Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Aad had in 1966 een interview met Dr. J. Verseput
En toen dook Aad een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928 - 1953
Gedenkboek in opdracht van de Kamer, geschreven door Dr. J. Verseput
voor de Kamer uitgegeven door W.L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1955

en daar maak je natuurlijk wat samenvattingen uit, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking.

Zoo beginnen dus de geschiedenisverhalen van Dr. J. Verseput op onze site (de link staat helemaal onderaan), maar wist je dat Aad ooit, in 1966, een interview met hem heeft gehad ?

Hoe dat mogelijk was? Nou, Aad was toen hoofdredacteur van de schoolkrant van de HBS Henegouwerplein, ja dat zal wel......, echt waar, lees maar hier :

hbshandinhandredaktie

wie wat bewaart, die heeft wat

hbshandinhand

de cover

en oh wat staan er nog veel meer leuke stukjes in....

En dan nu het interview van Aad met Dr. J. Verseput, volgens Aad bij Verseput thuis. Verseput woonde, als Aad zich goed herinnert aan de Ringdijk in Hillegersberg. Hij kwam ooit ontredderd op school, er was bij hem ingebroken, we zijn toen gaan kijken, althans dat herinnert Aad zich zoo, want Aad wist waar Verseput woonde, door dat interview....
AD Oliebollentijd 1966

Hoe vindt U het dat leerlingen van U, U vragen gaan stellen die nu eens niet met de vakken die U pleegt te geven te maken hebben ?

Wel aardig, men ziet altijd dezelfde man voor de klas.

Waar en wanneer bent U geboren?

Rotterdam in 1906

Welke opleiding genoot U?

Ik ben op de HBS geweest, er was toen nog geen A of B kant, dus heb ik allebei de kanten moeten doen, hoewel wiskunde toch wel zwaar woog. Daarna ben ik naar de Rijksuniversiteit Utrecht gegaan, afgestudeerd in 1930. In 1935 ben ik gepromoveerd bij Prof. Dr. W. Kernkamp op het proefschrift, "De Oostenrijks-Hongaarse nota aan ServiŽ van juli 1914"

Bent U op de HBS wel eens blijven zitten?

Nooit blijven zitten.

Wat waren uw favoriete vakken ?

Natuurlijk Geschiedenis en Aardrijkskunde en ook letterkunde en literatuur.

Wat had U bijv. voor algebra en wat voor Frans?

Op mijn eindlijst had ik voor algebra een 7. In Stereo en Beschrijvende meetkunde was ik middelmatiig. En voor Frans had ik eenn 7 voor mijn eindexamen.

Bent U in dienst geweest?

Ja, van 1923 tot 1929 in Utrecht bij de luchtdoelartillerie. Ze hadden daar nog kanonnen uit de 1e W.0. Ik ben reserve-officier geweest en gedurende de mobilisatie (april 1939-mei 1940) ben ik ook weer in dienst geweest.

Waarom bent U leraar geworden?

Eh, ja. Ik had een grote liefde voor Geschiedenis en Aardrijkskunde, dus ik zag wel dat het zou uitlopen op een leraar. Het was geen roeping, hoor.

Waarom koos U de vakken waarin U lesgeeft?

Al vanaf de Lagere School stelde ik veel belangstelling in Geschiedenis en Aardrijkskunde.

Zoudt U weleens een ander vak willen geven?

Vakken in deze trant, ja.

Wat vinden, Uw familieleden of kennissen ervan dat U leraar bent geworden, of legt dat niet veel gewicht in de schaal

? Oh, nee hoor. Het was vrije wil.

Zoudt U willen dat Uw kinderen ook in het onderwijs gingen?

Ach, dat laat me onverschillig. Ik zou het leuk vinden, maar ze moeten dat zelf weten

Wat vindt U, afgezien van de financiŽle kant de aantrekkelijkste zijde van Uw beroep?

Het doorgeven van dingen die je zelf leuk vind en vooral dat het je in aanraking brengt met mensen en verder als het mogelijk is de leerlingen het mooie te laten zien van landen enz,

Begint U elke dag opgewekt aan Uw praktijk van lesgeven, koestert U dus liefde voor het vak?

Ja hoor, behalve bij slecht weer.

Ondanks dat U weet dat er leerlingen zijn die het minder prettige vakken vinden?

