Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Drie secretarissen van Rotterdam anno 1804

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Drie secretarissen van Rotterdam anno 1804

Hertaling.

Instructie naar welke de drie secretarissen der stad Rotterdam zich, tijdens het uitoefenen van hun ambt zullen hebben te gedragen.

          Art: 1.

Over de secretarissen in het algemeen. De secretarissen moeten stemgerechtigd zijn, niet minder dan 25 jaar oud, geboren binnen het gemenebest of haar koloniën, en, gedurende de laatste zes jaar, of, als zij binnen de stad of de jurisdictie hiervan geboren zijn, gedurende de laatste drie jaar, binnen deze stad of jurisdictie woonachtig zijn geweest.

          Art: 2.

Zij zullen, gedurende de vermelde functie, niet mogen aanvaarden of uitoefenen, enig ambt of enige bediening, binnen of buiten de stad, en niet tegelijk lid van de raad mogen zijn.

          Art: 3.

Zij zullen geen zaken, die geheimgehouden behoren te worden, openbaar mogen maken.

          Art: 4.

Zij zullen zich onthouden van elke sollicitatie, met betrekking tot de begeving van ambten en bedieningen, die ter dispositie van het bestuur van deze stad staan.

          Art: 5.

En teneinde alle zaken, zowel van het algemeen, als van bijzondere personen, die tot hun functie behoren, beter te kunnen waarnemen, zal het hen niet veroorloofd zijn, om enige functie aan te nemen; - ook zullen zij geen adviezen, hetzij mondeling of schriftelijk, mogen geven, of geschreven rechten, ter bescherming van iemands zaken, mogen maken of corrigeren.

          Art: 6.

Zij zullen punctueel opvolgen en nakomen alles, wat hen, door respectievelijk wethouders, raden en schepenen, inzake hun functie zal worden gelast.

          Art: 7.

Een der secretarissen zal permanent zijn beambte van de raad, de kamer van wethouders en gedeputeerde wethouders; - een ander zal zorg dragen voor de werkzaamheden in de kamer van schepenen, en de derde zal in het bijzonder aangewezen zijn voor de secretarie, echter, bij ziekte of absentie zal de een de ander moeten vervangen.

          Art: 8.

In zoverre het de hulp van de substituut-secretaris aangaat, zullen zij deze niet mogen gebruiken voor het tekenen van ambtelijke mededelingen, behalve bij absentie van de secretaris.

          Art: 9.

Wanneer een secretaris zal zijn aangesteld, zal hij, alvorens in functie te treden, bij gedeputeerde wethouders de volgende eed afleggen:

Ik beloof en zweer aan het stadsbestuur gehouw en getrouw te zullen zijn, mij oprecht en op naarstige wijze te zullen kwijten van alle plichten, mij, in mijn betrekking, opgelegd; - niet te zullen openbaren die zaken, die geheimgehouden behoren te worden; en verder, mij, in deze functie te zullen gedragen, als een goed en getrouw secretaris verplicht is te doen. Dat ik voorts, om mijn benoeming of verkiezing te bekomen, niet beloofd of gegeven heb, of beloven of geven zal, enige giften, gaven of geschenken, aan enig persoon, direct of indirect, op enige wijze; en dat, wanneer dat, buiten mijn weten, door iemand anders, mocht zijn geschied, en dat tot mijn kennis mocht komen, ik dat, terstond, aan de raad zal bekendmaken.

          Art: 10.

Zij zullen alle baten en emolumenten, door henzelf, of voor hen ontvangen, elke drie maanden, door een behoorlijke rekening, aan de rekenkamer verantwoorden; en ieder der thans in functie zijnde secretarissen zal, telkens genieten een som van negenhonderd gulden, hetgeen meer zal zijn ontvangen zal in de kas van deze stad worden overgebracht.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 December 2021