Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Verlichting, drinkwatervoorziening en brandblusmiddelen in Rotterdam in 1902

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Verlichting, drinkwatervoorziening en brandblusmiddelen in Rotterdam in 1902

De verlichting van de kaden geschiedt voor verreweg het grootste gedeelte door gas. In de laatste tijd wordt de elektrische verlichting echter meer en meer ingevoerd. Het gehele emplacement der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ten westen van de Spoorweghaven is van elektrische booglampen voorzien, die dus ook de kade langs de westzijde van die haven verlichten. Plannen voor de elektrische verlichting van het handelsterrein tussen de Binnen- en Spoorweghaven zijn gereed en zullen binnen zeer korte tijd worden uitgevoerd. Verder worden van gemeentewege elektrisch verlicht: de kolentippen; de Entrepotgebouwen; de loodsen langs de zuidwestzijde van de Rijnhaven en de kade met bijbehorend rangeerterrein langs de Eerste Katendrechtse haven. De meeste der particuliere etablissementen langs de Rijnhaven en de Wilhelminakade worden eveneens elektrisch verlicht. Met uitzondering van de inrichting der Nederlands-Amerikaanse Stoomvaartmaatschappij, die haar eigen centraal station bezit, ontlenen al deze particulieren de energie aan de elektrische installatie der gemeente. In het gemeentelijk centraal station wordt zowel elektriciteit voor kracht als voor verlichting voortgebracht. Deze inrichting staat onder één beheer met de gasfabrieken.

Het gas wordt geleverd voor f 0,07 per vierkante meter. Men kan echter ook lichten in abonnement laten branden, mits deze steeds zichtbaar en toegankelijk zijn van de openbare straat. Branden deze even lang als de openbare straatlantaarns, dan betaalt men f 0,02 per uur; voor die lichten, die slechts tot middernacht branden, wordt f 0,03 per uur vergoed. De kosten van aansteken, blussen en schoonhouden zijn in deze prijzen begrepen. (Raadsbesluit van 26 augustus 1886 (Gemeenteblad no. 50). Wensen gebruikers van de loodsen van de handelsinrichtingen gasverlichting, dan betalen zij daarvoor aan de directie van die inrichtingen f 0,02 per pit en per uur. Het gebruik van de elektrische kranen aan de Eerste Katendrechtse haven en van de kolentippen is 's nachts niet geoorloofd, indien de booglampen niet branden.

Per lossend schip is per uur f 1,- verschuldigd als tegemoetkoming in de kosten van die verlichting. Voor het overige wordt het elektrisch licht, evenals het gas, per meter of per abonnement geleverd. In het eerste geval betaalt men f 0,04 per 100 voltampère-uren, indien de energie voor verlichting dient. Voor een verbruik van 40 miljoen voltampère-uren per jaar kunnen bijzondere overeenkomsten worden aangegaan. Bij abonnement wordt voor een gloeilamp van 16 kaarsen f 1,50 per maand betaald en voor een paar booglampen f 3,- per ampère per maand. In dit geval wordt een jaarlijks gebruik toegestaan van 1500 uren. Voor elektromotoren, mits deze niet voor het drijven van dynamomachines voor licht gebruikt worden, is een tarief van f 10,- per paardenkracht en per maand vastgesteld. In dit geval mogen de motoren echter niet langer dan 1000 uur per jaar lopen en wordt de paardenkracht op 1000 v.a. gerekend. Bij het lossen van de schepen wordt op plaatsen, waar geen elektrisch licht te verkrijgen is, veel gebruik gemaakt van Wells licht, waarvoor de toestellen bij particulieren te huren zijn.

De watervoorziening geschiedt door middel van de gemeentelijke Drinkwaterleiding. Grote filterwerken bevinden zich op een terrein boven de stad, waar het Maaswater uit de rivier genomen wordt. Dit bezinkt daar een geruime tijd en wordt vervolgens gefiltreerd. Langs alle kaden liggen de buizen der Drinkwaterleiding, die dit aan hoge eisen der zuiverheid voldoende water aanvoeren, dat tegelijkertijd gebruikt wordt voor brandblussing. In de buizen heerst een minimumdruk van 18 meter; in elke openbare straat zijn op afstanden van 30 meter brandkranen geplaatst. Door het aankoppelen van slangen, kan er ogenblikkelijk hulp verleend worden.

