Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De vroedschap van Rotterdam

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De vroedschap van Rotterdam

Hertaling.

Episode uit de vroedschapsgeschiedenis van Rotterdam.

De Rotterdammers beschouwden het als een inbreuk op de aloude voorrechten van hun stad, wanneer het getal der vroedschapsleden aldaar uit niet meer dan slechts vierentwintig personen bestond; de gevolgen van dit ingekropen misbruik waren blijkbaar zo nadelig, dat het alle oplettende personen in het oog liep, en verscheidene aanzienlijke door het volk gemachtigden, alsook uit de regering en uit de schutterij, voor henzelf, en door meer dan duizend van hun aanzienlijkste medeburgers en ingezetenen, aan de heren Staten van Holland en West-Friesland te kennen gaven, dat het oudste privilege, waarbij de vroedschap der stad Rotterdam tot een vaste vergadering en een bepaald getal was gebracht, door hertog Philips van Bourgondië, als graaf van Holland, op de achtste juli 1436, verleend, en daar vastgesteld was, dat ze mochten verkiezen en gelasten veertig eerbare mannen, medeburgers, van de rijksten uit de stad, een goede regering te vormen, gedurende een jaar, tot de herroeping toe.

Welke herroeping nooit door hem was geschied, maar daarentegen wel, door zijn opvolgers, Maximiliaan en Maria, hertog en hertogin van Oostenrijk, door nadere brieven van de achttiende april 1479, was bekrachtigd, om de beweegreden van het behartigen van de rust, eendracht en goede regering in de stad Rotterdam, met uitdrukkelijke bepaling, dat er voortaan, en ten eeuwigen dage, zodanige veertig personen binnen de stad zouden zijn en blijven; op de wijze die Philips, hertog van Oostenrijk, vervolgens, op de achtste van de wintermaand, 1483, had veroorloofd, tot zijn terugroeping toe, hoewel zijn zoon Karel, (door open brieven van de achtste april 1518, dat genoemde voorrecht, en alle andere door zijn voorvaderen aan de stad Rotterdam gegeven, goedkeurende) het getal van veertig had goedgevonden te verminderen tot zestien personen, en wel voor de tijd van zes jaar.

Tegen welk gedrag de inwoners zich ook dadelijk, bij het einde van deze tijd, hadden verzet, en, door de burgemeesters, schepenen en raden van de stad te kennen is gegeven, dat zij dat getal niet toereikend vonden, om de financiën en zaken, de stad betreffende, te besturen, op de wijze zoals zij het gewoon waren te doen met de veertig; hetgeen dan ook tot gevolg had, dat de genoemde graaf, toen tot Rooms koning benoemd, de zestien tot vierentwintig leden bracht, en op de vijftiende van de slachtmaand, verklaarde, dat, als meer overeenkomstig met de grootte van de stad vast te stellen de bepaling dat een eed zou worden afgelegd door al die commissarissen, die het hem behaagde daarvoor aan te stellen.

In die tijd, zoals die gemachtigden aan hun Ed. Gr. Mogende te kennen gaven, was er nog bijna niets te vinden van de Nieuwe Haven, Kolk en Vissersdijk, zodat de stad Rotterdam, zowel in grootte als in bevolkingsdichtheid, opmerkelijk geringer was, dan in deze tegenwoordige tijd, waar nog bij kwam, dat dit getal, doordat veel van de inwoners zich met de zeevarende nering en koophandel bezighielden, en daardoor menigmaal van hun huis reisden, te klein was, ja dat de ervaring bevestigde, dat de stad dus niet goed en eerlijk kon worden bestuurd, derhalve hadden burgemeesters en bestuurders, uit naam van dezelfde stad, in het jaar 1580, aan Willem de Eerste, prins van Oranje, toen de hoge overheid van het land in naam van de laatste graaf, bekledende, verzocht, deze genoemde vierentwintig leden tot zesendertig te brengen, waarop zij dan, door octrooibrieven ten name van zo-even genoemde koning Philips, op advies van Zijne Hoogheid Willem de Eerste, voor hem Stadhouder en Kapitein Generaal van Holland en Zeeland, Friesland en Utrecht, benevens door de edelen en de afgevaardigden van de zes grote steden van Holland, verlangende de welvaart van Rotterdam te bevorderen, geoctrooieerd worden, dat vanaf die tijd het hele lichaam der stad zou worden vertegenwoordigd, door tweeëndertig leden uit de eersten van aanzien en vermogen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Mei 2022