Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het verbond van onderlinge trouw der Hoeken

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Maximiliaan en klik op ENTER
Het verbond van onderlinge trouw der Hoeken

Uit Rotterdamse Heldendaden onder de stadvoogdij van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen Oorlog door K. van Alkemade
Het verbond van onderlinge trouw der Hoeken tegen het naderende leger van Maximiliaan van Oostenrijk en de brandschatting van enige dorpen.

Terwijl alle eerdergenoemde zaken in het voordeel van de Hoeken uitvielen, zat het hoofd der Kabeljauwen, koning Maximiliaan, niet stil. Hoe meer berichten hij ontving over het gelukkige wapenlot der Hoeken wat betreft de ene veldtocht na de andere, terwijl de zijnen telkens over de zware verliezen klaagden, des te meer spoed hij zette achter zijn overkomst.
Op dezelfde avond als toen de vloot uit Maasland was thuisgekomen, kwam heer Zweder van Montfoort met honderd en vijftig ruiters onze stad binnen. Hij nam een tijding mee die even onverwacht kwam als zijn komst zelf, namelijk dat Maximiliaan via Dordrecht in Schoonhoven was aangeland met het voornemen alle Hollandse steden te gaan bezoeken en hen tegen de Hoeken op te hitsen. Een boodschap die de Rotterdammers onaangenaam in de oren klonk en van een zodanig gewicht was dat Brederode een volledige krijgsraad van alle aanwezige opperhoofden en hoofdlieden liet beleggen. Tijdens deze bijeenkomst, die de Heer van Montfoort bijwoonde, werd de toestand van de Hoekse zaken uitvoerig behandeld en dit leidde tot een besluit waarin men elkaar de verzekering gaf van alle mogelijke wederzijdse hulp en bijstand bij alle gebeurtenissen die zich zouden kunnen voordoen.
Nadat de bijeenkomst, die tot middernacht duurde, was beŽindigd, vertrok de Heer van Montfoort, onder de gunstige omstandigheden van de donkere nacht, met de ruiterij die hij bij zich had, weer naar Woerden.

In de vroege morgenstond steeg Brederode zelf te paard om het platteland en de dorpen op brandschatting te stellen, omdat hij voorzag dat het wat Rotterdam betreft op een langdurige belegering zou uitdraaien. Dan zouden de boeren uit de omgeving onvermijdelijk door de vijand worden aangepakt en ten enenmale aan de dijk worden gezet. Om die reden vond hij het nodig om de eerste keus zelf binnen te halen en zo de room van de melk af te schuimen. Gevolgd door vierhonderd ruiters ging hij op weg naar Hildegardsberg, een behoorlijk dorp, voorzien van een oud prachtig slot, hetwelk voldoende stof kan opleveren voor een wijdlopige beschrijving, en ongeveer een uur lopen noordoost ten noorden van onze stad is gelegen. Van daar reed hij naar Benthuizen, een rijk en welvarend dorp, waar hij een ontmoeting had met een reizende bode uit Leiden, die hem berichtte dat Maximiliaan in Haarlem was aangekomen. Deze tijding stond Brederode en de zijnen niet aan, maar hij was niet in staat om Maximiliaan tegen te houden en al helemaal niet om de koning te verhinderen om te komen. Dus zette hij zijn tocht voort naar Zegwaard en Zoetermeer, twee mooie aan elkaar palende dorpen.

Intussen werd er zonder ophouden aan de versterking van de stad gewerkt en werd er alle mogelijke voorzorg gedragen voor alles wat in een aanstaande belegering kon worden vereist. Alle schepen en buizen werden uit de vaart genomen en met een goede beveiliging in de haven vastgelegd en er mochten geen goederen naar buiten de stad worden gezonden. Alle voorraden en levensbenodigdheden, die enigszins te water of te land waren te verkrijgen, werden opgehaald en binnengebracht. Ook werden de wachten bij alle in- en uitgangen van de stad verzwaard met zo'n streng toezicht dat er nauwelijks iemand zonder ontdekt te worden doorheen kon gaan.

Aldus voldeed de jonge Brederode aan de plichten van een ervaren krijgsman en voorzichtig stadvoogd.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 Mei 2017