Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De jubilerende Zeevaartschool van Rotterdam, 1883 - 1933

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

zeevaartschoolklas

Een kijkje in de Radio klas

Let niet op die enge voeten rechtsboven, zijn van een andere foto...

Hoezee ! De Rotterdamsche Zeevaartschool bestaat honderd jaar l Dit feit mag aanleiding zijn tot ons aller bijzondere belangstelling. Want genoemde school is een zeer nuttig instituut, dat onze waardeering verdient.
Het eeuwfeest valt op 27 September a.s. en het zal officieel worden gevierd.

Wij hopen reeds, dat het goed mag slagen en wenschen directeur, leerkrachten, personeel en leerlingen van harte geluk ! Wij hebben den sympathieken directeur, den heer Westerhof, bereid gevonden, om enkele regels voor ,,Groot Rotterdam" te schrijven over zijn geliefde instelling.

Zij mogen hier dan volgen, mede ter leering onzer lezers.

De Zeevaartschool te Rotterdam, welke 27 Sept. a.s. haar eeuw-jubileum zal vieren, leidt op voor 3en, 2en en 1en stuurman ter koopvaardij en voor de verschillende radio-diploma's.

Gaat een flinke jongen, na het verlaten der lagere school, eerst eenige jaren naar zee als scheepsjongen en daarna als matroos, dan kan hij, mits hij de lagere schoolkennis nog bezit, toegelaten worden op de Zeevaartschool en, na daar gedurende ongeveer 1 1/2 jaar de cursussen voor 3en stuurman te hebben gevolgd, met succes examen doen.

Deze leerlingen verdienen in hun vaartijd, voor den mast, het geld, noodig voor de studie.

Zeer velen van onze beste gezagvoerders zijn op deze wijze hun loopbaan begonnen.

In plaats van direct na de lagere school naar zee te gaan, verdient het aanbeveling eerst een jaartje leerling te worden op het matrozen opleidingsschip "de Nederlander", dat nabij de Maasbrug te Rotterdam op stroom ligt.
De commandeur van dit schip zorgt dan verder voor plaatsing als matroos aan boord van zeeschepen.

Er bestaat echter nog een tweede weg om stuurman te worden.

De groote stoomvaartmaatschappijen vragen, speciaal voor hun passagiersschepen, stuurlieden met een meer algemeene ontwikkeling. Ook deze worden aan de Zeevaartschool opgeleid.

Na bevordering tot de 4e klas eener HBS of na 't behalen van het MULO.-einddiploma B. kunnen jongelui toegelaten worden in het 1e jaar van een tweejarigen cursus, welke opleidt voor het Rijkseinddiploma B der zeevaartscholen, en waar de theoretische grondslag voor de drie stuurlieden-examens wordt gelegd.
Op het slagen voor dit einddiploma volgt een vaartijd als stuurmansleerling gedurende één jaar.
Na een herhalingscursus van plm. 3 maanden kan dan het 3e stuurmansexamen worden afgelegd. Na het examen van 3en stuurman volgt voor beide categorieën een vaartijd van minstens 2 jaren als 3en of 4en officier, daarna weer een schoolcursus voor het examen van 2en stuurman. Dan komt een vaartijd van minstens 2 jaren als ...... en toen hield het verhaal op.
Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug
HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 November 2002