Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Een verhaal geschreven in 1943 :
Eens lag Brouwershaven halfweg Rotterdam en Java

Prachtige OCR verhalen uit een van onze boeken, Aad vindt het heerlijk om ze te lezen, hopelijk jullie ook ....enne let niet op kleine OCR foutjes

kaartnaarbrouwershaven

De "Sara Lydta" had in het jaar 1840 vierendertig dagen noodig, om van de Boompjes naar Brouwershaven te komen en de Noordzee op te varen. Dit was voor de op en van Rotterdam varende schepen geen zeldzaamheid, maar regel, al sloeg de "Sara Lydia" het record.

Al omstreeks 1800 was het met den toegangsweg tot Nederlands tweede koopmans- en havenstad droevig gesteld. Deze weg liep door het Voornsche Kanaal, langs Hellevoetsluis en lang Goeree, ondanks den toenmaals te Hellevoetsluis gestationneerden stoom-sleepdienst.

Het Voornsche Kanaal was gegraven, ten einde een korteren weg naar zee te verkrijgen. Koning Willem I stelde er de gelden voor beschikbaar. Het was intusschen een noodoplossing.
Men was immers nog lang niet aan het doorgraven van den Hoek van Holland toe, hoewel zulk een directe verbinding met de zee natuurlijk het ideaal zou zijn geweest.

Merkwaardig genoeg toonde men zich juist in marinekringen erg voor een kanaal geporteerd. Toen de plannen van
Caland voor den Nieuwen Waterweg bestudeerd werden, was het weder een marine-officier, die het er niet mee eens bleek te zijn.

De Rotterdamsche reeders gingen langzamerhand inzien, dat een open weg naar zee veel verkieslijker was en een tocht als die van de "Sara Lydia" zal de meesten hunner wel tot nadenken hebben gestemd, al waren ze, zooals de meeste menschen in dien tijd, nogal behoudend van aard, waardoor ze b.v. ook weinig enthousiasme voor de stoomboot aan den dag legden.

De "Sara Lydia" dan vertrok op 27 Februari.

Aan de passagiers was te kennen gegeven, dat ze op 27 Februari aan boord moesten zijn. Dan zou de reis naar IndiŽ een aanvang nemen. Ze waren op tijd, maar de "Sara Lydia" vertrok niet op tijd. Eerst kon het schip niet vlot komen, daarna bleek het niet tegen den ijsgang op te kunnen en ten slotte was de wind ongunstig.

Op 7 Maart was het zoover en koerste het schip naar de sluis van het Voornsche kanaal, een afstand van veertien kilometer. Den volgenden dag was het weer wachten. Pas den dag daarop kon men het kanaal binnen. Zes paarden hadden een dag lang werk, om het schip door het kanaal naar Hellevoetsluis te trekken. Daar bleef het schip liggen.

Op 10 Maart wordt geprobeerd los te komen. Het lukt weer niet, zelfs niet bij vloed, ofschoon de diepgang van het schip slechts zestien voeten bedraagt.

Te langen leste wordt op 16 Maart acht en een halve voet gepeild. De "Sara Lydia" kan wegkomen en bereikt de reede van Goeroe. Daar Is het opnieuw wachten, aangezien het schip ook ditmaal niet op eigen kracht van den wal kan loskomen. De kapitein laat de stoom-sleepboot uit Hellevoetsluis komen, die met kanonschoten gewaarschuwd wordt. Men is nu in staat, over de bank heen te komen. Maar de wind werkt niet mede en op 30 Maart valt het schip Brouwershaven binnen, ten einde daar op een gunstigen Oostenwind te wachten.

Op 2 April kan de "Sara Lydia" eindelijk het ruime sop kiezen. Over een afstand van nauwelijks vijftig kilometer had men vierendertig dagen gedaan, overigens mede ten gevolge van den tegenwind.

Zoo gewoon vond men dezen toestand, dat het plan werd geopperd, Rotterdam door een groot kanaal rechtstreeks met Brouwershaven te verbinden. Zoover kwam het echter niet. . .

De Jobsiade van de "Sara Lydia" toont aan, hoeveel er in betrekkelijk korten tijd verbeterd werd. Evenals vroeger scheen de natuur er soms alles op te zetten, om het omhoogstrevende Rotterdam naar omlaag te drukken. De wil, zich te handhaven, overwon echter steeds en scherpte den geest in het uitdenken van middelen, om de moeilijkheden te boven te komen. Ook voor Rotterdam geldt het Zeeuwsche devies

Al worstelend bovengebleven


Over het graven van de Nieuwe Waterweg hebben we natuurlijk ook een verhaal, klik maar eens HIER

De telegraaf verbinding tussen Rotterdam en Brouwershaven werd onderhouden vanuit het oude gebouw van de

Maatschappij tot Nut der Zeevaart

op de hoek van de Boompjes en de Terwenakker, zeg maar de Leuvehaven. We laten hier wat prenten zien van de hoek Boompjes Leuvehaven.

yachtclubmetantenne

De Maatschappij tot Nut der Zeevaart
met antenne voor de telegraaf verbinding met Brouwershaven

leuvehavenboompjes1940

De Maatschappij tot Nut der Zeevaart
hoek Leuvehaven Boompjes

boompjestarwenakker

De Maatschappij tot Nut der Zeevaart
Tot 14 mei 1940, de Zweedse kerk

Nou raak je vlug in de war, want er waren nog meer van dit soort gebouwen :

vereenigingsgebouwkonnedyachtclubgebouwd1850-1851

Het Vereenigingsgebouw der Koninklijke Nederlandsche Yachtclub, gebouwd in 1850 - 1851

veerhaven1860

Het Vereenigingsgebouw der Koninklijke Nederlandsche Yachtclub, op de hoek van de Veerhaven en de Westerhaven

zeemanshuis1863

Het Zeemanshuis in 1863 aan de Berghaven

Over alle genoemde gebouwen gaan we het nog eens hebben.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

30 September 2002