Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Wie weet er iets van kasteel Polderburg ???

We hebben op onze site een verhaal over de de Stadspoorten van Rotterdam en toen ontvingen we een vraag van Gerrit Boer :

Ik ben bezig met een site met als thema

Verdwenen Kastelen in en om Rotterdam

Een heel werk, maar wel een uitdaging, helaas is het nog niet klaar, maar wat weet Aad van Kasteel Polderburg, waar zou dat hebben gestaan ?

Nou als ook het Gemeentearchief van Rotterdam niet kon helpen en ook Aad's talrijke boeken niet, dan doen we het maar zoo, we plaatsen een oproep, wie weet dat er iemand gaat reageren.....

polderburg1

polderburg2

Het zou mogelijk ook kunnen zijn in Delfland, Westland of elders in Zuid-Holland.

Mocht je iets weten over Kasteel Polderburg, neem dan a.u.b. even kontakt op met Gerrit Boer, zijn emiel adres is

HKIC.Kastelen@brederode.info

Gerrit kwam nog met deze informatie :En toen vond Aad in Deel 2 van Unger, zullen we maar even zeggen, dit:

Het huys Polderbrgh is gelegen op de Poldervaert tuschen de stadt van Delft ende de stadt Schiedam op den hoeck van eenen arm van de reviere de Schie, genaemt de Polderwateringhe, daer deese wateringhe in de Poldervaert uyt de Schiedamse Schie komt.

Dit huys is gebouwt op een hoogh stuck lants gelegen langhs de Poldervaert, van eenen heer Philip van Wassenaer, soone van vrouwe Bartha, burghgravinne van Leyden, gebouwt in den jaere 1313. Den steen, die aen dit huys gestaen heeft, seght: Polderburgh anno 1313. Deesen steen in den jaere 1656 by de fondamenten van dit huys gevonden wel acht voeten diep onder de aerde, als de fondamenten van Jacob Lois voor een gedeelte opgegraven en ontbloot wierden.
Den steen is van grauwen arduyn, sijnde eenen halven voet lanck ende een voet breet. Daer staet met een oude bastaert-letter, den naem ende datum van het jaer opgehouden, gelijck deese figuere is, naer den steen geteeckent:

polderburghsteen

Deesen heer Philip van Wassenaer was getrout in den jaere 1311 met sijn nichte vrouwe Goedelijn van Benthem; heer Simon van Benthem hadde deese dochter by vrouwe Jacoba van Wassenaer gewonnen.

Heer Philip heeft dit huys Polderburgh geheeten, omdat het lant daeraen ende omtrent gelegen leege landen sijn, de landen daerby gelegen konden by noot van water haere goederen op dit huys bergen.

In den jaere 1351 heeft Graef Willem van Hollant met die van Delft dit huys geheel vernielt, want deesen heer Philip was een stercke partye van de Houckse partye, ende was alsdan binnen Leyden met synen soon heer Dirck, die doen 29 jaren out was.

Heer Dirck heeft dit huys anno 1387 wederom bequaem doen optimmeren met een achtcantigen toren, sijnde een proper gebouw.
Dit huys is in den jaere 1489 van die van Delft geheel afgebrant, als sy de nederlage hebben gehadt tegen joncker Franciscus van Bredenrode, die doen de stadt Rotterdam hadde ingenomen, ende men heeft sedert dien tijt daer geen huys meer gesien.
Het huys ende landen hoorden doen toe aen heer Jan van Wassenaer, die was een grooten vrient van de Houckse partye; hy was oock met den hertogh Philip van Borgonien met veele eedelen ende ridders in den jaere 1453 in den oorloghe tegen die van Gent, want sy en wilde die schattinghe niet betaelen van het sout, dat den hertogh Philip daarop gestelt hadde.
Hy was mede anno 1467 met hertogh Philip van Borgonien op de groote daghvaert tot Sluys in Vlaenderen, ende by quamp alsoo in de gunste van den hertogh , dat hy alle de heerleyckheden ende goederen, die sijn broeder hem hadde naegelaeten, wederom heeft gekregen, ende den hertogh Philip betaelde noch voor heer Jan de somme van 1000 Fransche croonen, daer de goederen mede belast waeren.
Deese goederen sijn int jaer 1523 gekomen aen vrouwe Maria van Wassenaer, getrouwt aen heer Jacob, grave van Ligne die verkoght deese goederen van Polderburgh anno 1526 aen den grooten Vincent, heere van Cabauw ende Kethel, etc.

