Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Vemen, koel- en vrieshuizen, tankopslagbedrijven in Rotterdam

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Vemen, koel- en vrieshuizen, tankopslagbedrijven in Rotterdam

Hertaling.

De bedrijven, die op de stand Rotterdam-Ahoy' in 1950 waren vertegenwoordigd, hebben, ondanks hun uiteenlopende outillage veel gemeen. Zij houden zich namelijk alle bezig met het tijdelijk bewaren van koopmansgoederen. De vemen zijn in deze groep wel de oudste. Om niet al te ver in de geschiedenis terug te gaan: wij weten allen nog wel dat de Oost-Indische Compagnie in het begin der 17de eeuw pakhuizen bezat, waar de kostbare Indische lading werd gestapeld in afwachting van een voordelige verkoop. Deze pakhuizen zou men de voorlopers kunnen noemen van een deel van de latere vemen. Andere van de vemen van de oude stempel zijn echter voortgekomen uit de gilden van waagdragers en "opslagers". De arbeiders van deze gilden droegen de koopwaren naar de "waag" - een gebouw, dat thans nog in enkele Hollandse steden is te vinden - waar de goederen werden gewogen en daarna naar de pakhuizen gebracht. Uit deze gilden, is gedwongen door de technische eisen en economische omstandigheden, eveneens een aantal vemen voortgekomen.

De goederen worden in de veempakhuizen opgeslagen, waarbij rekening wordt gehouden met alle eisen, die aan de behandeling en bewaring kunnen worden gesteld. Onder behandeling verstaat men het opslaan, bemonsteren, eventueel bewerken, en het afleveren. Een en ander heeft geleid tot de oprichting van gespecialiseerde vemen, waartoe men ook de koel- en vrieshuizen en de tankopslagbedrijven zou kunnen rekenen. Van groot belang voor de handel is dat bij de Nederlandse Bank geaccrediteerde vemen reçu-briefjes (de zogenaamde cedulen of celen) afgeven, welke verhandelbaar en beleenbaar zijn bij de banken en bij de Nederlandse Bank. Tenslotte fungeren de vemen tevens als entrepot, waardoor de mogelijkheid is geschapen goederen, welke aan accijns of invoerrechten onderhevig zijn, op te slaan zonder betaling van deze rechten. Slechts dan worden de rechten geheven, wanneer de goederen definitief in Nederland worden ingevoerd.

De opslagruimten der koel- en vrieshuizen zijn verdeeld in cellen, zulks met het oog op de verschillende eisen, aan de behandeling van de diverse goederen gesteld. Een belangrijk deel van de goederen, die in bewaring worden gegeven, wordt in verse toestand aangebracht en door de koel- en vrieshuizen op de voor elk artikel vereiste temperatuur gebracht, in het algemeen variërende van 0 graden Celsius tot min 20 graden Celsius.

De olie-opslagbedrijven, die olie in bulk opslaan, vertegenwoordigen een vorm van opslag, die van meer recente datum is. Zij zijn niet in het centrum van de haven te vinden, doch ingevolge de veiligheidsvoorschriften meer stroomafwaarts. De grote vlucht van deze bedrijven dateert uit de tijd, dat een begin werd gemaakt met het vervoer van minerale olie in speciaal daarvoor gebouwde tankschepen, terwijl de ontwikkeling van de margarine- en zeepindustrie de invoer en opslag met zich bracht van deze plantaardige oliën.

De gunstige ligging van onze haven en de reeds bestaande opslag- en overslagcapaciteit zijn op hun beurt weer oorzaak geworden van de vestiging van een nieuwe Amerikaanse olieraffinaderij en zo is een oliecentrum ontstaan, dat uniek is in Europa.

Aan deze stand namen de volgende bedrijven deel:

Vemen:

N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, het Coöp. Transito-Veem G.A., N.V. Groenhoedenveem, N.V. Handelsveem, Hollands Veem N.V., N.V. Katoenveem, N.V. Leydsche-Oranje Nassau Veem, Pakhuismeesteren.

Koel- en Vrieshuizen:

N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, N.V. Rotterdamse Koel- en Vrieshuizen.

Tankopslag:

Pakhuismeesteren.

De stands 20-23 werden ontworpen door de architecten G. Rietveld en W. Brusse.

Rotterdam-Ahoy'

15 juni - 15 augustus 1950
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

13 Maart 2019