Ja, hoor.

Hoe staat U tegenover leerlingen i.h.a. Ziet U ze als (a) een dreigende massa die probeert U het leven zuur te maken en zich nauwelijks interesseert voor wat U voor de klas probeert duidelijk te maken? Of (b) intellectueel gezelschap dat Uw woorden a.h.w. indrinkt? Of als (c) beklagenswaardige leeghoofden?

a niet, b gaat wel , Op c geef ik geen antwoord, Alles en iedereen heeft nu eenmaal zijn Up en Downs.

Half om half voor iedere leerling of voor de klas i.h.a.?

Voor de klas i.h.a.

Heeft U bij het lesgeven het idee dat U iets opbouwt, iets boetseert a.h.w. in de breinen van Uw leerlingen?

Ik heb het idee, vermoeden van wel. Tenminste dat hoop ik.

Vergt het lesgeven een grote geestelijke inspanning?

Hm, grote geestelijke inspanning? Nee, ik kan niet zeggen dat ik 's avonds doodmoe thuiskom, Mijn grootste zorg is hoe ik de klas moet boeien, zodat ze luisteren, maar ja, dat is natuurlijk voor elke klas verschillend.

Krijgt U pijn in Uw kaakspieren van het praten of pijn in Uw ogen van het kijken of er ook iemand is die spiekt?

nee hoor, Ik heb altijd een doosje tabletjes bij me, voor het geval dat.

Lijdt U eronder als U iemand noodgedwongen een onvoldoende moet geven?

Ach, dat is nooit leuk werk. Maar je moet niet denken dat ik ervoor terugschrik.

Heeft U een slechte nacht als een klas een repetitie erg slecht heeft gemaakt?

Nee.

Denkt U er wel eens aan?

Hangt ervan af. Het is vaak zo dat jullie een repetitie beter gemaakt vinden dan ik

Wat vindt U van een leerling(e) die zijn (haar) huiswerk niet gemaakt heeft?

Erg vervelend..

Maar als er geen redenen voor zijn? (bv geen zin)

Dan moeten ze het zelf maar weten. Ik doe mijn best, ik verwacht dat zij dat ook doen

Heeft U veleens respect voor een van Uw leerlingen?

Ja zeker wel

Hoe denkt U over de leerlingen van tegenwoordig?

In bepaalde opzichten heb ik respect voor ze. Ze hebben meer voor elkaar over.

In welk opzicht verschillen ze met die van vroeger, toen U leerling was?

Ik vind dat jullie meer openstaan tegenover de leraren

Hoe lang bent U reeds aan de school verbonden?

20 jaar.

Is de schoolgemeenschap iets voor U gaan betekenen? Nou ja, ik wil wel graag tot mijn pensioen aan het Henegouwerplein blijven.

Hoe vindt U de verhouding onder leerlingen (a) onder leraren (b) en tussen leraren en leerlingen (c)?

a. wel aardig, naar ik geloof. b. Geen grote moeilijkheden, wat mij betreft. c. Goed, persoonlijk geen klachten.

Hoe staat U tegenover de schoolkrant en een eventuele schooIvereniging?

Juich ik toe.

Vindt U ze noodzakelijk in een moderne, op deze tijd afgestemde schoolgemeenschap?

Ja, ik dacht het wel.

Enne, schoolfeestjes, met of zonder dansen?

Niets op tegen. Maar ja, de manier waarop.....

Vindt U de tijd hieraan besteedt, beter aan het huiswerk kan worden gegeven?

Alles op zijn tijd. Het een mag het ander echter niet verdringen. Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat er geen vereniging is, er is zo bijna geen discussie mogelijk.

Werden er op Uw school dergelijke activiteiten bedreven?

Ja

Deed U er actief aan mee?

Ja, maar ik heb nooit in het bestuur gezeten.

Vindt U het huidige onderwijssysteem niet verouderd of te zwaar?

Hm, wij hadden het vroeger moeilijker. Ik denk dat het wel eens zal veranderen.

Hoe denkt U in dit verband over allerlei dat met de invoering van de Mammoetwet wordt ingevoerd?

Het is een pracht wet, maar het eist enorme schoolgemeenschappen, mijns inziens te duur. Ze kunnen het beter nog 5 jaar uitstellen. Maar ja, de gedachte is mooi.

