Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De overgave der stad en het vertrek van Van Brederode

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Brederode en klik op ENTER
De overgave der stad en het vertrek van Van Brederode

Uit Rotterdamse Heldendaden onder de stadvoogdij van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen Oorlog door K. van Alkemade
Het verdrag dat te Kapelle gesloten was, ging met het vergeven en vergeten van onder aan beide zijden geleden onrechtmatigheden gepaard. Met alle tekenen van vriendschap en vrolijkheid werd die avond afgesloten. Alle voorwaarden zijn zeer nauwkeurig en volmaakt nageleefd. Nadat de stadvoogd en alle bevelhebbers het verdrag hadden goedgekeurd werd de uitkomst van de onderhandelingen der gevolmachtigden met respect behandeld.

De 24ste juni is het verdrag in het openbaar afgekondigd. Men zag de gehele stad, zowel de vertrekkende burgers alsook de krijgslieden, bezig met het samenbrengen en pakken van allerlei reisbenodigdheden en de vastgestelde vertrektijd, waarvan men nog maar vier dagen verwijderd was, deed elkeen met haast zijn zaken gereed maken.

De stadhouder van Holland, heer Jan van Egmond, kwam op de 25ste juni vanuit Ouderschie met 600 mannen de stad binnen. Hier zag men de twee grootste ruziemakers elkaar blij omhelzen en elkaar een broederlijke vriendschap bewijzen. De hoffelijke beleefdheid van heer Jan van Egmond had zorg doen dragen voor 18 kloeke kromstevens, die hij voor het vertrek van Brederode en de zijnen had laten vervaardigen.

De 26ste dag van deze maand kwam de Koninklijke Stalmeester zelf in de stad, vergezeld van een grote stoet adel en Hollandse heren, die door de Heer van Brederode werden tegemoet getreden en werden verwelkomd met een eerbiedige overdracht van de sleutels van de stad.
De stad weergalmde van blijdschap en de vreugde verdubbelde bij het openen der gevangenissen en het loslaten der gevangen, waaronder veel deftige burgers uit Delft waren, vooral toen de Stalmeester de kwijtschelding door de koning van de misdaad van het volk liet afkondigen en door de hele stad de geheel gelijkwaardige keuze en vrijheid om te blijven of om te vertrekken liet omroepen, mits degenen die zouden blijven zich aan de gehoorzaamheid aan de koning zouden onderwerpen.
Toen de dag van vertrek was aangebroken, is de Heer van Brederode in de namiddag scheep gegaan met allen die hem volgden en omtrent 3 uur met een prachtige noordoostelijke wind, die hun vertrek bijzonder begunstigde, voorbij Brielle vanuit de Maas in zee gestoken.

Dit gedenkwaardige vertrek is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis, waardoor we het konden goedvinden de lijst van de bevelhebbers die de stad zijn uitgetrokken op te tekenen, dit waren:


Met deze voordelige wind en met goed weer staken ze vervolgens in zee en gingen op de 30ste dag van deze maand te Sluis in Vlaanderen aan land. Dit was de stad van waaruit ze het voorleden jaar waren uitgezeild en waarnaar ze nu weer koers gezet hadden. Hier werden ze door heer Philips van Kleef, heer van Ravestein, die er stadvoogd was, met een ongeveinsde vriendschap en met open armen blij ontvangen. Hier vonden ze niet alleen hun oude vrienden, maar ook de stad, die sedert hun vertrek in bevolkingsaantal en in aantal schepenen en in rijkdom flink was toegenomen.

Nauwelijks waren er 2 dagen doorgebracht met het bezoeken van hun spitsbroeders, of de hoofdmannen Jan van Vliet, Jan van Drongen en Otto Botland, uit Dordrecht en Henrik van Wyts Goudse gevangenen en nu voor goed losgeld vrijgekocht, kwamen er ook aan. Heer Jan van Naaldwijk, uit zijn gevangenis gered en sedert het vertrek van Brederode het hoofd van de Hoeken in Holland, kwam eveneens na enige dagen vanuit Woerden hier naar toe, bericht uitbrengende van de toestand van hun zaken, onder andere van het vertrek van Broekhuizen naar Gelderland en dat van heer Henrik van Brederode naar Utrecht om de deelgenoten in de gunst tot handhaving van hun zaak aan te moedigen. Nooit is de stad Sluis welvarender geweest dan toentertijd, noch volkrijker, omdat al het volk dat uit Brabant, Zeeland en Holland, waar de Kabeljauwen de baas waren, werd uitgeboend, in deze stad, het enige toevluchtsoord der Hoeken, zijn vaste woonplaats koos.

Terwijl dit alles in Sluis plaatsvond, werden te Rotterdam de hekken verhangen door de Stalmeester en werd alles tot op zijn Kabeljauws hervormd.
De hoofdschout van de stad, heer Willem van Reymerswaal, die met vrouw Elizabet vander Does, zijn echtgenote en kinderen naar Zeeland gevlucht was, kwam wederom bezit nemen van de waardigheid die hij tevoren in de stad bekleed had. Nadat al deze dingen in de stad verricht waren, is de Stalmeester naar Delft getogen, waar hij de gevangen genomen Rotterdamse hoplieden Daniel Lepeltak en Gerrit Rooftas door de scherprechter met het zwaard liet terechtstellen. Zo werd eveneens heer Joris van Brederode als landverrader ertoe veroordeeld op eenzelfde wijze gedood te worden, wiens hoofd naar Schoonhoven gezonden en aldaar op een hoge staak boven de poort geplaatst is.
Na deze krijgsoversten moesten enige anderen, die het met de Hoeken hadden gehouden, maar aan alle daden ten enenmale onschuldig waren, het met de dood bekopen, wier onschuldige dood door alle ingezetenen vruchteloos en te laat beklaagd is.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 Maart 2017