Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Opdracht van het boek "Rotterdamse Heldendaden" door K. van Alkemade

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Jonker Frans en klik op ENTER
Opdracht van het boek "Rotterdamse Heldendaden" door K. van Alkemade

Aan de Edele Groot Achtbare Heren Adriaan Roosmale, Willem Schepers, Mr. Henrik vander Staal, Mr. Jacob IJsbrands, burgemeesters en regeerders der stad Rotterdam.

Het doorluchtige huis Van Brederode, in Holland, zoals het van oudsher in waarheid geweest en erkend is als het edelste in bloed, zo is het ook van de eerste edelmoedigheid geweest in de verdediging van de vaderlandse wet en vrijheden. Blijken van deze waarheid hebben deze edelen gegeven gedurende de hele loop van de grafelijke regering van deze landen, sinds onheuglijke tijden, vooral en bij uitnemendheid in en na het jaar 1350, toen de heerszucht van onze vorsten voor de vrede- en vrijheidlievende vaderlanders ondraaglijk werd.
Deze edele zucht en liefde is, als in hun bloed en geboorte ingeŽnt, de edele nakomelingen bijgebleven tot het einde van onze grafelijke regering, waaraan heer Henrik van Brederode, aan het hoofd van de Nederlandse adel, om de verzachting van de strenge plakkaten tegen de godsdienst en 's lands voorrechten en vrijdommen, aan Mevrouw van Parma, 's lands Gouvernante, verzoekende, de laatste hand gelegd heeft.

Uit hetzelfde edelmoedige bloed is de jonge heer Frans van Brederode gesproten. In de meest hachelijke tijden van de binnenlandse tweespalt en toen de eerzucht der Bourgondische vorsten de beste adel van het land, de oudste en meest getrouwe regeerders der steden, niet alleen uit hun ambten, bedieningen en waardigheden, maar ook ten dele uit het land gejaagd en verbannen had, toen de rechtmatige klachten der verdrukten afgewezen en onverhoord gebleven waren, er geen middelen waren overgebleven om gered te worden dan die de natuur, de reden en de rechtvaardigheid hadden overgelaten; toen is deze jonge heer het hoofd en de voorganger geweest van deze verongelijkte vaderlanders.

Bij deze stand van zaken zijn de verdrukte bannelingen genoodzaakt geweest om ter herstelling van de welstand van het vaderland in het algemeen en van hun eigendommen, vrijdommen en gerechtigheden in het bijzonder, zich te verstouten aan zodanige ondernemingen te beginnen, hoewel hachelijk en behoorlijk tegen hoop en verwachtingen in, die in de loop van die tijden als nuttig geoordeeld werden.

Onder de veelheid van deze heldhaftig ten uitvoer gebrachte ondernemingen munten voornamelijk de bemachtiging van de stad Rotterdam uit en de dappere oorlogsdaden die daaruit zijn voortgekomen en gevolgd, vergezeld van zo veel verwisselingen van voor- en tegenspoed, dat het geloof der nakomelingschap verbijsterd en verkracht werd, hetgeen wel ten dele en terloops in het kort verhaald staat in onze jaarboeken, doch waarvan de bijzonderheden, onze stad betreffende, onze en de navolgende tijdgenoten onbekend zouden zijn geweest, indien niet de naarstige pen van de eerste priester van de stad deze als dagelijkse aantekeningen had opgeschreven. Dit gebeurde naar alle waarschijnlijkheid niet met de bedoeling om deze aantekeningen anders of verder publiek te maken, maar alleen om de zijnen erover te berichten.

De nakomelingschap heeft echter niet alleen de naarstige arbeid van de man (heer Willem vander Sluis) met erkentenis behandeld en zijn aantekeningen bewaard en in waarde gehouden, maar ook anderen bevolen en ermee begunstigd ze geheel na te schrijven. Doch de tijd, die alles verslindt en vernietigt, heeft al deze afschriften teniet doen gaan en het geringe overschot ervan is in handen van zeer weinigen gebleven. Doch opdat ook deze laatst overgebleven geschriften niet hetzelfde ongelukkige lot zouden ondergaan, hebben wij, uit liefde voor onze stad en stedelingen, deze zo opmerkelijke gebeurtenissen die het waardig zijn om geroemd te worden, zoveel mogelijk aan de onvergankelijkheid willen opofferen, naar het voorbeeld van andere nabuursteden, die zelfs door openbare bevelen der wethouders, de roemrijke daden van hun gemenebest voor de veranderingen in de godsdienst door openbare omgangen en processies en daarna door jaarlijkse bede- en dankdagen en andere jaarlijkse vieringen van feesten en plechtige gedachtenissen onsterfelijk willen maken.

Uwe Ed. Gr. Achtbaarheden veroorloven ons derhalve, dat onze geringe arbeid, dit goede oogmerk hebbende en de gebeurtenissen die de stad van Uwe Ed. Gr. Achtb. het meest betreffen, van wie de stadvoogd in de tijd en in de burgerij, de bescherming en handhaving van de voorrechten van het land, waarvan Uwe Ed. Gr. Achtb. stad een hoog aanzienlijk lid is en de gesteltenis van de regeerders van de stad in die verwarde tijden, waarvan U Ed. Gr. Achtb. waardige opvolgers zijn, ook aan U Ed. Gr. Achtb., die het daarom in alle delen toebehoort, met verschuldigde eerbied wordt opgedragen en de bescherming en veiligheid geniet onder Uw vaderlijke vleugels en dat wij eindelijk deze gunstige gelegenheid mogen waarnemen om te verzekeren van waarlijk te zijn.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

16 Februari 2017