Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Hoe weet men zeker dat bankbedienden financieel te vertrouwen zijn.....

En mag men veronderstellen, dat er geen bedienden gevonden kunnen worden, aan wie men financieel vertrouwen kan schenken? Men is verpligt strenge controle te houden, ook in het belang van de bedienden zelve; want er is niets, dat meer uitlokt tot oneerlijkheid, dan wanneer gesalarieerde personen weten, dat eenig tekort niet bemerkt zou worden.
Maar overigens kan toch de ondervinding bij ons te lande bewijzen, dat de oneerlijkheid van bedienden tot de zeldzaamheden behoort. En ik geloof, dat men zich ook hierin kan spiegelen aan het voorbeeld van anderen.

Toen ik onlangs in de gelegenheid was, groote bankinrigtingen in Engeland te zien, was er niets, dat mij zoozeer trof, dan het groot vertrouwen, dat geschonken werd aan gesalarieerde personen. En telkens wanneer ik vroeg, hoe men het waagde dit te doen, was het stereotype antwoord: "Het is niet anders mogelijk." Maar toen heb ik tevens gezien, van waar het komt, dat nog niet veel meer ontvreemdingen plaats hebben, dan van tijd tot tijd vermeld worden. De schatten in bankbilletten bij de Engelsche Bank zijn geheel aan gesalarieerde personen toevertrouwd, en op de vraag aan een dier personen gedaan, of dit nooit aanleiding had gegeven tot kwade praktijken, antwoordde men zeer juist, of men veronderstellen kon, dat negen fatsoenlijke menschen (gentlemen) zouden zamenspannen tot een diefstal.

En hierin ligt juist het geheim

Overal, waar veel moet overgelaten worden, gebruikt men daartoe ook veel personen; en terwijl het wel gebeuren kan, dat negen dieven zamenspannen tot een ontvreemding, ziet men het nooit, dat negen personen, die elkaar controleren, die naast elkander geplaatst worden door een vreemde, dat die allen op eens tot diefstal gebragt worden bij den grooten naijver, die er altijd bestaat tusschen beambten onderling. Die negen personen hadden bij drie tegelijk successievelijk elk een maand de controle, en controleerden z elkander.

Ook voor de spaarbank geeft dit, zoo ik mij niet vergis, de oplossing van het bezwaar, dat zich natuurlijk bij iedereen voordoet, namelijk hoe men kan controleren, hoe men verkeerde praktijken kan voorkomen. Bij elke goede administratie moet alles in elkander sluiten even als bij een raderwerk, en z moet ook hier elke fraude dadelijk blijken. Dit kan men bereiken op de volgende wijze.

Bij elke inlage namelijk en bij elke terugbetaling moet in het spaarbankboekje het saldo gemaakt worden, en dit saldo moet genoteerd worden op de lijsten van inbreng en van terugbetaling, door den kassier die ontvangt of terugbetaalt; en de kassiers in de verschillende bureaux worden van tijd tot tijd verwisseld, en wel z, dat niemand hunner vooraf weet, in welk bureau hij zitting zal hebben. Wanneer nu de lijsten 's avonds aan het hoofdbureau komen, dan moet den volgenden dag bij de inboeking tegelijk worden nagezien. of dit opgegeven saldo van elk spaarbankboekje sluit met het saldo in het grootboek. Was er dus bij de vorige inbreng of terugbetaling een fraude gepleegd door een bediende, doordien hij anders op zijn lijst genoteerd had dan in het boekje, dan zou dit dadelijk blijken. En door de verwisseling in de bureaux zal in den regel nooit tweemalen achter elkander door denzelfden boekhouder in hetzelfde spaarbankboekje worden geboekt. Een fraude door den eenen boekhouder gepleegd zou dadelijk den volgenden keer door een ander boekhouder bemerkt worden.
En de wetenschap, dat een fraude spoedig zal blijken, is een bijna zeker middel om de fraude te voorkomen. Gesteld nu zelfs, dat er toch nog eenige malversatie plaats had, dan kan die slechts van z luttel bedrag zijn. dat die geen schade van eenig belang kan geven.
Het eenige middel voor ontvreemding door den boekhouder zou nog dit zijn, dat hij ook in het boekje zelf de inbreng of terugbetaling verkeerd noteerde: maar in den regel zal de inbrenger daarop zelf wel letten, en ten overvloede kan hij daarop nog attent gemaakt worden, als men een waarschuwing in het boekje drukt.

Rotterdam, October 1866.

Ondertekend door:

meesportret

Marten Mees

1828 - 1917

LINK

Klik hier voor de overige verhalen over de Spaarbank te Rotterdam

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

13 Februari 2004