Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Volksuniversiteit van Rotterdam roept op tot winkelen op geestelijk terrein

1931

Het is geen lichte taak iets te zeggen over de Rotterdamse Volksuniversiteit in een kort bestek, maar in casu zou veel zeggen ook overbodig zijn, want wellicht is de Rotterdamse Volksuniversiteit wel de bekendste en stellig een der meest gewaardeerde instellingen onzer Maasstad.

Kenmerkend zijn de woorden van den Heer H. Dekking, in het Groen-Wit-Groene boek, het Jubileumboek ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan, waarin hij zegt:


En of zij aan haar doel heeft beantwoord? Een vol­mondig "ja" kan hier slechts volgen, getuige o. m. de populaire vakcursussen en die voor talen, die zich in zulk een overgroote belangstelling mogen verheugen.

En daarnaast de afdeeling voor hen, die naast de practijk een gretig oog en oor hebben voor schoonheid en gevoel: de Kunstafdeeling met haar series tooneel­voorstellingen, concerten, tentoonstellingen. en kunst­films.

En tenslotte een aardig voorbeeld van het streven, de belangstelling, niet van de intellectueelen, maar van de groote massa, te wekken geeft de afdeeling voor Metaalbewerkers.
De metaalbewerkers vertegen­woordigen in Rotterdam een belangrijke beroepsgroep met een sterk uitgesproken stands- en saamhoorigheids­gevoel. Voor hen werd een afzonderlijke afdeeling ge­sticht, waar via tooneelvoorstellingen van populaire stukken (veel Heijermans en goede kluchten) en langs documentaire filmavonden en populaire vakcursussen, de weg naar het overige Rotterdamse Volksuniversiteits werk gaat.

Voor hen, die nog geen cursus volgden en meer wil­len weten van deze instelling, die zooveel bijdraagt tot verhooging van het maatschappelijk peil der stadgenoo­ten, wijzen wij op de vele prospecti, brochures en pro­gramma's, die gratis aan het gebouw op de Leuve­haven verkrijgbaar zijn.

Me dunkt, voldoende om ook eens geestelijk te winkelen.

Van harte aanbevelend.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 Juni 2004