Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Rotterdamse Kapersfamilie Rochussen

Dit verhaal hoort bij ons verhaal over Nederlandse zeerovers, kapers en piraten, klik maar vlug HIER.

In WOII verscheen dit kostelijk geschreven verhaal over de Rotterdamse familie Rochussen:

Rochus Rochussen van Rotterdam, vestigde zich in het jaar 1623 te Vlissingen. De oorlog met Spanje was opnieuw ontbrand. Onze staten-regeering had juist met vernieuwde energie groote plannen op touw gezet, om den strijd stelselmatig uit te breiden door blokkade van 's vijands zee≠handel en koopvaardij in het Kanaal. De opkomst van Duin≠kerken als gevreesd kapersnest aan den Spaanschen kant was hieraan ook niet vreemd. Vlissingen moest onzerzijds de voornaamste tegenspeler zijn.
Ook Vlissingen was dus eeuwen≠lang het kapersnest.

Men mag aannemen, dat Rochus Rochussen, toen 25 jaar oud, in deze richting toekomst heeft gezien. De nauwkeurige bijzonderheden beginnen evenwel eerst met zijnen zoon. Deze was een van drie broers: Abraham, Isašc en Jacob genoemd. Deze aartsvaderlijke benamingen bieden ook nog een teekenende bijzonderheid van den toenmaligen geest in gindsche wereld. Het was de geest der gereformeerde puriteinen, stoere rondkoppen, die zich in oude testamentische verbetenheid bij de voor≠ouders gelden deed.

Isašc Rochussen, een der zonen dan, is op zijn beurt weer varensman en succesvol kaper geweest. Op betrekkelijk kleine, en wel uitgeruste schepen werd door hem en zijns gelijken voortdurend de Noordzee op koopvaardersbuit door≠kruist. Met de prijsgemaakte handelsschepen liep de schipper Vlissingen binnen, en vorderde voor het admiraliteitshof verklaring tot goeden prijs, en verdeeling der buitgelden onder de equipage en de bevoorrechte autoriteiten. Thans was het niet meer de Spanjaard, maar de Engelschman, die de gelegenheid bood!

rochussenpt

Isašc Rochussen

Vlissingen 1631 - 1710

Isašc's tijd was de tijd der Engelsche oorlogen. Hťt exploit van z'n leven is geweest, dat hij "met commissie van Haar Edel Mogenden" in het oorlogsjaar 1672 bij de Sorlings, dichtbij Engelsch Eindje (Landsend) aan den ingang van 't Kanaal, in een dapper en manlijk gevecht een prachtigen en rijk beladen Engelschen Oost≠IndiŽ-vaarder buitmaakte, en na vele gevaren te Amsterdam opbracht. Het was "The golden Hawk" met een lading op anderhalve ton gouds geschat. Naar sommigen beweren, is trouwens in dat jaar door de Zeeuwsche kapers voor niet minder dan 320 tonnen gouds aan buit binnen en den vijande≠lijken handel aan schade toegebracht!

Het volgend jaar, toen bij Scheveningen een landing van de Britsche en Fransche vloten dreigde, om Den Haag in verwarring te brengen, werden de commissie-vaarders opge≠vorderd om zich aan te sluiten bij 's-lands vloten, tot het bieden van tegenweer. Zoo namen zij ook direct aan de defen≠sie deel.

Bij den vrede van Westminster in 1674 werd gecon≠stateerd, dat de Zeeuwsche kapers sinds de openstelling van de kaapvaart, in 1672, een buit van 2863 schepen hadden gemaakt, waarvan 2703 op de Britten. De gouden valk is dus ook voor Isašc Rochussen geen uil gebleken te zijn! Hij heeft het gebruikelijke percentage aan buitgeld getrokken. Bovendien een gouden gedenkpenning, die nog in het Rijksmuseum wordt bewaard. Het ging blijk≠baar zůů goed, dat hij in 1690 te Vlissingen een aanzienlijke reederij voor de kaapvaart stichtte, van meerdere schepen, voor de commissie-nering uitgerust.

Toen was de Negenjarige oorlog uitgebroken, en daarin is onder Nederlandsche vlag geweldig veel tegen de Franschen ter kaap gevaren. Isašc' s zoon neemt met den vader deel in het bedrijf. In 1691 is hij boek≠houder van den commissievaarder "de Eendracht", en later van "de 2 Gebroeders". Gedurende den daaropvolgenden Spaanschen Successie-oorlog is het bedrijf te Vlissingen nog wel het Šllerdrukst geweest. Genoemde zoon treedt nu ook in de stedelijke politiek. Hij wordt schepen, en vervult enkele lucratieve ambten. Als equipagemeester der Admiraliteit krijgt hij vervolgens van bovenaf deel aan 't beheer der zaken van de zee. En met zijn zoon weer wordt de situatie dan geheel die van den gezeten regent, in den kring der stedelijke machthebbers-zakenlieden. Hij dirigeerde bank- en assurantiezaken; nam in 1736 voor Zeeland zitting in het gewichtige college van de Admiraliteit der Maze te Rotterdam. Diens zoon gaat nu natuurlijk in de rechten studeeren! Men kan er een Forsyth Saga van maken. De familie is naar Rotterdam verhuisd, en heeft in de 19e eeuw aan den lande verder verschillende bekende figuren geleverd, onder de kunst≠schilders, de bankiers, de diplomaten, eenen staatsraad, eenen gouverneur-generaal. Een tak is geadeld.

Het levenskrachtige nest evenwel, waaruit zulk een zwerm uitgevlogen kwam, was - naar wij zagen - het kraaiennest van een wakkeren zeeuwschen kaapvaarder!

Verschillende families als Sautijn, Guťpijn, Havelaar, Van Boeye en anderen, allen in de Vlissingsche registers herhaal≠delijk met eere genoemd, zullen een dergelijke genealogie ter tafel brengen kunnen. Rochussen was slechts ťťn der genen.
Eťn dergenen . . ., dit is wel het kenmerkende van die geheele wereld van de zee uit den ouden tijd, waaraan ons land zooveel kracht en kloekheid te danken heeft! Niet: ťťn enkele verwonderlijk uitstekende spits, in een overigens onbeteekenende woestenij. Doch: een gansche aanplant van flink opgewassen boomen. Zoo werd het ook onder hen zelve gevoeld.

Wat een heerlijke tekst, zoo schrijven we dat toch tegenwoordig niet meer....

Geen toeval dus, dat de naam Rochussen ook in de geschiedenis van Nederlands-IndiŽ bekend is geworden, want Aad heeft op het internet immers een unieke pagina samengesteld met portretten en biografieën van alle Gouverneurs-Generaal van Nederlands-IndiŽ: (nieuwsgierig ? Klik dan maar gauw even op deze link)

Gouverneur-Generaal Rochussen

1845-1851  : Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië

Jan Jacob Rochussen

Gouverneur-Generaal Rochussen

En dan is vooral de laatste alinea interessant:

Voor de zekerheid maak je ook gebruik van onze Search Engine

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rochussen en klik op ENTER

En toeval of niet, ook deze favoriete baardheren van onze site blijken familie van de familie Rochussen:

Citaat uit dit verhaal:

En zoo kom je weer van het een in het ander, dankzij de familie Rochussen....

En inderdaad, zou de Rochussenstraat in Rotterdam, waar vroeger de bussen naar Zuid vertrokken, er iets mee te maken hebben ???

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

10 Augustus 2004