Wat vindt U van de invoering van de vrije zaterdag voor het onderwijs?

In principe kan het mij niets schelen. Als het maar niet 'zo is dat de vrije middagen vervallen. Dan zou het echt te zwaar worden.

Heeft U veel vrije tijd na Uw schoolwerk?

Ja en nee. Ik heb ontzettend veel te doen. Mijn tijd is meestal heel gevuld, hoor!

Heeft u nog andere funkties of werkzaamheden?

Ja, behalve aan een HBS aan het Henegouwerplein geef ik ook nog les op de MMS. En dan nog de vrije leergangen in Amsterdam : opleiding M.O. geschiedenis aan de VU en aan de Nutsacademie in Rotterdam. Dan verder geef ik nog les op een school voor vijkverpleegsters. En dan mijn werkzaamheden? Ik ben jarenlang ouderling geweest. Verder zit ik in het bestuur voor huizen van ouden van dagen (ben regent), ik ben verbonden als recensent aan tijdschrift voor Geschiedenis (1e en2e W.O.) en ik ben nog docent aan een school voor postacademiale vorming (lk ben de enige leraar onder de hoogleraren). Deze school dient voor de bijscholing van geschiedenisleraren. In 1964 ben ik voor de K.R.O. gefeest over het ontstaan van WOI. (het is ook nog omgewerkt tot hoorspel) Ook heb ik in de K.R.0.-gids geschreven. Tenslotte houd ik ook veel lezingen.

Studeert U nog?

Ja

Voor plezier of ter verbetering van Uw positie?

Als hobby vooral de tijd van Johan de Wit.

Welke schrijvers of welk soort lectuur leest U?

Historie vooral na 1890 en dan heel veel literatuur vooral Russische schrijvers als Tolstoi en Dostojewski,

Musiceert U?

Ja, piano. Ik heb echter weinig tijd.

Houdt U van muziek?

Ja; vooral opera.

Voorkeur?

Verdi en Wagner, ook Beethoven (4e, 5e en 7e symphonie) en Chopin. Ik hou niet van al te modern

Beoefent U ook een sport?

Nee, alleen wandelen en fietsen.

Knutselt of fotografeert U?

Knutselen doe ik niet, ik heb 2 linkerhanden, en fotograferen : natuurlandschappen. Ook wil ik graag dia's gaan doen. Ik reis veel dus ik heb veel te fotograferen.

Waarheen gaat U altijd ?

's Zomers hooggebergte. Graag naar St. Moritz Zermatt, Mont Blanc. Ik ben zelfs in St.Petersburg (Leningrad) geweest. Ook ga ik graag naar Drente. Ach, het is overal mooi.

Kijkt U veel naar TV ?

Ik heb wel televisie, maar ik kijk heel weinig.Alleen voor ontspanning.

Gaat U veel uit?

Gaat wel.

Toneel?

Ja.

Film?

Nooit,

Concert?

Ja. Cabaret?

Ja, dit jaar echter niet. Sonneveld bv vind ik wel goed.

Visites? Ja, tamelijk.

Wat vindt U van James Bond?

Onbekend, man van die spookgeschiedenissen?

Hoe vindt U beat-muziek?

Niks van hebben.

Luistert U weleens naar piratenzenders?

Nee

Kunt U enkele piratenzenders noemen?

Kom, hoe heet die ene ook al weer. Hij zit links eh, Vare, Vera.... Veronica !

En Engelse?

Bestaan die???

Kunt U enkele beatgroepen noemen?

Beatles zelf, meer weet ik er niet hoor.

Wilt U nog iets opmerken dat het beeld dat we van U kregen nog kan verhelderen?

Ik hoop te bereiken dat Geschiedenis en Aardrijkskunde aantrekkelijk worden. Mijn doel is de jeugd iets mee te geven. Te zorgen dat jullie geen massamens wordt; dat jullie als individu van betekenis wordt; er is geen schepping van groepen geweest, maar een schepping door God, van mensen persoonlijk.


Namens de Hand danken we Dr. J. Verseput hartelijk voor het verleende interview.

Klik hier voor de overige HBS Henegouwerplein verhalen

Klik hier voor de geschiedenis verhalen van Dr. J. Verseput

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

10 Januari 2003