Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Eerste openbare les aan de ambachtsschool te Rotterdam

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

ambachtopa

Opa moet er het zijne van hebben

De werkloosheid, die de wereld thans teistert, heeft misschien toch één goede zijde. En die is o.i., dat, nu velen helaas niet meer werken kunnen, de schoonheid en het nut van den arbeid meer algemeen beseft worden. Hieruit spruit de liefde voor den arbeid en ook vooral voor het ambacht voort.

Dezer dagen werden die liefde en sympathie nog weer eens speciaal opgewekt door het feit, dat in de Ambachtsschool met driejarigen cursus aan den Beukelsdijk te Rotterdam, voor het eerst sinds de opening dezer inrichting in 1925. openbare lessen werden gegeven.

Dat wil dus zeggen, dat ouders, belangstellenden en autoriteiten de lessen aan genoemde school konden volgen. Van wien de gedachte is uitgegaan weten we niet met zekerheid, wellicht echter komt den sympathieken, ambitieuzen directeur, den heer D. R. Gerhardt, voor een groot deel daarvoor de eer toe.

Hoe het zij, de lessen werden gehouden en zijn zeer geslaagd ! 's Middags en 's avonds was er veel publiek. Ouders kwamen eens kijken naar het jonge smidje of den jeugdigen timmerman, hun zoon, die natuurlijk zijn uiterste best deed om Vader en Moeder te laten zien wat hij kon. Ook merkten we vele onderwijsautoriteiten op en anderen, die met groote belangstelling de openbare lessen, als geïnteresseerde toeschouwers, volgden.

Men had dit opgewekt en levendig gebeuren eens moeten meemaken. (Door middel van dit artikeltje kan men het nu doen.) In de verschillende localiteiten waren de jongens, onder leiding hunner leeraren, in de weer, dat het een lieve lust was. Men moest dat aardige smidje eens zien, in zijn blauwe werkpakje, kijkend met zijn pientere oogen in het rood-gloeiend vuur en klinkend slaande op het aambeeld. Welk een prachtige muziek.

Dan de electrische bankwerker, vol ernst en aandacht, aan zijn werk, waar hij reeds veel van houdt! En de jeugdige timmerman, met zijn leuken kop, ijverig aan *t onderzoeken of zijn werk wel haaksch is.

Voorts waren er de schilders, de stucadoors in hun witte pakjes, de meubel- en modelmakers, de jongelui, die het fijne vak van instrumentmaker leeren, de teekenaars enz. Wij, die in onzen werkkring overal komen en veel zien, hebben van die openbare ambachtslessen - we bekennen het met genoegen - zeer genoten.

Wat zijn de arbeid en het ambacht toch schoon ! Hoe kunnen zij hart en geest vervullen en gezond zijn voor het lichaam. We hopen dan ook van harte, dat de tijden spoedig weer normaler zullen worden, zoodat er naar hartelust gewerkt en gewrocht kan worden, tot instandhouding en vooruitbrenging der interessante menschen-maatschappij.

Wij informeerden nog bij den heer directeur of de jongens na hun leertijd nog al emplooi konden vinden.
Dit viel gelukkig mee, naar wij tot onze vreugde mochten vernemen.

Naast de praktische opleiding ontvangen de leerlingen der Ambachtsschool nog onderwijs in vak-theorie, vakteekenen, materialenkennis, hand-teekenen en voortgezet lager onderwijs, zoodat zij wel goed beslagen op het ijs komen!

We hopen, dat de ambachtsscholen nog vele flinke bekwame vaklieden mogen afleveren, tot welzijn van de maatschappij.

Vergeten we, ten slotte, niet te vermelden, dat de leeraar, de heer P. van Leerdam, ons op prettige. leerzame wijze rondleidde en ons de noodige inlichtingen con amore verstrekte.
Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug
HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 November 2002