamen wanneer het musiek	  
	aanhefte en onse vorsten sig op den troon plaatste, twaalf	  
	jonge meijsjes la Corbeille aanboden en men de 	  
175	quadrilles voor hun danste. Deese uit zijnde stonden 	  
	zij op. De keijzer ging de eene kant de dames langs, 	  
	de keijzerin de andere kant en zij gingen heenen.	  
		  
	                                    blz. 7	  
		  
	Daarna danste men tot twaalf uuren wanneer een	  
	allerheerlijkst soup‚ in de benedenzaal van 40	  
180	couverts en waar de veele heren stonden. Ons wagte 7	  
	plateaus, 14 ananassen en 5 temples stonden 	  
	alleen in het lang met twee op stapel gezette schepen.	  
	Eene plateau was 14 voet lang men had daar kunstig	  
	de batailles waarin onze vorst sig gewaagd had 	  
185	opgelegd in couleuren. Enfin het was superbe en	  
	ik was niet in staat de tafel in de lengte te over te sien.	  
	Men danste daarna en om 8 uuren ging men na huis.	  
	Den andere dag roeijde de keyser en keyserin weder	  
	na de werf. Het was slegt weder dus spoedig gedaan.	  
190	Den andere dag vertrokken zij zonder te voet te paard 	  
	of in de koets de stad te zijn door geweest.	  
	Het is hier fraai vol Fransen zij parresseeren op alle partijen	  
	en sommigen in particuliere huisen. De commisaire de	  
	pollice mr. Marivault, die in het groote huis van Litteld‚ 	  
195	in De Boompjes woond, bragt met nieuwjaar bij de meeste	  
	fatsoenlijke lieden kaartjes en men bragt die wederom	  
	ook daags daaraan bij hem. Hij versogt allen die hij kaartjes	  
	gebragt had gepasseerde woensdag op een bal en assemble	  
	derwaar wij ook waren en ons goed vermaakten. 150	  
200	van de eersten hier uit de stad maakten de partij uit	  
	die superbe was en alwaar men tot half twee uuren des 	  
	nags danste. Zijn vrouw is een charmant mooy vrouwtje	  
	seer vriendelijk tegen ieder die haar aanspreekt. Donderdag	  
	was hier een concert van een Italiaunner eerste sanger	  
205	van de keyser . Hetzelve was superbe. Die man is een	  
	kunstenaar in zijn vak en wierd algemeen geaplodiseert.	  
		  
	                                    blz. 8	  
		  
	Veel soupees zijn er niet deesen winter. Wij gaan en	  
	sien seer seer eenvoudig eenige goede vrienden als Gleijchman, 	  
	Haïle, Hoogstraten, Stuvenberg .. en ammuseeren ons goed.	  
210	So komen wij al langzaam den winter door die wegens	  
	de koude wesentlijk niet hindert. Hetselve is so sagt	  
	dat ik vrees maart en april niet so sagt zullen zijn.	  
	Edog geen zorg voor de tijd niet waar. Er was geen	  
	tijd om aan het eene mutse de kant te zetten die ik 	  
215	er voor uitgekozen had anders kwam de doos heden	  
	niet weg. Gij zult ook nog wel so veel tijd daartoe	  
	vinden eer de jonge jufrouw of jonge heer arriveert	  
	als ook om de doopdeken te laten wassen, so gij sulks	  
	noodzakelijk oordeelt. Het kussentje verdient het wel.	  
220	Ik twijfel niet Jansjelief of gij zult van deese courant	  
	tevreden zijn . Op stijl en schrift moet gij niet letten	  
	want ik weet waarlijk nog niet hoe ik hem gedaan	  
	gekregen heb. Ik schreef in geen jaar zo een groote brief.	  
	Ontvangt voor uw beijden van De Jongh en de kinderen	  
225	veel hartelijke groeten so als ik insgelijk aan Meurs	  
	zende. Denkt nu en dan om mijn. Houd uw kras en 	  
	laat ons Meurs spoedig uwe gelukkige verlossing mede-	  
	deelen. Hierin sal sig hartelijk verheugen uw oprecht lievende	  
	                                   zuster Emilie	  
230	So Meurs allasie vind een mooije cabellauw te kopen	  
	en aan onse oudelui voor onse rekening te versenden	  
	zal hij ons regt verpligten.     Het adres is :	  
	                          Mevrouw E.A. Weerts	  
	                                   geb. Wentholt	  
235	Wees so goed mijn            op de huize Brinkgreve	  
	doosje terug te zenden.              bij Deventer	  
	                          adres bij de 	  
	                          wed(uwe) te Nuil op de Brink	 

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 Juli 2006