Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Toespraak van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden in het Zeemanshuis te Rotterdam

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Zeemanshuis en klik op ENTER
Toespraak van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden in het Zeemanshuis te Rotterdam

Hertaling.

Hendrik (eigenlijk Willem Frederik Hendrik) 1820-1879, prins der Nederlanden, derde zoon van koning Willem II, dikwijls de Zeevaarder genoemd, diende sedert 1833 bij de marine. Als eerste Oranje bezocht hij Oost-Indië (1836-1838). Hij werd in 1852 luitenant-admiraal, opperbevelhebber van de vloot, in 1879 admiraal. In 1850 werd hij voor zijn broer, koning Willem III, stadhouder van het groothertogdom Luxemburg. Prins Hendrik ondersteunde de Nederlandse scheepvaartondernemingen krachtig.

In Engeland en in Noord-Amerika werden in de negentiende eeuw zogenaamde sailors homes opgericht, waar de zeeman niet alleen huisvesting, maar ook een liefderijke verpleging, zorg voor zijn belangen, gepaste vermaken en lectuur vindt. In het jaar 1853 vormde zich eveneens hier ter stede, op aanzoek van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, een commissie, die zich het tot stand brengen van een dergelijke inrichting ten doel stelde. Verenigde pogingen met omliggende steden, en zelfs met Batavia, brachten weldra een som van bijna honderdduizend gulden bijeen, terwijl andere zich tot een jaarlijkse bijdrage verbonden.
Het gemeentebestuur stond kosteloos de benodigde grond af, zodat op de dertigste april 1853 door Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, als beschermheer, de eerste steen gelegd werd van het gebouw, dat zich thans (1863) aan de Berghaven verheft. Het werd op de eerste oktober 1856 tot zijn bestemming geopend. Tot op de 31ste december 1856 werden in het Zeemanshuis zevenentachtig zeelieden opgenomen. In het jaar 1857 klom dit aantal tot vierhonderd tweeënvijftig, en werd in datzelfde jaar de Zeevaartkundige School der gemeente in het Zeemanshuis overgebracht, waarom veel leerlingen hun intrek aldaar nemen. In het jaar 1858 werden zevenhonderd veertien zeelieden opgenomen, zodat dit aantal sedert de openstelling twaalfhonderd drieëntwintig bedroeg.

Het Zeemanshuis bevatte, behalve de directeurswoning, een tuin, een zit- , lees- en eetzaal, een magazijn voor linnen en huisbenodigdheden, ook een, waar de naar zee vertrekkende zeelieden hun beste kleren, horloges en andere voorwerpen van waarde tot hun terugkomst ter bewaring geven; een grote leeszaal voor de Zeevaartkundige School, verscheidene kamers voor aan- en afmonstering, badkamer en vijfenzeventig kamertjes voor zeelieden, elk voorzien van een ledikant, tafel, twee stoelen, gaslicht, spiegeltje en verdere benodigdheden. Bovendien was er nog een hele verdieping leeg, alwaar, zodra nodig, nog vijftig kamertjes konden worden getimmerd.
Het Zeemanshuis mocht zich al dadelijk na haar opening over een aantal geschenken verheugen, die van de innige sympathie getuigen, die de inrichting opwekte. In de eerste plaats mocht daartoe gerekend worden het beeld van De Ruyter, in steen door de kunstenaar Strackee in het leven geroepen; voorts een biljart, kegelbaan, vele boeken, kaarten en platen.
Bij het doen van het tweede jaarlijkse verslag mocht de directie het genoegen hebben Z.K.H. de Beschermheer, daarbij tegenwoordig te zien, die op de hem eigen wijze de zeelieden, leerlingen van de Zeevaartkundige School en gezagvoerders hartelijk toesprak. De toespraak luidde aldus:

In het algemeen schijnen de zeelieden prijs te stellen op de pogingen die gedaan zijn om hun toestand te verbeteren, en tonen zich daarvoor dankbaar. Door hen is reeds ongeveer f 4000,- in de spaarbank hier ter stede belegd, en zij nemen bij hun terugkomst van een reis gewoonlijk wederom hun intrek in het huis. Daartoe wordt het hen zo aangenaam mogelijk gemaakt, terwijl de kosten uiterst matig gesteld zijn, namelijk f 8,- doordeweeks voor de 1ste en 2de stuurlieden, f 7,50 voor 3de stuurlieden en stuurmansmatrozen, f 5,50 voor lichtmatrozen en f 4,- voor jongens.
De zeelieden kunnen ieder ogenblik het huis uit- en ingaan, terwijl de wakkere directeur zich beijvert, om hen zo spoedig mogelijk wederom een dienst te bezorgen.

De oprichters vleien zich niet, dat de inrichting een plotselinge ommekeer in de zeden en levenswijs van de zeelieden teweeg zal brengen. Een weinig ruw zal de zeeman wel altijd blijven, doch langzamerhand zal het al te ruwe en het dierlijke, dat die stand teveel eigen was, voor de pogingen daartegen aangewend wijken. De matroos is zeer gevoelig voor ieder bewijs van belangstelling in zijn lot. Sedert enige tijd komen 's zondags heren leraars voor diegenen, die daartoe lust gevoelen, in een afzonderlijk vertrek, een godsdienstige toespraak houden. Tot het bijwonen van die toespraken biedt zich altijd een zeker aantal zeelieden aan, en hoort aandachtig toe. Het kan niet missen of al die zorg, al die liefde zal vruchten dragen en de zeemansstand uit zijn tegenwoordig verval opheffen. Dit zal ouders en voogden uit de burgerstand aanmoedigen, hun kinderen of pupillen die eervolle loopbaan te zien intreden, en wij zullen als weleer, wederom een kern van brave en nationale zeelieden bezitten.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

28 Augustus 2018