Deese goederen sijn daemaer verkoght aen eenen Jacob Gerritsen, die deselve weder heeft verkoght anno 1636 aen de weduwe van Pieter Pieterse du Bois tot Rotterdam, ende in den jaere 1649 is dit goedt by houwelijck gekomen aen Jacob Lois, capiteyn van de borgerye tot Rotterdam, getrouwt met juffrouw Eva van Minnebeeck, mede erfgenaem van de weduwe van Pieter Pieterse du Bois.

In den jaere 1658 is dit goet van Polderburgh, groot ses margen dry hont en een en twintigh roeden lants, verkoght aen heer Willem Nieupoort, gewesen ambassadeur in Engelant ende rentmeester van de Reeckenkamer van Hollant, pensionaris der stadt Schiedam, hy besit nu deese goederen anno 1672.

Nu we toch bezig zijn doen we er ook dit bij, over Huys van der Duyn gelegen in de ambachtsheerleyckheyt van Sevenhuysen:

huisterduyn

1673

Huys van der Duyn

Het huys van der Duyn is een oudt ridderleyck stamhuys. de heeren sijn altijt van outs geweest ridders en heeren van der Sprange.

Dit huys is gelegen aen de suytsyde in het midden van het dorp van Sevenhuysen aen een moerassige boschagie, dat seer dicht en wel is beplant met veel geboomten van verscheyde soorten, het welcke de oorsaecke is, dat hier in deese boschagie seer groote quantiteyt van reygers, quacken, lepelaers, krayen, kauwen ende meest van alle noch schollevaers ende diergelycken gevogelten noch meer elck in sijn quartier haer nesten maeckende ende met seer groote menichte haer jongen aldaer uytbroeyen ende voortteelen, die dan op Hemelvaertsdagh ende dat tot Pinxteren toe seer wonderleyck worden uyt haere nesten van de bomen geschudt, ende nedervallende worden alsoo gevangen ende met geheele schuyten seffens in alle steden van Hollandt vervoert ende verkoght, dat deese heeren groote profyten aenbrenght. Niemant en magh in deese boschagie komen ofte doorvaeren om deese vogelen geen ongemack aen te doen op groote poene ende boete, uytgenomen als deese schuddinghe van deese broetvogelen geschiedt; alsdan komt 'er een groote quantiteyt van volck uyt geheel Hollant ende andere provintiŽn ende landen om deese schuddinghe te sien, ende elek mensch, die wilt komen sien, moet met den kasteleyn accordeeren, oft komt niet in het bosch.

Dit huys is een propre gebouw, ende schijnt dat deese timmeragie is eerst gemaeckt tot wachten van het voorseyde bosch.
Dit huys is vertimmert anno 1430 van heer Jacob van der Duyn, heer van der Sprangen, getrouwt met vrou Cristina van Teylingen, geseyt Wielesteyn. Deese goederen sijn aen een linie gebleven tot 1610, als heer Jacob van der Duyn, hooghheemraet van Schielant, is gestorven met sijn twee sonen en dry dochters sonder andere descendenten naer te laeten; ende soo is hier Jacobs broederssoon erfgenaem van deese goederen geworden anno 1610, als heer Adam Jacobssoon jongman stierf in Schravenhage, te weten alsdan is heer Nicolaesens soon, heer Adam van der Duyn, erfgenaem ut supra geworden, ende sijn naekomelingen sijn noch besitters hiervan.

En uit hetzelfde boek van Unger dan ook nog maar deze prent:

crooswijckhuis

1412

Huys Crooswijck
Heden avond zat ik een beetje te koekeloeren op Internet betreffende Molens. Ik vond een site over verdwenen molens: opgezocht verdwenen schiedamse molens.
Daar vond ik tot mijn verbazing een verdwenen molen "Polderenburg". Het was een poldermolentje langs de noord-westrand van de Westabtspolder te Kethel, perceel Polderenburg, verdwenen 1903, type:Wipmolen, functie: poldermolen.Langs de Noord-westrand van de WestAbtspolder lag 'n klein perceel land: Polderenburg, dat werd tot 1903 afzonderlijk bemalen door 'n kleine windmolen(zie Molennieuws jan. 1979)

Ik sloeg Polderenburg op en vond Uw site. Vanwaar mijn interesse?

Wel in de overlijdensacte van mijn overgroot-vader Gerardus Cornelis van Vliet staat te lezen, boer op Polderenburg. Uit mijn hoofd weet ik niet meer precies, maar circa 1890. (Indien nodig zoek ik dit nog wel na.) Dit vond ik vele jaren geleden. Ik heb toen nagevraagd bij archivaris De Voogt wat hij hierover wist, antwoord:" bitter weinig over te vinden." Ik kan alleen bevestigen dat Polderenburg beslist aan de Poldervaart lag en nergens anders. Mijn voor familie heeft daar altijd gewoond. "IK HEB GEZEGD"

R.Friends

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Mei 2008