Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De bijkantoren van de Spaarbank te Rotterdam

Maar we beginnen natuurlijk met wat oude foto's van het hoofdkantoor:

spaarbotersloot1860

Het Spaarbank gebouw aan de Botersloot rond 1860

spaarbotersloot1879

Het Spaarbank gebouw aan de Botersloot rond 1880

en natuurlijk ook deze foto uit 1904, het begint al een beetje op het gebouw te lijken zoals wij dat later hebben leren kennen!

spaarbank1904

Weet je wat, we wippen ook even naar binnen:

spaarzaaloud

De vergaderzaal in het oude Hoofdgebouw

spaarzaalnieuw

De vergaderzaal in het nieuwe Hoofdgebouw

en we nemen ook even een kijkje in de Directeurskamer annex bibliotheek:

spaarbieb

en dit werd dus in 1918 geschreven over de bijkantoren, met zulke prachtige prenten......

Van de in 1875 geopende bijkantoren gaven die aan de Jonkerfrans­straat en den Schiedamschesingel viermaal per week, des avonds van 7 tot 9 uur, gelegenheid tot inleg. Op Feijenoord was er slechts één avondzitting per week (van 5 tot 6 uur), welk aantal in 1889, toen het eigen pand aan de Van der Takstraat werd betrokken. gebracht werd, op twee avondzittingen per week (van 7- tot 9 uur).

Het bijkantoor aan de Jonkerfransstraat ging reeds enkele jaren later over naar een gekocht pand aan den Goudscheweg, waarin het thans nog is gevestigd. Ter voldoening aan een uit die gemeente bij het Spaarbankbestuur ingekomen verzoek. werd in 1878 een bijkantoor geopend in voormalig Kralingen (aan de Hofstraat, thans de Slotstraat). Men ging er reeds spoedig toe over, op de zittingen aan dit Kralingsche bijkantoor (tweemaal per week van 6 tot 71/2 uur) gelegenheid te verschaffen zoowel voor inleg als voor terugbetaling; een maatregel, die in 1879 ook voor de andere bijkantoren werd ingevoerd.

De terugbetaling aan de bijkantoren was aanvankelijk ook voor kleine sommen gebonden aan voorafgaande opzegging. Eerst in het Inleggers-Reglement van 1899 vindt men de bepaling, dat aan de bijkantoren sommen beneden f 25. - zoveel mogelijk dadelijk worden terugbetaald; een voor­schrift dat in eenigszins ruimere redactie (sommen tot f25.- worden aan de bijkantoren o n m i d d e l l ij k uitbetaald) werd overgenomen in het Reglement van 1904. Sedert kort is dit bedrag verhoogd tot f50.-. terwijl het bovendien aan de Adjunct-Commissarissen bekend is, dat het den zittenden Adjunct­Commissaris vrij staat, om in bijzondere gevallen, te zijner beoordeeling en voorzoover de kas dit toelaat, ook van dit bedrag af te wijken.

De toeloop aan de bijkantoren maakte het in 1882 noodig, de avond­zittingen aan den Schiedamschesingel en den Goudscheweg dagelijks te doen plaats hebben. Enkele jaren later, in 1886, werd bij de annexatie van Delfshaven de daar gevestigde Nutsspaarbank door de Rotterdamsche Spaarbank overgenomen. Het Delfshavensche bijkantoor was aanvankelijk gevestigd aan de Havenstraat. Er waren daar twee avondzittingen per week (van 7 tot 8 uur). In 1892. dus nog vóór de annexatie van Kralingen. werd het bijkantoor aan de Slotstraat, waar weinig omging, vervangen door het tegenwoordige bijkantoor aan den Lage Oostzeedijk (twee avondzittingen van 7 tot 9 uur).