De schipperij kan steeds geheel kosteloos water verkrijgen op de volgende punten: Parkhaven, Westerkade, Westerhavenbrug, Willemsplein, Keizersbrug, Scheluwebrug, Spanjaardsbrug, Noorderbrug, Spoorweghavenbrug, Binnenhavenbrug, Nassaubrug, Koninginnehoofd en Piet Heynbrug. Door particulieren worden de zeeschepen van drinkwater voorzien door middel van stoombootjes, die reservoirs met drinkwater aan boord hebben en dit overpompen in de watertanks der grote schepen. Hiervoor wordt f 1,- per kubieke meter betaald. Voor die prijs wordt het water vrij aan boord gebracht. De gemeentelijke Drinkwaterleiding levert in het algemeen bij abonnement, naar gelang de oppervlakte der huizen of terreinen, die van water voorzien moeten worden. Ingeval industrieën water verlangen, geschiedt de betaling per kubieke meter. De prijs verschilt van f 0,10 tot f 0,12 naar de mate van het gebruik.

De middelen voor brandblussing langs de havens zijn niet verschillend van die in het overige deel der gemeente. Rotterdam heeft een vrijwillige brandweer, ondersteund door materieel, dat door gemeentebeambten bediend wordt. De eerste hulp wordt in het algemeen verleend door de handbrandspuiten, die ten getale van plusminus veertig in de verschillende wijken van de gemeente verdeeld zijn. Ieder van deze laatste spuiten heeft haar eigen bestuur (drie brandmeesters en drie brandspuitmeesters), en manschappen, die alleen bij het werktuig dienstdoen waaraan zij verbonden zijn. De hoofden van deze spuiten worden door burgemeester en wethouders benoemd, evenals het centrale bestuur van de gehele brandweer, een college van elf hoofdlieden, dat uit de genoemde brandmeesters gekozen wordt.

Verder zijn er in de gemeente drie rijdende en vijf drijvende stoombrandspuiten. Dit materieel wordt geheel bediend door personeel, in vaste dienst van de gemeente. Eén der rijdende stoombrandspuiten is gestationeerd op het terrein der handelsinrichtingen bij de Rosestraat. De drijvende stoomspuiten zijn steeds op de rivier. Twee van deze werktuigen zijn op de bootjes, die ten dienste van de Havenpolitie staan; terwijl de drie andere zich bevinden op drie der sleepboten, die de dienst der Gemeentewerken tot zijn beschikking heeft voor het onderhoud van de havenwerken. 's Nachts zijn twee der bedoelde bootjes varende op de rivier; één is er vast gestationeerd aan de Leuvehaven; één aan de Nassaukade en één aan de Middenkous. Overdag hebben deze boten steeds stoom op; 's nachts zijn de twee varende boten onmiddellijk geschikt het blussingswerk aan te vatten; terwijl de drie andere boten met gedekte vuren en onder bewaking zijn. Het met de bediening van deze vaartuigen belaste personeel woont in de onmiddellijke nabijheid, zodat zulk een spuit enkele minuten na de alarmering water kan geven. De drijvende stoomspuiten worden steeds bediend door het personeel der Havenpolitie, en staan onder bevel van de havenmeester. Assisteren deze bij de brand van gebouwen of vaartuigen, die ook van de landzijde te bereiken zijn, dan geschiedt de blussing onder de opperleiding van een der hoofdlieden van de vrijwillige brandweer. De rijdende stoomspuiten zuigen het water óf uit de publieke wateren, óf ze worden gevoed door de buizen der Drinkwaterleiding; de handspuiten ontlenen steeds hun water aan deze kanalisatie.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 Augustus 2020