Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Benelux komt tot stand
En toen dook Aad een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928 - 1953
Gedenkboek in opdracht van de Kamer, geschreven door Dr. J. Verseput
voor de Kamer uitgegeven door W.L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1955

en daar maak je natuurlijk wat samenvattingen uit, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking.

Op 16 December 1948 was te 's-Gravenhage tussen BelgiŽ, Luxemburg en Nederland een verdrag tot unificatie der accijnzen gesloten. Deze overeenkomst, die op 1 April 1949 van kracht zou worden, werd op 16 Maart 1949 door de Tweede Kamer aanvaard, maar een verdere behandeling bleef achterwege, omdat het verdrag in BelgiŽ ten val was gekomen.

Deze gang van zaken betekende echter niet, dat de besprekingen stokten. Als uitvloeisel van de Benelux-Ministerconferentie, die van 10 tot en met 13 Maart 1949 in 's-Gravenhage was gehouden, was op 9 Augustus een wetsontwerp tot verhoging van het bijzondere invoerrecht op benzine ingediend. De voorgestelde verhoging zou tengevolge hebben, dat de benzine-prijs per liter aan de pomp zou stijgen van 26 cent tot 32 cent, waardoor het autoverkeer zwaar zou worden belast. Het voorstel veroorzaakte uiteraard beroering bij het bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel, die spreektrompet van dit verzet scheen te zullen worden, besloot evenwel in verband met de devaluatie van de gulden, voorlopig een afwachtende houding aan te nemen.

Na de Benelux-Ministerconferentie, die in October 1949 in Luxemburg was gehouden, bleek, dat BelgiŽ bereid was de benzinebelasting te verlagen; daarnaast werd bij de wet van 4 Mei 1950, Staatsblad Nr 172, de benzine-belasting in ons land verhoogd.

Grote opwinding werd veroorzaakt toen de Regering in October 1949 niet alleen in uitzicht stelde de accijns op gedistilleerd te verhogen van f 320,- tot f 596,- per hl van 50 %, maar gedistilleerd ook wilde opnemen onder de "halve weeldegoederen", waardoor alleen over het bedrag van de accijns ongeveer f 60,- omzetbelasting per hl van 50 % zou worden geheven.
De Kamer van Koophandel nam het op voor de belangen der distillateurs en in een adres aan de Tweede Kamer van 26 November 1949 verzocht zij het daarheen te leiden, dat de Regering voeling zou nemen met de "Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken". Tevens wees zij er op, dat het voorgestelde bedrag van f 596,- niet was te rijmen met dat van f 475,-, dat op de Benelux-Ministerconferentie van Maart 1949 als unificatie-compromis was aanvaard.
Het adres, dat in brede kringen instemming verwierf, bereikte als tastbaar resultaat, dat met ingang van 2 Juli 1951 de verhoging van de accijns tot f 475,- een feit werd.

Het pad van de unificatie der accijnzen ging niet over rozen. Grote vorderingen werden dan ook niet gemaakt, het bleef bij incidentele gevallen.

Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 Februari 2003