Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Instellingen in het belang der zeevarenden in Rotterdam anno 1902

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Instellingen in het belang der zeevarenden in Rotterdam anno 1902

Onder deze instellingen neemt het Zeemanshuis, (Westerhaven 11), een eerste plaats in. Dit werd in 1856 opgericht onder het protectoraat van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. Het gebouw heeft ongeveer 100 afzonderlijke kamers, behalve de eet-, biljard- en leeskamers. Het is uitsluitend bestemd om als logement voor zeelieden te dienen. Stuurlieden betalen f 9,10, matrozen f 7,70 per week. Behoeftige zeelieden worden echter vaak voorlopig gratis toegelaten, in de verwachting, dat zij het achterstallige kostgeld later zullen terugbetalen. Op elk uur van de nacht kunnen de bewoners binnenkomen. Deze nuttige inrichting staat voor iedere zeeman open, zonder onderscheid van geloof of landaard.

Zeemansrust, (Terwenakker 12), is een lees- en uitspanningszaal, waar de zeeman kan binnentreden en tegen een goedkoop tarief verfrissende drank (geen spiritualiën) kan krijgen en waar tal van couranten en boekwerken ter lezing liggen.

De Zeemansbond is een vereniging, die op streng christelijke grondslag gevestigd is. Zij strekt haar werkzaamheden over verschillende plaatsen van het land uit en heeft o.a. zeer veel nut door het inrichten van een aanmonsteringsbureau voor zeelieden. De Rotterdamse afdeling heeft een logement en een leeszaal aan de Willemskade no. 14. Bij deze inrichting gaat men uit van het principe der geheelonthouding.

Een Kerk en leeszaal voor Noorse zeelieden vindt men aan de Boompjes 44, voor Duitse zeelieden aan de Maasstraat 16, voor Engelse en Amerikaanse aan de Boompjes 113.

Een Scandinavisch Zeemanshuis is op de Gedempte Glashaven ingericht.

In 1899 is van de hand van de heer M.J. Brusse een reeks feuilletons in de Nieuwe Rotterdamse Courant (in een afzonderlijk boekdeeltje uitgegeven door de firma Nijgh & Van Ditmar) verschenen, waarin een helder en verrassend licht geworpen wordt op de vele misbruiken die in de verschillende havenplaatsen (Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam) bestaan ten opzichte van het af- en aanmonsteren der zeelieden en het leven van deze zeelui aan de wal. Naar aanleiding van deze mededelingen, die geheel gegrond zijn op eigen waarnemingen van de schrijver, die, als zeeman vermomd, het leven van de matroos van af- tot aanmonsteren gevolgd heeft, is er een beweging ontstaan om meer dan tot heden te doen in het belang van de aan de wal vertoevende scheepsbevolking. Thans worden pogingen in het werk gesteld tot het inrichten van een centrale beurs voor de zeelieden, om te trachten althans de vaak verderfelijke invloed van de tussenpersonen, van wie bij het aanmonsteren gebruik wordt gemaakt, tegen te gaan.

De Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen werd in 1824 opgericht en voorziet in de reddingsdienst langs de Nederlandse kust en in de riviermonden, voor zover deze gelegen zijn ten zuiden van Loosduinen. Op 11 verschillende plaatsen zijn voor dit doel stations gevestigd, waar reddingsboten en vuurpijltoestellen beschikbaar zijn. Voor de haven van Rotterdam in het bijzonder van belang zijn de stations te Hoek van Holland en Maassluis. Op eerstgenoemde plaats is één stoomreddingsboot met vaste bemanning (ligplaats in de haven van het Loodswezen) beschikbaar; verder is er een zelf richtende en water lozende reddingsboot gestationeerd aan het Noorderhoofd en een reddingsboot bij het Zuiderhoofd. Op elk der hoofden is een vuurpijltoestel geplaatst. Te Maassluis vindt men een zelf richtende en water lozende reddingsboot.

De Zuid-Hollandsche Maatschappij heeft een jaarlijks budget van circa f 35.000,-. Tegenover deze uitgaaf staat een vaste rijkssubsidie van f 7500,-; particulieren en maatschappijen dragen circa f 3000,- bij; aan rente van kapitaal wordt f 5500,- gekweekt; aan giften wordt f 2000,- ontvangen en het overige circa f 17.000,- wordt gevonden door de zogenaamde scheepsbijdragen. Het is namelijk een vaste gewoonte, dat op onkostenrekeningen van de Rotterdamse cargadoors een bedrag (gewoonlijk f 0,01 per registerton), wordt ingehouden voor de bijdrage aan de bedoelde Maatschappij.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 September 2020