Het voorbeeld van Delfshaven werd in 1895 gevolgd door Charlois. Na de annexatie dezer gemeente in dat jaar nam de Spaarbank te Rotterdam ook de spaarbank van het Nuts Departement Charlois en Katendrecht over. Het pandje aan den Grondheerendijk, waarin het bijkantoor in voormalig Charlois thans nog is gevestigd, werd kort daarna aangekocht. Na het graven der Maashaven, waardoor de recht­streeksche, korte verbinding tusschen Charlois en Katendrecht werd verbroken, werd voor Katendrecht een. afzonderlijk bijkantoor geopend, dat nu is gehuisvest in een huurpand aan de Pretorialaan. Naar aanleiding van een verzoek der Vereeniging: ,,Het Noorden", vestigde de Spaarbank in 1901 ook een bijkantoor in het noordelijk stadsdeel.

Met uitzondering van het bijkantoor in voormalig Charlois, waarvoor sedert 1895 eene afzonderlijke Adjunct-Commissie, bestaande uit bestuurders der voormalige Nuts-Spaarbank, had gefungeerd, hadden de Adjunct-Commissarissen tot 1901 ééne gezamenlijke commissie gevormd, welker leden, onafhankelijk van hunne woonplaats, voor de zittingen aan alle bijkantoren waren aangewezen. Voor het nieuwe bijkantoor in het Noorden werd aanstonds eene afzonderlijke Adjunct-Commissie gevormd, bestaande uit belangstellenden in die omgeving, waardoor het van den aanvang af mogelijk was, aan dit bijkantoor iederen avond zitting te houden.

In 1902 en 1903 werden dezelfde maatregelen getroffen ten behoeve van de bijkantoren op Feijenoord en in voormalig Kralingen en Delfshaven. Wegens onvoltalligheid der betrokken Adjunct-Commissie moest, nadat in 1905 het bijkantoor aan den Grondheerendijk iederen avond was opengesteld, in het daarop volgende jaar de waarnéming der zittingen aldaar aan twee bedienden worden opgedragen.

Het later in Katendrecht geopende bijkantoor is van den aanvang af door één beambte bediend. Hetzelfde is het geval met het sedert 1903 bestaande bijkantoor aan de Reederijstraat. Laatstgenoemd kantoor, waarmede men heeft bedoeld te trekken de van en naar de schepen in het oude haven centrum gaande bootwerkers. is tot dusverre het eenige bijkantoor, dat op dezelfde uren als het Hoofdkantoor is geopend. Voor de controle op den waarnemenden beambte wordt daar gebruik gemaakt van z.g. kasregisters.

Ten gerieve van de bevolking van het Tuindorp der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij bewesten de Waalhaven, waar nog geen postkantoor is gevestigd, wordt sedert Mei 1916 in een lokaal van eene der openbare scholen aldaar zitting gehouden, voorloopig bij wijze van proef tweemaal per week des avonds van 6 1/2 tot 8 1/2 uur.

Ten slotte is, om gereed te staan, wanneer de behoefte aan spaargelegenheid voor het zich snel ontwikkelende stadsgedeelte bewesten de Havenstraat en den Ael­brechtskolk (tusschen voormalig Delfshaven en de grens der Gemeente Schiedam) zich zal doen gevoelen, in 1914 een pand gekocht aan den Schiedamscheweg. De ingebruikneming daarvan als bijkantoor zal vermoe­delijk niet lang meer op zich laten wachten.

Hieronder volgt de lijst der thans bestaande tien bijkantoren met vermelding voor elk der nu geldende zittingsuren :

Schiedamschesingel No; 2a

Goudscheweg No. 100

Van der Takstraat No. 3a

Nieuwe Binnenweg No. 258

Oost-Zeedijk No. 185a

Noordsingel No. 1

Reederijstraat No. 5a

Grondheerendijk No 76

Pretorialaan No 4

Tuindorp, Heyplaat

Oeps, zouden we bijna deze schitterende prenten vergeten.....

spaarbijkant1

spaarbijkant2


Klik hier voor de overige verhalen over de Spaarbank te Rotterdam

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 Maart 2004