Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het reglement van de Coolsingelziekenhuis zusters, uit 1901

Een verhaal zonder nadere toelichting....

advertentieverpleegster1891

1891

diplomapleegzuster1893

1893

 1. De zusters zijn verplicht zich stipt te houden aan de voorschriften, in deze huisorde gegeven.
 2. Zij verlaten nimmer de afdeling, waar zij werkzaam zijn, zonder toestemming van de hoofdvrepleegster, of van diegene die haar vervangt.
 3. Zij betreden eene andere afdeeling, dan waar zij werkzaam zijn, niet zonder toestemming der hoofdverpleegster, aan wie zij in den dienst gehoorzaamheid verschuldigd is.
 4. Zij betreden nimmer elkanders kamers.
 5. Zij houden zich stipt aan de uren van dienst, maaltijden enz.
 6. Zij verlaten nimmer het Ziekenhuis, zonder hiervan kennis te geven aan den portier.
 7. De zusters zorgen er voor, dat hare kamers in de beste orde worden bevonden.
 8. Zij zijn verplicht bij het verlaten van hare slaapkamers de bedden behoorlijk opgemaakt achter te laten, alles weggeborgen en hare kasten gesloten te hebben.
 9. Leege doozen, kisten en koffers mogen nimmer op de kamers achterblijven, maar moeten direct met een adres van eigendom voorzien aan de dienstbode der afdeeling worden gegeven, ter opberging in de daarvoor aangewezen bergplaatsen.
 10. Oud goed, dat niet meer gebruikt wordt, mag zonder voorkennis der directrice niet aan het personeel, behoorende tot het Ziekenhuis, worden geschonken.
 11. Voor het inleveren der wasch op een bepaalden tijd, is iedere zuster persoonlijk verantwoordelijk. Er mogen hoogstens 40 stuks in de wasch gedaan worden.
 12. Van de modelkleeding wordt in geen enkel opzicht afgeweken.
 13. Eiken middag geven de zusters aan de tafel op, wie van haar den volgenden dag uitgaat; des maandags evenzoo, wie de volgende week de wacht heeft.
 14. De zusters, op de besmettelijke afdeeling geplaatst, mogen niet met de zusters der andere afdeelingen in aanraking komen.
 15. Indien de zusters om de een of andere reden verhinderd zijn aan tafel te komen, geven zij daarvan zoo spoedig mogelijk kennis aan de directrice.
 16. Bij ongesteldheid wenden zij zich onmiddellijk tot de hoofdverpleegster harer afdeeling. Indien zij zich in de wacht ongesteld en ongeschikt gevoelen, de nachtwake te vervullen, geven zij hiervan vůůr 3 uur kennis aan de directrice.
 17. De zusters zorgen des avonds op den bepaalden tijd (10.30 uur) in bed te zijn en mogen nimmer, te bed gaande, het gaslicht op hare kamer laten branden. Het gebruik van kaarsen of nachtlichten is verboden.
 18. De meest mogelijke zuinigheid omtrent alles, wat de inrichting betreft (ook gasverbruik) is den zusters voorgeschreven. Wanneer er niemand op eene kamer is, mag het gaslicht niet branden.
 19. Indien het een of ander op hare kamer gebroken wordt of in het ongereede geraakt, geven zij hiervan onmiddellijk kennis aan de directrice.
 20. Geestrijke dranken, onder welken vorm ook, alsmede brandspiritus of petroleum, mogen niet op de kamers der zusters aanwezig zijn, evenmin odeurs of sterk riekende zeepen.
 21. Alle luidruchtigheid op trappen, in gangen of buiten de gebouwen, is ten strengste verboden.
 22. Het is den zusters verboden te correspondeeren met of bezoek af te leggen bij ontslagen patiŽnten of familie van dezen, zonder toestemming van den geneesheer-directeur. Eveneens is het verboden boodschappen te doen voor, geschenken aan te nemen van of te geven aan patiŽnten, ontslagen patiŽnten of familie van dezen, zonder toestemming van den geneesheer-directeur.
 23. Betreffende den aard der ziekte van een patiŽnt mogen de zusters aan niemand mededeeling doen. Mededeelingen betreffende den toestand der patiŽnten mogen alleen gegeven worden met voorkennis van de hoofdverpleegster der afdeeling.
 24. De zusters mogen geen bezoeken in den gewonen zin afleggen in een gezin, waar eene besmettelijke ziekte heerscht.

insigneverpleging1893

1893

Het Pleegzusters Insigne


Klik hier voor de overige zorg verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 Augustus 2002