Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam in 1707 volgens Jacob Washington

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam in 1707 volgens Jacob Washington

Jacob Washington, brouwer in "De Pauw" en commissaris van de Kleine Zaken (vredemaker) te Rotterdam. Praedicatio de laude Roterodami... Rotterdam, 1707, blz. 9 vlg.

Wie niet weet, dat de stad Rotterdam in het zuidelijk deel van Holland ligt, waar Maas en Rotte samenvloeien, moet met die streek wel heel onbekend wezen. Om de waarheid te zeggen, er is geen geschikter, gezonder, bekoorlijker en beter plek, waar men de stad had kunnen stichten.

Zo'n ligging, niet ver van de zee, die de mensen tot elkaar brengt, is inderdaad van belang. En ook een ligging aan verscheidene rivieren acht ik een factor van betekenis; immers door hun bevaarbaarheid en visrijkdom bieden ze gelegenheid tot handel in ontelbaar veel artikelen en leveren ze de vissers een goede vangst op. Zien wij dan niet, dat al wat de bewoonbare wereld aan zeldzaams en kostbaars oplevert, met groot gemak hierheen gevoerd wordt; dat de koopwaren hier de pakhuizen en opslagplaatsen tot de nok vullen en dat er dagelijks een overvloed van zee- en riviervis aan de markt komt?

Wat zal ik u zeggen over de natuurlijke gesteldheid en de bekoorlijkheid van deze streek? Hoe heerlijk is het, om nu eens zijn blik te laten gaan over de Maas, druk bevaren door in- of uitgaande schepen, over dat eiland recht tegenover de stad, waar ze omheen stroomt en over dat lieflijke land aan de overzijde, dat men met het volste recht de kampprijs van Ceres en Pales kan noemen, dan weer naar de tuinen, de buitenplaatsen, de herenhuizen, die daar zo gunstig liggen, dicht bij de stad, de overvloed van allerlei landelijke genoegens te beschouwen en te vertoeven aan de oevers van de Rotte en van de overige kleine riviertjes in de omtrek, die in de zomer koeler en lommerrijker zijn dan waar ook....

En nu iets over de grootheid, de uitgestrektheid, de beroemdheid, de luister, de glans, het aanzien, de waardigheid van ons Rotterdam, waarin het voor geen enkele stad in Holland ook maar iets onderdoet, uitgezonderd dan Amsterdam. Vooreerst is er bijna geen andere stad, die een groter aantal burgers telt; want waarheen men ook kijkt, nergens ziet men een verlaten plek. Het is een wonderlijk gezicht, dat bedrijvige heen en weer geloop bij de aanlegplaatsen der schepen; in de straten heerst een levendige drukte; het is, alsof uit ieder huis weer een ander soort mensen te voorschijn komt.

Wat de eigenschappen der burgers betreft, ik zal ze niet allemaal opsommen, maar daaronder blinken uit hun vaderlandsliefde en hun handelsgeest, waarvan de laatste, ofschoon ze aanvankelijk slechts in verband stond met de visvangst, reeds sinds lange tijd het algemene verkeer met bijkans heel het menselijk geslacht bestrijkt, verzorgt en dient en waarvan de eerste, evenals zij vroeger sterk was te midden van uiterst moeilijke omstandigheden vol wederwaardigheden en gevaren, zo ook in onze dagen een toekomstig kwaad voorkomt. Stellig is het van belang, om bij zich zelf na te gaan, tot hoever, als het ware stap voor stap, de handel van onze stad gestegen is en ook haar macht, dat is de beschikking over middelen, waarmee men zijn eigen bezit kan beveiligen en dat van anderen, wanneer het onrechtvaardig wordt aangerand, kan verdedigen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 feb 2018