Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De mobilisatie noodwetten van 1939
En toen dook Aad een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928 - 1953
Gedenkboek in opdracht van de Kamer, geschreven door Dr. J. Verseput
voor de Kamer uitgegeven door W.L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1955

en daar maak je natuurlijk wat samenvattingen uit, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking.

Op 27 Juli 1939 was het slechts 3 dagen oude Vijfde Kabinet-Colijn demissionnair geworden. Op 10 Augustus was het Jhr. Mr D. J. de Geer gelukt een nieuwe regering te vormen, waarvan, voor de eerste keer in dee parlementaire geschiedenis, ook sociaal-democraten deel uitmaakten.

Dit kabinet stond direct voor de problemen, die verband hielden met de Tweede Wereldoorlog. Reeds op 24 Augustus 1939 werd de zogenaamde voormobilisatie afgekondigd en op 28 Augustus volgde het bevel tot algemene mobilisatie.

De mobilisatie onzer strijdkrachten vorderde een buitengewone uitgave van bijna twee millioen gulden per dag. Deze bedragen werden niet gefinancierd uit de gewone middelen, maar uit een Leningfonds, waarin een bedrag van rond 130 millioen gulden was gestort, welke som was verkregen door een voorlopige herwaardering van de goudvoorraad der Nederlandsche Bank op de grondslag van een depreciatie van de gulden met 18 %.

Op 9 Februari 1940 werd een wetsontwerp ingediend tot het instellen van enkele nieuwe heffingen ten bate van het Leningfonds 1940, t.w. 15 opcenten op de successiebelasting, verhoging van de benzinebelasting, een invoerrecht op koffie en 10 opcenten op de suikeraccijns. Hoewel verschillende onderdelen dezer voorstellen uiteraard het bedrijfsleven in een handelsstad als Rotterdam dreigden aan te tasten, onthield de Kamer van Koophandel zich, met het oog op de tijdsomstandigheden, van het maken van aanmerkingen.
Het ontwerp verscheen als wet van 26 April 1940 in Staatsblad No. 404. Hetgeen verder nodig zou zijn voor de financiering der noodzakelijke militaire maatregelen zou door leningen moeten worden verschaft.

Tijdens de September-crisis in 1938 was in grote haast een negental noodwetten aangenomen, waarvan slechts die van 30 September 1938 (Staatsblad No. 639 C), houdende voorziening ten behoeve van de voedselvoorziening in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden en de voorbereiding daarvan, gedurende het gehele jaar 1939 van kracht zou blijven. In de acht overige noodwetten was bepaald, dat zij met ingang van 1 Maart 1939 zouden vervallen; deze datum werd later in 1 Juli 1939 gewijzigd.

Op 23 December 1938 had de Regering, die er blijkens een mededeling in een Memorie van Toelichting prijs op stelde deze wetten in rustig overleg met de Staten-Generaal tot stand te brengen, een achttal wetsontwerpen ingediend, waarin ongeveer dezelfde stof als in de noodwetten was verwerkt. Het ging hierbij om de ontwerpen van :

Deze noodwetten 1939 konden op 24 Juni 1939 in de Staatsbladen S30 tot en met 637 worden geplaatst.

Toen in September 1939 inderdaad de nood aan de man kwam, werd het stel noodwetten nog uitgebreid met de Invoernoodwet 1939 (Staatsblad No. 539 R) en de wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 (Staatsblad No. 528).

Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 December 2002