Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Oprichting van de Schoolvereniging in Juli 1898




Liep Aad tegen een boek op waarin deze foto stond.... wel uit 1951, maar Aad herkende er meteen een aantal van. Uit welk boek ?

Van Zorg en Zegen
1901 - 1951
Gedenkboek 1e Chr. HBS
Rotterdam

gaan we op deze en andere pagina's uit voorlezen op onze site

lerarenhbs

College van leraren der Chr. H.B.S. in 1951

Nieuwgierig hoe al die leraren heetten, klik dan even op deze
Reunie HBS link, misschien even zoeken, maar de bovenstaande foto staat er ook in en daaronder....





In de loop van het jaar 1898 vertoonden zich de eerste verschijnselen van ontwakend leven op het gebied van het christelijk middelbaar onderwijs. In dit jaar toch, vormde zich op 5 Mei een voorlopige Commissie, die zich ten doel stelde te komen tot de stichting van een christelijke school voor middelbaar onderwijs. Teneinde dit te bereiken werd allereerst getracht in breder kring belangstelling voor dit doel te wekken en een poging ondernomen om te komen tot de oprichting van een schoolvereniging, die zich de stichting van zo'n school tot taak stelde.

Bekende voorstanders van christelijk onderwijs in de provincie Zuid-Holland ontvingen in de maand Juni van 1898 een circulaire van de volgende inhoud:



De belangstelling voor de vergadering bleek niet overmatig groot, - een zestigtal broeders en enkele zusters waren aanwezig - maar had toch het resultaat, dat tot oprichting van de

Vereeniging voor Middelbaar Onderwijs,
Handelsonderwijs en Voorbereidend Hooger Onderwijs
op Gereformeerden grondslag
in de provincie Zuid-Holland

besloten werd; een bestuur werd gekozen, de statuten vastgesteld; tijdens de vergadering werd ingetekend voor f 320.- aan jaarlijkse contributies en kwamen twee giften binnen, resp. van f 500.- en -f 250.-; aan stichtings-kapitaal was daarmee f 1350.- bijeen. Op de vergadering werd ook mededeling gedaan van de adviezen, die door het voorlopig comitť ingewonnen waren bij Prof. Woltjer, Prof. Bakhuis Roozeboom, de Heer Bijleveld en een deskundige op het gebied van het middelbaar onderwijs, die zelfs een leerplan ontworpen had, terwijl ook een berekening van inkomsten en uitgaven over drie jaar voor een school voor middelbaar onderwijs ter tafel was.
Uit de gevoerde discussie bleek, dat de vergadering in haar grote meerderheid er voor was, dat allereerst een school voor middelbaar onderwijs zou geopend worden. De leden van de Commissie werden in het bestuur gekozen; alleen de Heer Wolf wenste niet in aanmerking te komen wegens aanstaand vertrek naar Brussel; in zijn plaats werd Dr. H. Visscher gekozen.

In de bestuursvergadering, die volgde, werd Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck te s-Gravenhage als voorzitter aangewezen, Ds. A. van Veelo te Rotterdam als secretaris, de Heer A. W. Schippers te Vlaardingen als penningmeester.
Uit de woonplaats der bestuursleden (van Namen woonde in Zwijndrecht, Mr. von Briel Sasse in Woerden. Ds. Landwehr in Rotterdam, Dr. Visscher in Delft, Ds. Sillevis Smitt in Rotterdam en Ds. Rudolph in Leiden) kan men opmaken, dat de vereniging in haar opzet een provinciaal karakter had, al was ze gevestigd te Rotterdam.

Al spoedig was men het er over eens, dat Rotterdam de aangewezen plaats was voor een te openen school, daar deze stad voor een groot deel der provincie gemakkelijk te bereiken was. Het centrum der bestuurswerkzaamheid werd in verband daarmee Rotterdam en dit had weer tot gevolg, dat in een nabije toekomst het gehele moderamen van het bestuur in Rotterdam woonachtig was.

De oprichters der vereniging hebben ook niet slechts een locaal belang op het oog gehad, maar zagen in de stichting van deze eerste vereniging voor christelijk middelbaar onderwijs een landsbelang en hoopten, dat de oprichting navolging zou vinden en de stoot geven tot stichting van zusterverenigingen op andere plaatsen.
Bij het voeren van propaganda werd hierop telkens met nadruk gewezen, terwijl het bestuur hierin ook een grond vond om in uitgebreider kring aan te kloppen om financiŽle steun.

Het bestuur begon op de dag der oprichting (21 Juli) zijn werk met goede moed. Omdat men wel inzag, dat een behoorlijke financiŽle basis vereist werd om met kans van slagen een middelbare school te beginnen, werd besloten, dat elk der bestuursleden zoveel mogelijk zou trachten f 300.- in te zamelen.

dslandwehr

Ds. J.H. Landwehr

Voorzitter van het Schoolbestuur van 1900 - 1920

we zullen hem nog vaker tegenkomen in onze verhalen

Aan Ds. Landwehr werd opgedragen een circulaire te ontwerpen, waarmee in brede kring propaganda gemaakt kon worden om leden en contribuanten te winnen en het werd noodzakelijk geacht, dat gedurende het eerste jaar een agent werd aangesteld om in de provincie voor de vereniging te werken.

Als we nu met een ervaring van een halve eeuw op het gebied van het christelijk middelbaar onderwijs in de eerste notulen van het bestuur lezen, dat besloten werd om ,,zoo eenigszins mogelijk, reeds in Januari 1899 eene school voor Middelbaar Onderwijs te openen", dan krijgen we de indruk dat het bestuur met meer ťlan dan met kennis van zaken aan het werk toog.
Niet alleen doet die datum, die midden in een cursusjaar valt, eigenaardig aan. maar het gehele besluit bewijst, dat het bestuur niet ten halve besefte, voor welke moeilijkheden het kwam te staan en hoe groot die moeilijkheden waren. Maar zou dit bestuur alleen staan in dezen of zal het andere besturen van op te richten scholen, zelfs nu ze van alle kanten kunnen worden voorgelicht, niet enigszins op dezelfde wijze gaan ? De circulaire, opgesteld door Ds. Landwehr, waarvan ieder bestuurslid er 500 zou ontvangen, terwijl een duizendtal bestemd was om in de provincie te werken, luidt aldus :

Aan deze circulaire was een intekenbiljet verbonden, waarop men de grootte van zijn gift kon bepalen en een intekenlijst, waarmee men kon werken bij anderen om contributies en giften te verzamelen. Het eerste biljet had de volgende inhoud:






Klik hier voor de overige HBS Henegouwerplein verhalen





Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top





Last update :

26 November 2002